Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 MAYIS 2008 PAZARTESİ 16 TELEVIZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERÎ Ölünccye... 12.30 Flash TV Dram ©Kaıial adlı genç bir dclıkanlı.- cn v.'.km arka- daşının kız knrdcşini igfal ctliğini öğrenince hcsap sormaya gidcr. Arkadaşı da mulan kaçarken tren altmda kalır ve oliir. Bütün bu olanlar K.artal'in yaşamını tamaınıyla değijjlirir. Artık kaba, kimse- yi dinlenıeyen, asi birisi olnıuştur. Misafır olduğu çiflliğin güzel kızı Kaıtal'a aşık olıır fakat genç adam pck oralı dcğildir... Yönetmen: Ertem Eğil- mcz. Oyuncular: Kartal Tibct. Selda Alkor. Çöl Maccrası 20.30 CINE 5 Macera ®(Drawning oıı Dry Land) - Filmde. bir kadm vc tuııı arabasına alan taksieinin çöle doğru yaptıkları yolculukta başlanna gelenler aıılatılıyor. Yönetmen: Carl Colpaert. Oyuncular: Barbara Hershey, Naveen Andrews (19W ABD. 85 dk). Duygudan...' 20.30 MovieMax Dram /TT\ (Ae Fond Kiss) - Iskoçya'da yaşayan gcnç >SS/ bir Pakistanlı, beyaz bir öğretmene aşık olun- ca devreye gelenekler ve aile baskısı girer. Yönct- nıcnliğini Kcn Loach'ın üstkndiği illnıin başrolle- rinde, Atta Yaqub ve Eva Birthistle oynuyor (2004 lngillere-Belçika-Almanya, 104 dk). 22.00 / CNBC-e / Dağcı Aynntı yanda 22.00 / tv8 / Sisler Evi Aynntı yanda Kolay Hedef 24.00 Show TV Macera ®(Soft Target) - lki polis dedektif, güzcl bir tc- lekızı nıafya tetikçilerinden ve sahtc polisler- dcn korumak zonmda kalır. Dcvrcyc şantajcı po- lislcrdc girer. Bunca düşman karşısında zaman za- man yakın dövüşc girip. büyük nıücadclcyc girer- ler. Yönctnıcnliğini Aıi Camacho'nun iisllcndiği lilııını başrollerinde. Don Wilson, Oliver Gnıner, Gary Busey oynuyor (20Ü6 ABD, 95 dk). Çılgın... 00.35 MovieMax Macera (Wild Hogs) - Yaşlan gcçkinolmasına karşın, motosiklctc olan tutkuİarından vazgeçmeyen dört arkadaşın yaşadıkları konıı alınıyor. Yonct- menliğini Wall Beckcr'ın üstlcndigi iîlmin başrol- lerinde, Tinı Allen. Jolın Travolta, Martin Lavvrcn- ce ve VVilliam H. Macy var (2007 ABD. 100 dk). Bir Zamanlar... 00.55 TRT Dram I Filmde, üç kardeşin başlarından geçen olay- lar ve yaşadıkları maceralar aıılatılıyor. Yö- nctmenliğini Hüsnü Çetiner'in üstlendiği yapımda. Bulut Aras ve Nazan Saatçi rol alıyor. Koruyucu 02.45 CINE 5 Macera ©(The Doorman) - Andre, askcri takıınm ba- şında görevli bir subaydır. Batı Airika'da çı- kan bir çatışmada lakımından bir çok asker hayatı- nı kaybeder. Hayatımn bu kötü döncınini unutmak ve yeni bir hayat kurnıak için Los Angclcs'c gider ve geçmişteki kötü hatıralannı müzikle uğraşarak unutnıaya çalışır. Jcssc E. Johnson'un yönettiği fil- min başrollerinde Dominiquic Vandcnbcrg, Mars- hal Hilton var (1999 ABD. 110 dk). @ © © Izleyin Orta Değmez Yabancı rt: CNN Türk 20.00 Myanmar'daki insanlık dramı TVScrvisi- "5N1K" programının bu bölümünde, Myanmar'da yaşanan ve binlercc insanın ölümünc yol açaıı Nergis Kasırgası'°nın pcrdc arkası ele alınıyor. Cüneyt Özdcmir ve Soner Yalçın'ın birlikte hazırladıkları yapımda, kasırganın alt üst cttiği Myanmar'da nasıl insanlık dramları yaşandığı. ülkedcki askeri yönetimin yardımları kabııl etmemesinin nelere ncdcn olduğu, kasırga ,, sırasında kaç kişinin öldüğü ve kaç ailenin evlerini kaybettiği gibi konulara açıklık getiriliyor. Programda, bölge halkma yardım etmek amacıyla Myanmar'a giden bir Türk gcncinin anlatımlarına yer veriliyor. Oyunculonyla öne çıkanfılm, insanlann sevgi için gösterebilecekleri özveriyi başanyla yansıtıyor Yok olan 'Amerikan rüyası' 'Sisler Evi'nin başrolünde, Jennifer Connclly ile Ben Kingsley oynuyor. TV Servisi - Andre Dubus'ün 1999'da yayımlanan çok satan roma- nından sinemaya uyarlanan çarpıcı bir dram olan "Sisler Evi", bu akşam tv8'de ekrana geliyor. Ben Kingsley ve Jennifer Connelly gibi ünlü oyuncula- rıyla dikkat çeken yapım, aynı ev üze- rinde hak iddia eden iki insanı, yok olan Amerikan rüyası kavramını, insanla- rın sevgi için göste- rebilecekleri özveri- yi etkileyici bir anla- tımla yansıtıyor. Babasınm 30 yıl boyunca aralıksız çalışarak aldıgı ev, eski uyuşturucu ba- ğımlısı Katy'nin clindcn vergi borç- lan yüzünden alınır. Evin yeni sahi- bi dc tran'da eskiden güçlü bir ko- tv8 22.00 Sisler Evi - House of Sand and Fog / Yön: Vadim Perelman / Oyn: Ben Kingsley, Jennifer Connelly, Ron Eldard, Frances Fisher / 2003 ABD, 121 dk. nuıııua olan, şimdiyse ABD'dc salt bir sığınmacı durumunda olan aibay Beh- rani'dir. Behrani,. bu evi karısına ve oğluna Hazar denizi kıyısındaki cski yaşam- lannı anımsatması için almıştır. Bu ev uğruna Katy ve Beh- rani arasında başlayan amansız savaşım so- nunda gcriye dönül- mesi olanaksız nokta- lara ulaşır. Hiçbir şeyin siyah ya da bcyaz oimadığı, karmaşık karakterler arasında gidip gelen film, günümüzdeki ev- rensel, sosyal, kültürel bir boyutu da içcriyor. En iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadm oyuncu ve en iyi mü- zik dallannda Oscar'a aday olan film, kaçırılmaması gerekenW yapım. Usta dağcıya kurulan tuzak CNBC-e 22.00 Dağcı - Cliffhanger / Yönetmen: Renny Har- lin / Oyn: Sylvester Stallone, Michael Rooker, Janine Turner, John Lithgovv, Caroline Goodall / 1993 ABD, 113 dk. 'Dağcı', Sylvester Stallone'nin en iyi filmlerinden. TV Servisi - Üç ayrı dalda Oscar'a aday olan "Dağcı", kamnızı dondu- racak sahnelerle bu akşam CNBC-e'de ekrana geliyor. Filmde hcyccanlı araba takipleri ya da seksi ajanlann ölümünc dövüştüğü sahncler yok. Çünkü 1993 yapımı "Dağcı", yerden yaklaşık bir buçuk ki- lomctre yükseklikte, karlarla kaplı bir dağda geçiyor. Usta bir dağcı vc arama kurtanna gö- revlisi olan Gabe VValkcr (Sylvester Stallone), en yakın arkadaşlan Hal Tucker (Michael Rooker), Jessie De- ıglıaıı (Janine Turner) ve I lall'ın kız arkadaşı Sarah (Michelle Joyner) ile Rocky dağlarınm zirvesinde tehlikeli bir gczinti yapmaktadır. Kcyifli baş- layan bu gezinti, çelik bir kabloya ası- lı bir şekilde bir dağdan diğcrine ge- çecekleri sırada Sarah'nın emniyet kayışmın Iıasar görmesi sonucu korku dolu bir hal almaya başlar. Binlerce metre yükseklikte asılı kalan Sarah'yı kurtanna görevi Gaba'in üzcrine kalır. Gabe tüm uğraşlarına rağmen Sa- rah'yı kurtaramaz. Aradan bir sene geçer. Gabe yaşadığı trajik olayın etkdsiyle dağcılık yapmaya son vcnniştir. Lakin eski iş arkadaşlan onu kolay kolay bırakmayacaktır. Tra- jik olaydan tam bir sene sonra Gabe, dağda mahsur kalan bir grup insanı kurtarmak için göreve çağırılır. Göre- ve yalnız çıkmaz. Sarah'yı kurtara- nıadığı için kendisinden nefret eden es- ki dosru Hal dc ona eşlik edecektir. Ga- be insanlann hayatını kurtarabilmck için istemese de bu görevi kabul edcr. Lakin bılmediği bir şey vardır; kur- tarmâsi istenen insanlar aslında mah- sur kalmamıştır. Daha önceden Rocky dağlarında kaybolan 100 milyon dolar dolu üç çantayı bulmak için Gabe'in dağcılık yeteneklerinc ihtiyaçları vardır. "Dağcı", Sylvester Stallone'nin çek- tiği en başanlı filmlcrdcn biri olarak ka- bul ediliyor. Yönetmen Renny Harlin ortaya başanlı bir film çıkarabilmck için hiçbir harcamadan kaçınmamiş ve çekimlcri tamamlamak için tam 65 mil- yon dolar harcamış. Yapım, aksiyon ve gerilimi başanyla harmanlıyor. Hayat Deyince • TV Servisi - Söyleşi programı "Hayat Deyince"nin bu haftaki konu başlığı "Düş". Sunay Akın'ın hazırlayıp sunduğu yapıma, Yalçın Ergir ile pandomim sanatçısi İIIvi An konuk oluyor. Programda, sessiz sinemanın ünlü aktörü Charlie Chaplin ile mezan Karadeniz Ercğli'de bulunan dünyanın en eski pandomim sanatçılarından biri olarak tanınan Krispos'un öyküsüne yer veriliyor. Programın yönetmen] iğini Berşan Yıldız üstleniyor. • tv8,20.40 Osman Pamukoğlu 'Teke Tek'te TV Servisi - Tartışma programı "Teke Tek"te bu hafta. Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelede geldiği nokta ele alınıyor. Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu yapıma, Osman Pamukoğlu konuk oluyor. Yapımda, PKK'nın bitip bitmediği, Talabani ve Barzani ile tam bir işbiriiğine gidilmeden terör örgütünün bitirilip bitirilmeyeceği, Amcrika'nın tavır dcgişikliğinin nasıl yorumlanması gcrcktiği, terör örgütünün bir yıl içcrsinde dört komuta konscyi üycsini kaybetmesinin nasıl yorumlanması gcrektiği üzerinde duruluyor. • Kanal I, 24.00 Tv PROGRAMLARI 10.05 İyi Sabahlar 11.50 Di- zi: Ters Köşe 13.00 Haber 13.30 Dizi: Evimin Erkeği 14.45 Ademler ve Havvalar 16.00 Ebu Dramaları 16.15 Çizgi Film 16.45 Kasaba 17.30 Gece Bahçesi 18.05 Saraydaki Mücevher 19.30 Haber 20.05 Spor 20.15 Gezelim Görelim 21.05 Candan Erçetin'le Beraber ve Solo Şarkılar 22.30 Enine Boyuna 00.35 Günün Ardından 00.55 Yerli Film: Bir Zamanlar Kardeştiler 02.25 Gölgeler (0 312 490 43 00). 10.30 Yurttan 11.15 Reçe- te 11.45 Günde Sanat 13.00 İş Günü 13.20 Başkent Si- yaset 13.35 Hayat Akar ken 14.35 Günde Sanat 15.20 Ekogün 17.15 Günün Konusu 17.35 Dünyaya Ba- kış 18.00 Haber 18.20 Haber Vizyonu 19.00 Haber 19.30 Hayatımız Sınav 20.00 Ede- biyat Mekan 20.30 Kültür Sanat 21.00 Eko-Avrasya 22.10 Felsefe Konuşmaları 22.30 BelgesehTesbıh 23.00 Gün Biterken 23.35 Bir Tatlı Huzur (0 212 259 72 75). ^ • v ••* 08.00 Hayat Başlıyor 09.00 / Klip Pınan 10.10 Çizgi Film \ C « m TV 11.10 Sabah Yıldızı 13.00 Haber 13.30 Can Sağlığı 15.10 Geleneği Yaşatanlar 19.00 Haberler 20.00 Köklerin Dilı 21.30 Sözün özü 23.00 Taktik 01.00 Haber (0 212 639 74 31). ULUSAM 08.00 Televizyon Gazete- sı 10.00 Ekonomi Günde- mi 11.10 Çizgi Film 14.00 Neler Oluyor? 16.00 Sah- ne Sanatlan 18.00 Haftaya Bakış 19.00 Haber 19.45 Haber Artı 20.30 Ver - Kaç 23.00 Haber (0 212 251 50 90). c ı s v r 10 - 10 S a â | l k H a t t l 11 - 20 'ş |n Aslı 12.20 Ekonomi 13.10 Ka- fcjniıim fe Akademi 15.10 Dünyanın Parası 16.20 3. Seans 17.50 Yer Gösterıci 18.00 Haberler 19.00 Soka- ğın Sesi 19.40 Dün Bugün Yarırı 20.00 Mo- tosport 21.00 Anlamak İçin 22.00 Bugün 00.20 Psikoyorum (0 212 449 07 00). 08.00 Köşe Yazıları 09.45 İMKB 10.30 Faiz 11.10 Yatı- rımcı Kliniği 12.00 Finans Ca- fe 12.05 Yıldız Endeksi 13.30 İş Dünyasından 15.40 Analiz 16.30 Son Bas- kı 17.45 Çizgi Film: Avatar 18.15 Dizi: How I Met Your Mother 18.50 Dizi: VVithout A Tra- ce 20.00 Dizi: Cold Case 21.00 Dizi: CSI: NY 22.00 Film: Dağcı 24.00 Dizi: Cold Ca- se 01.00 Dizi: CSI: NY (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 08.40 Di- zi: Marina 10.00 Yeniden Baş- <j|gfc' lasın 13.00 Haber 13.25 Derya- h Günler 15.00 Biz Bize 17.15 Çat Kapı 19.00 Ana Haber Bül- teni 19.50 Spor Savfası 20.00 Dizi: Doktorlar 22.00 Dizi: Dudaktan Kalbe 24.00 Yabart- cı Film: Kolay Hedef 02.00 Yeniden Baş- lasın 05.00 Haber (0 212 355 01 01). 07.00 Çizgi Film 12.00 Yer- li Film: Öp Beni 13.30 Yer- li Film: Yasemin'in Tatlı Aşkı 15.00 Dizi: Posta Ko- du 15.45 Yerli Film: Ana Hasreti 17.15 Çiz- gi Film 18.45 Dizi: Posta Kodu 19.40 Ana Haber Bülteni 20.30 Yabancı Film: Çöl Ma- cerası 22.00 1'e Karşı 100 23.31 Bizim Stadyum 00.55 Haber Bülteni 01.30 Ya- bancı Film: Koş Ronnie Koş 02.45 Ya- bancı Film: Koruma (0 212 448 80 00). konolO C-e'DE BU AKŞAM COLD CASE 20:00 06.30 Video Gag 07.00 Di- zi: Bizim Evin Halleri 08.00 Güzel 1 Gün 09.40 Dizi: Emret Komutanım 11.00 Dizi: Aşkım Aşkım 12.50 Süper Aile 14.40 Gel Yarim Ol 15.40 Dizi: Yalancı Romantik 17.00 Dizi: Bizim Evin Halleri 18.45 Ana Haber 19.40 Spor 19.50 Çarkıfelek 22.00 Dizi: Aşkım Aşkım 24.00 Teke Tek 01.40 Yabancı Film: Edd'yi Korumak 03.10 Yabancı Film: Gerçek Yaşam 05.00 Yerli Film: Kü- çüksün Yavrum (0 212313 60 10). _ . 06.30 Kahvaltı Haberleri 08.20 f T \ / Ne Pişirelim 08.50 Kadının Gü- • * * w cü 10.45 Dizi: Saklambaç 13.00 Gün Ortası 13.20 Kadın Olmak 14.45 Dizi: Selena 16.40 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Haber 20.00 Dizi: Elveda Rumeli 22.30 Dizi: Benim Annem Bir Melek 01.00 Muhabir 05.00 Haber (0 212 354 30 00). ^ * # 07.00 Çalar Saat 07.45 Bu- j j L gün 08.30 Dobra Dobra 10.15 Siz Mutlu Lerzan Mut- lu 12.00 Oğle Gündemi 12.45 Su Gibi 15.30 Dizi: Bez Be- bek 18.45 Ana Haber 19.30 Spor 19.45 Di- zi: Yemin 21.45Yarışma: Şansa Bak 23.45 Yabancı Film: Canavar Adası 01.30 Spor 02.15 Sanal Başkan (0 212,454 71 71). 06.40 Gün Başlıyor 07.00 Mesut Yar'la Uyan Türkiye 08.10 Her Eve Lazım 08.45 Yemek Saati 10.00 Arım Balım Peteğim 13.00 Gün Ortası 13.20 Gel Barışalım 15.30 Esra Erol'la Izdivaç 18.50 Star Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: lki Aile 22.00 Dizi: Köp- rü 00.40 Arena 02.00 JEsra Erol'la Izdivaç .05.20 Haber (0 212 413 50 00). 07.00 Uyandırma Servisi ° 9 - 15 S a b a h R a Poru 10.10 Medikal 11.10 Ekonomi Gün- demi 12.20 Doğruyu Söyle 13.00 13 Ajansı 14.30 Parantez 16.15 Pi- yasalarda Bugün 17.30 Parantez 18.15 Ha- bertürk.com Rapor 18.30 Söz Sende 19.30 Ana Haber 20.30 Futbol Kulübü 22.00 Futbol Avrupa 23.00 Haber 23.30 Bu Ge- ce 01.15 Futbol Kulübü (0 212 313 60 00). 06.30 Dizi: Evdeki Yabancı £ 07.15 Dizi: Sihirli Annem 08.45 ^____ Dobra Dobra 10.30 Sabahlann H U M H Sultanı 13.30 Şule ile Gün Ara- sı 14.00 Her Eve Lazım 14.15 Çizgi Film 14.45 Esra Ceyhan'la 17.00 Di- zi: Arka Sokaklar 19.00 Ana Haber Bülte- ni 20.00 Dizi: Arka Sokaklar 22.00 Dizi: Yol Arkadaşım 00.30 Dizi: Annem 03.00 Dizi: Fırtına (0 212 478 00 88). / • • 08.30 Çizgi Film 09.00 Baş- kent'ten 10.00 Haberler 10.15 Her Sabah 11.45Adım Adım Çocuğum 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 Hayatta Ne Varsa 15.30 Çizgi Film Kuşağı 17.00 Haberler 17.15 Du- ru Muhabbetler 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.40 Hayat Deyince 22.00 Ya- bancı Film: Sisler Evi 24.00 Formen 01.00 Futbol Aktif (0 212 288 51 52) , 09.30 Sağlıklı Günler 10.00 W Sabah Keyfi 11.30 Yemek kanafcurk Bahane 13.00 Editör Masa- sı 14.00 Hayatın Aynası 16.00 Ekonomi Gündemi 16.45 Hayvan De- dektifî 19.00 Haber Bülteni 20.00 Gel de Ka- tılma 21.30 90 + 3 23.30 Yolsuzluk ve Yok- sulluk 01.30 Haber (0 212 355 85 00). www.cnbce.com kanalturk "Yaşam/Eğlence" GEL DE KATILMA Duygu Dikmenoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Gel de Katılma her pazartesi, çarşamba ve cuma günü canlı yayında Kanaltürk'te. "Spor" 90+3 Can Bartu, Osman Tanburacı ve Barbaros Çıdal ile futbol gündemine daır her şey her pazartesi Kanalturk ekranlarında sizlerle. ' 9 1 •'30 "Haber/Tartışma" YOLSUZLUK VE YOKSULLUK Araştırmacı gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Yolsuzluk ve Yoksulluk yine gündem yaratacak konu ve konuklarıyla bu akşam Kanalturk ekranlarında sizlerle. 23:30 . X ı m 07.00 Güne Başlarken 09.15 Ekonomi 10.00 Güne jy.....ı«« ı«. Başlarken 10.20 Spor 11.15 Yazılşleri 12.00 Gü- nün Içinden 12.30 Sektör 13.00 Günün Için- den 14.15 Spor 14.30 Dünya Bunu Korııı şuyor 15.15 Yakın Plan 16.30 Piyasa Raporu 17.00 Haber Merkezi 17.40 Ve Insan 18.00 Haberler 18.20 Gece Gündüz 19.00 Ha- berler 20.00 Yorum Farkı 20.30 90 Dakika 22.00 Eurogol 23.00 24 Saat 23.35 Spor Servisi 24.00 24 Artı 00.30 Gece Gün düzOLOO Haberler (0 212 335 00 00). • r 09.15 Yabancı nim: Yeşıl •"* Imm»' Nehir Katili 10.55 Yaban- cı Film: Martha Parmak- lıklar Ardında 12.35 Yabancı Film: Elveda Güzelim 14.25 Yabancı Film: Narnia Gün- lükleri: Aslan, Cadı ve Dolap 16.50 Yaban- cı Film: Karmaşa 18.40 Yabancı Film: Bü- yük Yanş 20.30 Yabancı Film: Duygudan da Ote 22.25 Film: Arsen Lüpen 00.35 Film: Çıl- gın Motorcular (0 212 326 00 00). 09.00 Dizi: 8 Simple Rules 09.30 Dizi: Hope And Faith 10.00 Film: Komik Tuzak 2 12.00 Dizi: Fır- tınalı Günler 13.00 Dizi: Tatlı In- tikam 14.00 Dizi: Yargıç Amy 15.00 Dizi: Chıgago Hope 16.00 Film: No- el Yıldızı 18.00 Dizi: Yakın ve Uzak 18.30 Dizi: Will And Grace 19.15 Dizi: Frasier 20.00 Dizi: Damages 21.15 Dizi: Lost 2 23.45 Si- lent VVItness (0 212 326 40 00). 07.00 Yeni Gün 09.00 Para- metre 10.10 Paritem'de Ka- zanıyorum 10.20 Piyasalar 12.00 İş Yemeği 13.00 Ajans 14.10 Paranınlzi 14.35 Afiş 15.10 Farkında mısınız 15.40 Bakış 16.15 Artı Bir 17.00 Seans Analiz 17.30 Editör 18.15 Afiş 19.00 Şırin Payzın'la 360 Dere- ce 20.00 5N 1K 20.30 Futbol Ekstra 22.20 Lezzet Durakları 23.00 Gece Görüşü 23.40 Spor Vizyon (0212 413 56 00). AYDIN, DEMOKRAT DUİUŞU, wor. DK SÜHEYL BATÜM HADYO 8ARJŞTA ... 07.30 Günaydın Avrasy 10.15 SağhkKamesi 12.1i a Spor 12.30 Belgesel 13.00 Haber 14.00 Haber Masa- sı 15.15 Spor 15.30 Haber Masası 16.00 Haber Maraton 17.15 Spor Panorama 18.30 Haber 19.00 ART Ana Haber 19.45 Spor Bülteni 20.00 Denktaş'ın Gündemi 21.00 Pürneşe 22.30 Futbol Avrasya 00.30 Gece Ajansı (0 312 23121 00). 07.00 Güne Bakış 09.00 Biz Bize 11.00 Sen de Dene 13.00 Habercinin Saati 15.00 Yurt Gündemi 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.00 Patlamış Mısır 18.30 7 Gün 24 Saat 19.30 Haber Oncesi 20.00 Ana Haber 21.00 Müziğin Dili 22.30 Bizim Türküler 23.00 Atölye 01.00 Haber Bülteni (0 312 234 14 34). 08.30 Gerçek Gündem 10.30 Eko Flash 11.00 Dizi: Mühür- lü Güller 12.30 Yerli Film: a** -v Ölünceye Kadar 14.30 Dest- i Izdivaç 19.45 Haber 20.40 Türüt Show 23.50 Gece Hattı 01.00 Dizi: Sırlar Alemi (0 212 256 82 82). Oktay Ekinci'yle İMAR DOSYASI Her pazar 23.00'te DURU MUHABBETLER Haftanm Konukl* m Hrglr, Ulvi HAYAT DEYİNCE 20:40 L
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog