Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC İnıtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İl.HAN SELÇUK Gcncl Yaym Yönetmeni: Ibrahim Yıldız • Yazıişleri Müdürlcri: Mehmct Sucu, Güray Öz (Sorunılu) • Habcr Merkezi Miklürii: Hakan Kara lstihbarat: Cengiz Yıldırım .• Ekononıi: Ha- san Eriş # Dış Habcrler: Özgür Ulusoy # Kiihur fegeınen Berköz • Spor: Abdüjka- dir Yücelnıan # Makaleler: Sanıi Knraören • Düzellnıe: Abdullah Yazıcı • Bilgi-Bel- ge: Edibe Bugra Yaym Kunılıı: İlhan Sclçuk (Başkan), Kııırv Kongar (liuşkuıı VurılıınciM). ürlıan Kriııç, Hiknıı-ı Çetinkaya, Şük- ran Soııer, Ibrahinı Yıldız, Orhan Bursalı, Muslafa Balbay. Hakan Kara. Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Atalürk Bulvan Nn 125. (-.'.a 4. 11.-» kanlıklar Tel: 4195020 (7 lıal), I-aks 4195027 • lzmır Temsilcisi Serdar Kı- ük H Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220. Faks: 4418745 • Adana Tem- silcisi: Çelin Yigcnoğlu, lnönü Cd. 5 S. Aksogan Is H. Kat I Tel 3631211. Faks: 3631215 # Anlalya Temsilcisi: Ahmcl Oruçoglu Cumhuriyet Mcy- danı Yıldız Apartnıanı B Mok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 9 Idarc Müdiirii. llimvin Gürcr # Mulı U a Itü- lcnt Yrnrr • Satis: !• a/ilri Kıı/;ı • Cumhuriyet Rek- l.snı Cîcnel Müdür Özlcm Avdeıı # f ieııd Müdi'u Yar dınıcısı: Nazendc l'al Tel: (0212) 251 9S 74 -75 /251 9881 -82 Faks: (0212)251 9Kö8Rczcrvasyon:(0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 \ syıınlayan ve Yönetim Verl; Vcııı Güıı Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Prof. Nuretlin Mazhar Ökıel Sk. No: 2. 343S1 Şışli'lstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygın süıeli yaym Baskı: DPC Doğan Mcdya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt Istanbul Dagıtım: YAYSAT Dogun Mcdya Tesislen Hoşderc 34850 F.senyurt lslanbul 10MAYIS2008 Imsak: 3 59 Öğlc: 13 08 Aksam:2OI9 Güneş: 5.44 lkindi: 17.00 Yatsı: 21.34 G U N C E L CÜ1VEYTARCAYİJREK • Baştarafı 1. Sayfada da" deyince, uzmanların, kuruluşların uyarılarına omuzsilken hükümet, ekonomiden sorumlu Baş- bakan Yardımcısı Nazım Ekren aracılığıyla Der- viş'in "teşhis ve tespitinin önemli olduğunu" söy- lemeye başladı. Nasıl bir hükümet mi: Kendi öz kaynaklarından gelen uyarıları önem- semeyen, dışarıya güven duyan bir hükümet! Kapatma davası ve laiklik konularında ABD'nin ve özellikle koro halinde AKP'yi savunan AB söy- lemlerini benimseyen, dış kaynaklı söylemlere iç- işlerimize karışmayın diyemeyecek kadar sözde Batı yanlısı tutum izleyen bir hükümet! • • * Milyonları tehdit eden açlık ve tarımsal alandaki gerileme nihayet bu hükümetin GAP'ın değerini anlamasına neden oldu. USlAD'ın (Ulusal Sanayici ve Işadamları Derne- ği) yayımladığı GAP konusunu heryönüyleelealan rapor, tarımda, dünya ölçeğindeki sıkıntıyı GAP aracılığıyla giderebileceğimizi, ancak yılların ihma- li ile elimizdeki altın fırsatı kullanma olanağından yoksun kaldığımızı anlatıyor. Rapor altını çiziyor: 2002'de iş başına gelen AKP hükümeti, programında GAP'a "hiç yer vermedl". Ancak 2007 yılı sonunda ve 2008 yılı başlarında (bilinen nedenlerle) GAP'a siyasal ilgi arttı. 10 Ocak 2008'de açıklanan bugünkü hükümet programı "GAPbölgesindekiyatırımlara süratle başlayıp tüm hedefleri 4-5 yıl içerisinde tamamlayacak adımlar atılacağını" söylüyor. Ancak bu kararlılıkta finans modeli konusunda ayrıntılı bilgi yok. Projenin tamamlanması için yeni finans modeli geliştirecek açıklamalar ise tatmin- kâr değil. GAP için alternatif modeller arayışına yönelik ha- zırlıklar ise, projeye ilginin arttığını göstermesinin yanı sıra, GAP'ın bir uluslararası güç ve etkilere açılacağı kaygısını da oluşturuyor. • * • Rakamlaryalan söylemez. GAP, 1990-2007 ara- sında Türkiye geneli kamu yatırımlarından yılda yüzde 5-7 gibi düşük bir pay aldı. GAP için 2006 yılı sonuna kadar 23 milyon YTL harcama yapıldı. GAP kapsamında bugüne kadar yapılması ve ta- mamlanması gereken arazilerin sulanması, tarım, hayvancılık, istihdam, eğitim, altyapı, sağlık, çev- re, kültür ve yerel hammaddeleri kullanabilecek sanayi yatırımları, gıda entegre projesinin bütünü - nü oluşturan kısımlar planlamanın çok gerisinde kaldı. Projenin 2005 yılında tamamlanmasının öngö- rüldüğü ve sonra 2010'a uzatıldığı gözetildiğinde proje kapsamında amaçlanan tüm işlerin bugün- kü politikalarla tamamen gerçekleşme olasılığı ol- dukça düşük. GAP'ın verimli topraklarının modern sulamasis- temleri ile sulanması durumunda üründeki verim artışı da dikkate alınırsa, GAP topraklarındaki tarı- mın önemi daha da artıyor. GAP sulamaları bölge- nin tarıma dayalı sanayi ürünleri açısından bir ih- racat merkezi olmasının altyapısını oluşturacak. Oysa, enerji yatırımlannda fiziksel gerçekleşme yüzde 74, sulama yatırımları yüzde 14 seviyelerin- de. Öngörülen kamu yatırımlarının finansman ge- reksinmesi ise 2007 yılı fiyatlarıyla toplam 39 mil- yar 287 milyon YTL'ye ulaşıyor. Bu durumda 15 bin 974 milyara yaklaşık 13 mil- yar dolara gereksinildiği ortaya çıkıyor. ••* Hükümet bir iki ay önce GAP'a eğildiğini açıkla- dı. Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren projenin gerçekleşmesiyle ilgili "eylem planının" içinde bu- lunduğumuzay bitirileceğini "umut" ettiğini söylü- yor. Bakan, gazetecilerin "tsunamiriskininönünde Türkiye 'nin aldığı önlem, GAP'a yapılacak yatınm- lar mı diyorsunuz" biçimindeki sözlerine, "GAP'ın sahip olduğu olanak ve kaynaklann hem enerjihem de gıda olarak.. sadece Türkiye'nin değil küresel ekonominin de gereksinimi olduğuna" dikkat çeki- yor. Bu söylemleriyle sorumlu bir bakan, global eko- nomik krizden kurtuluşun yolunu gösterdi. GAP'ı enerji ve gıdaya karşı tedbir olarak ele aldıklannı ka- bul etmiş oldu. Bakana göre GAP'la ilgili "eylem planım" RTE açıklayacakmış. Demek ki: Umut dağın ardında! MİLLİ PtYANGO ÇEKÎLDt 1,500,000 YTL 100 BİN YTL 25 BİN YTL 5 BİN YTL BİN YTL 1 127526 355666 212325 423041 572494 150 YTL 002446 010751 019864 032256 046336 047132 052029 055873 064629 066839 069435 078689 082789101297103470107789118603121668 129386154984156405160142173505183046185160188833192853 204500 205677 209169 229287 243983 247316 254543 272266 281143 2B4865 290226 296247305014312711315306315433329691 331898 352386 354776 357091 358369 362405 370283 375023 378654 380276 385887 387199 389571 391915 408553 409554 412016 424609 435204 450580 466467 466951 467235 482523 489328 497606 505829 526854 531381 536560 536566 539236 540841 547436 553524 556412 559688 559796 563374 595644 595647 595716 597794 606126 615608 619426 619437629064 633588641356653501 654739671099676215676738 100YTL 000560 001248 004294 009220 012882 024443 029305 032660 033835 034121036529 044806 046223 056753 060637 064405 068044 069133 070201074379074800 075218 076816 076899 078654 083479 090640 093751 097720100427101829106301108236118517119727130104 149536150722155878163092169460170345171802175873177002 183911198271 198654 200026201138203748210117210801214493 216823222734225865 232241 232318 232446 252596 252750257990 259041 274109280457281656284939285500286662312501 320067 324840 324995 326010 327627 350529 353074 356773 365300 366044 366325367391368389389249391616398924401736409536410911 411858413784413937414796416502452060461608463168465137 465337 465819468184 472047 478421 488514 494829 495329 497781 498394 499536 500249 509657 510921 514669 516822 518269 518846 524082 526729 532852 535306 551083 570939 571484 575499 582573 584732 586496 600955 602845 605382 607398 628878 631419 635702 637880642282644941 647211 648558650796651529657640671595 673143 674712 676893 681200 681387 689015 80 YTL 005380394805627 11522129551302613597136081461015062 16194 1746518618 19066192882020023491 243882595726798 27923 28508 29078 30967 31010 32993 33082 34866 37061 38325 40950 41152 43267 43421 43796 45535 46545 48333 50270 50471 51337 53201 54481 55260 58139 58492 58794 62197 62313 65363 66428 68122 68610 68835 71333 71380 72927 73859 74580 75379 75895 76366 78049 78981 80262 80632 81634 82523 82878 89527 90204 90475 90773 92521 94747 96478 96515 98496 99218 99454 40 YTL 0050 0122 0964 1025 1111 11431763 2322 2812 3394 4073 4542 6274 6308 6995 7944 8107 9551 9695 9697 30 YTL 037 105 276 278 421 437 565 593 623 731 884 975 20YTL 11 12 24 31 45Amorti 4VE7 Her îşi bîlen kayınbirader • Baştarafı 1. Sayfada "Ketenci, direkt Beltur Ge- nel Müdürü Ertan Keleş'e bağlı çalışıyor. Lisc mezunu olnıasına rağmen onore edil- di. Başarısı ve iş dcneyimi ne- dir diye sormak istiyorum. 24-25 yaşındaki bu kişi, tu- rizmden, yemckten ne ka- dar anlar? Tek özelliği Baş- bakanımızın akrabası olına- sı değilse ncdir? Hani AKP'nin kadroları liyakat- lılardan oluşuyordu?" Kaymbiraderin isnıi Eylül 2006'da günlerce konuşulan Belbim'dcki aşk skandalı ha- berlerinin ardından gündeme gelmişti. O dönem Belbim AŞ Gcncl Müdürü olan Adnan Şahin'in 'ailc dostıT olduğu- nu iddia cttiği Hatice Ş. ile bir- likte vcrdiği samimi görüntü- ler, basına "Çaydan geçir- miş" başlığıyla yansımış, Şa- hin Istanbul Büyükşehir Bele- diye Başkanı Kadir Topbaş tarafından görevden alinmıştı. Haberlerdc Belbim'deki olayı Başbakan Tayyip Erdoğan'a anlattığı bclirtilen Ketenci'nin ismi köşe yazılarına da yansı- dı. Vatan gazetesinden Neca- ti Doğru köşesinde (29 Eylül 2006) şıınları yazmıştı: "Ad- nan Kardeşim! Senin Hati- ce'yi kucağa alıp dereden geçirirken çekilmiş fotoğraf- larını internet sitcsine ko- yan Kadir Usta ile Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gelininin (Burak Erdoğan'ın eşi) ağa- beyi Alıınet Ketenci de bele- diye şirketi Bclbim'de çahşı- yormuş. Ve senin Hatice'yi 1 • ^i'JHKl mİMâ İII - p ^ • • M tşçiler, güvenlik önlenıi alınnıaması nedcniyle yaşanan iş cinayetlerini protesto ctti. Tuzla yîne can aldı • Baştarafı 1. Sayfada lık, esnek çalışma, örgütsüzlük ve taşc- ronluk sistemidir. Bu sisteme kamu dene- tim mekanizması göz > ummaktadır" dedi. Sendikalann çağnlarına karşın AKP hükü- ınctinin görmezden geldiği Tuzla tersaneler bölgesindeki işçi ölümlcri korkutucu boyut- lara ulaştı. Tuzla'daki Selah Tersanesi'nde ya- pımı süren "Atlantik" adh gcminin tanker kıs- mında saat 14.00 slılarında patlama meydana geldi. Patlamada lzzet Güder feci şckilde ha- yatını kaybederken, Çınar Kaygısız, Hüse- yin Erdur, Kenan Can, Serkan Üveyir isimli işçiler ile Selin Bahadır isimli mühendis yaralandı. Ölen vc yaralanan 6 kışinin bir ta- şeron fınııaya bağlı olarak çalıştıklan bildirildi. Selah Tersanesi'nde, 23 Ağustos 2007'de de Güney Akarsu isimli işçi, yeterli güvenlik önlemlerinin alınnıaması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Patlama ardından Selah Tcreanesi önüııe ge- len DİSK'c bağlı Limtcr-lş. Sendikası üyele- ri ve CHP istanbul Milletvekili Mchnıet Se- vigen, burada düzenlcdikleri basın acıkla- masıyla iş cinayetlerini protesto ettiler. Lim- ter-lş Başkanı Cem Dinç, Iş Sağlığı vc Gü- venliği Müdürü Kasım Özer'in, "Yeraln ıııa- den ocaklannda gaz patlıyor 250 insan ölü- yor, onlara bakınca Tuzla'daki ölümler bü- yük değil" açıklamasına tepki göstcrerek, "Al- manya'da 49 yıldır bir tane bile tersane iş- çisi ölmedi. Maden ocaklan ile değil Avnıpa ülkeleriyle kıyaslama yapılsın" dedi. CHP Milletvekili Sevigen ise "Başbakan Erdo- ğan'ın işçi vc emekçilere vcrdiği değcri 1 Mayıs İşçi Bayraım'nda gördük. Başbakan, partisinin kapatılmasından başka hiçbir şeyle ilgilcnmiyor" diye konuştu. DlSK Gc- ncl Başkanı Çclebi, yaşanan iş cinayetlcri üze- rine yaptığı açıklamada, ölümlerden sorum- lu olanların dışarıda elini kolunu sallayarak gezdiğini, yargılanmadığını anlattı. dere geçirmek bahanesiyle kucakladığın ihbarını Baş- bakan'a gelinin bu ağabeyi yapmış. Doğru mu bunlar? Niçin yaptılar? Sen şirketi nasıl yönettin? Hatice'yi de- reden geçirdin. Bunu anla- dık.. Çok haram da mı ye- din? Tersi mi oldu, 'Haram yiyeccklerdi' sen buna izin mi vermedin? Bu yiizden; 'Ku- caklanmış Hatice'yi...' baha- ne edip seni sürdüler. Adnan Kardeşim! Gel... Anlat... Halk gerçeği öğrensin!" Çocuklara sigorta Bakanlar ve vekiller hızlı çıktı Haber Merkezi - Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, cr- ken emeklilikten yararlanmak için 10'dan fazla bakan, 100'den fazla milletvekili ile çok sayıda bürakrat çocuğu- nun da sigortalı yapıldığını açıkladı. Çalışanlarnı hak gaspı ne- deniyle karşı çıktığı ancak AKP hükümetinin kabul edip, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de onayladığı sosyal güvenlik reformuna ilişkin ya- sadan çocuklanm kurtannak istcyen, milletvekili vc büro- kratlann clini çabuk tutuğu ortaya çıktı. NTV'ye açıkla- malarda bulunan Tezel, cmek- lilik yaşını 65'e çıkaran yasa- dan çocuklanm kurtannak is- teyen, 10'dan fazla bakan ile 100'den fazia milletvekili ile çok sayıda bürakratın yasanin yürürlülük tarihi olan 30 Ni- san'dan önce çocuklanm si- gortalı yaptığını açıkladı. Te- zel, Gül'ün oğlu Mehmct Eınre Gül'ün de 14.5 yaşın- daki iken 2006 yılında sigor- talı olduğunu ima cderek, "SGK 10- 12 bin çocuğu, anne babalannı ve işveren- leri de baştan sahtekâr, dü- zenbaz, üçkâğıtçı sayarak hepsini denetleyeceğim di- yor. Ama ne Uginçtir, bu denetleyeceği kişilerin içinde Sayın Cumhurbaşkanınu- zın oğlu da var" dedi. DtSK, sosyal güvenlik düzenlemelerine karşı yargıya başvuru için girişim başlatacak 'Yasa toplumsal barışı bozacak' Istanbul Haber Servisi - Tür- kiye Devrimci İşçi Sendikalan Konfedcrasyonu (DlSK) Genel Başkanı Sülcyman Çclebi. Cum- hurbaşkanı Abdullah Gül tara- fından onaylanan Sosyal Sigoıta- lar ve Gencl Sağlık Sigortası Ya- sası'ndaki (SSGSS) değişikliğin sosyal güvenlik sistenıinin eöküş sürecini başlattığını belirterek top- lumsal banşı bozacağına dikkat çekti. "SSGSS Yasası ile cmck haklarına yönelen bu saldırı, sonraki kuşaklan gcleceksiz bı- rakmaktadır" diyen Çelebi, SSGSS Yasası ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvu- rulması için gerckli girişimlerde bulunacaklanm kaydetti. Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, "Yasa, işletmecilik anlayışına dayalı bir sistemi kurumsallaştırırken, zaman içinde sosyal güvenlik sis- leminin çökmesine nedcn olacak bir süreci de başlatmıştır" dc- ğerlendirmesinde bulundu. Yeni SSGSS Yasasfnın sosyal devletin sağladığı haklar yerine, emekli aylıklannın giderek azal- masma, sağlık hizmctlcrinin ka- musal niteliğinin zaman içinde tümüylc ortadan kalkmasına, sağ- lığin ancak parasal gücü olanlar için olanaklı bir hizmct haline gclmesine, ülkcnin ucuz işgücü olarak pazarlanmasına neden ola- uiij.ii u beliıten Çclebi şöyle devam eitr "Ülkede toplumsal banşı da bozacaktır. Tüm uyarılarımıza karşın, gelir dağıhmının bunca bozuk, bölgesel eşitsizliklerin bu denli derin, işsizliğin kro- nikleşmiş, yoksulluğun yaşam biçimi olduğu, kayıt dışı eko- nominin rannna göz yunıuldu- ğu koşullarda, bu yasanın uy- gulanması, ülkenin üzerine 'rüz- gâr ckmek' demektir." GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada görüntü verse de özünde AKP'nin A ve B planlan- nı toplayıp yan yana getirdiğimizde şu çıkıyor: AB! Avrupa'dan mart sonundan beri gelen yorum- ların dozu giderek ağırlaşıyor. Bu gidişle doz aşı- mına az kaldı! Geçen hafta müthiş bir koro vardı. AB-Türkiye Karma Parlamento Eşbaşkanı Joost Lagendijk Izmir'den sesfendi: "AKP kapatılacak, yerine kurulacak parti daha güçlü gelecek... AKP'yi türbanda daha sessiz ve sakin hareketetmesiiçin uyardık, dinlemediler..." Aynı gün AB'nin genişlemeden sorumlu komi- seri Olli Rehn Oxford'dan yetişti: "Türkiye'deki kırılma, aşırı laiklerle Müslüman demokratlar arasında..." • • • Bu iki orta düzey AB temsilcisinin tamamlayı- cısı, "üstleri" oldu. AB'nin bir anlamda başbaka- nı olarak tanımlanan Komisyon Başkanı Jose Manuel Barroso hafta başından bu yana ilginç açıklamalar yapıyor. Arkadaş dedi ki: "Bakalım, Müslüman bir ülkede laiklikle de- mokrasi ne kadar bağdaşacak? Türkiye'de za- manla göreceğiz." Bu demecin Türkçesi şudur: "Türkiye'yi bir laboratuvar olarak kullanacağız. Asıl olan bizim kullanma kapasitemiz... Bakalım, laikliği dinci siyaset kıskacına aldığımızda ne ka- daryaşayacak..." Barroso durmuyor... önceki gün de Sloven- ya'nın başkenti Ljubljana'da, 11. AB Forumu'nda Türkiye yorumunda bulundu: "Laiklik zorla dayatılamaz. Avrupa'daki demok- rasilerde normal olduğu şekilde tüm garantileriy- le uygulanan demokratik bir süreç olmalı. Nüfu- sunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkenin ger- çek bir demokrasiye dönüşüp dönüşemeyeceği çok önemlibir konu. Henüz dünyada böyle bir ör- nek yok. Türkiye bunu gerçekleştirebilirse, tüm dünyada demokrasi isteyenleriçin büyük bir teş- vik olacak." Barroso hem laikliğe dayatma gözüyle bakıyor hem de Türkiye'deki tartışmanın seyrine bakıyor! Mademki dayatmalar yapılamaz, AB niye Tür- kiye'ye kendi kurallarını dayatıyor? Barroso'nun ya Türkiye'nin gelişimi hakkında hiç bilgisi yok ya da başka niyetleri var! • * • AKP'nin kapatma davasına verdiği "cevapna- me"yi dün işlemiştik. AKP'nin cevapname dışın- daki başlıca çalışması, başlıkta vurguladığımız planı yaşama geçirmeye dönük. Dün Yargı- tay'dan AKP'ye şöyle bir sitem geldi: "Yargıdayapılması gereken değişikliklerbizden önce AB'ye bildiriliyor..." Yerinde bir sitem... Erdoğan, AB'ye hangi ko- nularda değişiklik yapacaklarını "dosya halinde" bildirdi. AB temsilcileri bunlardan hangisi ne işe yarar, çalışmaya başladı bile! Ama bizim haberimiz yok! AKP, AB planına "C" ekleyebilir miyim diye so- ruyor. Yani Türkiye'de tam yandaş bir "cephe" ku- rabilir miyim? Zor görünüyor... O zaman "D" ekleyebilir miyim, diyor: ABD... O da zor görünüyor... ankcum@cumhuriyet.com.tr Kredİ dlllml serbest bırakıldı IMF Türldye'rtin yokosuu bırakmtyor ELÇİNPOYRAZLAR WASHINGTON - Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ile stand-by düzenlemesi çerçevesinde yedinci ve son gözden gcçir- meyi tamamlayarak 3.65 milyar dolarlık I ACI KAYBIMIZ Şirketimiz Kışladağ Altın Madeni'nde Maden-Bakım Atölyesi Formeni olarak görev yapan çok değerli çalışammız Ü I RIZA YÜKSEÜR'ielim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sevgili çalışanımızı kaybetmenin acısmı yüreğimizde hissediyoruz. Ailesine ve yakınlanna yürekten başsağhğı dileriz. TÜPRAG METAL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. son kredi dilimini ser- best bıraktı. IMF Icra Direktör- leri Kurulu'nun dün Türkiye ile 11 Mayıs 2005'te yürürlüğe giren üç yıllık ve 10.8 milyar dolar tutarındaki fon kaynağıyla desteklcncn stand-by düzenlemesi- nin yedinci ve son göz- dcn geçirmesini ta- mamladı. Toplantının ardından yazılı açıkla- ma yapan IMF Başka- nı Dominique Stra- uss-Kahn, Türkiye'de "arzda yaşanan şok- lar nedeniyle enflas- yon artışı görüldüğü ve küresel kredi pa- zarındaki türbülan- sın ülkenin dış mali risklerini arttırdığı- m" kaydetti. "Son dö- nemdeki iç siyasi ge- lişmcler yatırımcüar üzerinde yük oldu" ifadesine yer veren Kahn, kabul edilen sos- yal güvenlik reformu- nun uzun vadede olunı- lu etkileri olacağım da ileri sürdü. IMF Türki- ye Masası Şefi Loren- zo Giorgianni gazete- cilere yaptığı açıkla- masında Türk hükü- metinin IMF ile bundan sonraki ilişkilere yö- nelik tutumunu hcnüz bildimıediğini ancak IMF'nin Türkiye ile çalışmayı sürdünncyi istediğini belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog