Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 MAYIS 2008 CUMARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER dOYUNCULUK eğitiminde "Stanislavski metodu" denen yön- tem, çok başanlı ama öğretilmesi ve — öğrenilmesi zor bir yetişme tarzıdır. Sah- neye çıkacak oyuncunun, üstlendiği — rolün gereklerinden öteye, yerine göre kendi belleğinde ve benliğinde kalmış duyguları da devreye sokmasını, on- lardan yararianmasını gerektirir. Başanr- sa, seyredenler bir tiyatro oyununu değil, sanki gerçek bir yaşam kesitini seyreder gibi olacaklardır. Kapatma davasının açılışından beri Sayın Başbakan'ın tutumlarını ve davranışlarını i- zlerken Rus tiyatrosunun o ünlü aktörünü, yönetmen ve öğreticisini anımsamadan ol- muyor. Ülkenin politika sahnesinde öyle bir kişi seyrediyoruz ki, gerçek mi, yoksa bir oyun mu, kestirmek hiç kolay değil. Açılışta, davanın sözü edilir edilmez müthiş bir efelenme. Istanbul'daki semtin sokaklanndasınız sanki. Iddiaların niteliğini bile duymadan açık bir meydan okuma, k- endine çok güvenen bir insan izlenimi yarat- ma çabası. Sonra, ilk ağızda sonucun ciddiliği vur- gulanınca, olmayacak anayasa değişiklik- AÇI MUMTAZ SOYSAL Roller ve Insanlar leriyle davayı etkisiz kılma girişimleri. Ticaret kurnadıklanna benzer yollar arama, görünen tehlikeyi kestirme yollardan önleme çareleri düşünme. Girişimciliğinin başlangıcında çabuk kazanma fırsatlannı denedikten son- ra o alanın ardından aynı tutumu belediye- cilikte deneyen bir insanın belleğindeki anılann etkisi ve güdüsüyle hukuk kapılarını zorlamak istemesi. "Iddialar ciddi değil, dosyalarda mahkûmiyet içeren mahkeme kararlan bile yokl" türünden avunma ve avutma sözleri edildikçe. söz konusu olanın bir "niyet davası" niteliği taşıdığını, sezilen bir kötü niyeti zamanında önleme girişimi olduğunu unutmak, ülke ve hatta kıta düzeyindeki beş- altı yıllık politikanın güvenç verici zafer gün- lerini anımsayarak fütursuzluğu oynamak. Hatta ucuz tabelacılann eski yazıyla yazılmış "Bu da geçer yahul" levhalarını göz önüne getirip "Bu güçlükleri mutlaka at- — labrvekapansakda,kapanmasakdayeni başanlara yine yelken açanz" havası. Oyun mu, yoksa gerçek düşüncelerin, kaygıların, duraksamaların ya da hınçlı hesapların getirdiği tutumlar ve davranışlar dizisi mi? Belki de, uzak seyircilerin gösterdik- leri yapmacıklı sıcaklığa kanmaktan güç alan yersiz bir meydan okuma. Okyanus ötesin den daha çok eski kıtanın, Avrupa'nın desteğine ve Ortadoğu'nun güneyindeki zenginliklere güvenen "Bana birşey olmaz" düşüncesi. Oyunsa, bilmesi gerekiyor ki, partisinde- ki herkes iyi birer Stanislavski oyuncusu değildir; beceriksizce bir oyun oynamaktansa gerçeği görüp bir an önce sahneden çek ilme ve başka kumpanyalara kayma yolunu seçenler çıkabilir. O yönde belirtiler de görülmüyor değil. Şöyle ya da böyle, inişe geçilmiştir. "Ka- panırsak oyumuz artar" hesabı bile artık geçersizdir. mumtazsoysal@gmall.com Doğanın Doğum Günü... Nusret ERTURK Benzersiz ozan, ressam ve öğ- retmenTcvfik Fikret'e 1899 yı- lında soruluyor: - En sevdiğiniz ressam? - Doğa. - En beğendiğiniz besteci? - Bülbül. 110 yıl önce Fikret'in eşsiz ince- liğine, olağanüstü duyarlılığına bakınız. Çağdaş insan doğaya, cevreye sahip çıkar, görüşünün önemli izleri bu. Doğanın doğal- lığını sezme, temiz çevre bilinci, jnsan olmanın birinci adımı olsa gerek. Bilmeliyiz'kibazı şeylerin yedeği yoktur. Kuşlann cıvıl cıvıl ötmediği, havası, süyu kirli orta- nun adını siz koyunuz. Susuz, ağaçsız topraklar, beton yığınlan... Olumsuz gelişmeler yıldan yıla kartopu gibi büyüyor. Kime sorsanız, doğayı delice- sine scvdiğini söyler. Peki. insan sevdiğine ihanet eder mi? Ama görüyoruz ki, tüm bu çirkinlik- ler birer ihanetin bclgesi. Gün geçmiyor ki bir doğa kaüiamı ya- pılmasın. Akarsulanmız pislik akıyor. Denizlerimiz kokuyor, içinde canlı yaşamaz oldu. Kurban ka- nıyla lstanbul Boğazı sulan kı- zanyor. Sözdc maden, turizm amacıyla ormanlarımızın canına okunuyor. Kirli eller Kaz Dağla- n'na, Artvin'in beyni Karkasör'e uzandı. Sattılar, sattılar... Satılan sağlığımızdı, geleccğimizdi. Doğayı, çevreyi yürekten se- venlere bir öneri: S Haziran, Dünya Çevre Günü, DOĞANIN DOGUM GÜNÜ biçiminde al- gılanmalı, o icerikle kutlanmah. O gün, doğa konusuyla toplan- nıalı. Doğanın dünü, bugünü. ge- leceği dile getirilmeli. * • • • - ' • • ' . • • • • ' . • ' • • ' ° '• • • • - • . * . " " ' ' ' ' • ' ' " • • • ' : • • " • • • • " • ' • . ' • • . • " • • • • • • £ 1 | & 1 m m m • 1; . . . • . : • : • • ' HDHSİNE HELİNOĞLV YAVDZ 1ÎRIM1F • Nasalları î Dünya masallarından bir seçki fle düş, üüşün ve gerçek ırmağında biiinçiE ve keyifll hlr yolcuhık oneriyor Nuhslne Helfmoğlıı Yavuz: Rapunzei, Dçan Halı, çizmelf Kedl, Farell KoyOn Kavaicısı, Kirmın Başlıklı Kız, Parmak Kiz, Ninlk Kuzu lle Nlnlk Balık ve dünya edeMyanndan 17 masal daha... NDHSİNE HELİHOfiLD YAVDZ ESILILE YESIL İ lialkUliinâ Huhsine Hellmoğlu vavuz'ım lnatolu'faı dcrıeaiği m m masaııarı... NDHSlNE HELİN06LII YAVDZ BfR VÂRMIŞ BlN YOKMÜŞ Bu kftapta, çocuklan 'nyutmak' için değil, oıdann bllinç düzeylerîni yBksenmek, öuygu veflüşündünyalarını zenglnleştlnneK» kısacası oıttan uyanöırmak' için kaleme alınan masallar yer alıyor... Ablı Of Cumhurİyet V Kifapları www.cumhuriyetkitaplari.com Prot. Nurettln Uazhar ûktel Sokak No ? Şıçiı Tel: 0 212 343 72 74 M u m Şvb*: Alatürk Bulvarı No: 125 Kal: 4 Bakanlıklar Tel: 0 312 419 50 20 iorir f a t K H. Zlya Bulvarı 1352 Sokak No: 2/3 Pasaport Tel: 0 232 44112 20 ALFA DAGITIM 12122724541 ımntnn ı-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog