Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

10 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ulusal Deprem Konseyi dağıtıldı, kaçak ve plansız yapılaşmayı teşvik edecek düzenlemelere imza atıldı AKP depreme kayıtsız ZEYNEP ŞAHİN ANKARA - Isiaıılnıl 'u vuracak ciddi bir depremin yolda olduğunun, en yetkili adres olaıı Kandilli Rasathanesi tarafindan açıklan- ması, Türkiye'nin 1999'dan bu yana olası ye- ni bir fclakcte ne kadar hazırlandığını günde- me getirdi. Ancak bugünkü tablo ve bilimsel değerlendirmeler, AKP'nin hiçbir şey yap- madığmı ortaya koyuyor. 11 ukuıud ııı, u deprcm için yaptıklan" şöy- le oldu: - Ulusal Deprem Konseyi, Marmara Dep- remi'nden sonra 2000 yüında kurulmuştu. AKP hükürneti tarafindan 3 Şubat 2007'de lağve- dildi. Üstelik, bu karardan konscy üyclerinin bilc dağıtıldıktan sonra habcri oldu. - AKP tarafindan, Başbakanlık bünyesinde Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Mü- dürlüğü (TAY) oluşturuldu. Ancak bu mü- dürlüğün görevleri arasında depreme ilişkin herhangi bir iş bulunmuyor. Mcrkez aslında, acil durunılarda bir koordinasyon merkezi görcvi görecek şckildc yapılandınldı. - AKP'nin gündcmindc depremin yer bul- madığı, 22 Temnıuz genel seçimi öncesi ha- zırladığı beyannamede de görüldü. AKP'nin, 233 sayfalık seçim beyannamesinde Türki- ye'nin depremselliğinden, deprem için ya- pılması gereken hazırlıklardan tck söz bile edil- medi. Can kaybını önleyecek çalışma yok - AKP 2002'den bu yana saglıklı kentler, planlı ve sağlam yapılaşma için herhangi bir yasal düzenleme yapmadı. Aksine, 2-B gibi ka- çak yapılaşmayı özendiren ve imar affına ye- şil ışık yakan düzcnlemeler için uğraşıldı. Dağıtılan Ulusal Deprem Konseyi'nin üye- lerinden olan ODTÜ lnşaat Mühendisliği Öğ- ıvtiııı Üyesi Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu ise Cumhuriyet'e yaptığı değerlendirmede, yak- laşan tehlikeye karşın gerekli önlemlerin alın- madığı uyansında bulundu. lstanbul'daki ka- mu binalannın sağlamlaştırılması için çalışma yürütüldüğünü anlatan Sucuoğlu, "Ancak asıl sıkıntı konutlarda. Bu açıdan bakarsak, can kaybını önleyecek hiçbir şey yapılma- dı. Olası bir dcpremde 40-50 bin kişinin ya- şamını yitirmesi tahmin ediliyordu ve bu tahmin bugün için halen geçerli" uyansın- da bulundu. OKUL MÜDÜRLERİNE YAZIGÖNDERİLDİ 'Dekolte'uyarısı AK1N BODUR İSKENDERUN - Türbanlı öğretmenlerin derse gir- diği Iskenderun'da, ll Milli Eğitim Müdürlügü'nün resmi intemet sitesinde yayımlanan yazıda bazı egi- timcilerin kılık-kıyafet yönetmeliğini ihlal ettiği ve "dekolte" giysiler giydiği belirtilerek okul müdürleri uyanldı. Şube Müdürü Osman Yıldınm'ın imza- sıyla yayımlanan yazıda "Bazı öğretmenlerimizin dekolte kıyafetle gelip derslere o şekilde girdik- leri, idarecilerimizin zaman zaman izin almadan okulu terk ettikleri, hatta nöbetçi idarecilcrin da- hi olmadığı, öğretmen vc öğrencileri kendi lıal- lerine bıraktıkları duyumlan alınmıştır" denile- rek okul müdürlcrinin öğretmenleri uyarması istendi. Türk Eğitinı-Sen Hatay 2 No'lu Şube Başkanı Ah- met Akça, öğretmenlerin zan altında bırakıldığını söyledi. ll Milli Eğitim Müdürlüğü tepkiler üzerine "dekolte" ifadesini yazıdan çıkardı. SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KENE KOVUCUİLAÇ tSTENDt Kenenin öaüne geçılemıyor MEF ödülleri sahiplerini buldu MEF Eğitim Kurumları ile Eğiti- ıtıi ve Bilimsel Araştırmalan Destekleme Vakfı'nca (EBAV) düzenlenen "Uluslararası Araş- tırma Projeleri Yanşması"nda dereceye girenler belli oldu. "Fi- zik" dalında "Kocaeli TEV tnanç Türkeş Özel Lisesi", "Kimya" dalında "İ/tıtir Özel Ege Lisesi", "Biyoloji" dahnda ise "TED Is- tanbul Koleji Vakfı Özel Lisesi" öğrencileri tarafindan yapılan projeler birinci oldu. 127 okuldan 394 projenin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada birinci olan öğ- renciler ödfillerini MEF Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Baş- kanı tbrahim Arıkan'in elinden aldı. (MEHLÎKA AKGÜN) Sinan Soluoğlu yaşamını yîtirdi • Spor Servisi - 2007 Dünya Super Sport Şampi- yonu Kenan Sofuoğlu'nun ağabeyi, pist şampi- yonalarında çeşitli dereceleri bulunan Sinan So- fuoğlu (solda), Kocaeli 'ndeki Körfez Pisti'nde antrenman sırasında motosikletten düşerek ya- şamını yitirdi. Sofuoğlu, tedavi altına alındığı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan tüm müdaha- lelere rağmen kurtanlamadı. Sofuoğlu'nun Ko- caeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonasf na hazırlandığı öğrenildi. Vakıf yönetimine türbancı hocalar • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükii- met, Yunus Emre Vakfi Mütevelli Heyeti üyeliklerine, "türban özgürlüğü"nü savunan Prof. Dr. Mehmet Kara, Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan, Doç. Dr. Coşkun Çakır ile yazar Ra- sim Özdenören'i getirdi. Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliklerine yapılan atama- lar Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayım- lanarak yürürlüğe girdi. Prof. Dr. Mehmet Kara aynı zamanda Yeni Asya gazetesinin yazarlan arasında bulunuyor. 26'polisin bilgisine başvuruldu • lstanbul Haber Servisi - tstanbul'da 1 Ma- yıs'taki gösterilerde polislerin kusuru bulu- nup bulunmadığını araştıran komisyon, 26 polisin bilgisine başvurdu. Gösterilerde yaşa- nan olaylann ardından tstanbul Emniyet Mü- dürlüğü, olayları araştırmak için Emniyet Hu- kuk Işleri, Personel ve Güvenlik şube müdür- lüklerinden komisyon oluşturuldu. Woı • 14YTLdeğerinde VVorldpuan M *-. ^ » * . . . • . . • , lcard.com.tr Yurt Haberleri Servisi - Kcnc ısırması sonucu meyda- nagelen Kınm Kongo Kana- malı Ateşi (KKKA) hastalığı ne- deniyle Orta Karadcniz ve iç bölgeler- dc hastaneye başvuranlann sayısı her ge- çen gün artıyor. Tunceli'de de kene ta- rafindan ısınldığı belirlenen Yatılı llk- öğretim Bölge Okulu (YÎBO) öğrenci- si 2 çocuk Elazığ'a gönderilirken, iki ki- şinin yaşamını yitirdiği Samsun'da Sağlık Bakanlığı'ndan kene kovucu ilaç istendi. Tunceli YÎBO öğrencileri R.A. (11), D.A. (13), S.A. (14), H.G. (10) vcoku- lun lojmanlannda kalan personelin ço- cuğu S.A (6) kene ısırması şüphesi ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldınldı. Vücudunda kene ısınğı tespit cdilcn R.A. ve S.A'ın Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Araş- tırma Elastanesine sevk edildiği biidirildi. Oiysilerinde kene bulunan diğer çocuklann ise bir sûrc Tunceli Dev- let Hastanesi'nde gözetim altında tutu- lacağı belirtildi. Samsun'da ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakül- tesi'ne kaldınlan 1 "i çocuk 5 kişinin te- davisi sürüyor. Samsun Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığmda bir değerlendirmc toplantısı yapıldı. Ta- nm ve Köyişleri Bakanlığı'ndan 12 ton ilaç temin edildiğini 117 bin hayvanın ilaçlandığını belirtti. Güzeloğlu, halkı bilgilcndirmc çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. a V V \ Ştafıgisevgi senınkjncfen cfafıa ucsuz bucaksız... 15Mart 31 Mayıs Aygaz tüp alışverişlerinizi Vvonacara ınızıa yapın, "--'- ı 14 YTL değerinde GRHEN PARK II O TKl.S & KCSOR I '• : i ' . AYGAZ444 4 999 www aygaz.com.tr ,yygpgy^y^a(Mbirindwtü^alı^rime!Y^ HYn. degminde Worfdpuın kızırnbilir Aynı gün içerisindeyapıim altsvenslerin -..uln ı• biı tanni kampanyaya dahildiı. Kampıınyadanyanırlambilmek içinyapılan mlnimum alısverif 25 YTL değerinde olmalıdır Kamponya Unımlan mustcri baunda geçerlıdlr Kampanyada ka/anıta 't6HlZCKBtMdWtâd?tüklkolup7Temmuz2OXtarlhlmkadwkulhnılma^ yp ğ py s gç py 4-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog