Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

l Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURtYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: İbrahim Yıldız • Yazıişleri Müdürleri: Mchmct Sucu, Güray Öz (Sorumlu) • Habcr Merkezi Müdürii: Hakan Kara lstihbarat: Cengiz Yıldınm • Ekonomi: Ha- Yayın Kunılu: llhan Selçuk (liaşlia san Eriş • Dış Haberler: Özgür Ulusoy • Kültür: Egemen Berköz • Spor: Abdüjka- dir Yficelman # Makaleler: Sami Karaörcn • Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Bilgi-Bcl- ge: Edibe Bugra Emre Koııgar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hiknıct (,'etinkaya, Şük- ran Soner, ibrahim Yıldız, Orhan BursaİL, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Muslafa Balbay Atatürk Bulvan NÜ: 125. Kat: 4. Ha kanhklarTel:4195020(7hat), Faks: 4195027 •lmıirTeııısildsi: ScrdarKı- ak, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220. Faks: 4418745 • Adaııa Tem- silcisi: Çetin Yigcnoglu, Inönü Cd. 5 S. Akso&an Is li Kat 1 Tel: 3631211. Faks: 3631215 • Antalya Tcnısilcisî: Alımel Orucoglu Cumhuriyet Mey- daııı Yıldız Apartmanı B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 • Idarc Müdürii: Hüscyin Gürer • Mali Isler: Itîi- lcnt Yencr • SaUş: Fazilct Kuza • Cumhuriyet Rck- lam: Qene\ Müdür Özlem Aydeıı • ı»ıd Müdür Yaı- dımcısı: Nazcndc Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75/251 9881 -82 Faks: (0212)2519868Rezervasyon:(0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün llaber Ajansı Basın ve Yayıncılrk A.Ş. Prof. Nuretlin Mazhar öktel Sk. No: 2.34381 Şişli/lstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 lıat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygın süreli yayın Baskı: DPC Dogan Medya Tesislcri Hoşdere Yolıı 34850 liseııyun Istanbul Dagıtım: YAYSAT Doğaıı Medya Tesisleri Hosdere 34850 Esenyurt Istanbul 12MAY1S2008 Imsak: 3.56 ügle: 13.08 Akşam: 20.21 Günes: 5.42 Ikindi: 17.00 Yatsı: 21.58 MÖ160CLU VHIARBA PÜSKÜU.Ü BAĞLAMA Hititvazosunda Türksazı SIVAS (AA) - Türk kültüründe önemli bir yeri olan ve yıllardır yaygın olarak kullanılan telli bir Türk halk çalgısı olan bağlamayla diğer bazı Türk sazlannın geçmişinin Anadolu'da milattan önceye dayandığı belirtiliyor. Kültür ve Turizm Bakanhğı Sıvas Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu Şefi Uğur Ka- ya'nın "Bağlamanın Anadolu Medeniyetle- rindeki tzleri" konulu makalesinde bağlamanın ve diğer bazı Türk sazlannın Anadolu'daki geç- mişine yönelik tespitlere yer veriliyor. Bağlama ve diğer bazı Türk sazlannın MÖ 1600'lü yıllardan beri kullanılan enstrümanlar ol- duğunu söyleyen Kaya, MÖ 1600 Hitit dönemine ait tnandık Vazosu üzerin- deki bağlamanın tablete iş- lendiği tarihten daha eskiîe- re dayandığını düşündüğü- nü dile getirdi. Kaya, "Bu durumda bağlama- nın ortaya çıkış tarihinin MÖ 2000'li, hatta 3000'li yülara kadar varabileceği düşüncesin- deyim. Çünkü bir enstrüman, gelişimini bir- den tamamlayamaz" dedi. Hitit vazosunun Çankın tnandık Tepe'deki kazılarda elde edildi- ğini bildiren Kaya, "tnandık Vazosu adeta bi- zim kimliğimiz. Türk milletinin özbeöz kimli- ği bu vazoda sakb" diye konuştu. Kaya fıgür- deki bağlamada püskül de bulunduğunu söyledi. Yoksul çocuklara göz muayenesi • tstanbul llaber Scrvisi - Bausch & Lorab Türkiye'nin 8 Mayıs'ta düzenlediği "5. Küresel Göz Ba- kım Günü"nde Hay- darpaşa Numune Has- tanesi'nde 15 yoksul çocuğun göz muaye- nesi yaptınldi. Bausch & Lomb, amcliyat olması gereken yoksul hastalann da masraf- lannı karşıladı. Göz Bakım Günü 8 Mayıs 2008 İ'L • Milli Eğitim Bakanı Çelik ve işadamı Rahmi Koç'un katıhmıyla başlatılan projeyle gönüllüler Van Gölü kıyısındaki çöpleri topladı. TURMEPA, YKB ve MEB desteğiylegölün temizlenmesi için kampanya başlattı 'Van Gölü'nü Yaşatalım'DENİZTATARER VAN - Deniz Temiz Denıeği (TURMEPA), bilinçsiz yapılaşma ve kontrolsüz atıklarla ekosistemi tehlikeye giren Van Gölü'nün temizlenmesi için kampanya baş- lattı. Milli Eğitim Bakanhğı ve Yapı Kredi Bankası'nın desteğiyle hayata geçirilen u Van Gölü'nü Yaşatabm" projesiyle, gölün te- mizlenmesinin yanı sıra ilköğre- tim çağındaki çocuklar arasında çcvrc bilincinin geliştirilmesi he- dcflcniyor. Proje kapsamında önceki gün gerçekleştirilen "Van Denizi Kı- yı Temizliği Günü^ne Milli Eği- tim Bakanı Hüseyin Çelik, TUR- MEPA Onursal Kurucu Başkanı Rahmi Koç, Yapı Kredi Banka- sı Genel Müdürii Tayfun Baya- zıt'ın yanı sıra çok sayıda öğren- ci ve aileleri katıldı. Van Gölü lskele Meyda- nı'ndaki etkinlikte konuşan TUR- MEPA Yönetim Kunılu Başkanı Eşref Cerrahoğlu, gölün 10-15 yıl içinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikİcat çekti. Cerrahoğlu, "225 gönüllü Ue geldiğimiz Van'da gölün ka- derini değiştirebileceğimize ina- nıyoruz" dedi. Proje kapsamın- da Van Gölü'ndeki katı ve sıvı atıklann temizlenmesi için ls- tanbul'dan getirilen "Deniz sü- pürgesi" aracı da Van Vakfı'na bağışlandı. ALOATIKHATTI Etkinliklerin ardından kulla- nılmış sıvı yağlann lavabolara dö- kühnesi sonucu oluşan çevre tah- ribatının önüne geçmek için baş- latılan "Alo Atık Hattı" kam- panyası tanıtıldı. Türkiye Seyahat Acentalan Birliği ve Ulusal Bit- kisel Yağ Toplama Limited Şir- keti'nin desteğiyle hayata geçiri- len projeyi tanıtan TURMEPA Genel Sekreteri Levent Ballı, "Her S litre kullanılmış yağ bi- riktiren vatandaşımız 444 28 45 No'lu telefondan ya da da www.ezid.com.tr internet ad- resinden bize ulaştırabilir" di- ye konuştu. TURMEPA, çocuk ve gençler arasında çevre koruma bi- lincini geliştirmek amacıyla 2006'da başlattığı "Sınırsız Ma- vi" kampanyasıyla 1 milyon 600 bin öğrenciye eğitim verdi. THE POLICE SAHNELERE VEDA EDİYOR Kültür Servisi - Geçen yıl bir tlizi konser vermek amacıyla tekrar bir araya gelen "The Police", son kon- serlerini New York'ta vermeye lıu- Zirlanıyor. Geliri 10 bin ağacın di- kilmesi için harcanacak konserin yeri ve zamanı henüz açıklanmadu Bugüne dek 5 kıtada toplam 2.5 milyon insana konser vermiş olan loplııluk, 30 yıl b'nce konser verdik- leri New York'ta bir kez daha hay- ranlarımn karşısına çıkacaklannı ve bb'ylece sanat yolculuklarını ta- mamlayacaklarını belirtti. Italyanjsi Derlerse inanffiöyın... Biz bu işi onlardan çok daha bARAK •;;";-';;"':•;: '• •>.-,.. : ' ' . f " .•':': .^V.' • - .ivF • rından yapılacak alışverislerde gecerlidi 6. ULUSLARARASI EĞİTİM KONGRESİ 'Matematikkorkusu giderilebüir' Haber Merkezi - Avrupa Koleji'nin düzenle- diği 6. Uluslararası Eğitim Kongresi'nin bu yılki konusu '3-12 Yaş Çocuklarında Ma- tematiksel Düşünce Eğitimi'ydi. Avrupa Koleji kurucusu Talip Emiroğlu, matemati- ğin hayatın bir parçası olarak ele ahnması gerektiğini vurgulayarak 'Matematiği akiııı ifadesi olarak görüyorum' dedi. Tüm ça- balara karşm matematiğin öğrencinin korku- lu rüyası olmaktan çıkamadığını ammsatan Emiroğlu, 'Her insanda matematiksel dü- şüncenin olduğu muhakkaktır. Ancak bu- nu geliştirmek biz eğitimcilerin işidir' gö- rüşünü dile getirdi. Emiroğlu, Avrupa Kole- ji'ndeki kongrede şöyle konuştu: "Matema- tik, tanımlama, sınıflandırma, analiz, sen- tcz, mukayese, karar verme gibi zihinsel ve sosyal becerilerin bilimidir. Yani ale- nen kcndisi değilse bile dilidir diyebiliriz. Her öğrenci farklı kişilik yapılarına sahip olduğu için farklı mctot vc materyallerle öğrcnmeleri mümkündür." YARIŞMAYA SON KATILIM 23 MAYIS Hayalinizdeki Istanbul 'u afişeyansıtın tstanbul Haber Servisi - Maltepe Üniversitesi tstanbul 2010 Kulübü "Hayau'mdeki tstan- bui" konulu bir afış yanşması düzenledi. "2010 Avrupa Kültür Başkenti" Istanbul'a gençlerin bakış açısım taşımayı amaçlayan yanşma tüm üniversitelerin lisans ve lisans- üstü öğrencilerine açık. Eserlerin 23 Mayıs tarihine kadar "Mar- mara Eğitim Köyü Maltepe Üniversitesi lletişim Fakültesi 34857 Maltepc-İstan- bul" adresine ulaştır- malan gerekiyor. Yanş- ma sonucunda, birinciye 1000 YTL, ikinciye 600 YTL, üçüncüye ise 300 YTL ödül verile- cek.Yanşmayla ilgili dctaylı bilgi www.is- tanbu!2010kulub.com'dan cdinilebilir. • . . • • Yeni Sezon CCS Sarar Takım Etbise 349P0 YTL CCSTriko: 99.00 YTL CCSKemer: 35.00 YTL geçerli değildir. Maximum Kart'a özel % ^ V indirim! Üstelik peşin fiyatına 9 taksit
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog