Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHÜRİYET 12 MAYIS 2008 PAZARTESİ 18 SPOR Galatasaraylı 'ağabey' futbolcularla yöneticiler şampiyonluk için aynı şeyi söyledi Acı, gözyaşı,fedakârlıkARİF KIZILYALIN '_ Dışandan bakıldığında Sarı - Kırmızı bir başan öyküsü bu. Neon ışıklanyla süslü, konfetilcriylc renkli, marşlanyla çok sesli. Güien insanlar, coşan futbolcular, keyifli bir hafta sonu yaşayan milyonlar... Oysa, Galatasaray için kazanılan 17. şampiyonlıığun ardında acı, gözyaşı vc fedakârlık var. Sakat sakat oynayamnı mı ararsınız, yoksa tcknik dırcktörü tarafindan en kritik maçta kadro dışı bırakılıp tribüne gönderileni mi? Ya da kendisine vcrilen çeki iade edip gcnç arkadaşlanyla, elde kalan bir iki yabancı oyuncunıuı alacaklan için "Benim paramı nasılsa verirsiniz, ünce Lincoln'e Barış'a, Mchmet'c ödeme yapın" diycn kıdemlileri mi, serum poşeti ile uçağa atlayıp yollara düşcn ağabeyleri mi, evini kapayıp Florya'yı mcsken lutan koca koca adamlan mı anımsatsak. Evct, Galatasaray, bu şampıyonluğa engebelerle dolu bir maraton sonucu ulaştı. Eskilerin deyimi ile hayata dar kapıdan çıkaıılann kıılübü üldu San - Kırmızılı camia 2007-2008 sezonunda... Gcnde bıraktığımız sezonu bir anımsayın... Dağılmış birtakım, Almaııya'nın 2. lig ekiplerinden gclcıı flıtbolcular, büyük paıalar ödenerek alıııan soruıılu bir yıldız ve her an futbolu fiziken bırakacak yaşta 4-5 fiıtbolcu, 2. lige düşen takımın kalecisi, 75'ine mcrdiven dayamış bir teknık direktör ve 5 ınaçlık seyircisiz başlangıç. Üstüne üstlük, ağır bir ameliyat geçiren başkaıı, o yetnıezmiş gibi bir kongre ve lekııik direktörsüz son 6 maç Bu zorluklan aştı Galatasaray. lstcı-scıuz iğııc, ağn kesici ve masajla 34 maçın ncrcdcysc tamamma yakınında fonna giyip son 10 dakikayı sedye ile tamamlayan Servet'tcn başlayalım.. "lier şampiyonluk zordur. Anıa bu şampiyonluk gerçekten çok zor. Bcn kcndinı için söylcmiyorum. Son 6 hafta iki bilcğim dc sakattı, parmağım kırık, belimde travma vardı. Anıa gcnçlerin gözlerime bakışını görüncc oynamak gcldi içimden. Bizler profesyoncliz, kcndimizi kötü hissedersek clbette oynanıayız, hocanıız da zatcn bizi zorlamaz ama Galatasaray camiasının lıavası farkh. O havayı soluyan ayağı çatlak da olsa çıkıp oynuyor..." Peki Hasan Şaş'm şampiyonluk yorumu ne acaba? Hani şu Kalli gittiktcn sonra ameliyatmı sürekli erteleyip r; cncrbahçe derbısınde kulübede oturaıı, pazartesi masaya yafıp gcçirdiği ağır iitık amelıyatı sonı-ası hastaneden kaçip serumla aııtrcnmana gclerck arkadaşlanna moral veren Hasan Şaş var ya.. O nc dcdı acaba önceki geceki şampiyonluk kutlamalan sırasmda? u Bizim yaşadığımızı bir biz biliriz, bir dc Tanrı. Ameliyattan çıktiktan sonra Florya'ya gidincc ailcm bana çok kızdı. Haklıydılar anıa insan bazcn bazı şcylcri umursamıyor. Sakatlıkmış, oynıuş, buymuş. Antrenörsüz kaldığımızda Hakan Şükür'ün, Ayhan'ın, bcninı, hatta aramıza ycni gclcn Servet'in sorumluluğu katbekat arttı. Ne bilcyim bir Fcncrbahçe maçı öncesi yaptığımız konuşmalar, genç arkadaşlarla birlikte soyunma odasında olmak, onlara kcnardan destek vcrmck çok öncmliydi kcndi uçıından. Galiba karşılığını da aldık. Ama inanın bu şampiyonluk için çok acı çektik, çok ağladık. Bunu rakiplerinıiz talutıiıı bile edemcz. Fencrbahçcli 11 futbolcu bunu anlamayamaz dedim, yanlış anlaşılmasın. Onlar bizim çektiğimiz sıkıntıları çckmcdi dcmek istedim. Ama gerçekten bizimkisi bir başarı öyküsü..." Vc Yiğit Şardan. Galatasaray yönetimindeki gizli lider. Tribünlerdcn gelip, onlann huyumı bilen biri. O da şu sözlcrlc şampiyonluğu özetliyordu: "Her şampiyonluk zordur mutlaka anıa bizim bu yıl kazandığımız şampiyonluk gerçekten çok zor. Bunu anlatnak için yaşamak gerek. Şinıdi hedeflerimiz daha da büyüdü. Avrupa'da yakaladığınıız başarıları tekrarlayıp çıtayı yükseltnıek istiyoruz. Bunun için dc ne gerekirse yapacağız..." ÇAMURLU FORMALAR DURUYOR' Şampiyonluğun lıaklı scvincini yaşayan G.Sarayh futbolcular, başannın sımnı da açıkladılar... Sabri: Benim için kinıi /.aıııaıı kötü, kiıııi zanıan iyi olaıı bir sezondu. Ancak fînalin mutlu olması her şeye dcğer. Formama yeniden kavuştuktan sonra bu şampiyonluğu yaşamak çok önemli. Banş: Zor dönemlerde takımca kenetlendik. Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı var. Ağabeylerimizi seviyoruz. Sezon başmdan bu yana şampiyon olmak istiyorduk. Alınan kötü sonuçlardan sonra üzülmek yerine toparlanmaya baktık. Annclcr günü kutluyorunı annemin. Enırc: Büyük bir takımda oynamak zordu. Fırsat da elinıe geçti ve oynadım. Çok da iyi dcğcrlcndirdiğimi düşünüyorum. Cevat hoca çok iyi bir tcknik adam. BÜYÜK COŞKU - Florya Metin Oktay Tcsisleri'ne gelen 15 bine yakm San - Kırmızılı taraftar, burada şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşa- dı. Ali Sami Yen'dcki izdlhamdan zor bela kurtulan G.Sarayh futbolcu- lar, kendilerini bekleyen taraftarlan tesislerin balkonundan selamladı. Mucizenin adı GALATASARAY NEVZAT DİNDAR Her şeyden önce beden cğitimi öğretmeni ve işini iyi biliyor. Şampiyon olmak güzel bir duygu. Ağabeylcrimiz bizc bu duygunun nasıl bir his olduğunu çeşitli zamanlarda söylüyorlardı. Gençlcrbirliği'ne attığımız son dakikalardaki gol inancımızı arttırmıştı. O maçtaki çanıurlu formalar duruyor. Karşılaşmadan sonra yöncticimiz Haldun Üstüncl soyunma odasına gclerck "Formalarınızı saklayın" demişti. Mchmct Topal: Sıkıntılı bir sezon gcçirdik, yıkılmadık. Tck yürck halinde tck yumruk olduk. Elbcttc hocanın (Fcldkamp) aynlması bizleri olumsuz etkiledi. Ağabeylerimiz tecrübelerini bize yansıttı ve şampiyonluk geldi. Eğİcnceyc devant TESELLİ AVRUPA Spor Servisi - Sezona 3 kulvarda zirve parolasıyla gircn Fenerbahçe, Türkiye'deki hedellerinden şaşarken, San - Lacivertlilerin tek tcsellisi Avmpa'da cldc cttiği başarılı sonuçlar oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'dc yaplığı maçlarda güçlü ckiplcri dize gctiren F.Bahçe, tarihıııde ilk kez gruptan çıkjna başansını gösterip, çeyrck tlnale kadar yükscldi. Bu arada taraftar sitesi 'www.antu.com' da Trabzon yenilgisi üzerine u Takımımızı, camiamıza ve formamıza yakışmayan mücadelesinden dolayı ayıplıyoru/" denildi. BEŞİKTAŞ BAŞARILI! Spor Servisi - Turkcell Süper Lig'i Vcstel Manisa'yı Inönü'de yenip üçüncü sırdda tamamlayan Beşiktaş'ın asbaşkanlanndan Lcvcnt Erdoğan başanlı bir sezon geçirdiklerini söyledi. Erdoğan, kamuoyunun vc mcdyanın gözü önünde ellcrinden ulınan bıınca puana karşın fulbolda başarılı bir sezonu geride bıraknklannı belirterek "Elimizdcn puanlar alınmasıydı, Bcşiktaş açık ara şampiyon olurdu. Elimizden haksız olarak alınan puanlar, rakiplerimizin elindcn alınmış olsaydı bugün belki düşnıe hattında olacaklardı" dcdı. Bir sezon daha sona crerkcn G.Saray, eldc ettiği şampiyonluğun coşkusu içinde... Başkanından yönctiminc, futbolcusundan teknik kadroya, malzemccisindcn taraiianna dck hcrkcs büyük zorluklara vc sıkıntılara karşın cldc edılen başannın lıaklı gururunu yaşıyor. İki sezon önce de benzer bir tabloyla karşı karşıyaydık. Şampiyonluk yolundaki rakip yine F.Bahçe'ydi. Zirvc mücadclcsi son haftaya kadar taşınınış ve Denizli'den mutlu haber gelınişti. Bu yıl da vizyonda aynı lîlııı vardı. İki czcli rakip bir kez daha son düzlüğe birlikte girdi. Sonunda da gülcn taraf daha çok isteyen ve inanan San - Kımıızılılar oldu. tlginç olaıı noktaysa 2006'da elde edilcn şampiyonlukla 2008'deki şampiyonluk arasındaki ortak noktalar... İki sezon önce yönetime yeni giren Adnan Polat, yarattığı sinerjiylc başroldeydi. "20.45" sloganı ister istemez rakip takım üzerinde bir strese yol açmıştı. Üstelik futbolcularla teknik direktör Eric Gerets arasında huzursuzluk da had saflıadaydı. Sonuçta da ipi önde göğüslemişlerdi. Tarihin en anlamlı şampiyonluğu bilc deniliyordu. Polat ve futbolculann inancı birmucizeyi getinnişti. Aynı duygulan iki yıl sonra da yaşadık. Bu kez Polat'ın görevi başkanlıktı. Slogaıı yine aynıydı. Tck fark "çıldırın" marşıydı. Kulübedeki ısuıı ise Karl Hcinz Feldkamp'tı. Oyuncularla ve tcknik direktör arasındaki soruıı yine gündemdcydi. Yeni bir yönelim devralacaktı son 6 haflayı. Camia Adnan Polal'ı rckor uyla seçerken 'birlik - bcrabcrlik' mesajı veriyordu. O da başkan seçilir seciknez tüm camiayı kucaklıyordu. Eski başkanlar vc tcknik dircktörlcr artık maçlara geliyordu. Ve şampiyonluk elde ediliyordu... Şüphesiz ilk yan sona erdiğindc 3. sıraya düşülmesi inancın yitirilmesine neden olmuştu. kahramanların başarısı lkinci yan öncesi 'transfer şart' diyen Kalli'nin bu isteğine yönctim scssiz kahyordu. Çünkü ckonomik olarak da takım zor durumdaydı. Kalli'nin "Transfer yoksa ben de yokum" rcsti yönctim kadcmcsinde soğuk havanın esmesine yol açıyordu. Kalli'yle yollann aynlması gündeme geliyordu. Abdullah Avcı'nuı takımın başına geçirilip yardımcısı olarak da Ümit Davala'nın görcvlendirilmesini isteyen bazı yöneticiler, Polat'ın Kalli'yc vcrdiği destek sonrası gcri adım atmak zorunda kalacaktı. Çünkü Polat, bütün eleştirileıc karşın tecrübeli teknik adamı göıeve gelimiişli. Ancak Kalli'nin sağlık sorunlan yüzüııden sık sık takımı yalnız bırakması en büyük destekçısı Polat'ı bile artık rahatsız cdiyordu. Sonuçta da başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Polat, Alınan 11 hocayla yollannı ayırdı. Futbolcuların seslerine de kulak vermişti başarılı idarcci. Sonuçta da bu karanyla oyunculara "İstediğinizi yaptım, sıra siz- de" mesajmı veriyordu. Son 6 lıailada olası kötü bir sonucun sorumlusu futbolcular olacaktı. Polat, "Kahramanlar zor günlerde ortaya çıkar" diyordu. Ve kahramanlar sazı eline alıp şampiyonluğu getinyordu. Bir gerçek var ki bu başan tez konusu olmalıdır. G.Saray'da önceki gün elde edilen şampiyonluk büyük coşkuyla kutlandı. San - Kırmızılı futbolcular çeşitli gece kulüplerinde sabahlarken başkan Adnan Polat'ın adrcsi G.Saraylılar Ccnıiycti'ydi. Polat buraya eskı başkan Özhan Canaydın'la birlikte gitti. ikili kupayı birlikte havaya kaldırdı. Diğer taraftan yöneticiler Haldun IJsrünel, Murat Yalçındağ ve Nejat Uygur gittiklcri nıckânda taraftarlar tarafından F.Bahçc'nin gol sevinci olan 'yengeç dansı'yla karşılandı. G.Saray Adası'nda bugün de bir şampiyonluk kutlaması olacak. Kulübün ana sponsoru AVEA'nın desteğiyle gerçekleştınlecek "Galatasaray Çılgınlar Partisi"nc, yönctim Lnııılnıınn yanı sıra futbol takımı ve teknik kadro da katılacak. Bank Asya'yı ilk ıkı sırada bitiren ekipler Süper Lig'e yükseldi Kocaeli ve Antalya el ele Altay: O - Kocaeli: HAKEMLER: Fııar Aydınus (6), O.Aktaş (6). Kemal Yılmaz (6) ALTAY: Gökhan (6). Ferdi (5), lbra- him (4). Eren (4), Isa (4). Alp (4) (dk. 46 Mehmet Batdal 3). Merter (4). Enis (6) (dk. 61 Mehmet Sak 4), Emirhan (6) (dk. 72 Volkan 4). Yasin (5), Adem (6) KOCAELİSPOR: Kılıçarslan (6). Serkan (5) (dk. 58 Bayram 6), Hakan (6), Muhammet (6). Vfiık (4), Özgiir (6). Hamza (7), Semavi (6), Serdar (7), 7u- ner (7) (dk. 29 Can 4). Ahmet Dıırstnı (7) (dk. 77 Adem 6) GOL: Dk. 9 Taner SARI KARTLAR: Taner, Semavi, Muhammet. Ahmet Dursım. Bayram (Kocaelispor) HAKAN DİRİK İZMİR - Bank Asya 1. Lig'de Kocaelispor, dcplasmanda Altay'ı 1-0 yenerek şampiyon oldu ve 5 yıl aıadan sonra Turkcell Süper Lig'c yükseldi. Kocaeli vc Antalya Süper Lig scvincini doyasıya yaşadı. Antalyaspor: O İstanbulspor: O HAKEMLER: Koray Gencerler (6). Ali Zağa (6), Volkan Akçit (6) ANTALYA: Fevzi (7), Uğur (6), Bie- niuk (6), Vahap (7). Serkan (5) (dk. 89 Evvüp), Mesııt (5), Avtekin (5). Hakan (7), Idris (5) (dk. 76 Serdar). Ceıık (6), Ali Zitoımi (7) (dk. 80 Ertuğrul) İSTANBULSPOR: Mehmet Böliik- başı (7) (dk. 60 Ali Uyanık 5). Ergun (5), Cem (dk. 24 Metin 6), Mehmet Aksu (6) (dk. 74 Samet), Aıif(6), Ce- mil (5), Oktav (7), Güven (5), Müs- liim (6), Soner (6), Kenan (7) GÜBSÜKUNT ANTALYA - Bank Asya I. Lig'dc Antalyaspor, tstanbulspor'la golsüz bcrabere kalarak Kocaclispor'un ardından Turkcell Süper Lig vizesi alan 2. takım oldu. GOLCÜLER AVRUPA'DAN Spor Servisi -Ulusal takımın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda kımlenn yer alıp almayacağı merakla bekleniyordu. 37 yaşındakı Hakan Şükür kadroya dahil edilmedi. Aynca Ümit Karan, Mehmet Topuz, Mehmet Yıldız, Gökhan Ünal vc Fatih Tekke gibi isimlerin ahnmaması da şaşkınlık yarattı. Fatih Tcrim taranıfdan açıklanan 26 kişilik aday kadroda 9 lcjyoner futbolcu bulunuyor. Golcüler ise Avrupa'dan seçildi. Antalya'daki Gloria Golf Rcsort Hotcl'dc toplananan Ay - Yıldızlılarda şu isimlcr yer alıyor: KALECİ: Volkan (F.Bahçe), Rüştü (Beşiktaş), Tolga (Trabzonspor) SAVUNMA: Gökhan (F.Bahçe); Sabri Sanoğlu, Hakan Balta, Scrvct Çctin (G.Saray); Gökhan, Ibrahinı Kaş (Bcşiktaş), Enırc (Ankaraspor). ORTA SAHA: Uğur, Aurelıo, Kâzım (F.Bahçe); M.Topal, Ayhaıı, Arda (G.Saray), Rmre (Newcastlc United), Tümer (Larissa), Yıldıray (Sruttgart), Hamit (B.Münih). Tuncay (M'Boro), Gökdcniz (Kuhin Kazan) FORVET: Nihat (VUlarreal), Halıl (SchalkeO4), Semih (F.Bahçe), Mevlüt (Sochaux) 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog