Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

12 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER tstanbul Barosu, hükümetin yargı refoımu konusunda barolan devre dışı bırakmasmı eleştirdi Yargıç memurlaştınlıyor tstanbul Habcr Servisi - lstanbul Barosu, Türkiye'de barolann katkısı alınınadan Avrupa Birliği'ne sunulan "Yargı Reformu Taslağı"nın, yargının bağınısızlığı ve reform kavramlarıyla bağdaşmadığını açıkladı. lstanbul Barosu Başkanlığf nın açık- lamasında, Adalet Bakanı Mehmct Ali Şahin tarafından, Avrupa Komis- yon'nun Gcnişlcmcdcn Sorumlu Ko- misyon Üycsi Olli Rchn'e, "Yargı Reformu Stratcjisi Taslağr'nın su- nulduğıı haberlerinin yer aldığı kaydc- dildi. Hükümetin, Türkiyc'nin en büyük barosunun bu nitelikteki bir belgenin dı- şında bırakılmasına benzer tutumu giz- lenen anayasa değişikliklcri aşamasın- da da sergilediği anımsatılan açıkla- mada, "Hükümetin, hazırladığı me- • lstanbul Barosu, Avrupa Birliği'ne sunulan 'Yargı Reformu Taslağı'nın yargının bağımsızlığı ve reform kavramlarıyla bağdaşmadığım açıkladı. Baronun açıklamasında hükümetin hazırladığı metinlere "dışandan onay alması" eleştirildi tinleri, kamuoyu veya sivil toplum kuruluşları üc tartışıp konuşarak pişirmck ycrine, önceliklc 'dışandan' alacağı onaylarla tasarı haline gctir- mesinin, giderek kökleşcn bir uygu- laıııa olmaya çevrilmiş olmasından büyük üzüntü duyuyoruz" dcnildi. 'Dayanaksızlık doğurur' lstanbul Barosu Başkanlığı'nın açık- lamasında, "Yargı Reformu Stratejisi TaslağT'nın Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik müzakcrcleri kapsamında hazır- lanması zorunlu olan bir taslak niteliğinde bulunnıasına karşın oluşturulmasında yary.ii n11 kurucu unsuru olan barolann kat- kısma açılmamasının, yöntem açısın- dan yanlışlığmın yanı sıra ciddi bir da- yanaksızlığı doguracağı kaydcdildi. Yargı refomıunun, barolann 10 yülardır talep ettikleri bir "özlem" ve büyük bir değişiklik olduğu vurgulanan açıklama- da "Adalet Bakanı tarafından AB'ye teslim edilen taslakta Hâkimler ve Savcılar Yüksek KurulıTna, TBMM'den üye seçimini, yargıda sö- zü edilen 'bağımsızlık' ve 'refonn' kav- ramlarıyla asla bağdaştırmadığımızı ifade ediyoruz" denildi. Kuvvetler aynlığı ilkcsinin doğru an- laşılamaması halindc, bir yandan bakan ve müsteşann meveudiyetiyle "yürüt- menin", diğcr yandan da TBMM seçi- miylc "yasamanın", yargı üzcrindc bas- kı oluşturduğu bir evreye gcçilcceğinin anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, "Yargıcın memurlaştırıldığı, Adalet Akademisi ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemlcriyle bakanhk ayak- lı bir 'İcontrolün' devam edeccği yo- lundaki ısrarlı tavırlar, reform adı al- tında, egemenlik pekişnıesinin ger- çekleşmesinc yol açacak yeni bir an- layışın gctirilmekte olduğunu göster- mektedir" dcğerlendirmesi yapıldı. İLK ÖNCE GÖZLEMCİ SONRA ÜYE Akdeniz Birliği'ne sınırlı katılım MAHMUT GÜRER ANKARA.- Fransa'nın ikna turlannın ardından Ak- deniz BirligTne yönelik tu- tumunu değiştiren Ankara, 13 Temmuz'da Barselo- na'da gerçckleştirilecek açı- hş toplantısına "gözlemci" olarak katılmayı planlıyor. 1 yıl boyunca bu statüyü ko- rumayı plaıılayan Ankara, Paris'in tutumuna göre ne yapacağına karar verecek. Diplomatik kaynaklardaıı edinilen bilgilere göre Tür- kiyc, Fransa'nın projesi olan Akdeniz Birliği'ne olumlu, ancak tcmkinli yaklaşıyor. Bu nedenle Ankara, Paris yönetiminin taahhüdüne karşın daha sonra kendini AB konusunda geri plana itebilccck olması nedeniyle biı liğiıı kıırucıı iiyeleri ara- sında yer alnıak istemiyor. Fransa'nın AB işlcrinden sorumlu Devlet Sekrcteri Jean Pierrc Jouyet'nin ge- çen lıal'ta başında Anka- ra'da yaptıgı tcmaslarda da konunun gündeme geldiği belirtiliyor. Temaslarda Fransa'dan Akdeniz Birli- ği'ne üyeliğin, Türkiye'nin AB üyeliğine alternatif ol- madığma ilişkin yazılı te- minat talep edildiği vurgu- lanıyor. Ankara bu yazılı tc- minatı alana kadar birliğe gözlemci olarak katılacak. Yaklaşık 1 yıl boyunca göz- lemci kalmayı planlayan Tüıkiye, Paris yönetiminin tavır dcğiştirmesi duru- munda üyeliği kabul edecek. Fransa daha önce yayım- landığı Roma bildirisinde, Akdeniz Biıliği'nin Türki- ye'nin AB ile müzakere sü- rccinc hiçbir şekilde etki etmeyeceğini açıklamıştı. Ancak bu açıklama Türki- yc'yi tatnıin etmedi. Anka- ra, birliğin Türkiye'nin AB üyeliğine etki ctmesinin ya- nı sıra finansnıan ve proje- lendirme çalışmalannın gc- tirebileccği mali yükümlü- lüktcn çekiniyor. Türkiyc, Akdeniz Birliği çerçevesin- dc geliştirilecek olan proje- lerin Türkiye'ye ek bir ma- li yük getirmesine karşı çı- karken, Paris yönetimi, bir- liğin kurulmasının ardın- dan mali sürecin ortaklaşa yürütülmesini istiyor. Fransa'nın Akdeniz Bir- liği'ne davet ettiği diğer ül- ke Almanya da olası mali yükümlülüklerin ciddi bo- yutlara ulaşabileceği gerek- çesiylc ancak gözlemci sta- tüsündc katılım gösterebi- leceğini açıklamıştı. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Hcktar başma 24 bin YTL ödeyen turizııı yalırınıcısı Haziııe ve orınan arazi- siııde istediği kadar ağaç kcsebflecek. 6ERIDE BI TEK BUNU 0 DA İSİMİZE YARAMAZ !.. musakart@yahoo.com SIMPLVCLEVCR coda'nızyaza hazır mı? Bizde °/o2O indiriminiz hazır. Skoda'nızı 10-31 Mayıs 2008 tarihleri arasmda yetkili Skoda Servisleri'ne getirin, uzman kadro ve son teknoloji cihazlarla hem aracınızı yaza hazırlayahm hem de değerine değer katalım. ÜcretsizCheckUp. Skoda orijinal yedek parça ve aksesuarlarda, motor yağı ve işçilikte %20 indirim. Orijinal yedek parça ve aksesuarlarda 2 yıl garanti. HEÜX SkodaService* I SkodaGenuine Parts* I SkodaGenuine Accessories* ADANA-ıı.'ı.lNMIKMUIIVI!.'.') I.'B 18 I * ANKARA • ANII UH'MOHV It.ılg.ıt ı ' I ,M .|;ı ı.'. ; I • Al/ıı ılı ıkiıllH' li'iııııı.ılı.ılli' ı ••:.•! ;••••••..•• I I I :T:-,I nl i iı.ır.iı .]lv 11 ..:11ı: -I I \7. 1: |4 ANTALYA- ÇAC 01UMO1IV Allınova (247) 110 « 19 BAUKESİR • HLILD: 0IOM0IIV (366) lll ?B b8 BURSA• U M H I I I I <•.I.UICI ÜIOMÜ1IV PaMyn <::•;< 711 '2 81 • V [OMURt UK 1H."V.ı 11 U BtJCVİei (224)441 1} 41 ÇORUIH • I.ANIcU' OTOMO1İV(3S4) 214 K 93 DENİZLİ • BAII 01ÜMO1İV (?58) }il It. )1 DİVARDAKIR • AS-KUR OIOMÜ1IV Ipllk 141,>) J11 05 14 ELAZlC • (,LL|K MO1OR O1OMOIIV 1424) 24» 20 }i ERZURUM • BAVMAK ^AN MOIORI U ARAÇIAR (442) 242 27 00 HAFAV- lı 11 •••'•• ı'hi,v.ıılll •.ıır.ıl. •.•.••.! -.'•'. ı.l 11 İMANDUl • -111 nlnr.lı HH H.:\- j:,|v • .11 i :r. 1: .1 ı:M! Mı 1.. ! l-ır. I ııı.-. •• (212)863 84 60 • OOCUS OTO El«iyiin(212)4566S 00 • DOCUŞ OTO M»lak(212)366 51 51 •MKIMI ı ı l n M H I h •-. l.ıl.n •• •'' '<•••'• "'" •! l.'Aı'luMı •!« l:.nlıı-, ,. lı.ı -|- ••,' ; i •. ı'•. II V.'V I 1 . I : H | I ' M I Hl\ I i|i ııyl.'lı ı-İM .-..• ı™ • \ I lı I Mı Uı'l.'MlMı Hı'l 11 AliM.I AK H1.ılli'|ii'l.'İKl <S~ "KIIOZMİR • I» "'.IIV ı >l ı.ınını I "•.') ?snnxı-nONAriMOIOMOIIVlloımwj(2S2)4b201tılKAVSERl-lNCAROTOM01IVMFİıh||d2i(3B;)311s;«)l(OOIEÜ-[K$IOCLUUlüMU1lv!7mlt(»?).V»iqi9KONYA>KÜ^ ••.'•• -..V.'J I OTOMOIIV •»•I. .ıllıı (312) » 1 Kıı 011 MALAIVA • IATİH MI HMI I 1 IKMANuO II (422) 321 10 9b MERÜN • 4K 010MU1IV Içd 024) SS6 12 12 MUCLA • I •• n',11'- 01O Itn.ıı: ."•.'-. 31,3 !!„ 11 SAUMVA • MIIIIIII111.' MD1ORLU AKACUR Ad.ıpa/.vı l'ı.JI 291 31 33 SİVAS • A'. >lll>l, U1UMU1İV (34b) 21S 10 •" « K İ R D A C • VIINı lll IK 1'lnMlMIV I.'.':. I 231 21 7b TRAIZON • All AS OTOMOIIV VjllılLjk (46J) 1!4 28 II. VAN • VM hAII AK O1OM0TİV (432) 223 07 74 Skoda Iıııkıyc Dıstnbütöm Yüce Auto A.Ş. nttıntııı nıwwvkud.ilin.msconıtı Vücc AutO A V . bil YÜCC AutOveDogu$Holdİngl.uı 1 ılııaı.iııı İTÎRAZARET Santrala durdurma CEMİL CtĞERİM SAMSUN - Ankara 10'uncu ldare Mahke- mesi, Samsun Barosu tarafından açılan dava- da mobil santrallar ko- nusundaki ÇED rapo- ruyla ilgili yürütmeyi durdurma karan vcrdi. Finnalar ve bakanlık Ankara Bölgc tdare Mahkemesi'ne başvura- rak karara itiraz etti. Bunun üzerine mahkc- me, usul eksikliği ge- rckçcsiyle yürütmeyi durdurma kararını kal- dırarak dosyayı Ankara 10'uncu ldare Mahke- mesi'ne geri göndcrdi. Eksikliğinin giderilmesi sonucu Ankara 10'uncu ldare Mahkemesi yeni- den yürütmeyi durdur- ma karan verince Aksa ve Cengiz Enerji AŞ ile Çtevre ve Orman Ba- kanlığı'nı yeniden itiraz etti. Ancak mahkcme, bu kez Ankara 10'uncu ldare Mahkemesi'nin kararını onayladı. Ba- kanlık vc rîrmalarm iti- razını reddctti. Samsun Barosu Başkanı Ahmct Gürel, baronun santral- lar için açtığı 4 ayrı da- vanııı tamamını kazan- dığını ifade cderek "Bu aşamadan sonra sant- ralların faaliycte geç- mclcri mümkün değil" diyc konuştu. 'Bizim Deniz'i Anarken... Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan'ı genç kuşaklar Hatıria Sevgili dizisi ile tanıyor. "üarağacında üç fidan", geçen hafta idam edilmelerinin 36. yıldönümünde anıldı. Anma etkinlikleri süredursun, gazetelerde yer alan bir haber, bu 3 gence bakışı bir kez daha gözler önüne serdi. Eski milletvekili Mahmut Alınak, Kars Belediye Başkanlığı'na başvurarak Deniz Gezmiş'in adının bir caddeye verilmesini istedi. Haber basında yer alınca, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Alınak hakkında "suçu ve suçluyu övmek"ten dava açtı... TBMM'de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin Inan'la ilgili ölüm cezaları tartışılırken intikam duygularıyla -Adnan Menderes, Fatin Rüştii Zoriu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmelerine göndermede bulunarak- "3-3" diye bağıranlar artık utancını, mahcubiyetini gizleyemiyor. Yıllar sonra, Adnan Menderes'in itiban iade edildi. Adı, Izmir'deki uluslararası hava limanına verildi, naaşı 17 Eylül 1990 tarihinde Imralı'dan alınarak Istanbul'da adına yaptırılan anıtmezara taşındı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının kimsenin iade-i itibarına gereksinimi yok. Onlar zaten itibarlarını yitirmediler. Olsa olsa, bu idamlara "evet" diyen siyasetçiler kendi "itibarları" için bir şeyler yapmak isteyebilir. Deniz Gezmiş'e Can Yücel'in Mare Nostnım (Bizim Deniz) şiirindeki o güzelim dizeler yeter: "En uzun koşuysa elbet/Türkiye'de de devrim/0, onun en güzelyüz metresini koştulEn sekmez lüverin namlusundan fırlayarak.../En hızlısıydı hepimizin/En önce göğüsledi ipi.../Acıyorsam sana anam avradım olsun/Ama aşk olsun sana çocuk,laşk olsun!" 'Vücut dili'nden anlayan 'eş dost!' AKP Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık'ın eşi ve Uluslararası Türk öğretim Birliği Genel Başkanı Muharrem Çığlık, geçen günlerde Başbakanlık Müşavirliği'ne atandı. AKP Ankara Milletvekili Aşkın Asan'ın, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim üyesi olarak göıev yapan eşi Prof. Dr. Habip Âsan da daha önce Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcılığı'na atanmıştı. Asan, o günlerde eşinin atamasının kesinlikle "siyasi" olmadığını savunurken "Türkiye'de, Balkanlar'da ve dünyada ondan daha zeki ve yetenekli bin bulunursa, onu oraya atayın. Onun, kurumda olması Türkiye için çok büyük avantajdır" demişti. Bir zamanlar Tansu Çiller'in danışmanlığını yapan son dönemde ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresinde yer alan Prof. Dr. Mümtazer Türköne, son seçimlerde eşi özlem Türköne'yi AKP'den milletvekili seçtirdi. Ankara Milletvekili Zeynep Dağı'nın eşi Prof. Dr. lhsan Oağı'nın da AKP'ye çeşitli araştırmalar yapan POLLMARK kamuoyu araştırma şirketi kuruculanndan olduğu biliniyor. AKP iktidarı diğer atamalarda, milletvekili olamayan adaylann ve eski milletvekillerinin gönlünü aldı. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ın da seçim bölgesi olan Eskişehir milletvekili adayı Ayşe Fert Dökmeci'yi Milli Piyango Yönetim Kurulu üyeliğine, lstanbul adayı Salih Aynural ile eski Erzincan Milletvekili Talip Kaban'ı Etik Kurulu üyeliklerine, eski Çorum Milletvekili Muzaffer Külcüyü Eti Maden Yönetim Kurulu üyeliğine, lstanbul adaylan ömer Fatih Sayan ve Ahmet Berat Çonkar'ı da Başbakanlık Müşavirliği'ne getirmişti. Başbakan Erdoğan'ın 'Vücuf of///"nden en iyi bu "eş, dost" anlıyor olmalı... CHP MYK 3 yaş gençleşti! CHP'nin 32. olağan kurultayında 80 kişilik parti meclisinde 42 kişi yerini korudu. Muhaliflerin ve ekipten kopan eski genel başkan yardımcısı Eşref Erdem ekibinin "ayıklanmasıyla" 38 yeni isim yönetime girmiş oldu. 20 kişilik MYK'nin de yarısı aynı nedenlerle değişti. 4 genel başkan yardımcısından Onur Öymen ile Cevdet Selvi şıfatlannı korudu, Mustafa Özyürek genel saymanlığa kaydırıldı. Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ile daha önce genel sekreter yardımcısı olan Bihlun Tamaylıgil genel başkan yardımcısı oldu. Genel sekreter yardımcıları Algan Hacaloğlu ve Mehmet Sevigen yerlerini korudu. PM'ye yeni giren isimlerden hiçbiri etkili görevlere getirilmedi. En büyük sürpriz ise Bilim Kültür Platformu Başkanlığı'na "Herkesi tanıyor" diye Baykal'ın eski özel kalem müdürü, Ankara Milletvekili Nesrin Baytok'un getirilmesi oldu. Kulislerde CHP lideri Deniz Baykal'ın MYK'ye alamadığı Baytok'a bu sıfatla bir makam ve genel merkezde bir oda verdiğine dikkat çekilirken daha önce bu görevi Ismail Cem ve Kemal Derviş'in yürüttüğü anımsatıldı. özetle; CHP'de "değişim" falan yok ama "gençleşme" var. MYK'nin yaş ortalaması 59'dan 56.8'e inmişL Osman Yağmurdereli ve TRT TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta AKP'nin TRT'de kadrolaşma amacıyla getirdiği tasan görüşülmeye başlanırken tasarının Plan ve Bütçe Alt Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında "Dünyanın hiçbir ülkesinde devletin maaşlı darbukacısı, bağlamacası yok" diyen AKP lstanbul Milletvekili Osman Yağmurdereli'nin sözleri gündeme geldi. CHP Izmir Milletvekili Bülent Baratalı, bir sanatçıya böyle bir ifadeyi yakıştıramadığını vurgularken şunları söyledi: " 'Darbukacıdan sanatçı mı olur?' diye birgörüş bildirmiştir v&şimdi ben buradan Sayın Yağmurdereli'ye -burada yok, çok gelmiyor Meclis'e, öğrenir tutanaklardan- sormak istiyorum: Mısırlı Ahmet, Hüseyin lleri ve Burhan Öçal gibi üstatlan sanatçı saymıyor mu? Aynca birşeyi daha merak ediyorum: Sayın Yağmurdereli sahibi olduğu YağmurAjans aracılığıyla TRT'ye kaç program yapmıştır veya bundan sonra alt komisyondaki konuşmasıyla acaba kaç programa talip olmuştur, yaptığı programların karşılığında kaç Türk Lirası almıştır, bunu öğrenmek istiyorum." Türey Köse, Ayşe Sayın, Emine Kaplan parlamentokulisi@gmail.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog