Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

10 NİSAN 2008 CUMARTESİ CUMHÜRİYET SAYFA HABERLER Ufuk Uras'tan biPliktelîk mesajı • ANKARA (ANKA) - ÖDP Genel Başkaıu ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, scndikaların bir siyasi partinin arka balıçesi olup olmadığı tartışmalannın sürdüğünc dikkat çekerek "Sendikalar siyasi örgütlerden gıdasını almıyorsa olmaz. Tek başına reçete okumak hastayı iyi etmez" diye konuştu. Uras, Eğitim- Scn'in gcnel kurulunda yaptığı komışmada, Türkiye'deki eğitinıin daha çok çocuklann terbiycsi amaçlı yapıldığını ifade ederek gençlerin aynı şekle sokulmaya çalışıldığmı söyledi. 1 Mayıs'taki olaylara da dikkat çckcn Uras, hiçbir dönem lıükümet ile sendikalar arasmda bu kadar düşmanca bir dönemin yaşanmadığını söyledi. DTP'de Ayna • ANKARA (AA) - DTP'de. Mardin Milletvekili Emine Ayna genel başkanvekili oldıı. DTP Parti Meclisi'nin dün basma kapalı olarak yapılan toplantısmda Nurettin Demirtaş'ın genel başkanlıktan istifasma ilişkiıı dilekçesmin kabul edildiği bildirildi. Toplantıda, Demirtaş'm yerine Emine Ayna'nın genel başkanvekili olarak görevlendirilmesi kararlaştınldı. Askerlikten kurtulmak içiıı hile yapmak suçlamasıyla yargılanan Nurettin Demirtaş, tahliye cdilcrek askcre ahnmasınm ardından genel başkanlık görcvinden istifa etmişti. SHP'den Gökçek'e tepki • ANKARA (ANKA) - SHP Genel Sekreteri Uğıır Cilasun, Ankara Büyiikşehir Belediye Başkanı Melilı Gökçek'in "Ankara Tarihi Kent Mcrkczi Yenileme Alanı Planf'yla kentin mevcut tarihini, Cumhuriyctçi kimliğini yok ederek ranta yönelmeyi amaçladığını kaydetti. Cilasun, "Türkiye'nin en önenıli bölgclerindcn birinin darmadagın edihnesi Gökçek ve ekibi gibi tarih, kültür ve estetik yoksunu bir gnıbun eline bırakılamaz" dedi. Cilasun yaptıgı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nce proje çalışmalanna başlanan "Ankara Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Planı" kapsamında birinci etap olarak Hacı Bayram ve civannda yıkımlann başladığını hatırlattı. Polis Akademisi öğrenci alacak • ANKARA (AA) - Polis Akademisi Başkanhğı Güvcnlik Bilimleri Fakültesi, 2008- 2009 Eğitim-Öğretim Yıh için smavla, lisans eğitimine genel lise, teknik öğretim, kız teknik öğretim. ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunlarından 19O'ı erkek, 10*u bayan olmak üzere toplarn 200 öğrenci alacak. Adaylar 21 Temmuz-1 Ağustos2008 tarihleri arasında intemet üzerinden 'www.pa. edu. tr' ve 'www.egm.gov.tr' adreslerinden ön başvunı yapabilecekler. Şahin'in ilk önce Olli Rehn'e sunmayı tercih ettiği reform taslağı tartışma yarattı Yargı, reformusorduANKARA (Cumhuriyct Bürosu) - Yargıtay Başkan- vekili Osman Şirin, Adalct Bakanı Mehmet Ali Şa- hin'in, yüksek mahkemclerin görüşleri bile alınmadan ha- zırlanan u Yargı Rcfornıu Strateji Taslağı"nı önce AB Komisyonu'nun Genişleme- den Sorumlu Üyesi Olli Rehn'e sunmasına tepki gös- terdi. Yargıtay Başkanlar Kuru- lu'nun 28 Eylül 2007 günlü karanyla Yargıtay adma Ana- yasa Değişiklik Çalışmaları- nı lzleme vc Değerlendirme Komisyonu'nun da başkanlı- ğmı yapan Şirin, Adalet Ba- kanı Şalıin'in, "Yargı Re- formu Strateji TaslağT'nı Rehn'e sunduğu şeklinde ba- • Bakan Şahin'in, "Yargı Reformu Strateji Taslağı"nı Olli Rehn'e sunduğu şeklinde basında yer alan haberler üzerine Yargıtay Birinci Başkanlığı'na bir yazı gönderen Yargıtay Başkanvekili Osman Şirin, taslağııı önce AB Komiseri'ne sunulmasmı şaşırtıcı bulduğunu belirtti. Şirin, yüksek mahkemelerin ve erkin sair üst organ ve kuruluşlarının görüşü alınmadan şekillendirilecek bir yargı reformunun, eksik ve zafıyetli olacağı uyarısında bulundu. sında yer alan haberler üze- rine Yargıtay Birinci Baş- kanlığı'na bir yazı gönderdi. Yazısında, "Anılan ha/.u- lıkların, Yargıtay'ın bilgi ve görüşü alınmadan ve di- ğer yüksek mahkemelerin görüşlerine de başvurulma gereği duyulmadan şekil- lendirilmesi vc AB Sorum- lu Komiseri'ne sunulması şaşırtıcıdır" diyen Şirin, "ya- sama vc yürütme crklerinin, yargı erkinin gclcccği ile il- gili reforınu şekillendirir- ken adli yargımn en yetki- li üst kuruluşu olan Yargı- tay "a danışarak çalışacağı- nı, doğruların tespitindc birliktc harcket etmesi ge- rckcceğinin tabii olduğu- nu" kaydetti. Şirin, yazısuıda şu görüşlerc yer verdi: "Yüksek mahkemelerin ve erkin sair üst organ ve kuruluşlannın görüşü alın- madan, deneyim, bilgi ve öncrilerinden yararlamlma gereği duyulmadan şekil- lendirilecek bir yargı re- formunun, eksik ve zafi- yetli olacağı vc hcdcf tutul- ması gereken 'uygarlığa ör- nek olma-ulusal ve uluslar- arası hukuka etkinlikte lıizmet etme ülküsü'ne ulaştırmak- tan uzak kalacağı asla unu- tulmamahdır. Çalışmalar bu tarz bir işbirliği anlayı- şı ile yapıldığında anayasa- nın 'Başlangıç' bölümün- deld 'uygar iş bölümü ve iş- birliği' hcdcfinc ulaşılacağı, reformların, yargı crkinde oluşturacağı mükemmel- likle yasanıa ve yürütme erklerini de yücelteceği, top- lumun huzur ve mutlulu- ğunu arttıracağı tabiidir. Bu nedenlc vc anılan he- defe ulaşabilmck sorumlu- luğuyla Adalet Bakanlı- ğı'nın AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Ko- miseri Olli Rehn'e tcvdi ey- lediği belirtilcn Yargı Re- formu Strateji Taslağı'mn resmi yazışma ile tcmin edi- lerek, komisyon başkanlı- ğımızın bilgilendirilmesini Türk yargısı ve yargı erki- nin geleceği adına saygıyla arz ederim." YARSAV BAŞKANI EMlNAĞAOĞLU 'TaslakAB raporlarıyla çelişiyor' • YARSAV Başkanı Eminağaoğlu, AB ilerleme raporlarında, yargıç ve savcıların Adalet BakanlığYna idari yönden bağlı olmamaları gerektiğinin vurgulandığını anımsatarak, AKP'nin taslağında bu konuya yönelik bir düzenleme olmadığını belirtti. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Yargıçlar ve Savcılar Birligj (YAR- SAV) Başkanı Ömer Fa- ruk Eminağaoğlu, hükü- mctin hazırlıklarını sür- dürüp taraflardan önce AB'e sunduğu "yargı re- formu taslağının" AB ilerleme raporundaki öne- rilcrlc çeliştiğini vurgu- ladı. AB ilerleme raporlann- da, yargıç vc savcıların Adalet Bakanlığı'na idari yönden bağlı olmamalan gerektiğinin vurgulandı- ğını anımsatan Eminağa- oğlu. "Bu konuda bir dcğişikliğc gidileccği yo- lunda taslakta lıüküm yer almıyor. Raporda yargıç adaylığı müla- katlarında Adalet Ba- kanhğrnın etkili olduğu, mülakattaki bu etkinin kaldırılmasını sağlayan gerçekçi düzenleme ya- pılması gercktiği vurgu- lanmasına rağmen bu konuda herhangi bir de- ğişiklik öngörülmüyor" dcdi. Eminağaoğlu, ilerleme raporlarında HSYK'nin bina-bütçe-sekretarya so- rununun çözülmesi, ba- kan ve müsteşann kurulda yer almalannın yürütme- nin HSYK üzcrinde ctki- sine neden olduğunun be- lirtildiğini, ancak taslakta bakan ve müsteşann HSYK'den çıkanlmadı- ğuu vurguladı. Eminağaoğlu, AB iler- leme raporlarında kuru- luşu vc faaliyetleri yer alan YARSAV'ın yasa ile kapatılarak Adalet Ba- kanlığf nca güdümlü bir örgüt kurulmasma yönelik Türkiye Hâkimler vc Sav- cılar Birliği Yasa Tasan- sı'nın reform taslağında yer aldığına işaret ederek "Oysa yasa ile bir tüzel- kişilik en son 1981 yılın- da kapatılmıştı" dedi. Eminağaoğlu, "Taslakla, Adalet Bakanhğı reform kavramına uygun harer ket etmek yerine, lıer yaptığı ve düşündüğü şeyi reform olarak su- narak kendi ezberini bozmuyor"dcdi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Doprcın riski altında buluııan İstanbul plansız, programsız büyümeye dcvam cdiyor. NEYSE KI BIZDE SEHİRLERÎ ALTÜST EDEN KASIR6AL4R GÖRÜNMÜYOR • musakart@yahoo.com ANAP'ın 25. yd 6 affi' Erkan Mumcu, portisinin 25. kuruluşyıldönümünde, herkademedegörev almakisteyecekesMpartilüereyeniden kapılannı açmaya hazırlanıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ana- vatan Partisi Başkanlık Divanı, çeşitli ne- denlcrlc partidcn kopup "her kademede" yeniden görcv almak isteyen eski millet- vekili ve yöncticilcre, partinin kuruluş yıl- döııümü olan 20 Mayıs'a kadar başvurma- ları halindc üyclik yolunu açma karan aldı. Anavatan Gcnel Başkanı Erkan Mum- cu, partinin 25. yıldönümünde, eski parti- lilere yeniden kapılannı açmaya hazırlanı- yor. Anavatan Başkanlık Divanı'nca alınan karaı- gereğince, aralannda eski Genel Baş- kan Mesut Yılmaz ve Ahmct Özal'ın da bulunduğu birçok isinı, isterse yeniden partiye dönebilecck. 'Her kademede' . Başkanlık Divanı'nca yapılan çağrıda; "Partinıizdeıı çeşitli nedenlcrlc istifalannı açıklayan ve üyeliğe kabulleri tüzüğümüz gereği MKYK'mizin onayına bağlı olan, gcçmişte partimizde kurucu veya üye ki- şilerin, kuruluş yıldönümümüz olan 20 Mayıs 2008 tarihinde yapılacak olan MKYK toplantısmda üyeliğe kabul edil- melerini kararlaştırmak üzere çağrıda bulunuyoruz. Partimizin yeniden yapı- lanıııa sürecindc, arzu edilecek her ka- demede görev ve sorumluluk üstlenmek ve bu amaçla demokratik yarışa kablmak isteyen herkesi 20 Mayıs'a kadar üyelik başvurusunu yapmaya davet ediyoruz" denildi. AKP'nin yargı reformu taslağında TBMM'nin de yüksek kurula üye seçmesi öngörülüyor HSYK'nin yapısı değişecekANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanh- ğı'nm taraflardan önce AB yçtkililerine sunduğu "Yargı Reformu Stratejisi Tasla- ğı"nın ayrıntılan belli oldu. Taslakta Meclis'in de Hâkim- ler ve Savcılar Yüksek Kuru- lu'na (HSYK) üye seçmesi öngörülüyor. Alınan bilgiye göre, taslak- ta, HSYK'nin objektiflik, ta- rafsızlık, şeffaflık ve hesap ve- rilebilirlik tcmclinde geniş ta- banlı temsil esasına göre yeni- den yapılandınlması ve karar- • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun oluşumu ve çalışma şekli ile ilgili eleştirilerin bulunduğu belirtilen AKP taslağında, HSYK'nin mevcut haliyle "hâkim ve savcılar üzerinde yüksek mahkemelerin vesayetinin olduğu izlenimi oluşturduğu" ve bu nedenle kurulun yapısının "yargının tümünü temsil edecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği" savunuldu. lanna karşı etkili bir itiraz sis- teminin getirilmesinin amaç- landığı kaydedildi. HSYK'nin oluşumu ve çalışma şekli ile il- gili eleştirilerin bulunduğu be- lirtilen taslakta, HSYK'nin mevcut haliyle "hâkim ve sav- cılar üzerinde yüksek mah- kemelerin vesayetinin oldu- ğu izlenimi oluşturduğu" ve bu ncdcnle kurulun yapısının "yargımn tümünü temsil ede- cck şekilde yeniden düzen- lenmesi gerektiği" savunuldu. Taslakta, TBMM'nin HSYK'ye üye seçimi için yet- kisinin olmamasının bir ck- siklik olduğu görüşüne yer ve- rilerek "yasanıa ve yürütme organına, hâkim ve savcılar arasından HSYK'ye üye se- çimi konusunda görev ve yet- ki verilmesinin planlandığı" belirtildi. Kurul kararlanna karşı etki- li bir itiraz yolunun bulunma- masının da değerlendirildiği taslakta, HSYK'nin yeniden yapılandınlması sürecinde, iti- raz yolunun etkin hale getiril- mesinin düşünüldüğü kayde- dildi. Askeri mahkcmclerde su- bay üyelerin görev yapmalan- nın önünc gcçilmcsi yönünde çalışmalann yapılacağı belir- tilcn taslakta, askeri mahkeme binalannın askeri yasak bölgc dışına çıkanlarak ilgili lcrin ra- hathkla girebilccckleri ve du- ruşmalan takip edebilecekleri fiziksel mckânlann düzenlen- mesinin hedeflendiği anlatıldı. POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Fethullah Hareketi Neden Tartışılmaz? "Türk medyası" Fethullah Gülen hareketini masaya yatırıp enine boyuna tartışabilmiş midir? Hayır!.. "Türk medyası"n\n patronlan "Fethullah Gülen" ha- reketini tartıştırmazlar; kıyısından, köşesinden tartıştınr gibi yaptırırlar, üstüne gidenleri de sustururlar!.. Mustafa Balbay, Fethullah Gülen'in ne yapmak is- tediğini çok açık bir biçimde köşesinde (12 Nisan 2008) yazdı... Ben yıllardıryazıyorum... Şöyle bir hesap yaptım, 35 yıldır Fethullah Gülen hareketini yakından izliyorum... Fethullah Gülen'in amacı nedir, ne yapmak istiyor? Fethullah Gülen hareketi "fe/am"a değil, ABD'ye ya- kın. Balbay'ın saptamasıyla "Hz. Muhammed's/z ve Kuran'sız bir Islam hareketi." Saptama dcğru!.. Fethullah Gülerı hareketinin ne olduğunu Kerimov gördü ilk kez ve Özbekistan'daki tüm "Nurcu okul- lan"nı kapattı. Rusya daha sonralan aynmına vardı ve okullan dev- letleştirdi... Bu okullar "Türk okullan" olarak biliniyor. Doğru değil. ABD güdümünde Ingilizce eğitim veren "Nur okulları"dır bunlar. Okulların amacı Afrika ülkelerin- den, Orta Asya Cumhuriyetlerine dek yayılmaktır. Fethullahçılar tüm ülkelerde ABD desteğinde açı- yor bu okullan. Kimi emekli paşalar bu okulların dü- zenlenmesinde görev alıyoriar. Türkiye'ye gelince... Okullar, yurtlar, Işıkevleri, dershaneler. hastaneler... Asya Bank onların!.. Tekstil onlann elinde... Türkiye'de 2500 dershanenin 2 bini Fethullahçı- lann... Medyada çok etkinler... Içlerinde en demokrat görünenleri 1 Mayıs'ı "ko- münist bayramı" olarak görürler... ••• Michael Rubin, ABD'nin Ortadoğu ve Iran uzma- nıdır... Beyaz Saray yönetiminin neo-con (yeni muhafa- zakâr) çizgisinin düşünce kuruluşlanndan "American Enterprise lnstitute"de araştırmacı olan Rubin, "Middle East Quarterly" dergisinin de editörüdür. Rubin, Fethullah'ı kime benzetiyor? Humeyni'ye! Rubin, AKP iktidannı, AKP medyasını da sert bir dil- le eleştirirken şöyle diyor: "Erdoğan çekişmeyi körüklerken, onun ve Gülen'in, Türk köşe yazarlan ve yorumculan arasındaki des- tekçileri Islamcılığı demokrasiyle, laikliği faşizm- le özdeşleştiriyor; çoksayıdakiBatılı diplomatın, 'ılım- lı Islam' kabulüyle kucaklanmasına hoşgörü gös- termeye hevesli olduğu bir çizgi bu. Erdoğan'ın ken- disi, HitlerVn yolunu açanın laiklik olduğunu, Islam- cılığın asla böyle bir sonuç üretmeyeceğini söyledi." Rubin, Türkiye'de laik eğitim sistemine yönelik sal- dınlann kumazca ama etkili biçimde yürütüldüğünü ise iki yıl önce yazdı... Ne diyordu Rubin: "öğrencilerin önünde üç seçenek mevcut: Irnam hatip liselerine yazılıp imam olabilir; ticaret veya meslek okullarına girebilir ya da laik liselere kaydo- lup, daha sonra üniversiteye gidip kariyer yapabilir- ler. Erdoğan bu sistemi değiştirdi; imam hatip dip- lomalarını lise diplomalarıyla eş tutarak Islamcı öğ- rencilerin üniversiteye girmesi ve devlet görevlerine başvurmasına olanak sağladı. Denetim ve ayar me- kanizmalarını da by-pass etmeye girişti. Rektör- lerden oluşan YÖK, üniversiteleri siyasi Islama daha davetkâr kılacak taleplerini reddedince AKP ağır- lıklı parlamento 15 yeni üniversite kurma önerisin- de bulundu. Erdoğan, diplomatlara amacının eğitimi güçlen- dirmek olduğunu söylese de Türk akademisyenler bu hamleyle dilediği rektörleri seçip YÖK'ü yan- daşlarıyla dolduracağını söylüyor. Böylesi taktikler artık sıradanlaştı. Pek çok laik şah- siyetin itirazlanna rağmen Erdoğan'ın ısranyla AKP tek- nokratların zorunlu emeklilik yaşını indiren birka- rar da geçirdi. Bu, 9 bin yargıcın neredeyse 4 bininin değişti- rilmesi manasına geliyor. Türkler AKP'nin yargı bağımsızlığını tırpanlama peşinde olduğundan şüphe ediyor. Mayıs 2005'fe AKP'li Meclis Başkanı Bülent Arınç, yargıçlar çıka- rılan yasaları engellemeye devam ederse AKP'nin Anayasa Mahkemesi'ni kapatabileceğiuyansında bu- lundu." ••• Rubin'in iki makalesinden iki örnek verdim... Fethullah Gülen 8 ya da 12 Nisan 2008'de Türki- ye'ye dönecekti ABD'den... Dönemedi!.. Çünkü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdur- rahman Yalçınkaya, Fethullah'ın aklanmasını öngören Yargıtay Dokuzuncu Dairesi karanna itiraz etmiş; Gü- len'in çalışmalannın "cüriim işlemek üzere çete oluş- turmak" kapsamında değerlendirilmesini istemişti... Bitmedi, devamı salı gününe kaldı... hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 02126 343 72 69 HİKMET ÇETİNKAYA FETHULLAHÇI GLADYO Fethullahçılar her yerde örgütleniyorlar. Intemette kurmay albaylann, yorbaylann, binbasılann, astsubayların, askeri-sivil memurların, askeri okul öjjrencilerinin "soyagoanı" çıkaran odres belli. 0 adresle oturanlar kurmay subaylora, astsubaylara, askeri-sivil memurlara, askeri okul öjjrencilerine TSK'ye sızmıs vatan lıaınlerı" diyebiliyor... Bu kitap; örgütlenmenin bugün gcldigi noktayı, yani 'Fethullahçı Gladyo'yu anlatıyor. .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog