Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

12 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA OTOMOBIL otomobilfdcumhuriyet.com.tr Avrupa pazarına yönelik üretilen cee'd yüksek garanti güvencesiyle Türkiye'de satışa sunuldu Kia'nın devrimcimodeli KIA marka binek otonıobil vc ha- fif tıcari araç modellerinin, Tür- kiyc pazarındaki distribütörü olarak faaliyet göstcrcn Çelik Motor tarafın- dan ülkemizc ithal cdilcn Kia cee'd, 5 yıl ya da 150.000 knı. özel garanti ona- nm güvencesi ilc Türkiye yollannda kullanıcısına güvenle eşlik cdccck. cee'd pek çok yönüyle Kia tarihinde bir dönünı noktası ve marka için yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul cdi- Iiyor. Avrupalı müşterileriıı ihtiyaçla- nnı karşılamak üzere Avnıpa'da ta- sarlanmış, Avnıpa'da üretilen ve Av- rupa'da pazarlanan cee'd. donanım, ak- sesuvar, güvenlik ckipmanlan konu- lannda en yüksek mühendislik stan- dartları ilc donatılarak, marka için bir devrim niteliği kazandı. cee'd, Slovakya'nın Zilina kcntin- de bulunan ve Kia'nın Avnıpa'da kıımıuş olduğu ilk ürctiın tcsisindc yıl- da 150.000 adet üretilmektedir. 4.2 metre uzunluğundaki cee'd, alışılmadık dcrccedc uzun bir dingil açıklığına (2650 mnı.) sahip ve sını- finda öııcii kabin liacmi ile birliktc çok sayıda kaliteli ekipman vc çağdaş aktif vc pasif güvenlik donanımlan- nı sunuyor. Avnıpa Otomotiv En- düstrisi'nin nabzını tutan değerlen- Kia Genel Miidürii Alp Evcimcn cee'd'le Türkiye'de satış hedeflerini biiyüttiiklerini söyledi. m» mm & \ 1 y â 1 h •1 J V* \>* J3r ^mmmmmm ^m dimıe kuruluşu Euro NCAP tara- fından uygulanan çarpışma testle- rindcn tam pııan olan 5 yıldız alarak segmentinin en güvenilir otomo- billerinden biri olduğunu kanıtladı. Kia cee'd Avrupa'da markanın C segmentindeki en güçlü iddialı mo- deli olma iddiasıyla yola çıktı. 8 farklı Avrupa ülkesindc "Yıhn Oto- mobili" ödülüne layık görülen Kia cee'd aynca, 9 Avrupa ülkcsinde ba- ğımsız otomotiv gazctecileri tara- fından gerçekleştirilcn toplam 32 karşılaştırma testinde sifındaki tüm rakiplerini geride bırakarak 1. gel- mcyi başardı. Türkiye'de mayıs ayında gerçek- leştirilcn lansmanın ardından cce'd, ül- kemizdc 1.6 lt. CRDi 90 beygir ve 1.6 lt. CRDi 115 beygir olmak üzcre iki farklı motor scçeneği ile satışa sunul- du. 3 vc 5 kapı olarak 2 farklı gövde tipine sahip olan cee'd, Cool ve Mo- tion adıyla 2 farklı donamm paketi ile Türk tüketicilerlc buluşuyor. İki farklı donamm seçeneği Kia cee'd, Türkiye'de Cool vc Motion olarak 2 farklı donanım se- viycsi ile satışa sunuluyor. Cool donamm paketi içinde standart ola- rak ön, yan ve perde hava yastıkla- n, EBD ile dcsteklenmiş ABS, hıza- duyarlı otomatik kapı kilitleri, beş yolcu için kafalıklar vc üç noktalı emniyet kemerlcri, mcrkczi kilit, elektrikli ön camlar, dört hoparlör- lü müzik sistemi, direksi yondan ku- mandalı radyo, CD-MP3 çalar, USB-AUX-Ipod girişi ve yol bilgi- sayarı sunuluyor. Motion donamm paketinde ise, bu ekipmanlara ck olarak gövde rengi kapı kollan. ön sis larlan. sürücü ve ön yolcu koltuğunda aktif kafalıklar, cruise kontrol, elektrikli arka cam- lar standart olarak sunulan özcllik- lerden bazılan. Cool donanım paketi ilc donatılmış Kia cee'd 1.6 lt. CRDi 90 beygir, 5 bin YTL özel lansman indirimi ilc 31 bin 790 YTLfiyateti- ketiyle satışa sunuluyor. SL ve SLK serilerinin yenilenen versiyonlanyla pazara iddialı bir giriş yapıyor Mercedes göz alacak Hyundai - Microsoft ortaklığı Hyundai Otomotiv Gnıbu, Microsoft Corp. ile yeni nesil araç içi bilgi vc eğlence sistemlerinin ortak gelişimi için uzun dönemli anlaşma imzaladı. Bu ortaklık dahilinde Microsott Oto yazıhnı platformu baz alınarak yenilikçi ve ilerici çözümlerin gelişimi yapılacak ve Hyundai modellerinin gelecekteki araç içi teknolojileri hazırlanacak. Ortaklığın ilk üriinü, mobil cihazlar ile ses kontrollü iletişimin kurulmasmı sağlayan yeni nesil bilgi- eğlcncc sistemi olacak. Bu sistenı 2010 yılında ilk olarak Kuzey Amerika pazarında tanıtılacak ve daha sonra lüm dünyadaki Hyundai modellerine adapte edilip multimedia ve navigasyon sistcmlerinde kullanılacak. 1 954 yılında cfsancvi "nıar- 1 tı kanat" 300 SL ile Mer- cedes-Benz ürün yclpazcsinde yerini alan ve toplam 630 bin adet satış ile dünyanın bir numaralı lüks roadster'i un- vanına sahip olan SL-Serisi ve ilk piyasaya sunulduğu 1996 yılından bu yana ne- redeyse yarını mılyon ade- /7T| de yaklaşan satış rakamı ile UJJ büyük başarı yakalayan k ~k 'a Mereedes-Benz SLK-Se- " B « " » » | W . risi'nin yenilenen versiyonla- n Türkiye'de satışa sunuldu. Mcrccdcs-Bcnz tasarınıcı- lan yeni nesil SL'de bir ro- adster'e özgü spor özellikleıi dalıa da ön plana çıkaracak de- ğişiklikler yapnuşlar. Aracın ön kısmında belirginleşen ve sert- leşcn çizgiler ve odak noktası haline gelen V siluetli radyatör ızgarası dikkat çekiyor. Mer- cedes mühendislcri bu tasarım dcğişikliği ilc aynı zamanda önceki döncm SL modellerine atıfta da bulunuyorlar. Bcnzcr şekilde, ön kaputun üzerinde bulunan ve otomobile agresif bir hava katan bombcler de 1954 yılının 300 SL'inden csinlenilcrck modenıizc edilip araca eklendi. Geçmişteki çift far uygulamasından tek fara yönclcn tasarımcılar, farların üst kenarlannı çamurluklara comı7l O m l r • iLiiıu kazanmasını sağladılar. Dış tasarımda yapılan deği- şikliklerin yanı sıra araçta sü- rüş keyfıni arttıran pek çok başka yenilik de mevcut. İlk kez 2004 yılında SLK-Serisi'nde tanıtı- lan ve geliştirilmiş ver- siyonu ilc yeni nesil SL-Sensı'nde siandart olarak sunulan AIRS- CARF sistemi, araç üs- tü açık kullanıldığında bperizl >ı>l@yahoo"töm b a ş d a v a m a yastıkların- dan üflenen sıcak hava doğru yüksclterek yeni nesil üc sürücü ve yolcunun baş ve SL'in daha güçlü bir görii- boyun kısmını scrin günlerde dc sıcak tutuyor. Yeni nesil SLK 650 yeni geliştirilen parçanın kullanıldığı yeni nesil SLK-Se- risi'nde ise farklı ön tampon hava girişi düzenlemcsi vc ön kaputta belirginleşen V şckli, otomobilin dış görünümünde one çıkan degişikliklcr. Yeni çizgilerle arka bölümünc de güçlü bir görünüm kazandırı- lan SLK'de köşeli cgzoz çı- kışlan, AMG modellcrinden esinlenilen koyu arka farlar ve daha büyük dış aynalar dik- kat çekiyor. D Jetta'ya özel kampanya oğıış Otomotiv-VW Binck Araç, Jetta modeli için başlattığı cazip kampanyası ile tüketicilere yeni avantajlar sunuyor. Bu çaıpıcı kampanya kapsamında VW Jetta'nm ınanuel şanzımanlı vc 1.6 lt 102 HP'lik nıotora sahip Primelinc donanımlı versiyonu, 34 bin 800 YTL'lik kampanyalı anahtar teslinı fiyatı ile tüketicilerlc buluşuyor. Zcngin donanım seviyesinden taviz vcrmcycn VW Jetta 1.6 lt Primelinc'da 6 hava yasngı, ABS, EBD, EDL, ASR, radyo- CD-MP3 çalar, uzaktan kumandalı merkezi kilit, elektrikli ön ve arka camlar, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu, yükseklik ve derinlik ayarlı elektromekanik scn'O dircksiyon gibi çok sayıda özcllik standart olarak sunuluyor. Dördü benzinli ve ikisi dizel olmak üzere toplam altı farklı motor ve üç farklı donanım seçeneği ile tüketicilcrinm bcğenisine sunulan Volksvvagcn Jetta modelinde 140 ve 170 HP'lik versiyonlann yanı sıra 122 HP'lik üçüncü bir TS1 motor seçeneği daha bulunuyor. TS1 motorlar aynı zamanda tiptronik seçcncklcrinde çift kavrama prensibiyle çalışan ve klasik otomatik viteslere oranla daha scssiz, perfonnanslı ve ekonomik bir kullanım sıınan DSG şanzınıan ilc birliktc alınabiliyor. r ' X i ^ 4 4 25. gururyılı 198O'li yıllarda otomobil it- halatının serbestleşmesiyle kurulan Türkiyc'nin ilk distri- bütörü Suzıüci Otomobil Pa- zarlama ve Ticaret AŞ Türki- yc'ye gelişinin 25'inci yıhnı kutluyor. Arazi vitcsli araçları Japon- ya'dan Türkiyc'ye 1984 yılında resmi olarak ithal ederek ilk de- fa Türk tükcticisiyle buluşturan Suzııki, bugünc kadar özellikle 4x4 modellcri ile tüketicilere ye- ni ve değişik bir heyecan yaşat- h. Suzuki'nin Türkiye'ye verdiği önemin hiçbir zanıan azalmadı- ğını vurgulayan Suzuki Otomo- bil Pazarlama ve Ticaret AŞ Yö- nclim Kurulu Başkanı Ural Hak- vcrdi. "2S yılda değişmeycn bir şey daha var. O da Suzuki Motor Corporation ile şirkcti- miz arasındaki dcrin dostluk vc yakınlık" dedi. Suzuki'nin 2007'dc yükselen satış grafîği ile yüzde 40 artış cldc ettiğini be- lirten Suzuki Muiîihhas Azası Ali Savcı, ekonominin itici güçle- rinden biri olan otomotiv sektö- riinde Türkiye ve dünyada yaşa- nan olumsuz ekonomik geliş- melere rağmen 2008'in ilk 4 ayında da hedeflcncn satış adet- lerine ulaşıldığlnı ifade etti. İTO'dan Tofaş'a ihracat ödülü Sadece 2007 yılında ger- çckleştirdiği yatınmlarla kcndi üretim rekorunu kırıp 213 bin adede ulaşan Koç Holding - Fiat grup ortaklığı Tofaş, elde ettiği ihracat gcli- riyle de ITO ödül töreninde Altm Plaket ile ödüllendirildi. 40 yıldır süregelen, Koç Topluluğu - Fiat Groııp ara- sındaki fevkalade başarılı ve verimli yürüycn bir ortaklık ve işbirliğinin ürünü olan Tofaş 2007'de dünya otomotiv sek- töründe çok sık rastlanmayan bir başarıya imza attı. Üre- tımıııi gerçek- leştirdiği 2 mo- deli aynı yıl içinde pazara sunma başan- sını gösteren Tofaş, hem Fi- at Linea hem de Fiat Fiori- no'yu planla- nandan aylar önce yollara çı- kannayı başardı. Tofaş üretim kalitesi anlamında Şampi- yonlar Ligi'nc terfı ettiğini bu başansı ilc ortaya koyarken, ayrıca 2007 yılında üretim adedini 2006'ya göre yüzde 19 artışla 213 bin adede yükselt- meyi de başardı. Bunun yanı sua Tofaş, tarihinde en yüksek ihracat adedine ulaşarak yılı 146 bin adet ihracat ilc ve 2006 yılma göre yüzde 19 ar- tış sağlayarak kapattı. Eski Samsun Carni- zon Komutanı Beştepe. SUBAYLAR DAVAYI KAZANDI: Tazminat Mehmetçik Vakfı'na \ CEMİLCtĞERİM SAMSUN - Sam- sun eski Garnizon Komutanı E. Tüm- gcncral Naci Bcştc- pc ve 14subay, eski AtakıımBelediye Meclis Üyesi MHP'li Ismail Sc- vindik hakkmda, kendilerinc "Bugün resepsiyonu terk cden yarın ccpheyi dc tcrk cder" dedi- ği için açtıklan taz- minat davasında kazandıklan 7 bin 500 YTL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacakla-' nnı açıkladı. Bcştcpc, "Şerefli Türk askeri '-• hiçbir zaman ccpheyi tcrk ctmemiştir, et- mez de. Yazıda hem kişilik haklarımıza saldırıda bulunuldu, hem de mcslcki onıı- rumuz zcdelendi" dcdi. 2006 yılında verilen 29 Ekim resepsiyonuHa 1 katılanlar arasında türbanlılann da hulıınnıasi- üzerine eski Samsun Gamizon Komutanı E. Tümgeneral Naci Bcştcpc, 70 subay ve eşlcri resepsiyonu tcrk etti. Türban kriziylc ilgili ye- rel bir gezeteye açıklamalara bulunan eski Atakum Belediye Meclis Üyesi MHP'li Se- - vindik, "Bugün resepsiyonu terk eden yarın ccpheyi de terk eder" diyc konuştu. Bunun. üzcrinc 15 subay "kişilik haklanna saldırı- da bulunulduğu ve mesleki onurlannın ze^l delendiği" gerckçesiye 105 bin YTL'lik maıv cvi tazminat davası açtı. Samsun 2. Asliye . Hukuk Mahkcmesi Sevindik'i 7 bin 500 YTL tanzimat ödemeye mahkûm etti. En az 44 oy gerekiyor Parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak-, larnı bclirtcn Beştepe, "Cumhuriyet rescpsi- yonuna türbanlılann katılmaması gcreki- yordu. Ancak resepsiyonun vcrildiği salon- da türbanlılann bulunduğunu öğrenince, „ > sorunun giderilmesini beklcdik. Ciderilıııe- yince, oteli terk ettik. Dinci basınm hedefı olduk. Bir yerel gazetedc de 'Bugün resepsi- yonu terk edcn yarın cepheyi de terk cdcı' şeklinde yazı çıkınca konuyu yargıya taşı- mak zorunda kaldık. Çünİrii şerefli Türk », askeri hiçbir zaman ccpheyi terk etmcmiş- tir, etmcz dc. Mahkemenin takdir ettiği tazminatı yasal faizi ilc birlikte Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldık" dedi. DANI5TAY BAŞKANI Suıııru Çörtoğlu, yanıı emekliye aynlacak. , Çörtoğlu emekli oluyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu, yann yaş haddindcn emekliye aynlacak. Yerine geçecek ismi bclir- lemek için gclecek halla seçim yapıla- cak. Sumru Çörtoğ- lu'nun yaş haddin- dcn emekli olması nedeniylc boşalacak Danıştay Başkanlığı için, 1. Daire Baş- kanı Yılmaz Çimen, 2. Daire Başkanı Mus-T* tafa Birden, 3. Daire Başkanı Gürsoy Gö- ' nenç ve 7. Daire Başkanı Turgut Candan aday oldu. Danıştay Genel Kurulu ise 20 Ma; yıs Salı günü, yeni başkanı seçmek için top-"^ lanacak. Danıştay Başkanı seçilehilmck için * 8 yıl Danıştay üyeliği yapmış olmak gereki- yor. Seçime katıhnak istcyenler seçim gü- t nünden önce Danıştay Başkanlığı'na yazı ile başvurabilecckleri gibi toplantıda oylamayat' başlanmadan önce sözlü olarak da istckte ln.- lunabiliyor vcya teklif edilebiliyor. En az 44 oy gerekiyor Başkan scçilebilmek için Danıştay üyelcri- nin salt çoğunluğu olan en az 44 üyenin oyu- nu almak gerekecek. Gizli oyla gerçeklcştiri- lecek seçimlcrde ilk üç oylamada sonuç alı- namazsa üçüncü rurda en çok oyu alan 2 aday arasında dördüncü rur oylama yapıla- cak. Bu turdan da sonuç alınmazsa seçim ye- nidcn aday gösterilerck tekrarlanacak. Danış- tay'ın yeni başkanı, yaş haddindcn emekliye aynlmazsa 4 yıl sürcyle görev yapacak. Da- nıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu, 13 Mayıs 1943'te Tokat'ta doğdu. Ankara Kız Lisc- si'ni bitirdikten sonra 1966 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mczun oldu. Aynı yıl Danıştay Yardımcılığı unvamyla görcve baş- ladı. 10 Eylül 1992'de Danıştay üyeliğine, 12 Şubat 2001'dc 4. Daire Başkanlığı'na, 2 Ma- yıs 2006'da da Danıştay Başkanlığı'na seçil- di. Çörtoğlu, evli ve iki çocuk annesi. \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog