Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANLI SATIŞI.JIR İCRETSfZ GÖNDERİN SÜRPRlZ KAMPANYALAR ıVlViVı kitap • cumhuriyeti C< Cumhuriyet Kltaplart Cumhuriyet İVİV1V1 kitap.cumhuriyeti OC Cumhuriyet Kitapları % 3 0 INDİRtM GİINİIN FIRSATI TAKSİTLJ ALIŞVERİŞ 85. YIL SAYI: 30169 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13MAYIS2008SALI Dünya şiirini ağırlıyoruz Çevre için henüz çok geç değil Festivaller kenti İstanbul, şimdi de dünya şiirine ev sahipliği yapıyor. İstanbul Buyükşehir Belediyesi Kültür Mudürlüğü, Küllür AŞ ve Edisam'ın düzenlediği Uluslararası Şiir Festivali bugün başlayıp l / Mayıs'ta sona erecek. Feslivalın konukları dilleri ve şiire yaklaşımlaıı faıklı ülkelerden geliyor. 14. Sayfada. Türkiye Gazeteciler Cemıyeti'nce (TGC) 7 Mayıs'ta düzenlenen "Küresel Isınma Kuıulrayı"nın sonuç bildirgesinde küresel ısınma ve iklim değişikliği sorununun farkına varmanın bile çözüm yönünde önemli P^PMİ bir adım olduğu vurgulanarak, "Değişen iklim gibi de görünse aslında geleceğimiz. Geleceğimizi değiştirmek için, henüz çok geç değil" denildi. YOK 'ten popülistyaklaşım . ••p "•TJB» , , _ _____ Arka Sayfada. YÖK daha fazla öğrenciyi üniversiteli yapmak üzerinde toplanryor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan üniversiteletde kontenjan arttırımı sağlamak üzerinde çalıştıklarını, bu yıl %25'lik bir artış sağlanacağını, amaçlarmın üniversite kapısında bekleyen I milyondan fazla genci üniversiteli yapmak olduğunu açıkladı. Gelir vergisi beyannamelerine göre işadamları açlık sınınnın bile altında Yoksul zengîrıler 'EKONOMf SIRA T KÖPR ÜSÜNDE' TIKANMA 2007'DEBAŞLADI Odalardanalarm Türkiye 'deH kriz Ankara'daki ticaret vc sanayi odalarıyla borsalann yöneticileri yayımiadıkları ortak bildiride eko- nominin zor bir döncmden geçtiğini bclirtcrck si- yasetçileri toplumu gennemeleri konusunda uyar- dı. Bildiride, "Türkiye ekonomisi, düşen büyüme hızı, cari açık vc cnflasyon gibi sorunlarla ku- şatılınış durunıda" denildi. • 9. Sayfada Dünyadaki çalkantıdan önce, Türkiye kapitalizmi 2002-2006 döneminin hormonal büyümesinin ar- dmdan 2007'dc inişe gcçmişti bile. Son yıllarda yabancı sermaye, büyümeyi hızlandırmak yerine banka-şirket, emlak alarak varlık ele geçirdi. Fa- iz ve kâr transferlcri ilc kaynak çıkışı arttı. MUS- TAFA SÖNMEZ'iıı bıcclcmcsi • 9. Sayfada Türkiye'de işadamlan, rantiyeler, doktorlar ve avukatlar yok- sulluk sınınnın altında yaşiyor(!) Ortalama gelir vergisi be- yanlanna görc 81 ilin tümünde beyannameli gelir vergisi mü- kellefleri yoksulluk sınınnın altında yaşam sürdüyor. Hiçbir ildeki ortalama kazanç tutan, Türk-lş'in nisan sonunda ilan ettiği 2 bin 336 YTL'lik yoksulluk smınna ulaşamadı. 81 ilin 63'ünde beyan edilen kazançlar, 717 YTL'lik açlık sı- nınnın da altında kaldı. Sadece İstanbul, Ankara, Bursa, Es- kişehir, Aydın, Denizli, Zonguldak, Balıkesir, Manisa, îzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Muğla, Adana, Ordu, Kocaeli, Trabzon ve Çanakkale'de açlık sıninnın üstüne çıktılar. 43 ilde gelirler, asgari ücrct kadar da olamadı. • 13. Sayfada 7. 8'lik deprem Sıçuan eyaletini yerle bir etti. 6 okul çöktü. Yüzlerce öğrenci enkaz altında kaldı in'debinlerceölü AKP'NtN YARGI REFORMU STRATEJtSl Yükselmeye verimlilik sartı IŞÇtYl DÖVDÜLER Koruma zorbalığı Antalya'da Başbakan Erdoğan'ın korumalan geçerken işsizlik ve yoksulluğu protesto edcn işçi Er- tuğrul Sağlam, 4 koruma tarafm- ılaıı başına poşet geçirilcrek ara- baya zorla bindirildiğini ve dö- vüldüğünü söyledi. Suç duyuru- sunda bulunan Sağlam, koruma- lann tecavüz tehdidinde bulundu- gunu da ileri sürdü. GÜRSU KlJNT'un haberi • 7. Sayfada 1- Hûkim ve Savcılar YüksekKıınılu ifâye ay- nlacak. 2- Mahkemelerde kulla- nılan bilirkişi tammı de- ğişecek. 3- Mahkemelerde Kün- çe t&rcüman buhınacak 4- Hâkimler verimliliğe göre )iikselecek. 5- Yargıçlar etik söz- leşmesi imzalayacak 6- Adliyelere basm söz- cüsü getirilecek, 7- tdari konulara istinaf mahkemeleri bakacak. MAHMUTGÜRER'in habcri • 5. Sayfada LILKEDE BÜYÜK AC1 - Çin'de son 30 yılın en şiddetli depreminde aralarında okul, yurt ve fabrikalarında bulunduğu çok sayıda kamu binası yıkıldı. (Fotoğraf: AP) Çin'in güneybatısın- daki Sıçuan eyaletin- de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki dep- remde ilk belirleme- lere görc yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yi- tirdi. Binlerce kişinin yaralandığı bölgede- ki 6 okul binasının yı- kıldığı bildirildi. 900 öğrencinin enkaz altında kaldığı açık- landı. Depremin mer- kez üssü olan 111 bin nüfuslu Vençuan il- çesindeki binaların yüzde 80'i çöktü. Deprem çevre eyalet- lerde de çok sayıda can kaybına ve yı- kımlara yol açtı. Ülkedeki gökdelen- lerin 7 dakika sallan- dığı bildirildi. Şifang kentinde bulunan 2 kimya tesisinin çök- mesi sonucu 80 ton- dan fazla sıvı amon- yağın çevreye sızdığı belirtildi. • 11. Sayfada 4. Sayfada. Külleri Türldye'ye getirilecek olan Leyla Gencer cuma günü Boğaz'ın sularına uğurlanacak. Gencer için Milano 'da görkemli tören Italya divayı uğurladı Milano'da Viale Maino'da 17 nu- maralı apartman... Leyla Gencer'in 40 yılı aşkın süredir yaşadığı apart- man... Önü çiçeklerle dolu... Av- luyu geçerken başımı kaldmp bal- kona bakıyorum. O balkondan bin kez bana ci salladı. Karşılarken, yolcu ederken... Bu kez, biz onu yol- cu edeceğiz, son yolculuğuna uğur- layacağtz... Cenaze töreni, beklemediğim denli kalabahk. Gençler, öğrencileri, daha yaşlılar, çok yaşhlar (hayranları, müzisyenler...). Törende aksayan tek nota yok. Tam Leyla Hanım'ın iste- diği gibi, hcr şey mükemmel. Mi- zansen kusursuz... ZEYNEP ORAL'uı habcri • 15. Sayfada Sağlıkdurumudüzeldi İlhan Selçuk taburcu edildi İstanbul Habcr Scrvisi - Geçir- diği by-pass amaliyatı sonrası Ame- rikan Hastanesi'nde tedavi gören gazetemiz imtiyaz sahibi ve başya- zarı İlhan Selçuk taburcu edildi. Hastaneden yapılan açıklamada, "31 Mart 2008 tarihinden beri hasta- nemizde tedavi görmekte olan İl- han Selçuk, kardiyoloji ve kalp - damar cerrahisi yönünden tama- mcıı stabil olması ve taburcu ol- masına engel oluşturacak bir du- rumun kalmaması üzerine bugün (dün) taburcu edilmiştir" denildi. CEMİL BAYTK İRAN'IN SAK1Z KENTİNDE • 7. Sayfada HAMASİSTAN'A DOĞRU GİDEN YOL • 10. Sayfada ISSN 13UO 003400 7 7 1 3 O O III GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İstakozlu Makarnadan Smokine Laik Cumhuriyetin nimetlerinden laik Cumhuriye- te karşı olanların yararlandığı tek ülke Türkiye olsa gerek. Laik Cumhuriyetten yararlanarak bugünkü ko- numlarına gelenler, işbaşında, devlet yönetiminde. M Arkası Sa. 8, Sü. l'de Suikast silahları Istanbul'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta sustu- ıucıı takılı Uzi ve Glock mar- ka suikast silahları ele geçi- rildi. İstanbul Umum Servis Aracı lşletmecileri Esnaf Odası Başkam'nın da arala- rında bulunduğu 7 kişi or- ganize şube müdürlüğünc götürüldü. • 4. Sayfada Kanaltürk satıldı Tuncay Özkan'm sahibi ol- duğu Kanaltürk'ü, Bugün gazetesinin sahibi olan Ko- za lpek Grubu satın aldı. Grubun sahibi Akin Ipek'in, Fethullah Gülen'in "2 nu- maralı adaını olduğu" ifadc ediliyor. lpek, Gülen'in faa- liyetlerini desteklediğini vurguluyor. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ..Once Kuzuyu Ye. Sonra Kuzuya Ağla! Başlık, güzel bir Anadolu deyımının kısaltılmışı. Her şeyden önce kendi çıkarını düşünen, bunun için her- kesle işbirliği yapmaya hazır, ama namusluluk, iyi- likseverlik taslamak gerekirse bunu da herkesten iyi yapan kişiler için kullanılır: • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog