Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

12 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHÜRİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 ftBD'de kasrga • Dış llabcrlcr Servisi - ABD'nin orta kesimlerinde etkili ulaıı kasırga ve hortumlar, Missouri ve Oklahoma eyaletlerinde 18 kişinin ölümüne yol açtı. Kasırgada evler yıkılırken, enkaz altında mahsur kalanlar olduğu bildiriliyor. Musul'da siviller •••••• •••••• olduruldu • Dış Habcrler Servisi - Amerikan ordusunun Irak'ın Musul kenti yakınlarında düzenlediği bir operasyonda aralannda bir kadınla bir çocuğun buluııduğu 4 sivil öldü. Amerikalı yetkililer tarafindan yapılan açıklamada, operasyonun Irak'taki El Kaide güçlerine karşı düzenlendiği, ölen kadınla çocuğun hedef alınan bir aracm içinde bulunduğu belirtildi. Lübnanda çatışmalar • Dış Haberler Servisi - Lübnan'da Hizbullah ilc hükümet güçlcri arasında başkent Beyrut'ta geçen çarşambadan bcri sürcn çatışmalar durulurken, bu kez ülkenin kuzeyinde hükümet yanlılanyla karşıtları arasında yoğun çatışmalar patlak verdi. Hizbullah, kendisine karşı alınan bazı önlemler üzerine Beyrut'un büyük bölümünü ele geçirmiş ve ardından hükümet geri adım atınıştı. sefalet içinde • LONDRA (AA) - tngiltere'de silahlı kuvvetler tarafından hazırlanan bir rapor, çok sayıda tngiliz askerinin sefalet içinde yaşadığmı ve temel ihtiyaçlannı gidermek için borçlanmak zorunda kaldığını ortaya koydu. Raporda, bazı askerlerin. Savunma Bakanlığı'nın gıda yardım programına başvurduğu da kaydedildi. Myanmar'daki kasırga felaketinde ölü sayısının 1.5 milyona çıkabileceği bildiriliyor Felaket yasakla büyüyor•Bugüne kadar 100 bin kişinin öldüğü Myanmar'da, yönetimdeki cuntanın dış yardımlan yasaklaması yüzünden salgın hastahklar baş gösterdi. Yardım kuruluşları ölü sayısının 15 kat artabileceği uyarısmda bulundu. Dış Haberler Servisi - Nergis kasır- gasıııın 100 bin kişinin ölümüne yol aç- tığı Myanmar'da, ölü sayısının salgın hastahklar nedeniylc 1.5 milyona çıka- bileceği uyansında bulunuldu. lngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Myanmar'da yönetimdeki cuntanın yar- dım faaliyetlerini engelleyen tutumu ne- deniyle yardım alamayan bölgelerde sal- gın hastahklann ortaya çıktığını, dcrhal gıda, ilaç ve tcmiz su sağlanamaması du- mmunda kitlesel ölümlerin başlayaca- ğını duyurdu, Oxfam bölge şerî Sarah Ireland. bir kitlesel felaket için "bölgede tüm ko- Afetzedeler, çaresizlik içinde yardım bekliyor. (Fotoğraf: REUTERS) şulların mevcut olduğunu" vurgula- yarak 3 Mayıs'ta mcydana gdcn kasır- ga felaketinin ardından ölü sayısının 15 kat artabileceğini söyledi. Uiuslararası Kızılhaç Teşkilaü, kasırga felaketinin yaşandığı Myanmar'a yar- dım taşıyan bir gcmînin battığını açık- ladı. Teşkilatın açıklamasmda, bin do- layında felaketzedeye yai"dım taşıyan ge- minin Yangon ile Mavvlamyinegyun ara- sında suda yiizeıı bir ağaç gövdesinc çar- parak battığı belirtildi. Gemideki mü- rettebatla Kızılhaç çalışanlarının kur- tanldığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler Gıda Programı da modenı zamanlarda meydana gelen doğal afetlerde yardım faaliyetleri açı- sından Myanmar'daki kadar bir gecik- menin görülmediğini belirterek Myan- mar cuntasına sert eleştiriler yöneltti. Askcri cunta, yabancı yardım gö- revlilcrinc vize vermiyor ve gönderilen yardımlara cl koyuyor. BM tarafindan gönderilen ve afetzedeler için yardım ta- şıyan 4 uçağa da el konuldu. Yaşanan büyük felakete rağmen cuntanın vaz- geçmediği ve önceki gün yapılan ana- yasa reterandumunun sonucuyla ilgili henüz bilgi alınamadı. Cuntanın baskı- ları sonucu referandumdan "evet" so- nucu çıkması bekleniyor. 46 yıldır ül- keyi yöneten askerlerin iktidannı güç- lendirecek anayasaya kabul oyu veril- mesi için halka basın aracıhğıyla "ta- limat" verildi. Referandum öncesinde, ülkeye gönderilen yardım paketlcrinin üzerine generallerin adının yazıldığı ve halka "hediye" olarak dağıtıldığı da bildiriliyor. Devlet televizyonunda "he- diye'Merin halka verilişini göstcrcn gö- rüntüler yayımlandı. ABD başkan adaylığı yarışında, Hillary Clinton karşısındaki üstünlüğünü pekiştirdi baına süper delegede de önde Dış Haberler Servisi - ABD'de Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Barack Obama, rakibi Hillary Clinton karşı- sında, ilk kcz süpcr dclegeler- de de üstünlüğü ele geçirdi. Aralannda daha önce Clinton'ı destekleyen 2 süper delegenin bulun- duğu 4 süper delege daha Obama'yı des- tekleyeceğini açıkladı. Obama, geçen cuma gü- nü kendisine destek vereceği- ni açıklayan 9 süper delegey- • Demokrat Parti'den başkan adaylığı için yarışan Obama ilk kez süper delegelerde de öne geçti. Obama, 275 süper delegeyi yanına çekerken, Clinton 271 'de kaldı. lc birlikte 275 süper delegeyi ar- kasma almış oldu. Clinton ise 271 süper delegenin desteğine sahip. önseçimlerle belirlenme- yen süper delegeler, parti yetki- lileri ve scçilmiş yöneticilerden oluşuyor. Obama, son olarak geçen salı günü Kuzey Carolina eyaletinde yapılan önseçimleri kazanarak delegeler yanşindaki liderliğini pekiştimıişti. Clinton'm geriye 6 önseçim kalmasuıa rağmen ön- seçimlerle belirlenen delegelerde artık Obama'yı yakalaması miirn- kün değil. Son duruma göre Oba- ma, partisinin başkan adayı ola- bilmesi için gereken toplam 2 bin 25 delegenin 1865'inin des- teğini sağladı. Clinton ise top- lamda 1697 delegenin desteğine sahip. Demokrat Parti önde gelcnleri Clinton'ın artık yanştan çekil- mesi gerektiğini belirtirken Clin- ton yanşı sonuna kadar sürdüre- ceğini açıklamış, ancak kim olur- sa olsun başkanlık seçimlerinde partinin adayımn arkasında ola- cağmı vıırgulamıştı. Dcmokrat Parti'nin başkan ada- yı, önseçimlerin tamamlanması- nın ardından ağustos sonunda sü- pcr delegeler tarafindan kesin- leştirilecek. SırbistanJ dayol aynmı Dış Haberler Servisi - Sırbistaıf da Avrupa Birliği (AB) yanlılan ile karşıtlannı karşı karşıya getiren tarihi genel seçimler dün yapıldı. Son kamuoyu yoklamalanna göre, Tonıislav Nikoliç öncülüğündcki Sırbistan Radikal Partisi, Devlet Başkanı Boris Tadiç'in Batı yanlısı ittifakının az farkla önünde gidiyor. Scçimlcrin ardından Sırbistan Radikal Partisi ile Başbakan Voyislav Koştunitsa'nın önderliğindeki blok ve eski Sırbistan lideri Slobodan Miloşeviç'in partisi Sosyalist Parti'nin, Batı karşıtı ve Rusya yanlısı bir koalisyon oluşturabilcceği vc Sırbistan'ı AB yolundan uzaklaştırabilcccği belirtiliyor. Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlığım ilan etmesinin yanı sıra yüzde 30'a varan işsizlik, fıyat artışı ve yolsuzluk vakalannın AB karşıtlannın işinc yaradığı belirtiliyor. 'Kıbrıs y ta müzakere haziranda' LEFKOŞA (AA) - KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, müzakerelere hazırlık amacıyla çalışmalanm sürdüren teknik komitelerle çalışma gruplannda görüş farkhlıklanna rağmen genel havanın olumlu olduğunu belirterek "Bir taraf caymazsa, haziranda müzakereler başlayacak" dedi. "Hiçbir zaman bu kadar şans olmamıştı" diye konuşan Talat, müzakcrelerde en zorlu konulann mûlkiyet ve toprak ayarlamalan olacağını vurguladı. Mûlkiyet konusunda formül hazırladıklannı kaydeden Talat, toprak ayarlamalan konusunda ise "Harita hcr konuda ilerleme olursa konuşulabilir. O nedenle harita çalışması yapmadık" dcdi. Talat, Rum yönetimi liderliğine Dimitris Hristofyas'ın seçilmesiyle oluşan olumlu havanın müzakerelere de yansıyacağını belirtti. Mcnueld «Bodrumun incisi Bitez koyunda mayıs ayı dostlar arasında tatil keyfi fırsotı I Denize sıfır özel plajlı, botanik bahçesini andıran doğasıyla mavi ve yeşilin bütünleştiği tatil cennetidir... 20 Yıh aşkın kaliteli ve güleryüzlü hizmeti ile özenli ve titiz mutfağı ile ... HOT€LMAVİD€Nİf Tatil Keyfiniı Marmara'incennetkoyu Tunınç'da tatil imkanı... MAYIS AYI KİŞİ BAŞI: 54 YTL Kredi Karbna Taksit İmkanı OTELİMİZE AİT TEKNEYLE ÜCRETSİZ TEKNE TURLARI 0«S2,363 70 04 Faxî 02S2.063 77 88 GSMî 0533.722 81 81 Daha fazla bilgi içîru http://www.manu9iahotel.com 28 Trek Turızm Yî üm uçak blletlcriniz KİMİCafd9,aa>ankI, Adelayd ..,,630 Bangkok.. Almaata ....316 Beyrut Amman 158 Biskek Ashgabad .289 Boston Astana 299 Bud.ıocstı 340 AMERİKA 189 gldlı-dönüt rcelotitJ, Bcrlin ı, uusseıdorf, Frankfurt ırg, Kopenlıag, Londra, THY, ONURAIR. ATLASJET, ekobilet.com (-5 ..77 Dclhl 108 Dotrûit .. .88 Dııbai .... 269 HongKoı '• | Houston 358 Madrid. 312 Melborn 139 Mlami... 471 Montrca 349 Moskovi ..154 Pfkin. ..105 Porth . «355 Prag... ...220 S.Franci' tı379 Seattle.. ..349 Sydney ,359 Tahran ,.189 Telaviv ..288 Tlflis .169 Tokyo ..437 Toront ,.630 VVashin (0212)513 13 97 AVRUPA YAKASI ..513 13 97 ... .517 96 80 Sultanahmet 528 58 ( ..491 10 09 ŞISIIMIYIMN 231 13 2 ..591 53 53 Şİ;IIHAUV»AIU!/UI..246 4 1 i .570 83 10 Oımanbey 234 67 C .543 11 54 Takslm 256 55 î .543 68 98 Yenlkapı 458 16 S .567 4145 A N A D O L U YAKASI ..227 06 01 .,„ , ,.r ,. , 528 58 04 Sol.ımiçtjtr 231 13 33 Suadiye 416 82 246 41 51 Şatkınbakknl 478 59 234 67 06 Ümraniye 316 90 256 55 56 Üiküdar 34221 458 16 93 DİĞER 5EHİRLER Etiler Fındfkrade ... Güngören f Hıivalimaın ^ 7 GÜN/. Levent 4. Levent Mecldiyeköy. Merter Selaköy Kadıköy HIHT »Kartjl Kavacık Kazasker.... Kızıltoprak. Kozyatajıı.. ..550 46 60 Anlal ,550 35 37 Anl.ı 1 ..488 03 32 Burii ..4137277 Burs." ..372 33 24 Izmir ..346 67 11 lımlr .,369 76 51 l;mir ..352 41 00 Koı ..346 G2 06 Koı ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ'NDEN DUYURU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ADAYLARININ DİKKATİNE 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Rcsmi Gazete'de yayımlanmış olan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar ıçm Yapılacak Sınaviar Hakkında Gcnel Yönetmelik" hükiimlcn uyannca ortaöğretim ve önlisans mczıınlan ile bu öğ- rcnim düzcylcrindcn mczun olabilecekler için 2008-K.PSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS 21 Eylül 2008 tanhmdc yapılacaktır. Adaylar. 2008-KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS Kılavuzu ilc Aday Bilgi Fomıunu 2,00 YTL karşılıjŞında 26 Mayıs - 27 Haziran 2008 tarihleri arasında Başvunı Mcrkezlerinden alacaklardır Başvura Merkczleri başvıını tari- hınden önce ve başvunı süresi boyunca ÖSYM'niıı www.osym.gov.tr intcrncl adresınden duyurulacaktır. Adaylann bu kılavuzu dıkkatlc incelcmclen vc başvunı işlctnlerini burada yer alan kurallara göre yapmalan gcrckmcktcdir. iii! kılavuzda aynca, Türkiye 1; Kurumu'nun (IŞKUR) KPSS sonuçlannın normal. özürlii, eski hükümlü işçi alı- mında da kullanacağına ilışkin bir duyurusu bulunnıakiadır. KPSS adaylanna duyurulur. ÖSYM BAŞKANLIĞI Basın: 25625 TOPÇUOGLU EVDEN EVE N A K L İ Y A T Tel: 0216.360 14 58-386 35 56 www.topcuoglunakliyat.com.tr SATIUK Bulgaristan Ruscuk lli'nde miras kalan 22 dönümlük arazi satılıktır. Cep: 0532 385 20 51 Ev Tel.: 0212 579 72 40 TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİGİ İSTANBULDAN ANKARA'YA GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ ATATÜRKÜN YOLUNDA YÜRÜYORUZ BAĞIMSIZLIK İÇİN ANADOLU'YA GEÇİYORUZ 16-19 Mayıs 2008 İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara'da basın açıklamaları, şenlikler ve konserler (Bulutsuzluk Ozlenıi, Fuat Saka, Pusula) yapılacaktır. 19 Mayıs'ta ATATÜRK GENÇLİĞİ Anıtkabir'e yürüyecektir. Yürüyüşe Katılmak İstiyorsanız Size En Yakın TGB Şubesi'ne Başvurun! Yürüyüşe katılan gençlerden ücret talep edilmeyecektir. ATATÜRK GENÇLİĞİ GÖREV BAŞINDA ANKARA TGB İletişim: 0 312 417 41 08 Utku REYHAN (TGB Ankara İl Yönetimi Başkanı): 0544 674 41 88 Adres: Selanik Cad. No: 32/4 Kızılay/ANKARA DİPLOMAT OTELveAPART www.teb.ors.tr GENİŞ BİLGİ, FİYATve RE2ERVASY0N www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979 BIÇAKSIRTI EROL MANtSALl Plan, Piyasa, Holdingler ve AKP 2 Mayıs 2008'de bu köşede Mustafa Koç'un "Gümrük Birliği'ndeki tek yanlıyükümlülüklerden" ya- kındığını, Bülent Eczacıbaşı'nın "sanayi için stıate- ji talebinin bulunduğunu" dile getirmiştim. Ergin Yıldızoğlu 7 Mayıs 2008'de Cumlıuı iyet'te- ki yazısında, "TÜSlAD'ın tepesindekilerin bu yakın- malanna şaşırdığını" söylüyor. - "Ben bütün bu düzenlemeleri onlann yaptığını dü- şünürdüm; demek ki onlann üzerinde, istemedikleri- niyaptıran birgüç varmış" anlamında, şaşkınlığını or- taya koyuyor... "Gerçekten de böyle bir güç var mı? Eğer varsa, bunun kaynağı nedir" sorularına yanıt aradığımız za- man, şu gerçeklerle yüz yüze geleceğimize inanıyo- rum; 1) Türkiye'deki büyük holdingler de ülkede, "mak- ro bir plan ve politikalar demetinin bulunmasını iste- mek zorundadırlar. 5 ya da 10 yıllık süreçte devletin (hükümetlerin), vergi, dış ticaret, teşvikler, uluslarara- sı rekabette destek konulannda, önlerini görrnek zc- rundadıriar" (*). Fransa'nın Renault'su Çin'de yatırım yapıyorsa Fransa'nın (ve AB'nin) bu konudaki politikasını ve desteğini bilmelidir. Uluslararası alanda her iktisadi olayın, mutlaka bir siyasal boyutu vardır. Bir holding, okyanusta ilerleyen gerniye benzsr: makro (ulusal) plan ya da strateji, kaptanın önünde* ki yol haritası ve hava raporu gibidir. Türkiye'deki büyük şirketler, "diğer ülkelerin ya da AB'nin öngörülerine bağlandıkları için", haksız reka- betle karşı karşıya kalırlar. "AB süreci" adı altında Türkiye ekonomisi için kararları onlar veriyor. Sade- ce Türkiye-AB ilişkilerinde değil; bundan daha öe önemli olarak, tüm dünya ülkeleriyle ilişkileıimizde de, kararlan AB veriyor. Bundan yalnız işçi, köylü, esnaf ve rnemur değil. büyük holdingler bile zarar görmeye başiadılar. Işte bu nedenle, makro plan (ulusal politika) onla- nn da işine gelmeye başlıyor. Gelelim ikinci meseleye... Sevglli Yıldızoğlu, "Şaşırdım, demek ki onlann üze rinde de birgüç varmış" diyor. Bana göre hern öyle hem de öyle değil!.. Çelişkili bir durum var. Şıınu de- mek istiyorum: -1995'te Türkiye AB'nin Gümrük Birliği yükümlü- lüğü altına tek yanlı olarak, ite kaka sokulurken ba- şaktörVVashington'du. Yardımcıları, Ankara'daki si- yasilerdi. Ve TUSİAD da, bu talebe (dayatmaya), işi- ne gelmese bile hayır diyemiyordu. - Türkiye'ye VVashington'un (ve Batı'nın) pencere- sinden bakmak konusunda, "stratejik angajmanlara girenler için", başka bir seçenek yoktu. Birçok hol dingimiz "balinalann karaya vurması gibi". kendi ip lerini çekiyorlardı, hem de güle oynaya... Bunun "akılcı bir açıklaması yoktur. Işığa giden ve sonunda yok olan "peygamberböceği gibi" davran- dılar... -1995'te 45 yaşındaki genç bir milletvekili, bu In- tiharı haykıranlardandı, adı Abdullah Gül'dü... Son- ra gömleklerini değiştirenler büyiJk holdinglorin ker- vanına katıldılar... - Büyük holdingler iç pazardaki yerlerini önce ya- bancı tekellere vermeye başiadılar. AKP ile birlikte ya- bancı sermayenin yanına, "yeşil sermaye ve hol- dingleri" yerleşmeye başladı. - Stratejisiz, plansız, programsız gidiş ve tek yanlı dış bağlar önce işçiyi, köylüyü, esnafı, memııru yani halkı vurdu. Tsunamiden önce alt kattakiler zarar gö- rür; sonra yavaş yavaş yükselerek üst kattakileri de vurmaya başlar. - Türkiye, "kapitalist dünyanın kazanan değil, kay- beden tarafında ve ucunda bulunuyor." - Bizde her şeyin serbest piyasaya devri, sosyal devletin tasfiyesi önce aşağıdakileri, sonra da yuka rı kattakileri yemeye başlar. - Makro plan (ulusal politika) bu nedenle yalnız aşa- ğıdakilere değil, yukarı kattakilere de yarar sağlar. - Ancak yukarı kattakilerin bir çelişkisi var: "Oli- garşinin içinde yer alarak Batı planlanna yardım et- mekten kendilerini alamıyorlar." - Bu siyasal (ve stratejik) bağları, Tüıkiye'de dc- mokrasinin gelişmesini engelleyen en önemli faktör- dür. - Kimi iş çevreleri, "yaptiklan özeleştirileıde, belkı deyenibirarayışıniçindeler". Çünkü vahşi kapitallzm ve başıboş piyasadan onlar da zarar göımeye baş ladılar. Hele AKP'nin iktidara gelmesinden sonıa bu çe- lişkileri daha da arttı. Çünkü dinciler yeni stratejik or- tak olarak onların yerlerine yerleşiyorlar... 0 Dünyada ve Türkiye'de Büyük Sermaye, Truva, 2008 www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali gösteri sanatlan sahnesi YAZAN: Uğur MUMCU OYUNLAŞTIRAN: Uğur MUMCU Rutkay AZİZ YÖNETEN: Mchmct ULAY MÜZİK: Timur SELÇUK HAREKET DÜZENİ: Gizem ERDEN 1ŞIK TASARIM: Yüksel AYMAZ DEKOR-KOSTÜM: M. Ziya ÜLKENCİLER FİLM TASARIM: Öndcr ÖNSAL GENEL SANAT YÖNETMENİ: Orhan AYUIN OYNAYANLAE .Mehmet ULAY .Orhan AYDIN .Hecep YE1IEB .Mustafa KIHAN'JEPE . Tamer 0ZCE7IZ .Deııiz ATAM Kayhan KOŞAH . Cenk ŞEMGÜı, ve Oğuz TUNÇ 19 -10 Mayıs tarihll gSsterimizin biletleıi tûkenmiştir. j I SeyircİMİdn gSstermiş olduğu ilgiye teşekköı ederiz. | Vozlrçosmosi Sokak. No 3 AKSARAYIİST. (Partovrılyal Llnsl Aıtaı Soteıflı) Tals O212 «21 4 5 52
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog