Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13MAYIS2008SALI 12 EKONOMI ekonomi@cumhuriyet.com.tr BORSA 12MAYIS2008 rtal - Wlndow* Intcrnet tHplorer ( - . http://www.cumhuiiyet.com.tr/ 6«$lantfer *• AP f Û -W , .CumhurlyetPortal 5.30 53" 5.15 1.11500 I 040.00 10.60 10.30 1.26 11 ,- ELİLAllımalllBank SİİL Anadolu C=mAnaıktiuEtes 11.80 11.60 AnsıWuHay.ılEmck. 3.80 3 76 125.00 122.00 126.00 122.00 nı ı.'-i 10.30 3.36 130 S2.50 76.50 126 1.27 1.75 1.72 61.50 60.5(1 25.76 0.62 0.62 20.30 20.00 1.03 0.97 10.30 1010 10.50 1010 1180 11.70 12.00 11.90 1160 1170 2.46 243 -3.96 1.00 -1.94 1015 U.E'S 11.87 •0.85 11.85 •0.41 2.47 . 2.76 11.61 6.37 •0.40 4.95 -2.33 0.42 •1.92 7.86 CocaCola i Componenla Doklaş 5.00 5.04 CmtaBiraklorinjı 4.9B 4.94 » B 0430.43 0 4 1 0.43 0.43 071 0.70 0.73 0.71 081 14.60 14.40 2.37 11J0 I12S FI0.60 10.85 1 2.39 1.52 -115 3.51 0.98 1-0] 154,431 3,736,11! 750666 4094S nduslrı Gubıt Seramlk Co Y.ıl Ort / 1- CMAU J ? CNNTÜRk: »• CUMHIJ(ıtVET-AR5IV İCJGoogle t- NTVMSN6C •*_ REUTERS f-is • GD Karel Bıırsa açıldı Lotus 'çularhtanhıl 'da bulııştu Kamıı bilişim uygulamalan - Özel telefon santralları pazannın en önemli şirketlerinden Karel. Izmir, Antalya ve Van 'nı ardmdan dördiin- cü bölge müdürlüğünû Bursa 'da açtı. Ka- rel Genel Müdürlüğü lstanbul'da, Ar-Ge Üretim Tesisleri ile Merkez Ofisi Ankara 'da bııhmnyor. Bugün 81 ilin tamamında toplam 312 U yetkili satıcı ve 1500'den fazla m satışnoktası olan Karel'in.Bur- • sa Bölge Müdürlüğü görevini Can Tuna yürütecek. Dünyanm en biiyük teknoloji konferanslanndan birisayılan vesoıı 15 yıldır ÂBD 'nin Orlando ken- tinde gerçekleşen Lotusphere, ilk defa bu yıl Is- tanbul 'da diisenlendi. IBM'nin "LotusAtlantic"ve "Lotus Foundations " gibi Lotus yazıhmlarındâki yeni- liklerin Türkiye 'deki ilk duyurusu da yapıldı. fBM Yazı- lım Grubu 'ııdaki beşfarklı markadan biri olan Lotus. bi- reysel kullamcıya yönelik uygulamalan içeriyort. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) kamu ku- ruluşlarındaki bilişim uygulamalanm in- * celemek ve tamtmak üzere bilgilendirme toplanhlan başlattı. TBD'nin Kamu-BİB (Kamu Bilgi Işlem Yöneticileri Birliği) Çalısma Grubu 'nun düzenlediği toplantılann ilki Nüfus ve Vatandaşlık (NV/) Genel Müdürlüğü'nde geı- çekleştirildi. 6 Mayıs 'ta yapılan toplantıda başta hİERNiS projesi olmak üzere NVİ Genel Müdürlü- ğü 'nün bilişim projeleri hakhnda bilgi verildi. Kâğıt israfı, elektrik ve suyun gereksiz kullanımı, geri dönüşüme duydrsızlığı arttırıyor Işyerleriküresel ısınmayı unuttu OFİSLERDEKİ 10 TEMEL SORUN Çahşanların ojlslerde çevreye ne derece duyar- lı hareket ettiklerini öğ- j> renmek amacıyla ero 'uııyaptığı araştırma, çevre konıma adma evlerinde daha ta- 5? sarruflu ve bilinçli hareket eden kişile- rin, çahştıklan o/îs ortamlarında aynı duyarhlığı göster- mediklerini ortaya kovdu. Farklı ülke ve sektörlerde çalışan 1569 ki- şinin katıhmıyla gerçekleştiri- len araştırmaya göre çahşanla- rın yiizde 4O'ı, ojislerdeki en önemli çevre sorummun bilinç- siz hash sonucunda ortaya çr- kan kâğıt israfı olduğunu belirt- ti. Bu sorunu, yüzde 37'lik bir oran ile ofislerde kıdlamlmayan ışıklann açık bırakılması soru- nu takip etli. Araştırmaya katı- lan kadınların yüzde 917, ken- dilerini erkeklere oranla çevre- ye daha duvarlı buluvor. i - Kâğıt israfı (yüzde 40) *J - Işıklann açık bırakılması {yüzde 3 7) Q - Geri dönüşünı kııtulannm eksikliği J (yüzde 33) 1 - Gereksiz vere kullanılan havalan- /?- Geri dönüştürülebilecek malzeme- Dler'n çöpe atılması (yüzde 27) *7 - Ookümanlardan çift taraflı yerine / tefc taraflı baskı ahnması (yüzde 24) O - Faks veya baskı işlemi sırasmda O çokfazla sayfa harcanması (yüzde 24) Q - Elektronik dosyalar yerine kâğıt dırma ve ısıtma sistemleıi (yüzde 29) J?do$yalann kullanılması (yüzde 24) 5- Kâğıt üriinlerinin aşırı kullanılma- sı |1 (yüzde 27) 10 FaımııDınleniMYer 3.12 3.06 3.18 3.06 FmcıbahreSpmtıl 57.00 56.00 57.00 57.00 FcnlıAlümhiyiım 1.38 138 1.46 1.44 I -IIMI-, r." Klr. 2.16 2.11 2.44 2.41 li İS30 00 1.0251» 1.130.00 1,13000 vâ 12 50 ben «î.so 1.36 ı.İ7 1.40 ı:a- 1.03 1.02 1.05 104 BFıpi6YF109 20109.20 10940 109.3011 106 00 100.00 IOC.00 102.00 6.20 6.05 6.30 610 2.66 2.94 2.16 0.74 0.79 0İ0 0.65 m089 ÎS « CiKHlVcjı GöllagÇiıncnlo :ı I I.- l.ll 1 " I ıf |Y.ni) 0.91 102 1.05 1.90 1.97 UlobalYal Holdıng 103 Goldaş Kuyumculuk 194 ]UI J3S &8 S30.85 0.64 0.66 0.85 132 1.27 1.34 1.29 130 129 1.33 1.30 34.75 34.25 35.50 35.00 1.66 11* 1.77 1.74 7.60 7.50 7.75 7.50 1.27 217 36B 128 2.14 IVJ 7.75 Û 1.30 2.19 1B0 125 :i'ı 1.64 4,309.714 0.69 JSjr - 0.66 IS -1.28 3.11 177S-- - 56.55 946.919 435 1.43 1.152.609 11.93 234 (.820.101 11.50 1.22 734,61» •0.95 5.13 12,191 21J11,104.02 13.990.130 2.34 12.78 1.256,310 - 1.38 543639 0.97 1.04 56.151 0.09 109.31 20.773.714 •3.77 102.59 570.82! -1.61 6.15 92,737.650 136 2.B9 53,477 • 0.76 1,303,132 -2.41 012 12.195 . 110 0.92 36,650 - 1.26 126.977 1.12 0.19 321.203 0.97 1.04 5.153.165 •103 194 1.713.727 1.33 15.16 449.046 -0.50 1005 92,265 - 085 347.079 427 132 9,517:967 • 1.32 2,716.70! 0.72 34.82 7545.641 3.57 1.73 1,516,361 . « ]&*%& 0.56 16.233 '. 0H1 is; •os: i ffi H ffi ffi 181 1.74 1J2 176 0.60 I I V 0.61 0.60 0.75 0.72 0.77 0.73 5.06 5.00 5.15 5.10 35.60 35.20 35.50 35.30 ~ Baükâsi İA1 19.350 00 Banknsı R 925.00 910.00 940.00 920.60 ıBankasıiC 550 5.45 5.65 5.50 I Bankaıı Kİır) 6.000.00 5.610 00 5.900 00 5.610 00 •l-Mİ-ıı 1.08 1.07 1.11 1.10 •UaıiMiıı 2.21 2.19 2.22 2J0 fGKVO 109 1.08 1.11 1.09 sVMHiDeg 1.85 176 1.65 1.79 jYslOrl. 0.73 0.73 0.75 0.73 Jklaı Ambülaı 0 71 0.70 0.72 0.71 2.66 2B4 2.96 056 16.233 I 129 1,567.218 2.16 2,701.571 3.58 BÖ96S J:S %S-167 0.73 276.S80 0 79 5.07 10.763 •014 3SJ1 1,602,421 | bnır Demiı Çrlik ••••.:.,. taplamln ..mtanır îS!ard ~ * Kacsan-.- Kareu TekEtll =!! 0.71 196 192 21.10 21.00 6.8b 6.75 1.50 147 ı en 127 1J9 146 144 123 186 M1 0.89 59.00 59.00 62.00 61.00 2.46 2.49 2.66 2.54 0.67 066 068 0.67 46.50 46.25 49.75 49.00 10.SO 10.30 6.75 1.47 147 123 1.17 100 -6.505,765.00 11,510 : 165 1.09 7,121,670 -0.45 2.21 20,005 109 1,559.929 . 0.71 692.751 H8 ,H! -2.78 21.39 -134 149 lG5b76 -2.00 1.49 164.368 4.81 1.25 6,842.351 0.54 1.87 -.'-İİ.M! 1.93 2.16 5,275,913 0.89 57>r 0.54 4.93 22b l ü i i .o "tj; '"Ş TŞ lobi SMIST 25 A Tipı BYF9.BO 9.64 9.66 9.84 !oç HoUlng 4.22 4İI 4.30 4.26 ConlMlGıda 3 24 3.22 128 3.22 4.21 4.30 3.22 3İ6 47.00 46.75 46.50 47.25 .21 2.26 2.23 ..55 5.96 5.70 1.18 1.17 1.20 117 3175 3125 2.40 234 3.'14 3.10 3.18 3.12" 062 I3.;n 0.52 m 079 6.29 46,651 0.41 9.B5 80.275 0.95 4.26 I3.I52.H0 4.62 3.24 209.859 0.53 47.56 140.439 4.45 2.23 147,933 OJ» 5.78 7.973:360 •0.85 1.18 321.032 0.76 33.17 615.080 2.3S 110,076 «64 3.14 158.059 1.39 2.19 464.418 -1.12 1126 177İ790 -4.17 0.92 14.149 - 6.56 216,277 -0.91 5.48 31,737 ' 4.97 10.22 557.290 ' 9241100 I 116.2574.77 1 1 ÎŞ '40.73 0.72 20.10 20.00 1.56 1.54 2.18 2.14 0.74 0.74 0.95 0.94 . 33 HS 2.21 2.28 2.21 ifi ,K! ii:!S ,ÎB 0.56 0.56 0.58 0.56 0.44 597,956 ' 0.60 707,494 | 0.56 83,124 2.53 201.219 ' -.63 373,151 i Truva atı yakalandı v Dünya çapmda antivirus yazılımı Jm- ve veri güvenlik çözümleri sağlayıcısı BitDefender. Bizans entrikalannı anımsatan bir spam gönderim olgusunu açığa çıkardı. Yakalama, videolara bağlantı sağladığım belirten spam e-postaların tanımlanmasıyla gerçekleşti. Kullamcılar bağlantıya tıklayıp videoyu izlemeye çalıştıklannda. izlemek yerine bir ortam yürütücüsü indinneye vönlendirilivorhırdı. Bu ortam oynatıcısı da aslında kurbanlarının bilgisayarlarmı bir diziposta sunucusuna komutlar göndermekte aracı olarak kullanan Backdoor.Edunet A kötücülyazılımıydı. Spam yaynıaya en uygun posta sumtcuian da çoğunlukla .edu ve .mil uzantılı alan adları içinde bulunuyor. Geleceğin araçları Microsoft la çalışacak jk Dünyanm en biiyük 6 'ncı üreticisi konumunda bulunan Hyundai Otomotiv Grubu. Microsoft ile yeni nesil araç içi bilgi ve eğlence sistemlerinin ortak gelişimi içiıı uzun dönemli anlaşma iınzaladı. Seul 'de gerçekleştirilen törene Hyundai Otomotiv Grubu Başkanı Eui-Sun Chung ve Microsoft Başkanı Biil Gates de katıldı. Bu ortaklık dahilinde Microsoft Oto yazılım platformıı baz ahnarak Hyundai modellerinin gelecekteki araç içi teknolojileri hazırhınacak. Ortaklığm ilk ürünü. mobil cihazlar ile ses kontrollü iletişimin kurulmasmı sağlayan yeni nesil bilgi-eğlence sistemi olacak. Bu sistem 2010'da ilk olarak Kuzey Amerika pazannda tanıtılacak ve daha sonra lüm dünyadaki Hyundai modellerine adapte edilip multimedya ve navigasyon sistemlerinde kullanılacak. Hyundai ve Microsoft ayrıca Otomotiv Bilgi lşhm Merkezı kurmak amacıyla bir iyi niyet mektubu imzaladı. - Açık bırakılan bilgisayarlar (yüzde 23) Ar-Geyatırımı ucuzluyor YASA NELER •/ Teşvikte, en az 50 kişilik Ar-Ge personelC \rma koşulu aranacak, )'lık matrah indirimiyüzde 100'eçıkanlacak. ı/ Ar-Ge harcamalarınm tamamı; 500 'den fazla personel çalıştıran işletmelerin heryıl, biryıl önceye göre ek olarak yaptıklan harcamalanııın yarısı vergi mairahmdan düşülecek. •/ Ar-Ge personelinin ücretleri iterinden hesaplanan gelir vergisinin yüzde 80 7, doktoralı olanlarda ise yüzde 90 'ı ahnmayacak. Ar-Gefaaliyetleriyle ilgili kâğıtlardan damga vergisi ahnmayacak. •/ Teknoloji alanında sahip olduğu orijinalfikrihayata geçirmek isteyeıılere 100 bin YTL 'yc kadar tekno girişim sermayesi desteği verilecek. Nisan ayı başmda yü- rürlüğe gi- ren Ar-Ge Yasası, yatmmcılara sek- tör ya da faaliyet kolu ayırımı gözet- ıneksizin 2024 yılı- na kadar çeşitli teşvik ve destekler getiriyor. Ar-Ge Yasası ilaç, biyo teknoloji, elektro- nik haşta olmak üzere pek çok sek- törü ilgilendiriyor. Türkiye Inovasyon ve Ar-Ge alanında dünyada 59. sıra- da yer alan Türki- ye 'de uzmanlarya- sa ile birlikte Ar- Ge'de istihdamın artacağını, yeni mezun pek çok Türk nıühendisin beyin göçünün önüne geçileceğini belirtivorlar. Eııro 2008 heyecanı Darty 'de TurkNetİen hızlı ADSL Avrupa 'da 9 ülkede faaliyet gösteren Ingiliz Kesa Electricalsplc grubunun beyaz eşya ve elektronik alanındaki en önemli marka- , sı DARTY. Euro 2008 için haşlattığı kampanya ile 100'den fazla LCD ve , plazmalarda çok cazip \jiyat seçenekleri sunu- 1 vor. Kampanya dahi- l'linde IVorld'e özel 12 taksit imkânı ve tek \ ödemelerde çok cazip Ifîyailar bulunuyor. Netoııe Telekom tarafmdan satm almdıktan sonra yenidep yapılanan Turk.Net Türkiye 'de bir ilke imza atarak, kendi yönetiminde olan güçlü omurgası üzerinden ADSL hizmetlerisunnıa- ya başladı. Netone Telekonı'un Pazarlama Müdün'i Z. Meziyet Akbay, "Türk Telekom 'un omur- gası üzerinden sunulan hizmeti toptan alıpperakende satmak ye- rine, Turk.Net kendi vönettiği 1P omurgası üzerinden kendi ADSL hizmetinisunuvor" dedi. 6,051.134 4.107,871 :,914,997 29S9 ırlciGMYO 169 1.69 1.73 1.71 1.11 Elek. Madcnclllk 5 65 5.85 6.00 5.95 1.7 F » 19 11! li7 31 PınaıEIVrUn ınKablo 4.22 710 71S :ıs nı 735 130 !S 3 74 4 32 715 735 0.54 4.0! 4.02 4.24 4.06 374 172 160 3.74 5.60 5.20 5.60 5.25 4 40 a 4.3İ16H 50.581 2,370)196 1,167.57b 129,116 5,995,380 M.3SJ Tctltilbank TncoKlpa lııo Kııl'-aıı î j b . TıabunspHSpoHıl FrakVıl Cam TSKBYaLOfl. 423 0.73 3.30 0.93 -3.40 20.04 -1.32 1499 4.90 2.24 -1.55 3.84 092 15.95 0.57 1.71 1.71 5.92 4.47 116 -1.57 1.26 6.15 136 1.39 7.29 -1.71 5.B0 4.63 3.76 « Î3Î3 -172 7.22 1.00 O 2 3.75 •625 5.37 '". a w4.43 4.60 241,762 -1.49 133 141.257 1.65 5.34 276.434 079 1.27 41.544 -1.79 11.00 305.430 1.61 3.73 333,716 4.72 2.76 1.424.019 4.52 1.92 1.946.333 • 10.81 141454 •2.76 1.44 2.197.B00 - 6.98 455,623 .1.20 166 452.667 4.71 1.40 2,126.968 SJt 0.59 1,309.244 3.26 E2.S6İ . 187 1,6751531 0.57 6.80 381.297 0.82 123 1,623,762 •132 7.50 4,775.193 0.74 283.600 -1.40 2.15 7,035.272 -2.66 7.44 1,631,443 •1.23 8.00 64351 3.37 4.89 1,:S<! S31 ' -1.44 13.61 377.212 •1.09 1.83 808.062 1.72 0.59 21,969 1.05 505,117 -1.72 1.64 729,992 -5.88 9.06164,674,247 m057 ll.'i:'İiiMVoll.lıı TürkTraktn Uki Konlckslyon fea, iffiK0 5.88 9.06164,674,247 4.13 31.15 31980.240 4.69 7.11 5.306,369 -122 1153 1205.969 0.57 1.76 270.010 -720 1.20 1.332.B19 m \S £$ Vakıiteim VakılGMfO VakılYaı.Ori. VakıllatDınkası V.ıkkr- lclstıi Vaııcl Vıkına Kaîııt" S ' YvtYGITO ı t ; ıs:2 51 113 3 70 10J 0S6 .- :™ 01 kYapıKı«lıKorayGMYOJ05 Yapı Kıadi Slgorta 12J7 Ylipı Krodı Yal. On. VapıvıKredlBank. VaTa; YalmmFin.Yal.On. Y.lacıla. Holdıng Yûnsa Zorlu Enpf|ı Ü7(l îîf i» sx tn" 1.C6 ıs: 3 72 li'.-. Dİ6 40; sf 11 90 (165 :• ıı- i.-ı- 06D i?o 5.10 YSsel 1.69 171 756 ı;-: 3 84 îffi ;.:t İM osa 0 711 ;.9: 210 12 90 m.'Kı 131 os: ;& 1.31 5J5 2. ULUSAL PAZAR A«ınyunusCesme Birlıh Hensucaı Ege Proll! Fon Fin Kir pckMıtbaııcılık Lnl.iracAslanÇımen Mckmlur Olclcilik Pelrotıpnl Tunzm Sıln-ılınr Eııöııüıı Sonmcı PamuMu ŞekerFln. Klı 3 « B74 155 ü•OİJ 00 ı:r. 130 JK ':™144 Ü.60 MI K 4 » 12 B0 mz»6700 a I.9Î12 40 241 142 o3 Gözaitı Pazarı Aıal Tekstıl BoyaunTtktlil ESSGII.Y.0. EHmSpotGıylm MjkmjYakım MaKıat Zorlu Holdıng OkanTckslıl Sclçuk Gıdo TıannûrkHold. Tumlckt 0.19 ı :•:• ; : • • ı- • 0.56 (: -; !Ş MİC.H 049 0.7» (1.33 0 5b o:s « 4.04 1.63 tm 2İÎI.Ş0.1 131 11i ıS 2.78 149 0 61 o.:: 0.68 (İM (179 0.32 1ÜB oıe ı . - • 027 031 KW 7.4Ö" 167 164 :.54 l'.l İM Mm 204 12 611 H7CI 2JD ı .'•• 061 741 130 5.10 3.96 0 73 ISG -SSf- ır«ı 2.İ0 251 61.00 12S 130 19: 2240 îib 061 0^3 ı-i-CM i .-' ı • : 0.K UİS M7n:1 ,- «31 Yeni Ekonoml Pazarı ArnıadaBilgisayu 135 û 1.» . A 2 32 1.58 İ8 1J4 X •İS -1 so (140 'ÎS Hi •1JÖ 0 71 fl 157 161 0 67 •1.92 ıo: 135 D6İ 116 159 -118 0.69 167 :.M •313 li ?3İ •O.b4 3.65 3.DÜ n Ağrtt tttfi 167 164 a1.04 1067 0 76 2 6b ros 1!69 0 70 ÎSD61 7 44 1.30 5.20 3.97 1173 1U 4 b: l?!1 :sb2.53 «114 126 n:193 22 İ! ?61 ıt 122 066 0.31 t-26 1.54 2 82 :37 i l;lem (. Huıi TBJHl 122,077 278,059 16,601.260 6İ43.645 2Ûb 372 sli191401 441İ277 269.229 760.510 127.697 "'îrelâs? 22.091 4Sg!207 283,498; 61548' "141*777 224..3I8 4.075.5E6 525,636 425İ267 135,294 132 2561 2.974,360 48! - 377İ440 7İ8S 15.770 63064 2142 1,497; __ 1 | 50590 '• 271İ987 720.261! MBKEZBftNMSIKURlJUtl 13MAYBM08 DÜVİZ fffKTİF ChSİ « J Ş SATIŞ AUŞ SATIŞ lÂBDDolan 1.2524 1,258-4 1,2515 1.2603 lAvuslralyaDolan 1.1785 1.1862 1,1731 1.1933 lDanimaıkaKronu n.25'«» 0.26037 0,25891 0,26(»7 lAvra 1.0334 1.9427 1,9320 1.9-156 1 Ingilız Sterlini 2.4-177 2.4605 2.4-460 2.4642 1 Isviçre Frangı 1.1917 1.1994 1,1899 1.2012 1 Isveç Kronu 0,20722 (1.20938 0.20707 0.20986 IKanadaDolan 1.2442 1.2498 1,2396 1.2545 IKuveylDinan 4.6493 4,7105 4,5796 4.7812 INorveçKronu 0.24599 0,24765 0,24582 0.24822 I Sııd. Aıb. Rıyıılı 0.3^492 0.33552 0,33241 0,33804 100 Japon Yeni 1,2043 1,2123 1,1998 1,2169 I Yeni Isı-jil ijckeli 0,35340 0,37152 1ABD Dolarr YATIRIM FONLARI İHRACAT YÜZDE 17 ARTTI Hazırgiyim Avrupa 'da büyüdü Ekonomi Servisi - Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe yılın ilk üç ayında 4.3 milyar dolarlık ihracat gcrçekleştirildi. thracat geçen yılın aynı döncmine göre yüzde 16.7 art- tı. lhracatın 3.5 milyar doları AB'ye yapıldı. ABD pazarındaki kaıı kay- bıysa sürüyor. İlk çeyrekte hazır gi- yim ve konfeksiyon ihracatında sa- dece ABD, Kanada, Japonya, tsviç- re gibi ülkelerin yer aldığı diğer OECD ülkcleri grubunda yüzde 10.9'luk bir düşüş görüldü. Bunun dışındaki ülke gruplarına ilıracatta, yüzde 3.2 ile yüzde 48 arasında de- ğişen oranlarda artışlar kaydedildi. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksi- yon lhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönctim Kurulu Başkanı Sfileyman Orakçıoğlu, AB pazarındaki geliş- menin Çin faktörüne rağmen sağ- landığını söyledi. Orakçıoğlu, sek- törün önünün açılması ve ihracatta yeni atılımlar sağlannıası için ham- maddc fiyatlan, işçilik ücretlerinde- ki gclişmeler ve döviz kurlarmın scyri konusunda iyileştirici adımlar atılması gerektiğini söyledi. NÎYET MEKTUBU IMF'yeyeni taahhütler ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Mayıs başmda sona eren 19. stand-by anlaşmasının son mektu- bunda, IMF'ye yeni taahhütler ve- ri Imesi, hükümetin IMF ile ihtiyati stand-by anlaşması yapma niyetini ortaya koydu. 7. gözden gecirmeye ilişkin 28 Ni- san 2008 tarihli niyet mektubunda, hükümetin verdiği bazı taahhütler şöyle: Her ne kadar gelir hedefleri- ne ulaşılacağına dair inancımız lam olsa da ilave tedbirler uygulamaya konulacak. Özelleştirmeler devam edccek. Mali disipline zarar verecek bütçe dışı fon tesis edilmesi uygula- masından kaçımlacak. Enerjide ba- ğımhlık artacak. Personel harcama- larınm toplam kamu harcamalan içcrisindcki payı azaltılacak. DİŞ HEKİMLERİ tnternetten vergi beyanı KAYSERİ (AA) - Diş hekimleri, mali müşavirler olmadan kendi is- tekleriyle artık elektronik ortamda vergi beyannamelcrini verebilecek- ler. Bursa'da diş hckimliği yapan Günseli Topsakal, geçen yıl vergi dairesine başvurarak elektronik or- tamda vergi beyannamesi vermek için kullanıcı kodu, şifre ve parola is- tedi. Vergi dairesi, gerekçe göstere- rek olumsuz cevap verdi. Topsakal da Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) avukatı aracıhğıyla Bursa 2. Vergi Dairesi'ne iptal ve yürütmenin dur- durulması istemiyle dava açtı. Mah- kcmc, diş hekimlerine kullanıcı kodu, şifrc vc parola verilmesinde bir sa- kıncanın bulunmadığına karar vere- rek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Sonucu duyuran TDB, "Bü- tün diş hekimlcrinc 1 ay içerisinde kullanıcı kodu, şifre ve parola ve- rilmesi gerektiğini" duyurdu. 12 MAYIS 2008 Fon Adı Dünku Fiyat Fark Fon Adı Dünkû Flyal Fark Fon Adı Dünku Fiyat Fark Fon Adı Dıitıku Flyat Fark Fon Adı DünkU Fiyat Fark IÎV n.v.ı iırViytEAlSIAıBVF 1D.BM174 vitVıî^i;"!. (A) UX ÛIB174Î hBrt|A|U3Ö ;..:ı.; SL 1 ;.- ıii= i i : -.-.": ejr*T üâ .• •: 1,0609 4,8331 1,0492 6,0101 103,80 5,0814 3,7506 Avustuıya Doları Danimarka Kronu svicrc Frangı sveç Kronu Japon Yeni Kanada Doları Norveç Kronu Suudi Arabistan Riyati Borsa tai4n»ıtft.ı rSKSWDÛ ' • : > ' . : • - ' . . S.H-!:j-|«[iı,ı «aıJ. III Dtj D İ A l n H lAvro: 1,5438 ABD Doları 1 ng.S: 19553 ABD Doları 1 Kuveyt D.: 3.7432 ABD Doları SERBEST PİYftSA ABOOolan Avro IngilızSterlini Isvıcre Frangı H Ayar Allm Cutn. Attmı AUS SATIŞ 1.2590 1.2660 19«0 19520 2.4400 2.4800 1.1850 1.2100 3570 3600 238.00 2İ1.00 (ECEtlI FftİZLEI iGurlukRepo (GtnlukRepo 15.62 15.72 toVSıitK ÜJİ.-İIİ,' Hıp ımttv i İIİİK- O-fMîı" iıii-::. • .Mlll • • £ iıii •: ::•(-.. -ıiî , l.v..:. •.Mıl:; . L-ıı :'•! 0IT4Î3J İ5JS «i'UKt :t» 0018X7 207' !WI !(.-«. OI7Ü06 zm OMİS h'.-' iiı 1 Sİı!L-N'ft, hnrVl>noSl| Tı-lıStj-.. l*ı rfit H 1 ^ : B a s . ıı- - II. 1 - • II 1 -. ;.t\ :İV. JSI-. •». :•:»• M.t. J07-. ,11 İ1İ-. j»,-. (I.Î3H feVıEll İ1BH.IA, . AkMtlAıllraı Gı^MYU.ıAJIut İSKEIAhf. H S K A T V • . • • . • . - . : Ljssii; . ı'l I'<:J -11» w CIS r :.- 14a SM«ı 3 EOTlıAıMHTO ubiL'l.'. 1 Ikkm FlHTl ViT lAiKlTTİ WAnl4|K YK6l»|Knrj HîyrftıaJIAipK > • : • • : . ! • ; • ..•:> A'YllAiL lîaoeı ' ; ' • • • 11 '«'».' 1 ivi; I ••!.••. OOKtOI (îO , • • : ' ; - • • : .ı'.!-i: 0!»M IİÎKJ I 019M1 11!: : .3 1M7159 •; j - ' y l'- . ' • ' \ , ;;.- •050S • • ' • ! ' . 1:'.-- »'«• •OOT •0.6K Iı (Iı' !„;• 1:1- II ]f- 0.BB1 lıı.-. Iıll! . . - • • •0JHİ tm • s ; : • 5?;- •1 .•<•• a« 1411 tm -D.19K C L : . , ! : • âll1 - 1:11' 011». : 049 OLM YUMK lonlli BWFOHAR UrıFoto. knüfh n I..IÖM- U l i M L'r,M-. I;:J--. tfij;llE,Pn.O« vASlBl'lkg" *Vl-lmlt(ElUM HKVUVl'VtııH''. Ra,mv.ı |E|0w»m . - • - " ; • ! • . • • - . . . [ ' VRBflOniEıv tJ. «ı: lıfıa-ıUü*{BılJ4 llvınHn.ainDld .'IISIİVÛ' (B.[il YKOIEıUeg .'ı-aauıB.T*! HHnjvV.lk.:, Jrı-fcli (IMI6M -1471i I ı » W 458V (ı:;w i«: : DJ6IG36 0 6 3 ^ 0.011310 :?•-" t:?. i "•••. i-ir lılf. (: !»• ıı,-.. 1.1,•! i.ti<. 0.1711 !.-•:: a ıv. !,!:: J1C, İiv. (ı|... i Iİ-. 0.111i il!«. v i.1: 1 -. Lll-i 112» ni; 11IS Gari'rtbı- Fk.ılüj[>s i.r.r-uilıE.IVpi.f lKW.IE.Bi;ATt«,:. OntBKraiBnbT K*-nuaanjB,nıi EC7KbE<IBlM0 VÜlŞtnBriLDM Gİ3.IİMIEIV; 3£ 174110 InkYıl B-ı GtVal « : M D»j| BI0L1M MhU 5-.-0S1 L-uil K|Eıl I» lil « un ImUtuı .-• .• İ H U ->[.!> ıîl-- -.: .-;•:;...' M M LV.'ı RlıLık.-! B Can ,' tâi-İCJ . ....... '•.fİLİt. L-feli.;? » « IBıllıl SjtoUtlliıLİ.! i'ıl-.. •• ,r.,l«ı R V I B L lLlî.it: !.rı l:>-, İ -'. hlf-YiH l&Ûrt' • ' > • - . t-EIS* : :. ÜK .:••••: '.Vİ.-I • : « ; ; ı- ;,:«,.'.- ••S'-n;; M-.---1S* !-. :f .-. i ii-: -.'-. . - • » ÜIIUİl; FSKBIU.LıU laOuu WB«.UU L : i t ! çı::;:ı . • : • ' l : ' ; . ' ' : Î4M3I0Û fonbul.com iıtttâîauıi I..B1T.K.İÎ) lk-1/L-İJ.lİLK.I G f c S [ t l touııs :• ı.ı--. 1011i :.[.!•> .1.1" ansH CII" 1.KH İM. -.•I.:-'-. il.-: G.I1S •:n- ;ır. U1^ İIK. îll'-. «111 0.IIK ',ır- D1B, •ı:-. .ır: MIV i II'. 1 IIS ı,ll>. (1(1!. sııu: 0.IK 01M :- ifc: i.li!-, » ;ıifc '. IL- iı» . •:Eı. İM H.CK'E, !.- IU11IBİLM O T/e j|*3ç kY>l.(iıHB anlO;rtBj tenlıU K I ( 101)179 ij'.'ı.ı ıı. »I Miı.-ü 0.B1Î7S 0.Ü1IH3 ',:•»);, ('"•«'•,-• "' |.«!«ıv 677M9İ TM>n3|PlaUılarulwBonıs (I.Û133S! lrtı..j=Bü-*Bllr.d 007131J «inHftfiFim I» O0IS6.' ll.0l«ffi i.'l ,«'i OÎ-M; i'İJlîii fji-snlUlıB;liı,J AtaYallBjTıriıvıl <I,*.-J1 Sa'iı.-ıı f ? B l l I :,•:.. U I/11 IM||B,1,B l V H B t l ^ ' I17I4S4K 071I6B 0.H811I 27.0CU! SU11I71 ImıslUtlüıU.-j'iVıUınB Vlmlranseıli'ı.. OlOKfl U4BBI fıi'v U0OS87 . 0.C95I50 ['.'• t - . : ı . I, ISKBATlM luıli'ıM-MIİITU 0.0IGÜ37 Er>fi-ol k.K. ıt Kılk B (811'B 101114b VBMK Fm*ı AI.M-ılO.-nllıilb,l.-ını.VK C-ilîli-, t j - l!/ı ıl,™. 1 * 019(7 OfMtnpytUK •.!••:.•- KISITOYJI dTIM FIB|lall<< 11.0311 iffit •!( OJM 0.IM III»! nı» İIÎİİ "!£'.... iılıV 7« 0I6K 01Iİİ' r.!P i oısv- ijiw: or.'t 11SÜ- »ilk 0.11* 114% 1141i 1I4« lllri. U.1İ-. 0.IH. an»! an* 0.12S 0.1!* 0.IÜS! an*; 0.10* 1101 ısre 0,71»!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog