Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

10 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 19 Başbakanlık Insan Haklan Başkanlığı'nın'Yıkmayın' uyanlan gizlenerek 'dozer'lere zaman tanınıyor Sulukule'de insanlık skandalı T.C. BA3BAKANUK OKTAY EKİNCİ I.1U.OİIH1H.TOJ/ . - . . : ; . • •• * " - . . • 15TANBUI • Mdufa UlMI ıııılnljh !»•«'—* yotHUuııkın*lMUııikb(UB«tkMkJhıwwbfl«lv«rilM«riai Başbakanlık'tan lstanbul Valiliği'ne gelcn 24 Nisan 2008 tarih ve 571 sayılı uyarı yazısı. lstanbul'ıın 1000 yıllık Ronıan mahallesi Sulukule'de yaşanan "kültürel kent soykı- rım" yıkımlanna, "TC Başbakanlık Insan Hakları Başkanlığı"mn "Durun" anlamına gelcn uyanlanna rağmen devam edildiği or- taya çıktı. TOKl'ye "satılık konut" arazisi yaratmak için tarihsel doku yok edilirken, yıkınıdan ön- ce llçe lnsan Haklan Kurulu'nun da görüş ver- mesi gerektiğini ammsatan 5 Mart 2008 gün ve 319 sayılı Başbakanlık yazısı, kurul gün- demine alınmayarak "işlcvsiz" kılındı. Bunun üzerine yine Başbakanhk'tan ls- tanbul Valiliği'ne gelen 24 Nisan 2008 tarih ve 571 sayılı yazıdaki "il ve ilçe insan hak- lan kurullarınca ivedi karar alınması ge- rektiği" uyansı da günlerce işleme konul- madan "bekletilerek", yıkımlann sürmcsi- ne zaman tanındı! Oysa "Başbakan" adına Başkan Prof. Dr. Hasan Fendoğlu imzasıyia gönderilen "Su- lukule yıkunlan" konulu son yazıda, insan haklan açısından tartışma yaratan "kentsel dönüşüm projesi" şöylc özctleniyor: "Basın yayın organlarında yer alan ha- berlerde, Neslişah ve Hatice Sultan Ma- haUeleri'nde (Sulukule'de) 759 hak sahibi ve hissedarla 303 kiracı olıııak üzere, ai- leleriyle beraber 3 bin 500 kişinin ikamet cttiği; 'Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsa- mında yer değiştirmeye zorlanan mahal- le halkının, yer değiştirme nedeniyle çok ağır ekonomik ve sosyal koşullarla karşı karşıya kaldıği; özellikle çocukların bu du- lncelcnıelerine Süleymaniye'den başlayan UNESCO heyeti ahşap binalardaki restorasyonu inceledi. (Fotoğraflar: VEDAT ARIK.) UNESCOheyetiincelemelerinebaşladı UNESCO Dünya Mirasını Koruma Merkezi'nden üç uzman atölyeleri gezdi, ahşap korunmasına yönelik onarım çalışmalannı yerinde denetledi. lstanbul Haber Servisi - UNESCO Dünya Mirasını Koruma Merkezi'nden 3 uzman ls- tanbul'daki incelemelerine dün başladı. Çahş- malan yerinde inceleyecek olan ekip, 5 günlük ziyaretin ardmdan hazırlayacağı rapor ile ls- tanbul'un kaderini belirleyccek. Heyet rapo- runda olumsuz görüş bclirtirse lstanbul tem- muzda Kanada'da yapılacak toplantıda "Dün- ya Kültür Mirası" listesinden çıkanlıp "Teh- likede Olan Dünya Mirası'" listesine alınacak. Süleymaniyc'deki tstanbul Büyükşehir Bele- diyesi Koruma, Uygulama ve Denetlcme Bü- rosu (KUDEB) binasında dün sabah saatlerin- de gerçekleştirilen toplantıda heyete ÎBB Ta- rihi Çevrc Koruma Müdürü C'em Eriş ve KUDEB Müdürü Şimşck Deniz tarafindan ta- rihi ve sit alanlan, alan yönetimi, Süleymani- ye ve Zeyrek'te ahşap ev restorasyon çalışmalan hakkında sunum yapıldı. UNESCO Dünya Mirasını Koruma Merke- zi Avrupa ve Kuzey Amerika Bölümü Başka- nı Mechtild Rossler, üye Junaid Sorosh Wali. ICOMOS Uluslararası Ahşap Bilimscl Komitcsi Onursal Başkanı David Michelmo- reMan oluşan heyet, KUDEB laboratuvarlan- nı ve ahşap atölyelerini gezdi. Heyet dalıa son- ra Süleynıaniye Ayrancı Sokak'ta ahşap ko- runmasına yönelik onannı çalışmalannı yerindc inceledi. Heyetin ziyareli hakkında bilgi veren KUDEB Müdürü Şimşek Deniz, "İstanbul'un Dünya Kültür Mirası listesinden çıkarıl- masına ihtimal vermiyorum. Böyle bir ken- tin kavramsal olarak listeden çıkarılması doğru değil. Çalışmalar yeterli değil, anıa canlı bir başlangıç oldu" dedi. Deniz, bugüne dek projelerin ancak yüzdc 10'unun tamamlanabildiğini ifade ctti. Heyet, bugün Tekftır Sarayı, Anemas Zin- danları ve Sulukule'yi. Fener, Balat, Zey- rek'teki ahşap evleri, Yenikapı'da arkelojik ka- zı alanı ilc Four Scasons Oteli'nin ck inşaatı- nın devam ettiği kazıyı ziyaret edccek. rumdan olumsuz etkilendikleri iddia edil- mektedir." Bu nedcnlc Fatih tnsan Haklan Kuru- lu'na, 5 Mart 2008 gün ve 319 sayılı yazının gönderildiği; ancak konunun, kurulun gün- demine getirilmediğinin "anlaşıldı"ğı be- lirtilen 24 Nisan 2008 tarihli "uyarTda, bu kez de "İl tnsan Haklan Kurulu" görev- lendirilerek deniyor kı: "Konunun gündcme ahnmasını; gerekli inceleme ve araştır- manın kurulunuzca yapılmasını; insan haklan ihlali olup olmadığına kurulu- nuzca karar verilmesini ve Başkanlığımı- za bilgi verilmesini rica ederim." lşte bu son "talimaf'ın bile günlerce bek- letilerek yine işleme konulmadığı süre için- de, Sulukule'deki yıkımlann hızla sürmesi, acaba ne anlama geliyor? t |XENDİLERİ GELSİNLER' Tarihi ve yoksul mahallenin sakinlcri, "isimlerinin açıklanmasından çekinerek" şu yorumu yapıyorlar: "İktidar bizi bura- dan çıkartıp bin yıllık senıtinıizc zengin- ler için konut bloklan yapmaya o kadar kararlı ki Başbakanlık"a bağlı insan hak- ları sorumlularını bile dinlemiyor..." Sulukule Platformu'ndan Funda Oral da "yazışmalarla oyalanma'Mardan yakına- rak şunlan ekliyor: "Başbakanlık kuruldan belge istiyor ama medyadaki görüntüler bi- le kanıt değil mi? Dikkate alınmayan ya- zılar yerine, kendileri gelip baksalar, in- san hakkının nasıl çiğnendiğini gözleriy- le görecekler..." QOKAĞA ATILIYORLAR Nitekim Başbakanlık talimatlannın dosyalar içinde bekletildiği son günlerde, 1933 do- ğumlu Sabahattin Kayhan artık evsiz kalıp sokakta yatmaya başlarken; yıkımlann mo- lozlan altında kalan bir çocuk da sakat kal- dı... Çok sayıda aile ise dozerlerin kepçesinden kurtarabildikleri eşyalanyla açık havada ka- labilmek için sıcak yaz günlerinin gelmesi- ni bekliyor... llçe insan haklan kurulundan bir avukat ise bütün bunlara rağmen Başbakanlık'ın Sulu- kule uyarılannı işleme koymayan valilik ve kaymakamlık yetkilileri hakkında şunu söy- lüyor: "Sadcce hukuksal değil, insani açı- dan da vebal altındalar; çünkü hiçbir çağdaş kent projesi, yaşamın karartüma- sı ve insanların tarihten gelen mekânla- rından zorla çıkartılmasını içerenıez..." Bilindiği gibi Sulukule'deki kültürel soy- kınmm gerçekleşebilmesi için, Bakanlar Kurulu da "acil kamulaştırma" kararı al- mıştı. Oysa ortada acil bir durum varsa; o da bin yıllık Roman mahallesini yok etmek de- ğil, tam tersine sağlıklılaştırarak çağdaş ya- şam olanaklanna kavuşturmak değil miydi? TEKEL LİKÖR FABRİKASI CHP Şişli ilçe yöneticileri ve üyelerinden olu- şan bir grup Tekel Likör Fabrikası'nın satıl- nıasını protesto ctti. (Fotoğraf: ALİ AÇAR) CHP'densatışın durdurulması için dava tstanbul Haber Servisi - Mecidiyeköy'deki Tekel Likör Fabrikası'nın 295 milyon YTL be- delle AKP Bitlis Milletvckili Vahit Kiler'in or- tak olduğu şirkete verilmesinin rekabet koşulla- nna uygun olmadığını belirten CHP Şişli llçe Başkanlığı, dün yürütmenin durdurulması için bölge idare mahkemesine başvurdu. Satışm dur- durulmasını isteyen CHP'liler arazinin Şişli'de yaşayan yurttaşlann kullanabileceği yeşil alana dönüştüriilmesini talep ettiler. Şişli Meydam'nda öfilc saatlerinde bir araya gelen, aralannda CHP lstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Necla Arat'ın da olduğu CHP Şişli ilçe yöneticileri ve üyelerinden olu- şan bir grup Tekel Likör Fabrikası'nın satılma- sını protesto etti. CHP Şişli llçe Başkanı Dur- sun Çaltı, Şişli'nin traflk ve hava kirliliği bakı- mmdan diğer ilçelere oranla yoğunlukta olan bir bölge olduğunu belirterek "Şişli bölgesinde son yıllarda yeşil alanlar hızla yok oldu. 24 dö- nümlük arazi içerisinde asırlık ağaçlar, ılıla- mur ve çam ağaçları var. Bizim satışm dur- durulmasındaki mücadelemiz Şişli'de yaşa- yan yurttaşlarımızın ortak talebidir" dedi. 'DIŞ BORCUN YARIM SAATLİK FAİZİ' 295 milyon YTL ile satılan Tekel Likör Fabri- kası'nın Türkiye'nin dış borcunun yanm saatlik faizine denk geldiğini anlatan Çaltı, "Söz konu- su gayrimenkul Mah'ye Hazinesi'ne kayıtlı iken bedelsiz olarak TOKt'ye devredildi. An- cak dalıa sonra TOKl'ye devredilip tescili yapılan gayrimenkul tstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Imar ve Baymdırlık Komis- yonu'nda özel koşullu ticaret alanına çevril- di" diye konuştu. CHP lstanbul Milletvekili Necla Arat ise "Türkiyc'deki topraklann yağ- malanmaması için mücadelemiz sürüyor. Yargıya müracaat ettik ve yargının karar verme sürecini bekleyeceğiz" dedi. Açıklama- nın ardmdan yeşil alanın yok edilmesi durumun- da hcrkcsin cvlcrindc spor yapacağına dikkat çeken CHP'liler getirdikleri koşu bandı ve suni çimin üzerinde yürüyerek Şişli'de yapay şekilde yaşamak istemediklerini ifade ettiler. iAYAN NEı Yazan- Dramaturg: Lütfti KALELI -Ahmet DEMIR Dereventer: F a t l h A* 1 " 1 M a h m u t Türküleri Yorumteyan: LEYLA Kostüm: GonlİI SIPAHİOĞLU Iki Temmuz Anısına Bakırköy ve Beşiktaş Belediyelerinin Desteği ile AYDINLIĞA NÖBET TUTANLAR İÇİN AKATLAR KÜLTÜR MERKEZİ BEŞİKTAŞ GişeTel: 212.351 93 84 17 Ma Cumartesı 20: 24 Mayıs Cumartesi 20:30 f ATAKÖY YUNUS EMRE W KÜLTÜR MERKEZİ GişeTel: 212.661 38 95 07 Mayıs Çarşamba 20:30 Bilgi için: 0212.560 70 83 0533.773 68 07 0552.211 22 34 www.meydansahnesi.com katkıları tle KOOP-C'DEN GENEL KURULA CAĞRT Koopeıatifimizin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mayıs 2008 Paaur günii saat 14.00'te aşağıdaki gündctni görüşmck üzere Cağaloğlu, Türkiyc Gazctccilcr Ccmiycti Burhan Fdck Kon- ferans Salonu'nda (kal: 2) yapılacakıır. Ortaklarımızın katılnıasını önemle rica cdcriz. YÖNETÎM KURULU GÜNDEM: 1. Açtüş ve saygı duruşu, 2. Başkanlık Divanınm scçinıi vc tutanaklara imza yetkisiniıı verilnıesi, 3. Kooperatif Başkanı ve konuklanıı konuîjmaları, 4. Yönctim Kurulu ve Denetim Kurulu yazanaklan ilc 31 Aralık 2007 tarihli bilanço ve gc- lir-gider çizclgesinin okunması, göriişmeye açılması ve ayrı ayıı onaya sunulması, 5. Yönetim ve Denetim Kurııllarının ayrı ayrı aklanması, 6. 2008 yılı İ5 izlencesi, tahmini bütçc ve ödcmc planının görüşûlerek karara ba^lanması vc ödemelerini geciktirenler ilc ödemc yapmayanlara uygulanacak tuturn ve yöntemin belirlen- mesi, 7. Yönetim Kurulu üyclcrine ödenecek lıuzur hakkı ile Denetim Kurulu üyelerine ödenccek aylık ücret tutarının belirlenmesi, 8. Kooperatif varlıgının mahallede etkin duruma getirilmcsi konusundaki görüş vc öncrilcr, 9. Dilekler ve kapanış. İSMMMO GENEL KURULU'NA ÇAĞRI LAİK, DEMOKRATİK CUMHURİYET DEĞERLERİNE, ÜLKENE, MESLEĞİNE, ODA'NA SAHİP ÇIK! Mcslcğin gcli$imi için çalışan, Çağda; Dctnokrat Muhasebeciler Birliği sizi, aydınhk Türkiye'nin gelcceğini birlikte planlanıaya çağınyor. Bizlen Demokrat. Yurtsever, Laik, Muhasebeci ve Mali Mttşavirler olarak Çağdaş Demokrat Mulıasebcciler Birliği için adayli.ınınızı belirledik. Yapiıklanınızlu öviinç duyuyor, geleceği görüyor, yapacaklanmızı biliyoruz. OYUNU KULLANARAK, ÇAĞDAŞ, DEMOKRAT VE LAİK ( l MHlKİYi: DEĞERLERİNİN Y1PKATILMASINA GECİT VERME! A D A Y L A ( YÖNETİM KURULU ASIL UYE 1 YahyaARiKAN 2. Mehnıet ihsan YALÇIN 3.TuıgayKANARYA 4.KazımMERMER 5 TayyarGÜLER YEDEK ÜYE 1. YücelAKDEMİR 2. Veysel KARANİPALAK 3. Hayri GORE 4. GürkanÇAKMAKYAPAN 5 ömer Çakır OZEN J R 1 M I Z [ DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE 1 ErolÖNGEN 2. Arif MERT 3. Lerzan ASLAN 4.VedatÇIFTÇI 5 MuslalaOZDEN r DENETLEME KURULU 1 ASIL ÜYE I.MuhammetONCuL 2ŞenolKOKAL 3. Habib KULLUKÇU YEDEK UYE 1 CananDURMAZ 2. Vural ÇINİCİOĞLU A YEDEK ÜYE I.KamilÇELlK 2. NazlıARDAK 3. Edip TOZ Ge«IKur«fc Ulfi K»Joı ÜİHİarorası Konye v« $*r9i Sarnyı Turilu 10 Mayıs 2008 Cımorle» Sool: 11.00 Swin: Ulfl Kriof Ufaıhnınnı Koııgra va S»rgl Sorayı lorfc 11 Mayıs 200» Pazar Saat: 09.00-17.00 • Aidal borcıı oy kullanınaya cngcl degildir. Nûfus Cüzdıını »eya sûrücü bıİRcnizle Rclmcniz yclcıliJir. ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER BIRLIGI REZAN HAS MÜZESİ KONFERANSLARI ALLİANOİ: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI Program 15.00 Belgesel Gösterimi Coşkun Aral: "Sessiz Çığlık" Oturum Başkanı: Nezih Başgelen 15.451. Oturum Ahmet Tomar - DSİ İzmir II. Bölge Baş Mühendisi Prof. Dr. Yılmaz Savaşçın - Dokuz Eylül Üniversitesi Adnan Sarıoğlu - Bergama Müze Müdürü Kahve Arası 17.30 ll.Oturum Ahmet Yaraş - Allianoi Kazısı Bilimsel Heyet Başkanı Hilal Küey - Allianoi Girişim Grubu Dönem Sözcüsü Tarih: 12 Mayıs 2008 Pazartesi, 15:00 Yer: Kadir Has Üniversitesi, Haliç Salonu Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kampüsü Clbali, İstanbul Tel: 0212 533 65 32 TOPÇUOGLU EVDEN EVE NAKLİYAT Tel: 0216.36014 58-386 35 56 www.topcuoglunakliyat.coni.tr " iWw*«apaodi Olcı 09 May ı* Cunu 19.30 AKM tafc«t4io.9ov.tr DS 10 Mayıs Cunurtn! 11.00 DeıtizBank^ SATILIK Bulgaristan Ruscuk ili'nde miras kalan 22 dönümlük arazi satılıktır. Cep: 0532 385 20 51 Ev Tel.: 0212 579 72 40
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog