Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA I CUMHURİYET OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 12 MAYIS 2008 PAZARTESİ, ADAMLAR, "Bütûn koşullar yerine getirilse bile tam üye- lik olmaz" diyorlar. Bir kısmı da "Tam üyelik olsa da, Türkiye için özel sınırlamalar kona- caktır" demekte. Sanki bütün bunlar söylenmemiş gibi, ne istenirse istensin, bizimkiler "Emriniz olur" deyip hemen yapıveriyorlar. Nitekim, ge- çen hafta AB Troika'sıyla ge- len malum "komiser" Olli Rehn, "Parti kapatma sizin ne- nize gerek, önce yargı reformu yapın" anlamına gelen bir şey- ler söyledi ya, AKP'li Adalet Bakanı yememiş içmemiş, "Yargı Reformu Strateji Tas- lağı" adlı bir belgeyi hemen ona "sunmuş". Yargı mensupları elbet tep- ki gösterdiler. Türkiye Barolar Birliği ve YARSAV'dan sonra, Yargıtay Başkanvekili de "yük- sek mahkemelerle başka üst organ ve kuruluşlann görûşü alınmadan" böyle bir şey ya- pılmasını "şaşırtıcı" buldukla- AÇI MUMTAZ SOYSAL Darbe rını açıkladı. Bakan, bunun "birham ça- lışma" olduğunu söyleyerek kendini savunmak isterken baltayı taşa vurdu. Şimdi, "Tam tersine, bunun önce 01- keo'eki yargı mensuplanyla ko- nuşulup sonra dışa verilmesi gerekmez miydi" diye sorul- maz mı? önce yabancılar be- ğenecek ve ondan sonra o be- ğeni üzerine mi çalışılacak? Kendi insanlarını aşağıla- mak ancak bu kadar olur. Oysa, AKP'lilerin çoğunun "Milli Görüş'ten geldiğini sa- nıyorduk biz. Ç eşitli vesilelerle ve en son da Kapatma Davası dola- yısıyla Türk yargısının dış bas- kı altında tutulması ülke ba- ğımsızlığını zedeleyen iç den- sizliklerin ve dış küstahlıkların başında geliyor. Ozellikle de "Adalet mülkün, yani devlet ülkesinin temelidir" denen bir Türkiye'de. Yargı kararlarının uygulanmayışına, bütün suç duyurularına karşın özelleştirme talanına ilişkin yürütmeyi ya da yürürlüğü durdurma kararlarının sav- saklanışının üstüne tüy diken bir durum söz konusu. Gelen giden yabancılar her- halde bilir, Ingilizcede buna "Yaraya hakaret eklemek" der- ler. Alnının akıyla görevini ta- mamlamakta olan Danış- tay Başkanı Sumru Çörtoğ- lu, geçen günkü törende bü- tün bunlann yargı bağımsızlı- ğına "ciddi darbe" indirmek- te olduğunu vurguladı. Oysa, Amerika'nın düşünce kuru- luşlarına bile sızmış uzaktaki "Fethullahçı"\aria, AB'li politi- kacılardan içteki cumhuriyet karşıtı yazarlara varıncaya ka- dar birtakım insanlar, yasal görevini yapan Yargıtay Baş- savcısı'nın kapatma davası açmasına "yargı darbesi" adı- nı vermişlerdi. Kavramlar tersine çevrildi- ğine göre, yeni anlamdaki asıl darbecileri, cuntalarda ve giz- li örgütlerde değil de, yerleşik yanlış düzenlerin savunucusu, hizmetkârı ve yalakası olup da doğruluğa, dürüstlüğe ve öz- veriye darbe vurmaya soyun- muş olan cibilliyetsizlerde mi aramak gerekiyor acaba? mumtazsoysal@gmail.com Hakkını Vertnek Gerek CAHİT NALBANTOĞLU Yargıtay Omırsal Üy. B aşbakan'ın (yağ- cılık gibi olmasın diye "Sayın" di- yemiyorum) Batman'da Araf Suresi'nden alıntı yaparak dile getirdiği teş- his ve tespiti çok isabet- li ve içindc bulunduğu- ınıız ortama son derece uygun bulduğıımdan, ilk defa böyle bir gerçeği kabullendiği için kendi- sini içtenlikle kutluyo- rum. Gerçi bu teşhisi da- ha önce çok kişi ve kurum dile getirmiş olduğu hal- de ne yazık ki, gözü, ku- lağı, dili olup da bunu ulus ve ülke yaranna kul- lanmamakta dircncnlcr ibretle izlenmektedir. Ne var ki, görmeyen, duymayan ve gerçekleri söylemeyenlerin kimler olduğunu açıklığa ka- vuşturmak gerekmekte- dir. Bunu sağlanıak için Batman'a, 46.7 ölçekli büyük bir ayna gönder- mek isterdim.. Bu arada, ülkeyi böy- lesine çıkmaza sokacak tehlikeli gidişatta diren- menin sağlıklı bir davra- nış olmadığım düşünü- yor vc bu hastalığın mut- laka teşhis ve tedavisi yoluna gidilmesinin, hem hasta olanın şahıs ve çev- resi hem de ülkenin se- lameti açısından gcrekli, hatta zorunlu olduğunu vurgulamakta yarar gö- rüyorum. FIYATIK fYTLYanlış anlaşılmasın koskoca 70'lik Burgaz Rakı'nın fiyatıdır. Türkiye'nin kendı alkolünü üreten ilk modern ıçkı teslsıne sahip Burgaz A.Ş. %1OO yerll sermaye ile 2005 yılında kuruldu ve 3 yıl gibi kısa bir sürede pazarda ikinciliğe yükseldi. Burgaz Rakı, büyük Ar-Ge yatırımı yapılan bu modern tesislerde birçok teste tabi tutularak, yüksek kalite ve standartta üretiliyor. CUMHURtYETTEN OKURLARA tBRAHİM YILDIZ 84. Yılıımz Gazetemizin kuruluş yıldönümünü 7 Mayıs ak- şamı okurlarımız ve Cumhuriyet dostlarıyla bir- likte kutladık. Aynı gün, Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadf adına düzenlenen yarışmanın ödül töreni de yapıldı. Bilindiği gibi son iki yıldır kuruluş günüyle ödül törenini aynı gün yapıyoruz. İki törenin birlikte yapılmasının temel nedeni- ni okurlarımız merak ediyor. Cağaloğlu'ndaki bi- namızın bahçesinde kuruluş günleri pilav, döner ve biradan oluşan yemekli bir kutlamayla yapı - lırdı. Gelenekselleşmişti. Yunus Nadi ödülleri ise 28 Haziran'da farklı me- kânlarda yapılan törenle yine okurlannın katılı- mıyla gerçekleşirdi. Şişli'deki yeni binamızda bahçe kutlamaya uy- gun olmadığından iki törenin birlikte yapılması ka- rarlaştırıldı. Bundan böyle her iki töreni birlikte yapmayı sürdüreceğiz. Okurlarımızdan büyük llgl Kuruluş günümüzle ilgili çok sayıda mesaj alı - yoruz. 7 Mayıs akşamı da bunatanık olduk. Ka- tılım yalnız Istanbul'da değil, Izmir ve Adana'da da oldukça yoğundu. Okurianmızın gazeteye olan bağlılığı bizleri sevindiriyor. Cumhuriyet serglsl Bu kez bir ilki daha başlattık. 84 yıllık Cumhuriyet arşivini, fotoğrafları, ga- zete ciltlerini, çeşitli belgeleri daha da önemlisi dizgi makinesini Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde sergiledik. Büyük ilgi gören sergi- yi dileyenler 15 Haziran'a dek gezebilirler. En esklgazete Aldığımız çeşitli mesajlar içerisinden seçtiği- miz bir iletiyi sizlerle paylaşmak istedik: "7 Mayıs 1924 tarihinde bize ışık tutmak için yola çıktın. Adını sevdamız olan 'Cumhuri- yet'/m/zcten aldın. İlk nüshanda ilkelerini açıkça ifade ettin: "...gazetemiz ne hükümet gazetesi, ne de bir parti gazetesidir. Cumhuriyet sadece cumhuri- yetin, bilimsel ve yaygın ifadesiyle demokrasinin savunucusudur. Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve esaslarını yıkmaya çalışan her kuvvete karşı mücadele edecektir. Memlekette her anlamıy- la gerçek bir demokrasi kurulması için gazete- miz bütün varlığı ile çalışacaktır. Memlekette hal- kın halk tarafından, halk için idaresi bizim idea- limizdir. Ve biz yalnız bu idealin esiriyiz, başka hiçbir kuvvetin değil" diyerek. Tam 84 yıldırilkelerinle birden fazla neslin evi- ; ne girdin. Tirajı yüksek olan, gün geçtikçe artan tüm ga- zetelere inat ne siyah-beyaz renginden ödün ver- din ne de bilgiyi açıkça önümüze seren gerçek '• siyah-beyazlann üstünü kapadın. Bağımsız ga-1 zete olma ilkenden asla taviz vermedin. Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi oldun. Cumhuriyet tarihimizin ansiklopedisi olarak ha- yatımızda varolmaya özen gösterdin. Varolmaya devam ettin, edeceksin. Zor dönemler geçirdin. Bombalandın. Imtiyaz sahibi yazaıiannın birge- ce yatağından söküldüğüne tanık oldun. Ama ürkmedin. Cumhuriyet'eyakışırduruşunla, '< çizginle hayatımızda olmaya devam ettin. Uyardın! Okuyucularına yön verdin. İlk gün bir \ söz verdin ve 84 yıldır da sözünü tutuyorsun. Senhep YAŞAYACAKSIN! Dürüst ve bağımsız haber anlayışınla yolu-, muzdaki ışık olmaya devam edeceksin. Güne seninle başlamaktan gurur duyuyoruz.' Sana söz veriyoruz. Bundan sonraki nesilleri- miz de güne seninle başlayacak. Aynı gururia.. Ankara'daki blna Okurlanmızın dikkatinden kaçmayan ve "An- kara'da neden tören yapılmadı" sorusunun ya- nıtına gelince. Ankara büromuzun bulunduğu şimdiki yeri- ] mizin darlığı bizi yeni bir yer aramaya itti. Çan- kaya bölgesinde edindiğimiz 4 katlı binanın düzenleme çalışmaları sürüyor. Kısa süre içeri- sinde yeni binaya taşınacağız. Yeni büromuzun açılışıyla birlikte kuruluş günümüzü yine okur- larımızla birlikte kutlayacağız. llhan Selçuk'un sağlığı Okurlanmızın ısraıia sorduğu bir başka soru ise, "llhan Selçuk'un sağlık durumu..." Imtiyaz Sahibimiz ve Başyazarımız llhan Sel- çuk, gözaltı sonrası geçirdiği rahatsızlık sonra- sı başarılı bir kalp ameliyatı oldu. Bir ayı aşkın bir süredir hastahane de tadavi olan llhan Selçuk'un herhangi bir sağlık sorunu kalmadı. Doktorlar, ll- han Selçuk'un bu hafta içerisinde taburcu ola- cağını açıkladılar. Belgesel fllmler Son iki yıldır okurlarımıza ücretsiz olarak ver- diğimiz CD'ler büyük ilgi görüyor. En son 23 Nisan'da verdiğimiz belgesel film de yoğun ilgi gördü. Şimdi önümüzde 19 Mayıs var. Yine bir saatlik özgün bir belgesel hazırladık. "Atatürk'ün yolunda" adlı belgesel filmin ardında marşlar da var. Ücretsiz elde edebileceğiniz CD'ler için şim- diden gazetenizi ayırtabilirsiniz. iyi haftalar... Türkiye'nin Çevre Dergisi lyesitAbone olmak için www.yesiliz.net f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog