Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 MAYIS 2008 PAZARTESİ 8 HABERLERIN DEVAMI Tccavüz zanlıları adliyeye sevk edildi. BİSİKLETLEDÜNYAYIGEZÎYORDU - . : . ! : ~ . : : : . V . : . : •:üz- •. •••' " • % '• • * • . .' •. Danimarkah turist Yozgat'ta tecavüze uğradı YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun il- çesinde, Danimarkah kadına tecavüz cdip parasını gasp ettikleri önc sürülcn 2 kişi yakalandı.Yozgat Valisi Amir Çiçck, bi- sikletiyle dünya turuna çıkan Danimarkah kadının, önccİci gece Yozgat'tan geçerkcn Sorgun ilçcsi yerleşim yeri dışında moto- sikletli 2 kişi tarafindan durdurulduğu, bu kişilerden birinin kendisinc tccavüz ettiği ve parasmın ahndığı iddiasıyla güveniik güçlerine başvurduğunu söyledi. Bunuıı üzerinc lünı güveniik birimlerinin harckc- te gcçtiğini bildiren Çiçek. şunları kay- detti: "Plakasından motosikleti kulla- nanların kimlikleri belirlendi. Zanlılar kısa sürede yakalanarak adli makam- lara tcslim edildi. Kadının gasp cdilcn parası da kendisinc tutanakla verildi. Kadının sağlığı iyi. tfadcsini vcrdi. Kendisine gerekli yardım yapıldı." Da- nimarkah kadının, resminin çekilmemesi- ni, isminin basına vcrilmcmcsini istediği öğrenildi. Öte yandan, zanlılar O.A. (17) ve Fevzi Ş. (22) adliyeye sevk edildi. İSTANBUL 'DA MAGANDA DEHŞETt Dolmuşta lahmacuna kızan genci öldürdüler tstanbul Haber Servisi - Beyoğ- lıı'ndan Aksaray hattinda çahşan dolmu- şa bindikten sonra lahmacun yiyen 3 kişi- yi kokudan rahatsız olunca uyaran 36 ya- şındaki Demircan Üstünkokan (36). araçtan indirilerek dövüldüktcn sonra bı- çaklanarak öldürüldü. 3 kişi de gözaltına alındı. Dolmuşa binen 3 kişi, ycdiklcri lahmacunun "araçta kokuya neden ol- duğu" gcrekçesiyle kendilerini uyaran Üstûnkokan'ı araçtan indirercrek dövınc- ye başladı. Saldırgaıılardaıı biri Üstûnko- kan'ı kasıgından bıçaklayarak kaçtı. Yurttaşların olayı polise ihbar etmesinin ardmdan başlatılan operasyon kapsamın- da, kaçan saldırgaıılardaıı Erdal Ş, Ali D. ilc şüphelilere yataklık yaptığı öne sürü- len kişi gözaltına alındı. Üstünkokan isc kaldırıldığı hastanede kuıtanlamadı. BUGÜNADÜYEDEİFADE VERECEK Ferhat Gerçek, polisleriteşhis etti ALİ AÇAR lstanbul Yenibosna'da 7 Ekim 2007 ta- rihinde Yürüyüş dergisi satarken polis kurşunu ilc yaralanarak yürüyemez duru- ma gclen 17 yaşındaki Ferhat Gerçek, 7 ay aradan sonra çıkanldığı savcılıkta olayda görevli polis mcmurlarını teşhis etti. Gerçek, bugün de Bakırköy Adliyesi'nde ifade verecek. Bakır- köy Cumhuriyet Baş- savcılığı'na 6 Mayıs'ta ifade veren Gerçek, olayda kcndilerine mü- dahalc eden C.Ç, A. E, ve Y.Ö. isiınli polis nıemurlannı teşhis etti. Gerçek, ifadesinde ola- yı şöyle anlattı: "Dergi satarken arkamızdan gelen bir ekip otosu 'Dergiye bakabilir mi- yim" diyerek bize ses- lendi. Dergiyi alarak telsizle amirlcrine bildirdiler. 'Bırakın yasal' dediğini duy- duk. Yolumuza dcvam ederkcn polis bize doğru arabayı sürmeye başladı. Biz de 'Yavaş olun czeceksiniz 1 dedik- ten sonra aramızda bir sürtüşme ya- şandı. Oradan uzaklaşmak isterken ar- kadan silah sesleri geliyordu. Ne oldu- ğunu anlamadan yerc yığıldım." İmam hatip eleştirisi• Baştarafi 1. Sayfada Raporun "Zayıflıklar" bölü- mündc ayrıoa imam hatip lisclc- ri ve ilahiyat fakülteleri mezuıı- ları konusunda çarpıcı tespitlere yer verildi. Raporda, başkanlığa elenıan tenıin etmedc kaynak du- rumunda olan imam hatip liselc- ri ve ilahiyat fakültesi mezunla- nııın "ınesleki bilgi ve beceri ba- kımından yeterli olmadıkları" ve bu durumun lıizmct içi eğiti- mc daha fazla zanıan, cmek ve maliyct ayımıayı zorıınlu kıldığı ifade edildi. Raporda. bu neden- le u Ba;kanlığımızın dini yük- scköğrenim ınezunu pcrsoııcl istihdamında sıkıntılar yaşa- ma ihtiınalinin varlığı zayıf noktalarımızdaııdır" dcnildi. Raporda Diyanet'in diğer zayıf noktalan şöyle sıralandı: • Mevcut teşkilat yasasının günümüz ihtiyaçlannı karşılaya- maması vc yeni teşkilat yasasının hâlâ çıkanlamamış olması, • Bayanlaıa din hizmcti suna- cak yctcrli sayıda ve nitelikte ba- yan personelimizin olmaması, • Başta özellikli bölgelcrde gö- rev yapanlar olnıak üzere, perso- nelimizin yeterli lojman imkân- larının olmaması, kurunıa ait, personelimizin vc yakınlarınm istifadc edebileceği sosyal ve kül- tiiıvl tesislcrin olmaması, 'Kalifîye clcnıan eksik' tf Personelin özlük hakları ba- kımmdan diğer bazı kurumlarda çalışan emsallerindcn geride ol- ması ve bu nedenle özelliklc ba- zı lıizmct alanlarında kalifiye ele- man eksikliği ve yetcrsizliği, • Diyanct Işleri Başkanlığınm tüzelkişiliğinin olmaması nede- niylc mülk edinemcmcsi, yöncti- Cumhuriyet Halk Evlcri projesinin resnıi açılışı dün düzenlencn törcnlc Kağıthanc'dc yapıldı. CHP'denyeni sosyalproje İstanbul Haber Servisi- CHP'nin bir sosyal sorunıluluk projesi olarak hayata geeirdiği "Cumhuriyet Halk EvlerTnin açılışı Kâğıthane'dc yapıldı. Halkın ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve hizmet venııek ama- cıyla CHP lstanbul 11 Başkan- hğı tarafindan başlatılan Cum- huriyet Halk Evlcri projesinin resmi açılışını CHP Kâğıthane tlçe Başkanı Gfirsel Tckin yaptı. Tckin. bütünüyle gönül- lülük csasına dayanan projc kapsamında Maltcpc ve Kâ- ğıthane'de bulunan iki Cum- huriyet Evi'ne, şubat ayından bu yana 1790 kişinin başvunıda bulunduğunu. hizmet alan kişi sayısmın 1499'aıılaştığını söy- ledi. Tekin, CHP Milletvckillcn Mohmct Sevigcn ve Bihlun Taınaylıgil ilc Bakırköy Bele- diyc Başkanı Ateş İ'ııal Er- zen'in dc katıldığı törendc, hc- deflerinin lstanbul çapında 55 eve ulaşmak olduğunu beliıtti. Yoksul kcsime hizmet Tckin şunlan söyledi: "Bu evler hiçbir ayrını gözet- mcksizin hcrkcsc ücretsiz hizmet veriyor. Anıac. özel- liklc sosyal yaşamdan yoksun burakılmış yoksul kesiınlere ihtiyaçlarına göre hizmet vermek. Cumhuriyet Halk Evleri'nde sağlık, hııkıık ve psikolojik konular başta ol- ıııak üzere toplunıu yakın- daıı ilgilcndircn pek çok ko- nuyla ilgili ücretsiz hizmet verilecek, meslek kurslarıy- la ara elenıan yetişterilmcsi- ne katkıda bulunulacak." Açılış törcninde tiyatro sa- natçısı Dilek Türkcr, "Kuva- yı Milliye" ve "Latile" adlı oyundan pasajlar içcren bir per- formans scrgiledi. Sıınuculu- ğunu Tayfun Talipoğlu'nun yaptığı törenc aralannda Onur Akııı, Hüseyin Turan, Berdan Mardini'nin bıılunduğu sanat- çılar katıldı. Anneler Günü'ne denk gelen şcnlikte annelere çe- şitli hediyeler dağıtıldı. mindcn vc dcnetiminden sonım- lu olduğu halde cami, nıescit ve Kuran kurslannın nıülkiyetlerinin özel ve tüzelkişilcre ait olması, •^ Dini yapıların inşa ve ima- nnda başkanlığuruzm resmi yct- kisinin olmaması, bu sebeple rastgele. plansız, programsız ve düzcnsiz yapılan dini yapıların çoğalması, • On binden fazla cami ve mescidin imam hatip ve müezzin kayyıın kadrosunun olmaması, • Dünyada olumsuz bir "Is- hıın" vc "Müslüman" imajının oluşturulmaya çalışılması. ingiltere'den konuk Kraliçe yarın geliyor ANKARA (ANKA) - tn- giltere Kraliçesi 2. Elizabeth. resmi bir ziyaret için yarın Ankara'ya gelecek. Kraliçe, Tiirkiyc tcmaslan kapsamın- da Aııkara. lstanbul ve Bur- sa'da çeşitli programlara katı- lacak. 16 Mayıs'a kadar süre- cek ziyaret, kraliçenin, tahta çıkmasmdaıı bu yana Com- nıonwealth dışmdaki ülkelere yaptığı 85. resmi ziyaret ola- cak. Cumhurbaşkanı Abdul- lah GüPün davcti üzerine Türkiye'ye gclcn 82 yaşında- ki kraliçeye eşi Edinburg Dü- kii Prcns Philip eşlik edecek. Türkiye'ye 1971 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın konugu olarak ziyarette bulunan Eli- zabeth, son yıllarda Avam Kamarası'nda yaptığı gele- neksel konuşmalannda Türki- ye'ye de değinmişti. Örneğin, kraliçe, Kasım 2003'teki ko- nuşmasında, "Terörist teh- ditlerlc karşı karşıya bulu- nan Türkiye gibi mütletîk- k'i-imize anlayış göstermeli- yiz, destek vcrmeliyiz" dc- mişti. Kraliçe, Kasım 2006'daki konuşmasında isc "Özellikle Türkiye ve Hır- vatistan ilc katılım müzake- rclcrini ilerleterek (AB) ge- nişlemeye ilişkin mevcut ta- ahhütlerimizc sadık kalnıa- lıyız" ifadesini kullanmıştı. tSMMMO 'dayapılan seçimleri ÇağdaşDemokratMuhasebecüerBirliğikazandı Muhasebecilerden AKP'ye yamt lstanbul Haber Servisi - ls- tanbul Serbest Muhascbeci Mali Müşavirlcr Odası'nda (İSMM- MO) yapılan seçimi yiizde 80 oy oranıyla Yahya Arıkan'm öıı- derlik ettiği Çağdaş Deınokrat Muhasebeciler Birliği kazandı. Arıkan, seçim sonucunu "yasa- mızı değiştirirkcn bizi hazırlık sürecine katnıayanlara yaıuf" olarak nitclcndirdi. lSMMMO'nun 19. genel ku- ralu dün Lütfi Kırdar Uluslarara- sı Kongre vc Seı^gi Sarayı'nda gcr- çekleştirildi. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği adayı ve es- ki başkan Ankan ilc Meslekte Bir- lik Grubu'nun adayı Abdulaziz Ural'ın yanştığı seçimde toplanı 10 bin 539 oy kullanıldı. Seçimi gcçeıı yıllara göre oy oranını art- tırarak 8 bin 374 oy alan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği kazanırkcn, Meslekte Birlik Gru- bıı'na 2 bin 165 oy çıktı. lSMM- MO'nun mevcut yönctimi, bu seçimde yüzde 80 oranla ycniden seçilnıiş oldu. Yeni yönetinı ku- rulu şu isimlcrdcn oluştıı: "Yah- ya Arıkan, Mehmet İhsan Yal- çın, Turgay Kanarya, Ka/.un Mermer, Tayyar Güler." Rekor katılım oldu Meslekte Birlik Grubu'nun bu hatta sonu scçimli genel kumlla- rı yapılan 20 odada yönetimlcre gimıesini sağlayaıı 3568 Sayılı Muhasebecilik Mcslck Yasası'nı değiştiren 5760 sayılı yasa Cum- hurbaşkanı tarafindan vcto edil- mişti. TÜRMOB ile muhascbe odaları yönetimlerinin hazırlık sürecine alınmadığı yasada, nis- pi temsil uygulanması öngö- rülmüştü. Bu sistenıle Çağdaş Demokrat gruplara cn yakın grup Meslekte Birlik Grubu'na yara- yacaktı. TÜRMOB Başkan Yar- dınıcısı ve İSMMMO Başkanı Ankan, lstanbul'da seçime katı- lımın bütün yıllann rekoru oldu- ğuna dikkat çckcrck "Bu katılım oranı yasamızı değiştirirken bi- zi hazırlık sürecine katnıayan- lara yanıt niteliğindedir" dedi. Tuzla işçileri ölen arkadaşlannı andı Tersane İşçileri Birliği Derneği (TİB-DER), 9 Ma- yıs günü Selah Tersanesi'nde meydana gclcn patlamada fcci şckilde yaşamım yitiren işçi arka- daşları lzzct GüderM Galatasaray Liscsi önünde andılar. TİB-DER üyc ve yöneticileri "Scsimizi duyan var mı? Tek tekölüyoıu/.." pankartını açarak "Yaşasın tersane işçileri birliği!", u Yaşa- sın sınıf dayanışması!", "Direnc dircne kazana- cağız!", "Katil Selah hesap verecek!", "Katil GİSBİK hesap verecek!'", "Patronlar sarayda iş- çiler mezarda!", "Artık ölmck istemiyoruz!", "Tersane işçisi kölc değildir!" sloganları atü. Grup adına açıklama yapan TİB-DER yöneticisi Cahit Atalay, patlamanın üretimin olmadığı alanda gcrçekleştiği yönündeki açıklamaları eleştirerek "Ölünıİcriıı asıl sebebi gizlenip, so- runıluluk ölcn işçilerin üzerinc atılıyor. Son ya- şanan cinayetle ilgili Selah Tersanesi'ndcn yapı- lan açıklama bunun bir kanıtıdır" dedi. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Sıcağı sıcağına salondakilerle paylaştım... Kabul gördü; "Memleketin her şeyini babalar gibi satan- lar, iyipara ederse partilerini neden satmasın?" de- diler... Ancak bir başka görüş daha ortaya çıktı: "Sanmıyorum Sayın Balbay, satamayız... AKP zaten yabancıların değil mi?" Tartışma toplantı bitiminde de devam etti... Bir başka yurttaşın görüşü de şuydu: "Sanıyorum hisselerin tümü yabancılarda de- ğildir... Satılmamış bölümü de para edebilir..." Hemen yanındaki konuyu derinleştirdi: "EğerAKP, iştirakleriyle birlikte satılırsa iyi pa- ra eder..." Konu AKP'nin satışı olunca, soru biter mi: "Haklısınız, iştirakleriyle iyi para eder ama, sa- tış sırasında biryolunu bulup onlan hariç satarlar!" Partinin içini boşaltarak mı yani? Yok artık... • * • Mizah üzerine söylenmiş güzel sözlerdendir: Bir konuyu, bir kişiyi, gülünç hale getirmek ka- dar ciddi eleştiri yoktur! Yukandaki diyaloğa neresinden baksanız, acı mi- zah kokuyor... Memleketin her şeyinin satılığa çı- kanlmasına mı yanarsınız, bir partinin kendisini kur- tarma uğruna her şeyi göze almasına mı? Yoksa, Türkiye'nin tümüyle yabancılaşmasına mı? Kara mizah bir yana... AKP'nin AB ile bir olup başta yargı olmak üzere Türkiye'nin tüm kurum- larına yönelttiği harekât, bu yazın siyasal olarak da çok sıcak geçeceğini gösteriyor. Gidiş, yılın başından belliydi. Ocakta şu yoru- mu yapma gereği duymuştuk: önümüzdeki dönem gündemin belirleyicisi yar- gı-siyaset ilişkileri olacak! Bunu görmek için ne müneccim olmaya gerek vardı ne de usta gazeteci... AKP'nin yasa tanımaz gidişi, durumun habercisiydi. Şimdi de şu yorumu yapma gereği duyuyoruz: önümüzdeki yaz, yargı-siyaset geriliminde kı- rılmalar yaşanabilir! Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu, yargıya dar- be girişiminden söz ediyor... Adalet Bakanı Mehmet Ali Şa-hin, hiçbir yar- gı kurumunu bilgilendirmeden AB'nin AKP komi- seri Olli Rehn'e "yargı reformu strateji taslağı"n\ veriyor... Yargıtay Başkanvekili Osman Şirin bundan bil- gileri olmadığını söyleyince Şahin yanıt veriyor: "Şirin bilmeden konuşuyor!" Kardeşim o da zaten bilmediğini söylüyor ve onu eleştiriyor! Güler misin ağlar mısın, tuzlar mısın dağlar mı sın? ••• AKP'nin yargı reformu dediği de şu: 1 - AKP'ye yönelik kapatma davasında aktif olan kurumları sulandırmak ve siyasileştirmek. 2- Yüksek yargı kurumlannın özerk, bağımsız ya- pısını ortadan kaldırmak, Başbakan'a bağlamak. 3- Bundan böyle bu tür engellerle karşılaşma- mak için her türlü yasal önlemi almak. 4- Bunların arasına topluma hoş görünecek 3- 5 yenilik serpiştirmek. 5- AB'nin istediği değişiklikleri de refomnun mak- yajı olarak yerleştirmek. Laiklik zorla dayatılamaz diyen AB... AKP'yi bize zorla dayatamazsın! ankcum@cumhuriyet.com.tr Baykal AB'ye sert çıktı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP lide- ri Dcniz Baykal, katıldığı bir televizyon prog- ramında yurtdışından partisine yönelik cleştiri- ler hatırlatılmca AB'ye sert çıktı. Bu kişilerin "dcmokrasi ııkalalığı yaptığım", "hadlerini aş- tıklannı" belirten Baykal, "Maalesef o insaıılar Türkiye ile ilişkilcrini doğru bir Türkiye algı- laması üzerinc kuramadılar. Onlar Türkiye'yi AKP olarak algıladılar" diyc konuştu. Baharria isyan forumu • İstanbul Haber Servisi - 78'liler Girişimi, düzcnlcdiği "Baharda İsyan" forumu ile Türk solunun değişik kesimlcrini bir araya geü'rc- rek 1968'in tarih içindeki yerini, değcrini, idcallcrini, ruhunu tartıştı. Forumun açılış konuşmasım yapan 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalertin Can, "60'ların, 70'lerin dcğcrleri ncydi, ncler yaşandı, bugün nclcr oluyor so- rulanna Türk solunun tüm kcsimlerini davct cderek cevap aramak istedik" diye konuştu. Kurcaladıkları cisîm patladı: 1 ölü • SİİRT (AA) - Siirt'in Erulı ilçesine bağlı Ercnkaya köyünde yaşayan Arafat Sczgin, kar- deşi Emin Sczgin ile akrabalan Agit Kayhan, köy çıkışında hayvanlanm otlatırken buldukla- n cismi kurcalamaya başladılar. Cismin patla- ması sonucu Arafat Sezgin olay yerinde öldü. Yaralanan Emin Sezgin ilc Agit Kayhan, Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. UNESCO heyeti bilgi aldı • lstanbul Haber Servisi - UNESCO Dünya Mirasmı Koruma Merkezi heyetinin, lstanbul Büyükşehir Bclcdiyesi Koruma ve Uygulama Denetim Müdürlüğü'ndc, Haydarpaşa vc Ga- lataport projesi ile dava sürcci hakkında bilgi aldıkları bildirildi. Görüşmeye ilişkin bugün bir basın açıklaması yapılması bckleniyor. Mecidiyeköy'de bisiklet turu • lstanbul Haber Servisi -Türk Kalp Vakfı ta- rafindan, Bisikletliler Dcmeği ve Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğiyle lstanbul'da bi- siklet turu düzenlendi. "Pedallar sağhklı kalp- ler için dönüyor" sloganıyla Mecidiyeköy'den başlayan tur, Taksim, Zincirlikuyu, Etiler, Le- vent vc Gültcpe altgeçidindcn geçilerek yinc Mccidiyeköy Meydanı'nda son buldu. Fuhuşa zorlama olayında 5 gözaltı • İstanbul Haber Servisi - lstanbul polisi, Türkmenistan uyıııklu N.H. (30) adlı kadının, bir evdc alıkonulduğu vc fuhşa zorlandığı yö- nündeki başvurusıı üzerine, verdiği adrese operasyon düzcnledi. Opcrasyonda, H.A, N.D, A.G, M.G. ve M.Ü. gözaltına alındı. Kadının, otogarda tanıştığı H.A. tarafindan iş bulma vaadiyle kandınlarak götürüldüğü evde zorla alıkonulduğu ve fuhşa zorlandığı öne sürüldü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog