Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 MAYIS 2008 PAZARTESİ 6 HABERLER Hakkâri'deki karakol baskımnda şehit düşen 6 asker memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verildi Şehitler gözyaşlanyla uğurlandı•Jandarma Er Serhat Genç'in Antalya'daki cenaze töreninde, Başbakan Erdoğan'ın törenden sonra kente gelmesine yurttaşlar yoğun tepki gösterdi. Halk, Sik sık "Şehidim burada, Tayyip nerede" sloganı attı. Vuri Haberleri Servisi - Hakkâ- ri'nin Şcmdinii ilçesine bağlı Aktütün fcöyündeki karakola PKK'li teröristler- Ce düzenlenen saldında şehit düşen 6 as- kcr memleketlerinde düzenlenen tören- İerle toprağa verildi. Jandarma Er Ser- hat Genç'in Antalya'daki cenaze töre- ninde, törenden sonra kcnte gelcn Baş- bakan Tayyip Erdoğan protcsto edildi. Yurttaşlar sık sık, "Şehidim burada, Tayyip nerede" sloganlan attı. PKK tarafindan Aktütün Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldında şehit düşen Jandarma Er Serhat Genç için An- talya Muratpaşa Caınisi'nde düzenlenen törene şehidin ailesi, yakmlan, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, MHP An- lalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Antalya milletvekilleri Osman Kaptan ve Hüsnfi Cöllü, Vali Alaaddin Yük- sel, Garnizon Komutanı Tuğgcneral Atakan Altıparmak, Büyükşehir Be- lediye Başkanı Menderes Türel vc çpk sayida yurttaş katıldı. Cenazeden sonra geldi Başbakan Erdoğan'ın cenaze töre- ninden sonra kente gelmesine tepki göstercn yurttaşlar sık sık "Şehidim bu- rada, Tayyip nerede" sloganı attı. Yurttaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bö- lünmcz", "Mcclis'tc PKK istcmiyo- ruz", "Kahrolsun PKK", "Askere uzanan eller kırılsın" sloganlan attı, "Serhatım bayrak oldu, anncsinc he- diye olsun. Anneler Günün kutlu ol- sun" yazılı bir döviz taşındı. Gcncikur- may Başkanı Yaşar Büyükanıt ile Er- doğan da törene çelenk gönderdi. Cenaze töreni sırasında, şehidin annesi Gönül, Babası Mehmet, 16 yaşındaki erkck kar- deşi Scrlıan ile askere gitmeden önce ni- şanlandığı Ganinıet Çot güçlükle ayak- ta durdu. Nişanlısının fotoğrafına san- Şehit Jandarma Er Halil İbrahim Atasagun için düzenlenen törcnde şehit askerin kız kardeşi Aysel Atasagun, ağabeyinin fotoğrafını as- kerlerle birlikte taşıdı (solda). Şehit er Gökhan Uzun için, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tören düzenlendi. (Fotoğraflar: A A) lan Çot, "Bi/i Anneler Günü'nde ayır- dılar" diyerek gözyaşlan döktü. Törc- [iın ardından şehidin ccnazcsi bir süre top arabasmda taşındı. Şehit er Genç, Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türk bayrağı çıkarıldı Jandarma Er Eyyüp Dağtekin için memleketi Şanhurfa'da tören düzen- lendi. Şanlıurfa Devlet Hastanesi mor- guna alınan şehit için Şanlıurfa Devlet Hastancsi'ndc Vali Yusuf Yavaşcan ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmct Kcmal Emren'in katılımıyla resmi tören yapıldı. Şehidin babası Ib- rahinı Dağtekin vc bazı şehit yakınla- rı gözyaşı döküp Türkçe ve Kürtçe agıtlar yaktı. Rcsmi törenin arduıdan bir süre omuzlarda taşınan şehidin cenaze- si toprağa vcrilmek üzere ailesinin ya- şadığı Ceylanpınar ilçesine bağlı Yukan Doruklu köyüne gönderildi. Kürtçe ağıtlarla ve zılgıtlarla karşılanan ccna- zeyi gören yakınlanndan bazılan bay- gınlık gcçirdi. Köy mezarlığının yanına gelen ambulanstan çıkanlan tabutta Türk bayrağının olmadığı dikkati çek- ti. Bayrağı yolda ambulansla gelcn bir yakının çıkardığı belirtildi. Köydc cenaze toprağa verilirken Dağtekin ailesinin is- teği üzcrinc hiçbir askeri ve mülki yet- kili bulunmadı. DTP Ceylanpınar Ilçe Başkanı Ahmet Dağtekin, yeğeni şehit er Eyyüp Dağtekin'in toprağa vcrilme- si sırasında saygı atışı istcmcdiklerini söyledi. Şehidin bir yakını Ankara'da gö- rev yapan Dağtekin'in Hakkâri'ye gö- nüllü olarak gittiğini söyledi. Kentte traflk durduruldu Şehit Jandarma Er Emrah Şudut (20) için de memleketi Gaziantep'te tö- ren düzenlendi. Şehidin cenazesi 60. Yıl Mahallesi'ndeki baba evinc gctırildı. Şu- hut'un ailesi ve yakmlan cenazeyi al- kışlarla karşıladı. Yurttaşlar sık sık "Şe- hitler ölmez, vatan bölünmez", "As- kere uzanan eller kırılsın", "Kahrol- sun PKK" sloganlan attı. Şehit ailesi ve yakınlan şehidin tabutuna sanlarak göz- yaşı döktü. Şehidin cenazesi daha son- ra cenaze namazı için Ulu Cami'ye ge- tirildi. Cenazenin gctirilişi sırasında şe- hide saygı için kentte tüm trafik durdu- ruldu.Şehit er Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gaziantep Emniyet Mü- dürlüğü'ndc gccc bckçisi olarak görev yapan şehidin babası Osman Şudut, oğ- İunıın henüz 4 ayhk askcr olduğunu be- lirterek oğlunu vatan için şehit ver- mekten üzgün olmadığını ifadc ctti. Terör bitirilecek Şehit er Gökhan Uzun için, Trab- zon'un Akçaabat ilçesinde Kavaklı Rahman Camisi'nde tören düzenle- di. Törene, şehit crin ailesi, yakmlan. Trabzon Valisi Nuri Okutan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Halim Tırkaz, İl Jandarma Alay Ko- mutanı Albay Yiiksel Sönmez, Kara- deniz Teknik Ünivcrsitesi Rektörü Prof. Dr. tbrahim Özen ve çok sayıda yurt- THEHISTORYCHANNEL CRPPRDOCIR GöRünmEVEn vüzü • b* • - ! (0212)473 73 73 www.digiturk.com.tr GENELKURMAY'DAN AÇ1KLAMA: Karakol basanlar ateş altında ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hakkâri'de, terö- ristlerin bir karakola yönelik saldın girişimiylc başlayan ça- tışmalarda, 6 askerin şehit ol- masının ardından, TSK, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine operasyon düzenle- di. Hava operasyonlannda bö- lücü örgütün "basın ve pro- paganda merkezi"nin de vu- rulduğu dile getirildi. Genelkurmay Başkanhğı'nın intemet sitesinde yer alan bil- gi notunda şunlar kaydedildi: "Irak'ın kuzeyinde Ava- şin-Basyan bölgesinde tespit cdilen PKK terör örgütünc ait hedefler, 10 Mayıs 2008 günü saat 18.00'den itiba- ren karada konuşlu atcş des- tek vasıtalarımız ve Hava Kuvvetleri'ne mensup uçak- larınıız tarafından yoğun ve etkili bir şekilde ateş altına aunmıştır. Ateş altına alınan tüm hedefler taııı isabetle vurulmuş ve vurulan tesis- lerde bulunduklan tespit ve tcyit edilen teröristler etldsiz hale getirilmiştir...Vurulan hedefler arasında, Hakkâri bölgesinde bir karakolumu- za silahlı saldın olayına ka- bldıktan sonra Irak'ın kuze- yine çekilen bir kısını terö- ristin toplanma bölgeleri de bulunmaktadır. Ateşlc taar- ruz esnasında sadece terör örgütü hedef alınmış, sivil halk ve yerel unsurların ha- rekâttan olumsuz ctkilen- memesi için gereken hassa- siyet gösterilmiştir. TSK te- rörle mücadeleye artan bir güç ve kararlılıkla devam edecek; Türkiye Cumhuri- yeti Devleti ve ordusuna kar- şı girişilen her türlü hain ey- lem, anında ve misliylc kar- şılık bulacaktır." Propaganda merkezl de vuruldu Genelkurmay, daha sonra yaptığı açıklamada da hava harekâtı sırasında PKK/Kon- gra-Gel terör örgütüne ait diğer hedeflerle birlikte basın ve pro- paganda merkezinin dc ateş altına alınarak imha edildiğini bildirdi. Bilgi notunda, "10 Mayıs 2008 gecesi icra cdilen hava harekâtı esnasında, PKK/Kongra-Gel terör ör- gütünc ait diğer hedeflerle birlikte basın vc propaganda merkezi de ateş altına alına- rak imha edilmiştir" denildi. PKK VE PJAK TERÖRİSTLERÎ îran ordusu çatışıyor Dış Haberler Servisi - lran ordusu ile terör örgütleri PKK ve PJAK arasında Irak-lran sı- nınııda yoğun çaüşına yaşandığı iddia edildi. Yerel kaynaklar, çatışmalann Irak tarafında kalan Kaledıza bölgcsi ile tran tarafindaki Ser- deşt, Konemışk, Mahabat ve Piranşar bölgelcrinde meydana geldiğini kaydediyor. Irak'ın kuzeyindeki peşmcrgelerin bağ- lı olduğu bakanlığın sözcüsü Cebbar Yavcr, "Sınırdaki ça- tışmada kimlerin olduğunu net bilmiyoruz" dcdi. Yaver, "Kandil'in lran tarafında olan Çasusan ve Doletuk bölge- sinde lran ordusu ile PKK ve PJAK arasında yoğun çatış- malar olduğu, bölgcdcn gelen haberler arasında. Dünden beri bu çatışma yer yer devam ediyor" diye konuştu. taş katıldı. İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yüksel Sönmez, şchitlcrin, bu topraklan bağımsız ve parçalanmayacak bir ulus yapmak için göğüslerini siper ettikleri- ni dile getirerek "Onun için Türk ulu- su, kahraman şchitleri huzurunda, bı- raktıkları ıııirasııı bckçisi olarak ba- şı dik durmaktadır. Hain örgüt üye- lcri bilmclidir ki bundan sonra da ca- ııınuzı vermeye, kanımızı dökmeye ha- zınz. Tek bir kişi kahnaymcaya kadar cani örgütü bitirmeye ycminliyiz" dedi. Şehit er Uzun'un cenazesi, Yeni- mahalle Mahallesi'nda toprağa verildi. PKK lanetlendi Jandarma Er Yurdakul Alcan (21) için de Mersin'in Tarsus ilçesindeki Ulu Cami'de düzenlenen cenaze töre- ninc, şehit crin ailesi, yakınlan ile mül- ki yetkililer katıldı. Şehidin cenazesi tö- renin ardından top arabasına konuldu. Alcan'ın cenazesinin görürülmesi sı- rasında yurttaşlar, "Kahrolsun PKK" slogan attı. Şehidin annesi Nazlı Alcan da "Oğlumun bana Anneler Günü he- diyesi şehitliği oldu. Kınalı ku/uma kı- yanları Allah kahretsin. Yurdakul biziın canımız, ciğerimizdi. Bizim yü- reğimizi yakanlara, bu ülkenin birlik vc bcrabcrUğinc göz dikenlere lanet ol- sun. Bu ülke için Yurdakuhım şehit ol- muş, fcda olsun" diyerek gözyaşlan döktü. Şehit cr Tarsus şehitliğinde top- rağa verildi. PKK lanetlendi Şehit Jandarma er Halil İbrahim Atasagun için ise Afyonkarahisar'ın Ço- banlar ilçesinde tören düzenlendi. Şehit erin cenazesi önce evine getirildi. Anne Hanifc Atasagun, gözyaşlannı tuta- madı. Cenaze daha sonra rcsmi tören için Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Bu- radaki törene şehidin ailesi, yakınlan, mülki yetkililer, Çevre ve Onnan Bakanı Veysel Eroğlu ile çok sayıda yurttaş ka- tıldı. Şehidin kardeşi Aysel Atasagun, ağabeyinin fotoğrannı askerlerle birlikte taşıdı. Şehidin cenazesi, Çobanlar Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Barzani:KürtJen için savaş dönemi bitti • Dış Haberler Servisi - Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetiminin baş- kanı Mesud Barzani, PKK ile mü- cadclcdc taraf olmayacaklan mesa- jını yinelemesine karşın "Kürtler için savaş dönemi geridc kaldı" de- di. Türk heycti ile Bağdat'ta yapı- lan görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Barzani, hiçbir taraf için 'saldın kaynağı' olmadıklanm be- lirtcrck "Bizi savaşta taraf yapma amacında olan hiçbir anlaşma ya- pılmayacak" diyc konuştu. Barzani, geçen hafta Irak'ta bulunan DTP heyetine, yoğun programını gerek- çe göstererek randevu vermemişti. Savunmanm yeni yıldızr • ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Keşif gözetlcme istihbarat ve komuta kontrol sistemleri ile sa- vunma sanayünde çeşitli tcdarik projelerine sistem katkısı sağlayan Havelsan, savunma sanayiindeki gücünü yeni projelerlc güçlendiri- yor. Geliştirilen uçuş ve silah sis- temleri simülatörleriyle Havelsan, askeri ve sivil kargo ve jet uçakları ve helikopterlerin de gözü kulağı olacak. Söz konusu uçak ve heli- kopterler için, yüksek FAA seviye uyumlu görev simülatörleri, tam uçuş simülatörleri, silah sistemleri simülatörlerinin geliştirilmcsi I la- velsan'ın üretim projclcri arasında. Gerçeker'den mesaj • POLATLI (AA) - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, hafta so- nu tatili için Yargıtay üyeleri vc ai- leleriyle birlikte Ankara'nın Polatlı ilçesine geldi. Gerçeker, "Milli bü- tünlüğümüze, üniter devlet yapısına karşı olan mücadele devam ediyor. Saldınlar devam ediyor. Ama Türk ordusu, milletiyle bunlann üstesin- den gelecektir" diye konuştu. r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog