Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 MAYIS 2008 CUMARTESİ HABERLER Büyükanıt'ın sözlerinin PKK yöneticilerinin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili olduğu belirtiliyor Sürpriz 'paket' beklentisi Orgeneral Büyükatut GÜNEYDOĞU Terör örgütii- niiıı üst (Ifi-ey mensuplanmn ya- kalanmasıyla ilgili olarak uzun süre- dir ABD ile Türki- ye arasmda gö- rüşmeleryapıh- yordu. ABD'nin böyle bir operas- yona ses çıkarma- yarak Tiirk halkı nezdindeki imajun düzeltmeye çalışa- cağt belirtiliyor. Mayın tuzakları 3 caıı aldı DİYARBAKIR (Cumhuriyet Büro- su) - Güneydoğu'nun değişik yerlerinde dün nıayınlı tuzaklar patladı. Batman'ın Sason ilçesinde 3 sivil öldü, 3 kişi yara- landı. Mardin, Siirt vc Bingöl'dc ise ka- za ve mayııı patlamalan sonucunda 14 as- ker yaralandı. Batman'da scyir halindc olan Rıza Bozkurt yönetimindeki 72 M 0780 pla- kah minibüs, Yuvarlıçay mczrası ya- kınlarında mayının üzerinden geçti. Meydana gelen patlamada Seliııı Çelik, Mehmet Can Yaşar vc Abdülmccit Akman olay yerinde yaşanıını yitirdi. Olayda Mahmut Arslan, Mehmet Ars- lan, Medeni Çelik, Nihat Çakıcı ve Ulu- ağaç Köyü llköğretim Okulu öğretmeni Veysi Gön yaralandı. Yarahlardan Ni- hat Çakıcı ve öğretmen Veysi Gün Bat- man Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken durunıu ağır olan Mahmut Arslan, Mehmet Arslan ve Medeni Çe- lik helikopterle Diyarbakır Askcr Has- tanesi'ne kaldmldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıhrken, köy yolu ulaşıma kapandı. Güvenlik güçleri böl- gede operasyon başlattı. Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Adaklı kırsal alanında arazi taraması sırasında nıayına basan üç güvenlik görevlisi ya- ralandı. Yaralı Astsubay llhan Balta (Sıvas), Uzman Çavuş Murat Karaağaç (Aksaray) ve er Yusuf Yurdakul (An- kara) helikopterle Elazığ'daki asker has- tancsinc kaldmldı. RUHBAN OKULU AB'den yeni formül MAHMUT GÜRER ANKARA - AB, Ruhban Okulu'nun açılmasına yönelik yeni bir öneride bulundu. Ankara tarafından da olumlu karşılanan plana göre, Heybeliada'da- ki Ruhban Okulu AB üyesi bir ülkenin üniversitesinin Türkiye'deki bir şube- si olacak. Cumhuriyet 1 in edindiği bilgiye gö- re, öneri AB tarafından özelliklc Fran- sa'nın istemi üzerine getirildi. Fransa, Türkiye ile müzakerelerde eğitim fas- lımn açılmasinı Heybeliada Ruhban Okulu açılmadığı için engelliyor. Sü- recin işleyebilınesi için ilk olarak bir AB üniversitesinin Türkiye'de ilahiyat fa- kültesi şubesi açabilmek için YÖK'c denklik başvurusunda bulunıııası ve izin alması gerekiyor. Ardından ise Heybcliada'daki Ruhban Okulu'nun eski binasının kiralanması sürecı gün- deme gelccek. Vakıflar Yasası'yla bir- likte tüzelkişilik kazanan yurt kısmı Rum Erkek Lisesi Vakfı'na ve derslik- leri Fener Runı Patrikliği'ne ait olan bi- na kiralanacak. Kiralamamn ardından okulda eğitim öğretime başlamlabilecek. Eğitimcilcr ise Fener Rum Patriği Bart- holomeos tarafından belirlenen kişiler arasmdan "okutman" olarak dcrs verc- cek. Plana Ankara da olumlu bakıyor. Ancak Fener Rum Patrikanesi'nin AB nezdindeki temsilcisi Metropolit Ema- nuelle aracılığıyla plana karşı çıktığı vc "ancak bağımsız bir din okulu kurul- ması durumunda sıkıntımn tamamen ortadan kalkacağım" ilettiği belirtiliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Genelkunnay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın PKK'ye ilişkin önüiîiüzdeki gün- lerde "sürpriz gelişme" olabilir yönündeki sözlerinin. örgütün ba- zı yöneticilerinin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili olabileceği dile getiriliyor. Gc- nclkunnay Başkanı Büyükanıt'ın katıldığı bir resepsiyonda bölücü tcrör örgütü PKK ile mücadeleye ilişkin yaptığı dcğcrlcndirmeler, üst düzey teröristlerin paketlene- rek Türkiye'ye gctirilmcsi konu- sundaki beklentileri yükseltti. Bü- yükanıt'ın, "Kuzey İrak'ın terör örgütü için artık güvenli bir bölge olmadığını söyleyebiliriz. Psikolojik üstünlüğü ele geçir- dik. Birkaç gün içindc bunun so- mut sonuçlarını göreceksiniz. Takdir edcrsiniz ki her şeyi söyleyemeyiz. Anıa önümüzde- ki günlerde bir sürpriz olabilir. Ne olduğunu söylersem, sürpriz olmaz. Birkaç gün içinde somut sonuçlarını göreceksiniz" şck- lindeki sözleri, Türk özel kuvvet- leri ve istihbarat birinılerinin ola- sı operasyonunu akla getirdi. 'Kıymetli' bilgiler Ankara'daki güvenlik kulisle- rinde, mart ayı sonuna doğru PKK'nin merkez üssü olan Kan- dil'e yönelik gerçcklcştirilen ope- rasyonlarda birkaç üst düzey te- röristin "paketlenerek" Türki- ye'ye getirildiği konuşuluyor. Bu kulislere göre, Türk özel kuvvet- leri vc istihbarat birinılerinin ka- tıldığı operasyonlar sonucunda örgütün sözde başkanlık konseyi üyelerinden birkaçı yakalandı. Diyarbakır'a getirilen üst düzey teröristlerin sorgulanmasından el- dc cdilen "kıymetli bilgiler" doğ- rultusımda mayıs ayı başında Kan- dil Dağı'na yönelik kapsamlı ope- rasyon gerçeklcştirildi. Opcras- yonda son dönemlenn en ciddi ka- yıpları verdirildi. Büyükamt'm "sürpriz" diye ni- telendirdiği konunun paketlenerek getirilen örgüt üyeleri ya da ope- rasyon sonucunda PKK'nin verdiği ağır kayıplar olabileceğine dikkat çekiliyor. ABD ile görüşülüyordu Terör örgütünün üst düzey men- suplanmn yakalanarak "Türki- ye'ye verilmesi" veya Türk gü- venlik birimlerinin bu isimlere yönelik operasyonuna "ses çıka- rılmaması" konusunda ABD ile Türkiye arasında uzun süredir gö- rüşmcler yapılıyordu. ABD'nin böyle bir operasyona ses çıkar- mayarak Türk halkı nezdindeki imajını düzeltmeye çalışacağı da değerlendiriliyor. Resepsiyona cuma ayarı Çankaya Köşkü'nde 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle verilen resepsiyona "cuma narna/.ı" aya- rı yapıldı. Sabah 11.30'du başla- yan resepsiyon, Ankara'da cuma ezamnın okunduğu 13.08 önce- sinde sona erdi. Böylece Cum- hurbaşkanı Abdullah Gül ve re- sepsiyona katılan AKP'Iiler cu- ma namazını kaçırmamış ol- dıı.Resepsiyona Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül katıl- madı. Sabah Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın yine Avrupa Gü- nü nedeniyle verdiği kahvaltıya katılan diplomatlar, Çankaya Köşkü'nc yetişmekte zorlandı. Resepsiyonda içki çeşidinin az olması dikkat çekti. Bazı konuk- lar ise meyve suları ile içkileri ayırt ctmek için bardakları kok- lamak zorunda kaldı. (A A) 6 Ağır darbe aldılar' Gül, K. Irak'a yapılan son müdahalenin şimdiye kadar yapılan en önemli operasyonlardan birisi olduğunu söyledi. Gül, AB ile ilişkiler konusunda ise umutlu mesajlar vermedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cum- hurbaşkanı Abdullah Gül, 9 Mayıs Avrupa Gü- nü'nde. Türkiye-AB ilişkileri konusunda umut- lu mesajlar vermedi. Gül, "Avrupa'da kinılcrin iktidara geldiğini görüyoruz. Türkiye'nin işi giderek zorlaşıyor" dedi. Gül. 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle Çankaya Köşkü'nde bir resepsiyon verdi. Resepsiyona, TBMM Başkanı Köksal Toptan, Devlet Baka- nı vc Başbakan Yardımcısı Nazıın Ekren, Dev- let bakanlan Mehmet Aydın ile Mehmet Şim- şek ve Said Yazıcıoğlu, Dışişleri Bakanı Ali Ba- bacan. Çcvre vc Onnan Bakanı Veysel Eroğ- lu'nun yanı sıra Danıştay Başkanı Sumru Çör- toğlu, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, ODP Geııel Başkanı Ufuk Uras. BBP Genel Başka- nı Muhsin Yazıcıoğlu, (.'111' Adana Milletvckili Gaye Erbatur. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan. TÜSİAD Başkanı Arzuhan Do- ğan Yalçındağ, TOBB Başkanı Rifat Hisar- cıklıoğlu, Avrupa ülkclcrinin Ankara'daki bü- yükelçileri de katıldı. Resepsiyonda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gül, iç ve dış politika- ya ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. 'Barzani de gördü' Irak vc tcrörlc mücadele konusuna ilişkin so- nılar üzerine Gül, "Son yapılan operasyon, şim- diye kadar yapılan en önemli operasyonlar- dan birisiydi" dedi. Bir gazetecinin bu operas- yonu hangi açıdan önemli operasyon olarak gör- düğünü sorması üzerine dc Gül, "darbe vurıııa açısından en önemli" yanıtını verdi. Bölgesel Küıt yönetimi lidcri Mesud Barzani'nin son açıklamalanmn hattrlatılması üzerine dc Gül, Türk ordusunun içinde bulunduğu zor şartlarda dahi sivilleri gözeterek sadece belli noktalan lıc- dcflcdiğini dile getirerek bunu Barzani de dahil herkesin gördüğünü bildirdi. Gül. Barzani'nin son açıklamalannı takdir cttiğini de belirtip "Bu, gü- ven oluşturmak açısından önemli bir geliş- medir" dedi. Gül, "Türklerle Kürtleri ölesi- ye düşmanmış gibi gösteren PKK belasuu ara- dan çıkartmak gerekiyor, Irak'taki Kürt li- dcrleri de bunu görüyor" diyc konuştu. Ge- nelkunnay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyüka- nıt'ın kutuplaşmaya ilişkin açıklamalaıının ha- tırlatılması üzerine de Gül, "Türkiyc'nin böy- le bir dünya konjonktüründc, böyle bir böl- gede en kuvvetli olması gereken yıllardayız. Etrafımızda çeşitli gelişmelerin olduğu ve kararların alındığı bir dönemdeyiz" dcdi. Türkiye'nin kendi içine kapanmaması gcrckti- ğiııi belirten Gül, Türkiye'nin AB sürecine iliş- kin sorular üzerine de, Türkiye'nin işinin zor- laştığını söyleyerek "Yaz ortasında inşaat yapmak varken inşaat kışa kaldı" dedi. S. Arabistan'da Allah'a küfrettiği iddiasıyla ölüm cczasına çaıptınlan Türk berberle ilgili ola- rak ise Gül, "Ben ünnlliyim" yanıtını verdi. GÜL, FINANCIAL TIMES'A KONUŞTU 'Siyasi mücadeleler çokşiddetli olabilir' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP hakkında açılan kapatma davasında siyasi yasak istenen Cumhurbaşkanı Ab- dullah Gül, dava nedeniyle Türkiye'nin dışanda hoş bir imaj vemıediğini söyledi. Tür- kiye'dc en uçtaki konulann bi- le herkes tarafından tartışıldığını ifade cdcn Gül. "Bu çeşit siya- si mücadeleler olabilir ve çok şiddetli de gerçekleşebilirler" dedi. Gül, lngiliz Financial Times gazetesi ile yaphğı söyleşide günccl konulara ilişkin değer- lendirmelerde bulundu. Siyasi yaşamının tamamında reel po- litikaya inandığmı kaydeden Gül, "Şu andaki görevimde sa- lıip olduklarımdan daha faz- la bir beklcntim yok ve gele- cekle ilgili düşünmem için de bir neden yok" dcdi. Şu anda- ki görevi dolayısıyla politikadan uzaklaştığını belirten Gül, po- lemıklere karışmak istemedi- ğini kaydctti. Türkiyc'de çok önemli gelişmeler olduğunu kaydeden Gül, "Partiler hak- kındaki davalar ile hükümet ve diğer konularla ilgili tar- tışmalar ortaya çıkıyor, ama şu anda Türkiye'de açıkça tartışılıyor. En uçtaki şeyler bile açıkça herkes tarafından tartışılıyor. Bu çeşit siyasi mü- cadeleler olabilir ve çok şid- detli de gerçekleşebilirler" de- di. Financial Times nıuhabirinin, "Siyaset hayatından dışarı atılması istenen birkaç kişi arasındasınız. Yurtdışındaki insanlan bundan sonra zararh bir ;ey olmayacağı konusun- da nasıl ikna edeceksiniz ve suçlamalara karşı kendinizi nasıl savunacaksınız" sorusu üzerine Gül, "Şüphesiz ki de- ğindiğiniz Türkiyc'nin imajı hoş değil. Bu konuda dürüst olmahyız" ifadesini kullandı. ANAYASA DEĞtŞtKLÎĞl ÇALIŞMALARI Babacan: 'Pause' düğmesine bastık ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dış- işleri Bakanı Ali Babacan'ın, "9 Mayıs Av- rupa Günü" nedeniyle bir araya geldiği AB ülkelerinin büyükclçilcrine, anayasa deği- şikliklerini şimdilik dondurduklan mesajı vererek "Anayasa için şu an pausc (bek- letmc) düğmesine basük. Değerlendirme aşamasındayız" dediği öğrenildi. Baba- can'ın kapatma davasına ilişkin sürcci ise "şöyle ya da böyle aşacaklarına" inan- dıklannı söylediği bildirildi. AB ülkeleri- nin büyükclçileriyle bir araya gelen Baba- can, 2005 yılında AB tarafından kabul edilcn Türkiye için Müzakere Çerçevesi Bel- gesi'nde "tam üyelik hedefî"nin ycr aldı- ğinı anımsatarak, "Müzakerelerc siyasi içe- rikli engeller çıkartılmamalı ve teşvik edi- ci bir yaklaşım scrgilcnmcli" dedi.Top- lantının basnıa kapalı bölümünde ise, Dış- işleri Bakanı Babacan'ın TBMM tatile gir- medcn önce "Ticari vc sendikal yasalar" ile AB fonlannın kullanımına ilişkin yasa- ları TBMM'den geçirmeyi planladıklannı anlattığı vc Türk Ceza Yasası'mn 301. maddesine ilişkin değerlendirmelerdc dc bu- lunduğu bildirildi. CUMARTESİ YAZILARI ATAOL BEHRAMOĞLU Kadın-İnsan TV kanallannda rasgele dolaşırken dört çellocu ba- yanın konserine takılıp kaldım. "Çellisima Gnıbu"nu daha önce izlememiş olmak bir yana, grubun adını bile böylece ilk kez öğrenişim, kendi adıma ayıplanacak bir durum sayılmalı... Bu dört bayan ne zamandan beri bir aradalar, bil - miyorum. Internetten edindiğim bilgiye göre "Bond Giiis'ün yerli versiyonu" sayılabilirlermiş. Doğal olarak ben "Bond Girts'den de habersizim... Fakat doğrusunu söylemek gerekirse bu habersizli- ğim pek de umurumda değil". Buna karşılık, kimin yerli versiyonu sayılırsa sayıl- sınlar, Jülide, Didem, Mine ve Gülyar dörtlüsünü be- ğeniyle izledim. Üstelik hem "icra"da hem sahne performansında kusursuz profesyonellikleri. hem kendi ezgilerimizin çoksesli ve etkileyici yorumu ile bu topluluk bana hiç de şu ya da bu yabancı müzik topluluğunun "versi- yonu" gibi görünmedi. ••• Yukanda söylediklerim dışında, bu yazıda amacım bir müzik topluluğumuzu tanıtmak değil. Zaten böy- le bir şeye girişmek bu alandaki bilgimin sınırlannı aşar. Beni bu dört genç bayanın sunduklan müzik kadar ve belki ondan daha da çok, sahnede duruşları, enstrü- manlarına hâkimiyetlerindeki ve çalışlanndaki zariflik, canlılık ve güven etkiledi... Her birinin sahne kos- tümlerindeki sadelik ve zevklilik, yine aşırıya kaçma- yan bir özenle düzenlenmiş ve doğal olarak farklı bi- çimlerdeki saçları ayrıca dikkat çekiciydi... Izlemek- te olduğum topluluk bütünüyle bir kadın-insan gü- zelliğini yansıtıyordu... Yaptığı işten emin, enerjik, mut- lu, özgüven sahibi... Bu konudaki dikkatimin bir ne- deni de ekranda arada bir görünen izleyiciler arasın- da birkaç türbanlı bayanın da bulunmakta oluşuydu. Hatta bunlardan biri, başınatürban niyetine beyaz ren- kli battaniye gibi bir şey dolamıştı. Çelişkiler ülkesi Tür- kiye.. diye düşündüm... Sahnede en seçkin Batılı iz- leyiciyi hayran bırakacak, ülkemize saygı kazandıra- cak düzeyde, çağdaş, uygar bir bayan sanatçı top- luluğu... Konserin verildiği Ankara Devlet Opera ve Ba- lesi (Büyük Tiyatro) salonundaki izleyiciler arasında ise günümüz Türkiye Başbakanı'nın bir vesileyle söyle- miş olduğu bir sözdeki gibi, sanki az önce "koyun güt- mek'ten gelmiş birileri... ••• Konserin bitimindeki duyurudan, "Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali"r\\n açılışının canlı yayınını izlemekte olduğum anlaşıldı... Işte bir çelişki daha! Bu yıl 8-15 Mayıs tarihleri ara- sında 11 .si gerçekleştirilmekte olan uluslararası bir ka- dın yönetmenier film festivali düzenlemeyi başaracak kadar kadınlık bilinci, kadının yeteneklerinin özgür- ce gelişmesi alanlannda ileriye gitmiş bir ülkede, o ül- kenin yönetimini ellerinde tutan siyasetçiler kadının kapanmasını savunabiliyor ve nedense salt kadına öz- gü bir dinsel, siyasal simge gerekçesi ile eşlerinin baş- larını kapatarak onları uysal birer konu mankeni gi- bi yanlarında taşımaktan sıkıntı duymuyorlar... Belki daha da büyük çelişki, sözünü ettiğim kon- seri izleyen türbanlı bayanlar ömeğindeki gibi, bu si- yasetçi eşlerinin de bulunduklan konumdan sıkıntı duy- mamalan... En azından, sıkıntı duyduklanna ilişkin bir görüntü vermemeleri... Göze batacak kadar belirgin çelişkiyi doğal kabul etmeleri... Şimdi bütün bu bayanlara ve benzerlerine sesle- nerek soruyorum: Kadının da erkekle eşit ve aynı haklara sahip ol- duğunu ne zaman kavrayacaksınız? Cumhuriyet devrimlerinin, kadını insan kılan öne- mini ve değerini ne zaman anlayacaksınız? Kadın-insan güzelliğinin, doğanın kadına cömert- çe sunduğu saçlar da içinde olmak üzere bir bütün oluşturduğunu ne zaman fark edeceksiniz? Ve kadınlıkları bastırılmış, tutsak kadınlar olmaktan çıkarak. sadece "kadın" olmaktan kurtularak "kadın- insan" olmak için, öncelikle, başlarınızı saran (dinsel, siyasal simge filan değil) tutsaklık simgesini çıkarıp atmanız gerektiğinin bilincine ne zaman varacaksı- nız? ataolb@cumhuriyet.com.tr Faks:(0212)343 72 64 Erdogan'dan % dönün' çagnsı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bomba- lı saldından dolayı mesaj yayımlayan Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan, olaydan üzüntü duyduğunu ifade ederck "Artık terör örgütünün gerçek yüzü bütün dünyada tanın- mış, kendi karanlık düzenini sürdürmckten başka hiçbir amaç taşımadığı herkes tarafın- dan anlaşılmıştır. Bu yanlış yola gircnlere bir kez daha sesleniyorum; daha geç olma- dan annelerinize, babalarınıza, kardeşlerini- ze daha fazla acı yaşatmadan gelin bu yanlış yoldan dönün" dedi. Kömür ocağında kayırmacılık • ÇANAKKALE (Cumhuriyet) - Altın ara- ma ruhsatlanyla gündemc gclcn Kaz Dağla- rı'nda, şimdi de kömür madeninde yaşanan çarpık gelişmeler tartışılıyor. Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Yeniçeri köyünde kömür ocağı satın alan işadamı Sadık Hakanioğlu, mülkiyet sorununu gidermek için AKP Çan yöneticisi Ali Koçak'ı yüzde 7 hisseyle şir- ketine ortak yaptı. Madenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yasakh olmasına karşın, Koçak'ın sağladığı ayncalıkla işlet- mcdc tutulduğu belirtiliyor. 301'e iptal için ittifak arayışı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından parti ge- nel merkezinde düzenlenen kermeste, Türk Ceza Yasası'mn (TCY) 301. maddesinde ya- pılan değişikliğin iptali için Anayasa Mah- kemesi'ne başvurma konusunda MHP'nin yeterli sayıda milletvekili olmadığını belirtti. Bahçeli, "CHP veya diğer partilerin millet- vekilleri katkı sağlarlarsa Türkiye tarihi bir yanlıştan kurtulmuş olur" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog