Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

13MAYIS2008SALI CUMHURİYET SAYFA 11DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr Sıçuan eyaletinde meydana gelen 7.8'lik depremde on binlerce kişinin ölmesinden korkuluyor Çin'de deprem dehşetiLEVENT ULUÇER PEKİN - Çin'in Sıçuan eyaletinde dün yerel saatlc 14.28'de (TSİ 09.28) meydana gclcn Richter ölçeğine gö- re 7.8 büyüklüğündeki depremde on binlerce kişinin ölmesinden korku- luyor. Depremin mcrkez üssü olan 111 bin nüfüslu Vençuan ilçesindeki binalann yüzde 80'inin yıkıldığı ha- berleri geldi. Çin haber ajansı Sıçu- an'da ilk belirlemelere göre 9 binc ya- kın kişinin öldüğünü duyurdu. Depremin yaşandığı Sıçuan eyale- ti, Çin'in güneybatısında kalıyor ve dogu kıyılannda kalan eyaletlere gö- re fakir. Toplam nürusu 88 milyon olan Sıçuan'da meydana gelen dep- rem komşu cyaletlcrdcn şiddetli bir bi- çimde hisscdildiği gibi Çin'in kuze- yindeki îç Moğolistan ile güneyde ka- lan ada-eyalet Hainan'a kadar her eya- letten de hisscdildi. Deprcmi 1500 kilometre uzakta kalan Pekin'de, özellikle yüksek bi- nalarda oturanlar da 20 saniye kadar hissettilcr. Şiddetli deprem sadece Çin'de değil, Çin'in güneyinde kalan Mekong bölgesindeki Tayland'ın başkenti Bangkok ilc Vietnam'ın başkenti Hanoi'den dc hisscdildi. Depremin merkezinin, Sıçuan cya- letinin merkezi Çengdu'ya 100 kilo- metre kadar uzaklıkta kalan Vençu- an ilçesinde yerin 10 kilometre altinda olduğu kaydedildi. Depremle ilgili ilk kayıp haberi Sıçuan'ın komşu kcnt- eyaleti Çongking'den geldi. Çong- king'in Liangping ilçesinde iki ilk- okulun yıkıldığı vc 4'ü ögrenci en az 5 kişinin öldüğü, 100'den tazla öğ- rencinin yaralandığı, 900 kadar öğ- rencinin toprak altında kaldığı duyu- ruldu. Çin resmi haber ajansı, ülkc ça- pıutla toplam 5 okuluııyıkıldığını, bu okullardan birinde 50 öğrencinin ha- yatını kaybettiğini bildirdi. Sıçuan eyaletinin Mianyang kenti- ne bağlı Santay ilçesinde su kulcsinin çökmesi sonucu bir kişi hayatını kay- betti. Çin'in resmi haber ajansı Şin- hua'ya açıklama yapan bir yetkili, Vençuan'a yakın Duciengyan ken- tinde çok sayıda cvin yıkıldığını ve ölü sayısının artabileceğini söyledi. Çin Başbakanı Ven Ciabao acil olarak bölgcye giderken, Çengdu epremlc ilgili ilk kayıp haberi Sıçuan'ın komşu kent-eyaleti Çongking'den geldi. Çongking'in Liangping ilçesinde iki ilkokulun yıkıldığı ve 4'ü öğrcnci en az 5 kişinin öldüğü, 100'den fazla öğrencinin yaralandığı, 900 kadar öğrencinin toprak altında kaldığı duyuruldu. Depremde yıkılan bir diğer okulda da 50 öğrenci hayatını kaybctti. Kurtarma görevlileri okulların altındaki yaralı öğrcncilcri çıkarmak için çalışırkcn (altta), Çongking'de de, sağlık görevlileri ve ailelcr hastanelerin tahliyesi için işbirliği yaptı (sağda altta). (Fotoğraflar: AP/AFP) Havaalam uçuşlara kapatıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu scferbcr edil- di. Çin ordusu bu tür durumlarda tah- liye konusunda başanlı bir gcçmişe sahip. Pandaların evi Depremin ardından, ilçelcriylc bir- likte 27 milyon nüfuslu Çengdu'da 6.0 ve 5.4 büyüklüklcrindc iki artçı sar- sıntı oldu, birçok hina ilc hastaneler boşaltıldı, kcntte elektrik kesintisi oldu ve cep telefonları çalışmadı. Gclcn haberlere göre depremin olduğu Vençuan ilçesindeki binalann yüzdc 80'i çökmüş durumda. Eyaletin Bei- çuan kentinde ise ölü sayısının 3-5 bin dolaymda olduğu, 10 bin dolayında insanın yaralı olduğu bildirildi. Çin'in iki dev cep telefbnu şirket- leri China Mobilc vc Çhina Unicom, Sıçuan ve Şaanşi eyaletlerindeki ha- bcrlcşme sisteınlerinin zarar görmüş olabileceğini açıkladı. Sıçuan eyaleti dünyada ncsli tü- kenmektc olan pandaların evi ve dep- remin olduğu Vençuan ilçesinde Vuu- long Panda Ürcmc Merkezi bulunu- yor. Depremin olduğu bölgcde bulunan dünyanın cn büyük barajı olan Üç Bo- ğaz Barajı ile Lancou Rafınerisi'nin zarar görmediği açıklandı. Meteoro- loji, deprem bölgcsindc yağışlann üç gün daha devam edeceği tahmi- ninde bulundu. 2 kiıııya tesisi çöktü Sıçuan'a bağlı Şifang'da bulunan 2 kimya tesisinin çökmesi sonucu, yüz- lerce kişinin yıkıntıların altında kal- dığı, yıkılan tcsislcrdcn, 80 tondan fazla sıvı amonyağın sızdığı da gelen haberler arasmda. Vençuan'a komşu Maoven ilçe- sinde 1933 yılında meydana gclcn 7.5 büyüklüğündeki depremde 9 binden fazla insan ölmüştü. Çin, 1976 yılın- da yinc 7.8'lik bir depremi başkent Pe- kin'e yakın Tangşan kentinde yaşamış ve dünyanın en ölümcül depremle- rinden biri olan bu depremde ölü sa- yısı 240 binin üzerindc olmuştu.Sı- çuan'daki deprem, ülkenin ekonomi başkenti olan Şanghay'da da hissc- dildi işycrlerinde bulunanlar tahliye edildi. Pckin'de dc birçok işyeri ça- lışanlannı deprem soıırası cvlcrinc göndcrdi. Ötc yandan, ABD'nin felaket böl- gcsini uydudan izlcmeyc aldığı bil- dirildi. BM de Çin hükümetine yar- dıma hazır olduğu mesajı gönderdi. Başkent Beyrut ve Trablusşam'da silahlar susmuyor Lübııaıı'da çatışıııalar alevleııdi Beyrut'ta öfkeli Sünniler, bir ccnazedc ateş açarak 2 kişiyi öldürcn bir Şiiniıı dfikkânını önce ateşe verdi, sonra da talan etti. (Fotoğraf: AP) Dış Haberler Scrvisi - Lüb- nan'ııı başkenti Beyrut ve ülkenin ikinci büyük kcnti Trablusşam'da çatışmalar ycnidcn başladı. Beyrut yakınlanndaki dağlık Ço- vcyfat kasabasında, Hizbullah ile hükümet kuvvetleri arasındaki ça- tışmalarda 11 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam'da hükümet kuvvetle- rinin bölgcdcn çckilmcsiylc birlik- te patlak veren çatışmalarda 1 kişi- nin öldüğü ve çok sayıda yaralı ol- duğu, dükkânlann ateşe verildiği bil- diriliyor. Sııriye yaıılısı Hizbullah yandaşlanyla hükümeti destekle- yenlcr arasındaki çatışmalarda ağır makincli silahlar ve roketler kulla- nıldığı öğrenildı. Trablusşam'daki çatışmalar önceki gün ordıuıun mü- dahalesiyle sona ermişti. Beyrut'un güneydoğusunda Dürzi lider Velid Canbolad yandaşlanyla muhalefet arasında önceki gün çıkan çatış- malarda 36 kişi ölmüştü. Hükümet, Hizbullah tarafından kullanılan bir telekomünikasyon ağının yasadışı olduğu gerckçesiy- le, soruşturma başlatılacağını açık- lamış, Hizbullah'la bağlantısı ol- duğu iddiasıyla Beyrut havalimanı güvenlik şefini de görcvden alnıa- yı kararlaştırmışh. Hizbullah, bu ge- İişmelerin ardından başlayan çatış- malar sonucunda Beyrut'un batısı- nm kontrolünü ele geçirnıiş, hükü- met, güvenlik şefini görcvden al- maktan vazgcçince, başkcntin mer- kczindc durum yatışmıştı. DAVET BEDİA MUVAHHÎT ÖDÜLÜ İstanbul Şehir Tiyatroları ve TÜRK KADINLAR BİRLIĞÎ ISTANBUL ŞUBESÎ'nin birlikte düzenledikleri ödül törenlerinin 14'üncüsü 14 Mayıs 2008 günü saat 19.00'da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde yapılacaktır. Tiyatroseverlere duyurulur. Program: Barkovizyon gösterisi Ödül töreni Şiir dinletisi Giriş serbesttir. Ülkemizde heryıl, 11-19 yaş arasındaki 450 bin çocuk ve gencimiz büyüklerini ömek aldıkları için sigaraya başlamaktadır. Ne yazık ki bunlardan en az 150 bini erken yaşta ölüme mahkûm olacaktır. Sigarayı bırakmamz için daha kaç yüz bin çocuk ve gencimiz ölüme mahkum olmalı? Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Tel: 0212.212 50 60 ULUSAL BUGUN ÇİFTÇI MECLİSİ Veli Sivaslı ANATOLİVE 2. AVRASYA ZEYTİN, ZEYTİN YAĞI VE PROSESLERİ FUARI HALKÇIİKTİSAT Prof. Dr. Alpaslan Işıklı ve Prof. Dr. Korkut Boratav, dünyada yaklsşan açtık tehlıkesmı cle alıyoılar.. USTALARA SAYGİ GECELERİ Kaynak'tan, Pınar'a... 14 Mayıs Çarşamba gecesi Saadettin Kaynak ve Selahaddin Pınar'ı unutulmaz eserleri ile anıyoruz. (elmadağ^ \ . meyhanesl ^ " _ > / Rezervasyon: (0212) 241 03 20 -23 www.elmadagmeyhanesi.com SATILIK Bulgaristan Ruscuk lli'nde miras kalan 22 dönümlük arazi satılıktır. Cep: 0532 385 20 51 Ev Tel.: 0212 579 72 40 KİRALIK DAİRE Yenibosna'da kiralık daire. TEL: 0212 639 19 39 Türkiye'nin Çevre Dergisi Abone olmak için www.yesiliz.net JJü* ÇETİN PAZARLIKLAR YOLDA Sırbîstan 9 da AB yanlıları kazandı Dış Haberler Scrvisi - Sırbistan'da önceki gün düzcnlencn ve ülkenin kaderini belirleye- cek scçimlcri, Avrupa Biıiiği (AB) yanhsı Dcvlct Başkanı Boris Tadiç öncülüğündeki Av- rupalı Sırbistan Koalisyonu kazandı, ancak tck başma hükümet kıırmak için gereken oy- çokluğuna ulaşamadı. Kulislcrdc ya Tadiç'in Sosyalist Parti'ylc koalisyon yapabilcccği ya da toplamda oylann büyük bölümüııü alan AB kar- şıtı partilerin ittifak kurarak yeni hükümeti oluş- turabilecegi konuşuluyor. Oylann yüzde 39'unu alan AB yanhsı koa- lisyonun başını çeken Demokratik Paıti'nin (DP) lideri Devlet Başkanı Tadiç, "Sırp halkı Av- rupa yolunda ilcrlcmck istediğini açıkça göstcrmiştir" diye konuştu. Tadiç, hükümeti kurma çalışmalanna başlayacaklarını söyleye- rek, "Ülkcyi 1990'lara döndürmek isteyenlcr, seçitn sonuçlarını tersine çevirmek istiyor, ama buna izin vermeyeccğim" dcdi. AB'nin Kosova'ya verdiği dcstcğe karşı çı- kan milliyetçi Tomislav Nikoliç'in Sırbistan Ra dikal Partisi (SRP) yüzde 28'lik oy oraııyla ikin- ci sırada yer ahrken, daha önce koalisyon or- tağı olan Tadiç'i "ülkeyi AB'ye satmakla v suç- layarak istifa eden Başbakan Voyislav Koştu- nitsa liderliğindeki Sırbistan Demokratik Par- tisi (SDP) yüzdc 11 oy aldı. Lahey'de savaş suç- lusu olarak yargılanırken ölen cski Devlet Başkanı Slobodan Miloşcviç'in paıtisi Sırbis- tan Sosyalist Partisi'nin (SSP) de yüzde 8 ora- nında oy aldığı bildirildi. DP'nin kazandığı zafcre ıağmcn, yüzdc 5 oy alan AB yanhsı Liberal Demokrat Parti'yle it- tifak kurması halinde bile, 250 sandalyeli mec- liste hükümet kunnak için yctcrli çoğunluğu el- de edemeyeceği belirtiliyor. Bu duıaınıda "es- ki düşmanlardan" Sosyalist Paıti'yle ittifak gündcmc gclebilir. Tabii Sosyalist Parti'nin ideolojik olarak yakın bulduğu ccpheyle ittifaka gitnıesi de olası. SRP lideri Tomislav Nikoliç, Tadiç'in zaferine rağmen diger AB karşıtı par- tilcıic ittifak yaparak koalisyon hükümeti kur- mak istcdiklerini söyledi. ERMENÎ DARBESİ Atjantin 'eprotesto notası verildi MAHMUT GÜRER ANKARA - Arjantin'in sözde Ermeni soy- kırımını tanımasmın ardından gerilen Anka- ra-Buenos Aires ilişkileri kopma noktasına geldi. Geçen yıl sözde soykırımı parlamento- sunda kabul edcn Arjantin'dç bu yıl 16 Ni- san'da sözde soykırım ile ilgili bir meclis bil- dirisi yayımlandı. Takip cdcn sürcçte dc ül- kenin tcmsilciler meclisi soykınmın okul müf- redatına alınmasını ve 24 Nisan'ın tünı ülkede resmi tatil ilan cdilmcsini içeren biryasayı onayladı. Yasa ye bildirinin yanı sıra, üst dü- zey yctkililcrini Buenos Aires'ta düzcnlenen törenlere hükümetin üst düzey yetkilileri de katılarak, Türkiye'ye yönelik olarak ciddi suç- lamalarda bulundu. Bunun üzerinc Ankara da harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı Müsteşa- rı Ertuğrul Apakan'ın, Arjantin Büyükelçisi Brogo Marco'yu Dışişleri Bakanlığı'na ça- ^ırardk Arjantin'in sözde soykınm konusunda ızlediği politikanm kabul cdilemez olduğu- nu bildircrek Türkiye'nin tutumunu içeren bir nota verdi. TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİGİ İSTANBULDAN ANKARA'YA GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ ATATÜRK'ÜN YOLUNDA YÜRÜYORUZ BAĞIMSIZLIK İÇİN ANADOLU'YA GEÇİYORUZ 16 -19 Mayıs 2008 İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehirve Ankara'da basın açıklamaları, şenlikler ve konserler (Bulııtsuzluk Özlemi, Fuat Saka, Pusula) yapılacaktır. 19 Mayıs'ta ATATÜRK GENÇLİĞİ Anıtkabir'e yürüyecektir. Yürüyüşe Katılmak İstiyorsanız Size En Yakın TGB Şubesi'ne Başvurun! Yürüyüşe katılan gençlerden ücret talep edilmeyecektir. ATATÜRK GENÇLİĞİ GÖREV BAŞINDA ANKARA TGB İletişim: 0 312 417 41 08 Utku REYHAN (TGB Ankara İl Yönetimi Başkanı): 0544 674 41 88 Adres: Selanik Cad. No: 32/4 Kızılay/ANKARA www.tgb.org.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog