Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANM SATIŞLAR ÜCRETSfZ GÖNDERİM SllRPRfZ KAMPANYALAR İVİV1V; kitap • cumhuriyeti (ıMııH'li c<Cumhuriyet Kifapları Cumhuriyet kitap. cumhuriyeti C< Cumhuriyet Kifapları % 3 0 INDİRÎM GİJNİJN FIRSATI TAKSfTLİ AUŞVERİŞ 85. YIL SAYI: 30168 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 MAYIS 2008 PAZARTESİ Nüfiısu 70 milyon olan Türkiye'de 11 milyon kişi aç yaşıyor 53 milyon yoksul Yoksul annelere maaş önerisi Iktisatçı Mustafa Sönmez'in danışmanlı- ğında TÜGlK'in hazırladığı "Doğu ve Gü- neydoğu Raporu"nda, bölgede bulunan 1 milyon yoksul ailedeki annelere merkezi büt- çeden asgari ücretin yansı kadar mutiâk maa- ° şı bağlanması önerisi yapıldı. Raporda "Kaynak girişi, bölgede talebi arttırarak di- c ğer ekonomik sektörlere de canlılık kazan- C dıracaktır. Kaynak transferi yoksullukla mücadelede sonuç vermiştir" denildi. MURAT GÜLDEREN'in haberi • 13. Sayfada *1; r m • Ankara Ticarct Odası'nın (ATO) açhk ve yoksulluk araştırması Türkiye'de 4 kişiden 3'ünün yoksul olduğunu ortaya çıkardı. Araş- tmnaya göre Türkiye'de her 7 kişiden 1 'i de açhk sıninnın altında yaşam mücadelesi veriyor. lstatistiki hesaplama yöntemi değişik- liği bile yaşanan 'acı gerçeği' gizlemeye yetmedi. Kişi başına gelir 9 bin dolan geçti ama bu rötuşlu gelir, Türkiye'deki yaklaşık 3 mil- yon ailenin açlığına, 13 milyon ailenin de yoksulluğuna çare olamadı. • ATO Başkanı Aygün, hükümeti hedef alarak, kömür dağıtıl- masiyla, milyonlarca aileye gıda yardımı yapılmasıyla övünülen bir ülkede resmi istatistiklerin hiçbir inandırıcılığının bulunma- dığmı belirtti. Aygün, "Hesaplama sistemlerinde değişiklik yaparak kişi başına geliri 9 bin doların üzerine çıkarmak, ülkedeki aç ve yok- sul insan sayısımn azalmasına neden olmuyor. Türkiye'de 52.3 milyon insan açhk ve yoksulluk sımnnın altında yaşıyor" dedi. • 13. Sayfada Operasyon Karakol basan terörtimi vuruldu Hakkâri'deki karakol bas- kınıııı düzenleyen PKK'li grııbun Irak'ın kuzcyinde- ki toplanma yeri top ateşi ve savaş uçaklarıyla vu- ruldu. Genelkunnay, bölü- cü örgütün "basın ve pro- paganda merkezi"nin de vurulduğunu açıkladı. Genelkurmay açıklama- sında, "Tüm hedefler tam isabetle vumlmuş ve vurulan tesislerde bulunduklan tes- pit cdilcn tcröristler etkisiz hale getirilmiştir. Sivil halk vc ycıcl unsurların harekât- tan olumsuz etkilenmemesi için hassasiyet gösterilmiş- tir" denildi. • 6. Sayfada • İRAN, PKK VE PJAK İLE ÇATIŞIYOR I 6. Sayfada Erdoğan 'a protesto Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün köyündcki karakola PKK'li teröristlcrce düzenlenen saldırıda şehit dü- şen 6 askcr Antalya, Şanhurfa, Gaziantep, Trabzon, Mersin ve Afyonkarahisar'da düzenlenen törenlerle toprağa ve- rildi. Jandarma er Serhat Genç'in Antal) a'daki cenaze törcninde, törenden sonra kente gelen Başbakan Tayyip Er- doğan protesto edildi. Yurttaşlar sık sık. ".Şelıidim burada, Tayyip nerede" sloganları attı. Jandarma er Yurdakul Al- can için Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen cenaze törcnine, şehit erin ailesi, yakınları ile mülki yctkililcr katıldı. Şehidin cenazesi törcnin ardından top arabasına konuldu. Şehit er Tarsus şchitliğinde toprağa verildi. • 6. Sayfada ÜST ÜSTE 3. KEZ ŞAMPÎYON îstanburda yine Massa kazandı Petrol Ofisi Türkiyc Graııd Prix'sinde Ferra- ri'nin vc Brezilyah pilotu Felipe Massa'nın üstünlüğü sürüyor. lstanbul Park'ın "efen- disi" Massa, 58 tur üzerinden yapılan yanşta damalı bayrağı ilk sırada gördü. lstanbul'da üst üste 3. kez kazanan Massa'nın ardından ikinciliği McLaren Mercedes'in Ingiliz pi- lotu Hamilton, üçüncülüğü dc FeiTari'nin Fin pilotu Raikkonen eldc ctti. • Sporda îiîiaın hatip eleştirisi Diyanet îşleri, imam hatip ve ilahiyat mezunlannın mesleki bilgi ve becerilerinin yetersiz olduğunu vurguladı, daha fazla kaynak istedi FIRAT KOZOK ANKARA - Diyanet Îşleri Başkanlığı, imam hatip vc ilaliiyat mezunlannın "mesleki bilgi ve beceri bakıımııdan yetersiz" olduklarını açıkladı. Birçok bakanlıktan dalıa çok bütçeye sahip olmasına karşın kurum, mal ve lıizmet alim- lan ile yatının bütçcsinin arttırılmasını istedi. Diyanet lşlcri Başkanlığı'nın 2007 Faaliyet Rapoaı'nda "maddi olanaksızlıklardan" yakımldı. Raporda, baş- kanlık bütçesinin kamu kuruluşlan içcrisinde ciddi bir büyüklüğe sahip olduğu ancak bu bütçcnin önemli bir oranının personcl gideri olduğu bclirtildi. Raporda. şun- larkaydedildi: "Personelinin çokluğu nedeniyle yüz- de 88.16'sının personcl giderlerine harcanması, sa- decc yüzde 11.84'lük bölünıünün mal ve hizmct alım- ları ile yatırım giderlerine ayrılmış olması, hizmet- lcrimizi istenen düzeyde yerine getirmcyi engelle- mcktedir. Bu olumsuzlukların giderilmcsi için, im- kânlar nispetindc bütçemizdeki mal ve hizmet alım- ları ile yatırım kalcmlerinde artış yapılmalıdır." • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te Obama, çcşitli ctkinliklere katılarak kampanyasını sürdürüyor. (AP) Clinton 'ı geçti Obama yanşta arayı açıyor Demokrat Parti'den ABD başkan adaylığı için Hillary Clinton'la ya- nşan Barack Obama ilk kez süper de- legeleıde dc önc geçti. Obama, geçen cuma günü kendisine destek vere- ceğini açıklayan 9 süper delegeyle birlikte 275 süper delegeyi arkasma almış oldu. Clinton ise 271 süper de- legenin destcğinc sahip. Önseçimlerle belirlenmcycn süper delegeler, par- ti yetkilileri vc seçilmiş yöneticiler- dcn oluşuyor. • //. Sayfada Akdeniz Birliği Türltiye gözlemci olacak Tiirkiye, Fransa'nın projesi olan Ak- dcniz Birliği'ne olumlu, ancak tem- kinli yaklaşıyor. Bu nedcnle Anka- ra, Paris yönctiminin taahhüdüııe karşın daha sonra kendini AB ko- nusunda gcri plana itebilecck olma- sı nedeniyle birliğin kurucu üycleri arasında yer almak istemiyor. Bu ne- dcnle Ankara, 13 Tcmmuz'da Bar- cclona'daki açılış toplantısına "göz- lemci'* olarak katılacak. MAHMUT GÜRER'in haberi • 5. Sayfada 2 zanlı gözalünda Turiste tecavüzBisiklctiyle dünya turuna çıkan Da- nimarkalı bir kadın, Yozgat'tan ge- çcrken Sorgun ilçcsi yerleşim yeri dı- şında motosiklctli 2 kişi tarafından durdurulduğu, tecavüze uğradığı ve parasının alındığı iddiasıyla polise başvurdu. Plakanın tespiti üzerine zanlılardan biri Yozgat'ta, diğeri Kayseri'de yakalantlı. • 8. Sayfada BÜTÜN ÇİÇEKLER ANNELERE • 3. Sayfada BAKKALLAR SÜPERLERE YENİLDİ • 12. Sayfada VAN GÖLLTNÜ YAŞATAL1M H Arka Sayfada 7-7-13OO O 9 3 1 O 5 Muhasebecilerden AKP'yeağıryanıt İstanbul Serbest Muhascbeci Mali Müşavir- ler Odası'nda (İSMMMO) yapılan seçimi yüzde 80 oy oranıyla Yalıya Aııkan'ın ön- derlik cttiği Çağdaş Demokrat Muhasebe- ciler Birliği kazandı. Oda üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği seçimin ardından konuşan Arıkan, sonucu "yasamızı değiştirirkcn bizi lıazırlık sürccine katmayanlara yanıt" olarak nitclcndirdi. • 8. Sayfada Leyla Gencer'e La Scala'da tören Milano'daki cvinde solunum vc kalp yetmez- liği nedeniyle yaşama vcda eden 20. yüzyı- lın cn büyük divalanndan Leyla Gcnccr için bugün Milano'da La Scala Operası tarafın- dan Santa Babila Kilisesi'ndc tören düzen- lenecek. Daha sonra Genccr'in cenazesi va- siycti doğrııltusunda yakılacak. Türkiyc'yc • getirilecek küller Ortaköy'de düzenlenccck törcnle denize dökülecek. • 14. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'yi Kapatmayalım Yabancılara Satalım! Başlık, internette dolaşan bir mesaj... Cumartesi gü- nü Türkiyem Topluluğu ile TUSAM'ın ortaklaşa dü- zenlediği "Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye" konulu kon- feransa katılan üniversite öğrencilerinden Bora Dur- muş, bana yönelttiği y-azılı soruyu bu mesajla bitirmiş... • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog