Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 MAYIS 2008 PAZARTESİ 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr Aslında hayatın kendisi de üst üste binmiş sayısız anlam katından oluşmuyor mu? Ziyaret saati... ÇAĞRIŞIMLAR AYŞE EMEL MESCİ dasına girdiğimde, sevgili Idostum pencerenin yanın- daki bir koltukta oturuyordu. Yorgundu. Onu yatakta görmediğime sevindim yine dc. Zayıflamıştı. Bir sü- re konuşamadım. Nelcr düşündüğünü gözleriııden okumaya çalıştım. Her za- manki sevecen tavrıyla karşısındaki kolruğa otunnamı istedi. Zaman kı- sıtlıydı. Nc söyleyeceğimi bileme- dim. Sadece "Lütfen" diyebildim, "lütfen istedikleri olmasın. Biliyor- sunuz, bu bizim clinıizde." Derin bir sessizlik. "Yüzdc clli" dedi, yan ya- nya anlanıuıa bir el işareti yaparak. Yıl- lar önce Marquez'in "Yüzyıllık Yal- nızhk" romanından söz ederken ora- daki bir betimlemeyi çok sevdiğini söy- lemişti: Zaman sanki ortasından bir bı- çakla ikiye aynlmıştı... Konuyu değiştirmek istcrccsine, "Burada en son bir kitap okudum, etkilendim" dedi. "Şu Aıncrika'dan da çok iyi yazarlar çıkıyor." Merakia sordum>Nedir?" Aramızdaki sehpada üst üste duran birkaç kitaptan birini çekti, sonra be- yaz bir dosya kâğıdı aldı, tanı ortası- na, çaprazlama o incecik kitabın adı- nı yazdı: "Katedral", yazan Ray- • Raymond Carver'm Notos Yaymîan 'ndan S. Gökçen Ezber'in çevirisiyle çıkan "KatedraV'i, "görmek' üzerine çok etkileyici, sarsıcı biryapıt. ııiüiıd Carver. En alta da bir parantez açıp ekledi: "(kitap)". Yorgunluğuna karşm tedbiri elden bırakmamış, pa- rantezli açıklanıayı ihmal etnıemişti. Öyle ya, şifre falan sanılır, sonra al ba- şına bir de "Katcdral" örgütü... "Öykü yazımında iyi bir örnck bu kitap" dedi. Tavsiye ettiği kitaplan se- verck okumuştum. Hele yaşamöykü- siiıııi ıızun uzun anlattığı Emily Dic- kiıısuıı'ın şiirlerini... "Burda bir yıldız, orda bir yıldız / Kimileri yitirir yollannı / Burda bir pııs. orda bir pus / Sonrası Gündüz!" (çev. Oğuz Ccbeci). Kapı açıldı ve bir ses zamansızhğı böldü: "Ziyaret bitti". Kapıya yöne- lirken. "Sizi dışarıda bekliyorum, söz verin lütfen" dedim. Gözlerini kaçır- dı. sustu. Sessizlik. Israrla yineledim, "Lütfen" diyc... Kısık seslc "Görü- şürüz, «örüşiirüz" dedi. Kapı açıldı, kapandi. KATEDRAL Notos Yayınlan'ndan S. Gökçen Ez- ber'in çevirisiyle çıkan "Katcdral", otuz sayfalık bir öykü. Son derece ya- lın bir dillc kalcmc alınmış. Orta sınıf- tan, sıradan bir çift... Aynı evin içinde, bcl- li ki sürekli yan yana geçirilen, ama farklı duygu ve düşünce mec- ralarında akan ya- şam(lar). . Kadının yıllar önce tanış- tığı ve o zamandan beri sürekli ha- berleştiği, sırdaşı denebilecek bir kör adam... Kadın, kör arkadaşının kansı- nın öldüğünü öğrenince onu evlerine davet eder, bir gece onlarda kalacak- tır. öykünün anlatıcisı olan "Kö- ca"nın ağzından son derece basit, kı- sa cümlelerle yazümış, ama aynntı sc- çimlerindeki titizlikle ve söyledikleri olduğu kadar söylemedikleriyle kısa- cık otuz sayfa içinde kusursuz bir at- mosfer yaratmayı ve okuyucuyu da o atmosferin içine çekmeyi başaran bir öykü. lnsanın yalnız değilken yaşadı- ğı yalmzlık, ötekinin farkına varabil- me yetisi, kapatılmış bölmelerde sür- dürülen yaşam, televizyondan üzeri- mize yağan görüntülerin gerçekliği nasıl gerçeklik olmaktan çıkarabildi- ği vc cn önemlisi "görmek" üzerine çok etkileyici, sarsıcı bir yapıt. Çeşitli mitolojilerde ve yaratıhş destanlannda, tannlar veya kalıramanlar insanüstü herhangi bir gücü elde etmek için genellikle işleviyle o gü- ce denk düşen bir uzuvlarını feda etmek zorunda kalırlar. "Bilicilik", "ileriyi, geleceğj görme" veya "herkesin gö- remediğini görme" yetisini cldc ermcnin yolu da gözü- nü veya gözlerini feda et- mektir. "Katedral"de de sı- radan çiftin evini "iyimser bir Oidipus" gibi ziyaret eden kör adam, o gelince evinde alıştığı ra- hatı bozulacak diye kaygı duyan "Ko- ca"ya "müthiş" bir deneyim yaşatır. "Gözlerim hâlâ kapalıydı. Evim- deydim, biliyordum, ama herhangi bir şeyin içindeymişim gibi hisset- miyordum." "Katedral", en küçük bir süsleme kaygısı taşımadan, çağnşım ve alt-an- lamları cümlelerin kuruluşunda, ya- zınsal oyunlarda aramadan, kısacık bir anlatı zamanı içinde derinlik yaratmayı başaran bir öykü. Aslında hayatın kendisi üst üste binmiş sayısız anlam katından oluşmuyor mu zaten? Önem- li olan, seçmeyi ve görmeyi bilmek... Raymond Carver bunun eşsiz bir ör- neğini sunuyor. acmelmesci@yahoo.fr HAFTANIN SANAT ÇİZELGESİ • Oktay Anılanmert Resim Sergisi - Bugün soııa criyor. Tem Sanat Galensi. (U 212 247 08 99) • Sofya Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Öğretim Üyeleri ve Öğrenclleri Sergisi Bugün soııa eriyor Marmara Oniversitesi Güzel Sanallar l ; akültesi Aııa Galcri • Kasım Koçak Resim Sergisi - 13 Mavıs'a dek - Artisan (0 212 247 90 8!) • Ateşten Suya Rakı Kurultayı Sergisi -16 Mayıs'a dek - Kültür Üniversitesi Resim Galerisi. (0 212 498 41 69) • Perihan Türkçü Resim Sergisi - 16 Mayıs'a dck - Barış Manço Kültür Merkezi. (0 216 418 95 49) • Ayça Tüylüoğlu - 'Ya Sonra' - 17 Mayıs'a dek - Galeri x-isl. (0 212 291 77 84) • Güneşe Doğru 2 Karma Resim Sergisi - 17 Mayıs'a dek - Abra Sanat Galerisi. (0 212 219 38 77) • 3 Repk Karma Resim Sergisi -17 Mayıs'a dek - Devlet Güzel Sanallar Galerisi. (0 212 243 30 53) • Soyut Yorumlar -17 Mayıs'a dek - Kare Sanat Galensi. (0 212 24044 48) • Valerla Cavestany - 'Parçalar ve Çiçekler' - 18 Mayıs'a dek - llayda Sanat Galerisi. (0 212 227 92 92) • Bahadır Yıldız - "Son Katman' - 19 Mayıs'a dek - Galeri Apel. (0 212 292 72 36) • Gencay Kasapcı - 19 Mayıs'a dek - Galeri Selvin. (0 212 263 74 81) m İDGSA '80II. Karma Sergl 20 Mayıs'a dek - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesı. • 4 Kuşak 44 Renk - 22 Mayıs'a dek - Ülopya Platform. (0 216414 11 87) • Zeynep Dilek ve Mehmet Çetiner - 'Coşkulu Soyutlar1 - 24 Mayıs'a dek - Antık Park Fine An andAntiaucs. (0 212 345 59 99) • Arşo Kasparyan Heykel Sergisi - 'Yeniçeriler' - 24 Mayıs'a dek - Antik Paık Fine Art and Anticnıes. (0 212 345 59 99) • Bedri Rahmi Eyuboğlu Resim Sergisi -'Yaşasın Renk' - 24 Mayıs'a dck - Iş Sanat Kjbcle Galerisi. (0212 31615 80) • Selfn Melek Aktan Ask Sel'inde Uçuşan Melekler' - 24 Mayıs'a dek - Galeri Binyıl. (0 212 2-10 34 45) "~OCO/-TI • AtatürkveÇocuk SERGII Fotoğraf Sergisi 25 •—"—' Mayıs'a dek - Re/zaıı Has Mü'zcsi. (0 212 533 65 32) • Sessiz Dfreniş -fotoğraf-25 Mayıs'a dek - lstanbul Modenı. (0 212 334 73 00) • Surre-i Hümâyün Sergisi - 25 Mayıs'a dek - Tnpkapı Sarayı Müzes'ı. (0 212 512 04 S0) • Vahit Tuna - 'Egzersiz' - 25 Mayıs'a dek - Hafriyat Kaıaköy. • Argun Okumoşoğlu - Ali Arif Ersen - 'T\vo of the Road' - 26 Mayıs'a dek - Galeri G-art. (0 212 296 08 76) • Dimitar Trendafilov Kaligrafi Sergisi - 30 Mayıs'a dek - İMOGA Sanat Galerisi. • Kemal Kızıltoprak - 31 Mayıs'a dek - Analıtar Sanat. (0 216 418 06 19) • Nev 2008 - 31 Mayıs'a dek - Galeri Nev. (0 212 252 15 25) • Stonerollers -31 Mayıs'a dek - PG Art Gallery. (0 212 263 33 90) • 'Mehmet Pesen 85 Yaşında' Karma Resim Sergisi - 31 Mayıs'a dek - Ürün Sanat Galerisi. (0 216 363 12 80) • Islam Sanatının Üç Başkenti: lstanbul, Isfahan, Delhi - 'Louvre Koleksiyonlanndan Başyapıtlar' - I Haziran'a dek - Sakıp Sabaneı Müzesi(0 212 277 22 00) • Zeren Göktan - 'tç-sel' - 7 Haziran'a dek - Akbank Sanat. (0 212 252 35 00) • Sıtkı Olçar - *Sırlı Gemiler' - 17 Haziran'a dek - Çırağan Palace Hütel Kempinski. (0 212 258 33 77) • Beyin: Gizemli Yolculuk - 30 Haziran'a dek - Rahmı M Koç1 Müzesı. (0 212 396 66 00) • Noel Morera - 'Zorro'nun Uönü'jü' - 30 Haziran'a dek - Artane. (0 212 249 25 63) • Ahmet Naim Danışoğlu - 'Cjerı Dönöşüm' 12 Temmuz'a dek - Leica Uallery (0 212 23S 11 60) • Tasarım Kentleri -10 Ağustos'a dek - lstanbul Modem. (0 212 334 73 00) • Joan Miro - 31 Ağustos'a dck - PeraMü/esi. (0 212 211 41 00) • Burhan Doğançay - Jacques Villegle - 'Kolaj - Dekolaj' - 13 Temmuz'a dek - Pera Müzesi. (0 212211 41 00) • Sedad Hakkı Eldem 'Genelik Yılları' - 30 Agusıos'a dek - Osmanlı Bankası Müzcsi. (0 212 334 22 70) Juergen Teller'ın Nürnberg' adlı sergisi 14 Haziran'a dek Galerist'te. (0212 244 8230) ^MÜZİKİ GÖSTERİİ SÜ VLLİSİİ I Osmanlı Bankası Müzesi'mk- Isıanbul Söylcşilcri'nin bu ayki konuğu Ekrcııı Kııı. çarşaınba jjııniı saat l8:30'da "üünlük Hayatın Iknnografisi: Bir Antikacı Dükkânı c"l.ır.ık Isıanbul" konulu bir söyleşi gerçekleştirecek, (0 212 334 22 70) I Can Kltabevi Söyleşi Salonu nda perşeınbegünü saat 18.00'de Muı.ıt Bclgc "Düııdcn Bugüne Türkçenin Sonınlan" konulu bir söyleşi düzcnlcyecck. (0 212 252 59 88) I Yapı Kredl Sermet Çifter Salonu'nda yarııı saat 18.30'da Mehmet Geııç "Sıyakaı Yazısı" konulu söyleşi düzenleyecek. (0212 252 47 00) I Yapı Kredi Sermet Çifter Salonu nda ı'iıına günü saat 18.30'da Şenımr Senlürk ve Dr Vııı. Atık'in konuşmaLi »larak l>;ıtıl.ıi'.i!.'i \ .tv'ıi.ış Sanat Komışmaları 4 - Koleksiyon. Koleksiyonerlik ve Miizedlik" adlı söyleşi yapılacak (0 212 252 47 00) I Akbank Sanat'ta çarşamba saat 13.00'tc Jorgc Cardoso'nun yöncıcccgi gitar atölycsi. pcrscmbc vc cıınıa günleri saat 18.30'da. cuma günü ısc saat 14 OO'te "KürcsellcşmenınMekânsallaşması: lstanbul" konulu alölyc calışınası. cumartcsı günü saat 11.3()'da ise Sarkis'in yünclcccjii "Su U ııiılr Suluboya" adlı alölyc (,'alışması düzcnlcnecek. (0 212 252 35 00) I Mimar Slnan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesl Beşlktaş Yerleşkesi 208 No'lu Dersllği'ndc çarşamba günü saat 18 30'da mentalKLİNlK, ha za vu zu ve Secil Ycrscl'in konuşınaeı olarak katılacagı |i.ırın! M Bünyclcr" konulu söyleşi düzenlcnccek. (0 212 252 16 00) OPERA. ,BALE| I AKM'de lstanbul Devlet Opera ve Balesi yarın vc perşembe giinü 'Aida'yı; çarşamba günü 'Güldestan'ı saat 20.00'de sahneleyecek. (0 212 251 56 00) • Cemal Reşit Rey Konser Salonu 'nda bugün saaı 20.00'de Münip Uıandı: yann saat 20.00'de Ahmet Özhan; cumartcsi günü saat 20.00'de Vicenle Amigo; pazar günü saat 20.00'de lstanbul Oda Orkestrası dinlencbilir. Ayrıca. cuma günü saal 20.00'de vokal ve manüolınde Sunıı u Ağıryürüyen ve kanunda Göksel Baktagir'in oldugu 'Yeryüzünün Nefcsi' adlı konser yapılacak. (0 212 232 98 30) • Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi 'nde bugün saat 20.00'de Emre Altug; yarın saat 20.00'de Feridun Düzağaç konscr verccek (0 216 414 05 45) • Babylon 'da bugün saat 21.30'da Doa: cuma günü saat 23.00'te Havana Impaeto adlı üübalı topluluk vc pazar günü saat 21.30'da Bedük konscr verecek, (0 212 245 38 00) • Nardls Jazz Club da bugün saat 21 30'da Selçuk Sun ve Ipek Dinç; yarın saat 21.30'da Piazzola Project: çarşamba günü saat 21.30'da Yinoıı Muallcnı lînsemblc; perşembe günü saat 21.30'da Grup Passiflora; cuma günü saal 22.30'da Mclis Sökmen dinlenebilir. (0 212 244 63 27) • Akbank Kültür ve Sanat Merkezi 'nde yarın saat 20.00'dc gitarist Jorgc Cardoso dinlenebilir. (0 212 252 35 00) • Iş Sanat 'ta yann saal 20.00'de Gonzalo Rubalcaba ve Chucho Valdes Quintct dinlenebilir. (0212316 1083) • Peyote 'de yarın saat 23.00'le Peyk; carsamba günü saal 23.00'te Şuuraltı Dalgalar konscr verecek. (0 212 25143 98) • Balans Music & Performance Hall 'da perşembe günü saat 21 00'de Mmı adlı clcktronik nıüzik loplulugu; cumartesi saat 21.00'deiseChantage dinlenebilir. (0 212 251 70 20) • lstanbul Jazz Center 'da pcrşembc günü saat 21.30'da Chico Pinheiro Quartet dinlenebilir. (0 212 327 50 50) • Ghetto 'da perşembe günü saat 22.00'de Malabadi; cuma günü saat 22.30'da "lstanbul Rebetikocuları" tasarısı ilc Orhan Üsman konser verecek. (0 212 25175 01) • AKM 'de cuma günü saat 19.30'da Alexander Rahbari dinlenebilir. (0 212 25156 00) • Garajistanbul 'da cuma günü saat 21.00'de Slıellac üçlüsü dinlenebilir. (0 212 244 44 99) • Studio Llve 'da cuma günü saat 22.00'dc SaLın adlı ınüzik topluluğu dinlenebilir. (0 212 327 50 50) • Lütfl Kırdar UKSS dc cumaıicsi günü saat 15.00'tc Alexander Markov rock konseri yapılacak. (0 212 296 30 55) • Indigo 'da cumartesi günü saat 23.00'te Mathevv Jonson dinlenebilir. (0 212 244 85 67) • Otto Santral 'dc cumartesi günü saat 23.00'de Tanghetto adlı elektronik müzik topluluğu dinlebilir. (0 212 311 50 00) • Oyun Atölyesi bugün f/"r"tvATT»/-\l a d h o y u n u s a a t y TIYATROI 20.00'de Tiyatroadam'dan 'Albay Kuş'; yarın Tiyatrolcın'deıı 'Tartül Bey': perşembe ve cuma günleri saat 20.30'da; cumartesi günü saat 16.00'da ve 20 30'da; pazar günü saal 16.00'da •Evlilikte Ufak Tefek Cinayeller' adlı oyunlan sahneleyecek. (0 216 345 39 39) • Ortaoyuncular bugün ve yaıııı 'Boşgezen ve Kalfası' sahneleyecek. (0 212 251 18 65) • Tiyatro Kedi 'Kibarlık Budalası' adlı oyuııu perşembe günü Maltcpe Yayla Sanat Merkezi'ndc; cuma günü C'evahır Megaplex Sahnesi'nde saat 20.30'da sahneleyecek. (0 212 216 93 14) I Dot çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat 20.30'da 'Kürklü Merkür' adlı oyunu sahneleyecek. (0 212 251 45 45) 16. ULUSLARARAS1 İSTANBUL TİYATRO FESTİVALÎ Surııri ve Cezzar'a Onur Odülü kültür Servisi - Vahit Tuna, "Egzersiz" adlı kişi- sel sergisiyle Hafriyat Ka- ıaköy'de. Tuna; grafık, fo- toğraf, video. yerleştirme ve ses düzcnlcmelcri gibi ferklı tckniklcri bir araya ge- tirdiği bu çalışmasında, top- lumdaki yozlaşma ile *lop- lumsal paranoya vc şiddct nöbetleri'ni alaycı birbakış açısıyla cle alıyor. 'Masa Güncel Sanat Mekânı' ad- lı tasarı da "Egzersiz" ser- gisini eluşturan aııa unsur- lardan biri olarak Hafriyat Kaıaköy'de yer alacak. Ser- gi, 25 Mayıs'a dek göriile- bilir. (www.hqfiiyatkara- koy.com) Kfiltür Servisi - lstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 16. Ulus- lararası lstanbul Tiyatro Festivali'nin Onur Ödülleri belirlendi. Bu seneki 'Onur ÖdüUcri'nin ikisi çağdaş Türk ti- yatrosuna yaptıkları katkılardan dolayı Gülriz Sururi ve Engin Cezzar'a, üçüncüsü ise tiyatro ve opcra yorumla- rıyla tanınan Litvanyalı yönetmen Ei- muntas Nekrosius'a vcrilccck. Gülriz Sururi vc Engin Cezzar'a ödülleri fcsti- valin 15 Mayıs akşamı Aya lrini Müze- si'nde yapılacak açılış törcnindc takdim edilirken Nekrosius'un ödülü 25 Mayıs Pazar günü AKM Büyük Salon'da ken- di yorumladığı "Faust" oyunundan ön- ce sıınulacak. (www.iksv.org/tiyatro) Pickpocket'ın ilk albümü çıktı Kültür Servisi - Barbaros özoktar ve Onur öz- gönül tarafından 2000yılında kurulan, daha sonra Emir Celt ve Muratay Özkan 'ın da ka- tıldığı 'Pickpocket' adlıtopluluğunun"Hayalle Gerçek Arasında " adh ilk albümü çtktu Gencer bugün son yolculuğuna uğurlanıyor Kfiltür Servisi - Cumartesi günü Milano'daki evinde solunum ve kalp yeünezliginden yaşanıa vcda cdcn 20. yüzyılın en büyük divalarmdan Lcy- la Gencer'in cenazesi bugün Mila- no'da La Scala Operasrmn Santa Ba- bila Kilisesi'nde düzenleyeceği tö- renden sonra vasiyeti doğrultusunda yakılmak üzere krematoıyuma götü- rülecek. Leyla Gencer'in küllcri da- ha sonra lstanbul'a getirilerek vasiyet ettiği gibi Ortaköy'de yapılacak bir tö- renle Boğaz sulanna dökülecek. Gen- cer'in kaybı, dünya kamuoyu ve kla- sik müzik dünyasında da büyük üzün- tü yarath. Çağımızın efsane orkestra şcflcrinden Lorin Maazel, Gencer'in ölümünü önceki gün Geonge Or- wcll'ın '1984' romanından uyarlanan aynı adlı operamn temsili öncesinde duyurdu. Maazel, düşünce vc duy- gulannı seyircilere "Burası onun evi, yuvasıydı" sözcükleriyle duyurdu. Sanatçının vasiyeti üzerine, bir "Ley- la Gcnccr MüzesF' oluşturulacak. ls- tanbul Kültür Sanat Vakfi'nın mütc- velliler kurulu başkanı olan Leyla Gencer 1995 yılından beri düzenlenen "Leyla Gencer Uluslararası Şan Yarışması"yla opera dünyasına ye- ni yetcneklcr kazandırmaya dcvam ediyordu. \mdXjmum\ tT9 V6 Maximum Kart'a özel f~*) öderne seçenekleri llfilKlS daha lazlası 2008 Cruisc Katuloğumuzd. Dünya Denizlerinde CruiseSeyahatleri VOLCA NEHRINDE BEYAZ CECELER I Ivan Bunin • 1V & 12 Gün - Rehberli Turlar 19 Haziran S0S'-tS-26' Temmuz 05- 16'Ağustos Moskova (3 gün). Uglıch, Yaroslav, Goritsy, Kizhi Mandrogi. Sl. Pelersburg (4 gün) YENITARIH ?9 HAZİRAN KRASIN İLE ANA GÜVERTE 1250^ KUZEY AVRUPA BALTIK BAŞKENTLCRİ VE RUSYA Azamara Joumey(5'+) 13 Gün • Rehbertl Turlar 13 • 25 Haziran & 07 Temmuz Kopenhag, Berlin, Helsinki. Sl. Petersburg (3 gün). Tallinn (Estonya) Stockholm (2 gün). Lubeck, Kopenhag ;\~\ ',.•*;' 1790G 'danltlbaren vergiltr. NORVEÇ FIYORDLARİ Azamara Joumey (5'+j 14 Gün • Rehberli Tur • 18 Temmuz Kopenhag (1 gece otel), Oslo, Eidfyord, Bergen, Olden, Geiranger Molde, Alesund, Flanı. Stavanger, Kopenhag w 2290<S 'dûtı itfbsrcn vcrglier. yakıt farkı, bah?l?kr628G. HAFTAUK NORVEÇ FIYORDLARİ Costa Mediterranea (5') -9 Gün -26 Temmuz S 23Ağustos Kopenhag (1 gece otel). Flaanı, Hellesylt. Geiranger. Bergen, Stavanger, Oslo. 'danilibarm ve yAıt lariu 2C04İ BATI AKDENIZ VE FRANSIZ RIVIERASI TURKISH | AIRUNES ' Navigator of The Sens (5') • 7 Gün Rehberli Tur - 29 Haziran Barselona (1 gece otel), Cannes (Nice) Lıvorno (Floransa'Pisa). Cıvıtavecchıa (Rom 1390G Voyagcr ol The Seas (S')-8 Gün • Rehberli Turlar 12-19- 26 Temmuz & 02 -09 -16 -23 Ağustos Barselona Villefranche (Nice'Monte Carlo'ı ^390 Livorno (Floransa ;ivıiaveccfııa Homa 1990^ AKDENtfiN EN BÜYÜK GEMİLERI Palermo (Sıcılya), Barselona İSTANBUL ÇIKIŞU TURLARIMIZ VENEDİK VE ADRÎYATİK (izmh-umir scfcr hnkam) USC Poesla (5') -8 Gün- Rehberli Turlar - Her Çarşamba Hareket lstanbul, Dubrovnik (Mırvatıstan), Venedik (Italya), Barı (Italya) Katakolon (Yunanistan). Izmır. lstanbul Yeşil pasaporta VIZE YOKTUR. 18YaşmaKsdar 2ÇacukÜcmtsiz_ 650*= •<ten itibann veıgtor m yskıl larkı 144 € YUNAN ADALARI VE ATINA Cristal(4')- 7Gün • RehberliTurlar • Her Pazar Hareket 356 S lstanbul. Mikonos, Patmos, Kuşadası. Rodos, Girit, Santorini, Pire (Atina), lstanbul -dan itibaren 16 YAŞINA KADAR 2 ÇOCUK ÜCRETSİZ »tyiı*rvey»kı<M,2i3e YAZ BOYUNCA VİZESİZ YUNAN ADALARI Ankara -7Gün- Rehberli Turlar• TürkPersonel 16 Haziran 'dan İtibaren her Pazartesl lstanbul, Midillı, Rodos. Santorini. Mikonos, Atina (Pire), lstanbul 17 Ya$msKadar 2ÇocukÜcretsx. dan ilibaren 1 . . V . V . ,•.'•:• •• 3 KITA - S ÜLKE BlueMonatvh -SGün - 7MayıstanitibaKn 2haltadabirÇarşamba hareket lstanbul, Mikonos. Pire (Atina), Port Said (Kahire) Ashdod (Israil), ümassol, Antalya uçaklıpaketlerimizisonmuz. 458^, •dan itibaren mrglltrve ytkıl larkı 220G KUŞADASI CIKISLI TURLARIMIZ EGE'NİN KEŞFİ & EGE KLASİĞİ Ocean Countess -1 Kategorl Upgrade - Her Cumartesi- 4 Gûn Kuşadası, Palmos. Girit. Santorini, Pire (Atina), Mikonos, Kuşadası Ocean Countess • 1 Kategori Upgrade-Her Salı-5 Gün Kuşadası, Patmos, Rodos. Gınt, Santorini. Pire (Atina). Mikonos, Kuşadası TÛRKÇEREHBEmJKHİZMETLERİ 16 Yasm Kadar ZÇocukUcmtstı •d»n ilibaren rtrglht ve ytkıl larkı 75 € 327Ğ 'dan itibaren Kipilcr mytkıt lerkı IM€. 17 Mayıs'a Özel Ocean Countess'te 2. kişi % 50 indirimli !! 19 Mayıs totıiinı içeren 17 Mayıs kalkışlı turda son yerler!! EGE&AKDENİZ OriMtOueenfi')-tlGün • 2Mayıs'tanitibarenheriOgûndebirharekel A Kuşadası, Palmos, Mikonos, Santorini. Katakolon, Messina " Marsilya, Cenova, Napoli, Pire (Atina), Kuşadası MayısJtıziran için ÖzelFiyat 18 Yaşım Kadar 2ÇoajkÜoetsk HAFTASONUNDA VİZESİZ YUNAN ADALARI Samsun - 3 Gün - 6 Haziran 'dan İtibaren her Cuma A Bodrum Santorini Mikonos Bodrum " 17 Yaştna Kadar 2ÇocukÜcmtsa •^•••••^ \ 558*Z dan ilibaren vergiltr nykıtlukı r«?€ (BODRUM'DAN) ) JnîîrefvergHcr 79 € 3 GECE GEMİ + 4 GECE MİKONOS AOQ ^ Ocean Countess - 8 Gün • Rehberli Turiar • Her Cumartesi •dan lllbaren Kuşadası, Patmos. Girit, Santorini, Pire (Atina). Mikonos (4 gece otel), Kuşadası veniienıeyıkıtitrkı 75e YUNAN ADALARI VE A TINA Aegean Pearl • 24 Mayıs tan İtibaren her Cumartesi • 4 Gün Kuşadası. Girit. Santorini. Pire (Alina), Mikonos, Patmos, Kuşadası Aegean Pearl • 20 Mayıs 'tan İtibaren her Salı - 5 Gün Kuşadası, Rodos. Girit. Santorini. Pire (Atina), Mikonos, Patmos. Kuşadası 20-24-27-31Mayıs t aözeltiyatlar ie Yasm Kadar 2CocvkÜcretsü limmmgllentlahildlı: dan İtibaren dan itibaren Fiyallary cıft ki&ılık kabinleıde kıs»ı başı tam panstyon konaklama, anımasyon ve aklıvıleler, tarıfeli seferler ıle uçuşlar iransierier ve türkce lebberlik hizmetlerl (grup oluşması içln geeekll mfn, yolcu sayısı 20'dlr) dahil, veıgller vc bahslşler hariçtlr. a « " » < ° H İSTANBUL (MERKEZ): 291 85 85 • ŞAŞKINBAKKAL: 359 15 15 •^şşşî ANKARA: 439 86 00 • IZMIR: 463 06 76 . ANTALYA: 322 84 04 ftiaşenır 458 53 S7 • Selamlce$me (Bağdot Caddesl) 411 49 47 • Çekmekdy 640 03 88 « Bostancı 445 35 26 Kozyalagı 478 46 23 • Acıbadem 545 97 45 • Kavacık 465 V 77 • Kadıköy 418 29 49 • Baglarbaşı 651 49 51 Gozlepe 358 93 S3 • Maltepe 459 10 10 • Atrlum 560 63 62 • Yeşilköy 663 98 65 • Beyllkdüzü 872 31 22 Bakırköy [İSI Cad ) 543 45 89 • Bakırkoy 5-12 40 70 • Zeytinburnu 679 2S 36 • Şişli 219 30 40 • Harblye 444 0 150 Lovont (Işkule) 317 94 34 • Elllet 351 41 71 • Taksim 250 69 70 • Beyazıt 516 17 91 « Sllivrl 728 40 48 Yalova 314 13 42 " Izmlt 331 52 89 • Edirne (Kipa) 236 M 62 • Kırklareli 214 78 85 • Bursa (Nilıifer) 248 80 86 Bursa (Kükürtlü) 233 60 23 • Bllecik 314 35 43 • Eskişehlr 230 35 11 • Ankara (Kızılay) 430 34 35 Ankara (Umitkoy) 235 05 18 • Ankara (B.Evler) 223 33 80 • Izmlr (K.Yaka) 364 42 96 • Izmir (Alsancak) 421 21 55 lımlr (Foca) 364 80 VI • Kuşadası 614 10 10 " Konya 320 53 50 • Kayseh 223 00 40 • Adana 459 2C 30 • Adana 457 45 30 1 Mersln 326 62 ' ' Trabzon 321 9b 88 • Lelkoşe 228
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog