Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 MAYIS 2008 CUMARTESİ 18 SAGLIK Toplumsal önyargı, suçlanma korkusu nedeniyle saldınlann yüzde 80'i kanıtlanamıyor Cinsel saldınlar gizleniyor Eczacılar gelecek için vitrinlerini karartıyor tstanbul Haber Servisi - Eczacılar 14 Mayıs Eczacılar Günü'nde kutlama değil "Geleceğimizin Kararnıaması için Vitrinleri Karartıyoruz" eyleıni yapmaya hazırlanıyor. Istanbul'da 12- 14 Mayıs tarilılcrinde tüm eczanclerin vitrinlerini kapatacağını duyuran ls- tanbul Eczası Odası Başkanı Semih Güngör, "Gcrck hükümct gcreksc ilaç ve eczanc düzenini kcndi istcği doğrulrusunda değişrirmek isreyen sermayc gruplannın gündcme geti- rcceği olası düzcnlcnıclcrc karşı cc- zacının mesleğine sahip çıkma ko- nusunda en küçiik bir rcrcddüt gös- termeyeceği iyi bilinınelidiı" dedi. lstanbul Eczacı Odası Yönetim Kıını- lu üyeleriylc birliktc dün oda binasın- da bir basın toplantısı düzenleyen Güngör, hükümctin üzcrindc çalıstığı 6179 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yasa Tasansı'nı cczacılann kabul etmeyeceğini vurguladı. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Yasa Tasarı- sı'nın da ilacı cczacıdan alıp kamusal güvenceden kopartmayı amaçladığmı bclirten Güngör, bu tasanyla ilaç ve eczacılık alamnın kontrolünün, Sağlık Bakanhğı'ndan alınıp İlaç Kurumu gi- bi toplumsal sorumluluğu olmayan sözde "özerk" bir kuruma devrcdil- mek istendiğini söyledi. Güngör, reçe- tesiz ilaçlann marketlerde ve benzeri yerlerde satışını yasallaştıracak, yay- gmlaştıracak yasa olarak bilincn OTC ve ilaçta reklam düzcnlemcsinin dc yi- ne birçok ilacm eczane dışına çıkması- na yol açacağınm altını çizdi. Bebeğinizden meyveyi esirgemeyin Haber Merkezi - Özellikle yetişkinlere göre dört kat daha fazla C vitaminine ihtiyaç duyan bebeklerin, C vitamini- ni doğal kaynağı olan meyvelerden al- malan öneriliyor. Yapılan araşhnnalara göre Türkiye'de 0-3 yaş arasındaki bebeklerden sadcce yüzde 4O'ı bir gündc gcrckli olan miktardâ mcyvc yi- yor. 0-3 yaş döne- mindc cdinilcn bcs- lcnme alışkanlıkları, hayat boyunca meta- bolizmanın çalışma biçimini etkiliyor. Farklı çeşitlerdc vc renklcrde meyve tü- ketimi, farklı miktar- larda vitamin vc mincrallcrin alınma- sında son derece önemli bir yer tutuyor. 0-3 yaş arahğmda doğru beslenmc. be- beklerin ileriki yaşlannda obezite, kan- ser, böbrek yetmezliği veya kalp lıas- tahklan gibi risklcrdcn korunmasmda büyük rol oynuyor. Bu nedenle bes- lenme uznıanlan, bebck beslenmcsin- de meyve tüketimine ve özellikle or- ganik ürünlerin önemine dikkat çekiyor. ritri Itiraf: «O*ni* s^gih »Isaydı m edilmezdll " Mart'ın savcısı "' ilk kez konuştu: lamdülillah türkçüyüm!" niz Geımlş'a ah rahmet osin!.." Harekâtı" ,dl? Batyoz fcimterin fasını azdl?., 8 mfz Gezmiş'lerin idamı ıîrie eelen karar" rnıydı?.. Igesi... durncu, 12 Mart'ın aavcılartndan ci Tuğ'dan özür diiedi m(?., ; v daha Wr araya geimelarl mûmkün lyan tanıktann tarthe ışık tutan açık- aları... '.. Blrblrfnlîe dûşmemek, aynı ar yaşamamak İçin bu kita MELTEM Y1LMAZ lstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Da- lı Başkanı Prof. Dr. Şevki Sözen. cinsel saldırıya uğrayan bircyle- rin toplumsal önyargı, toplum içerisindeki konunı, suçlanma korkusu gibi ncdenlcrle hckime başvurmadığını ya da gcç dö- nemde başvurduğunu, bu durıı- mun vücuttaki fiziksel travmatik tıbbi bulgulann ortadan kalkma- sına ncdcn olduğunu belirterek "( iıısel saldırı vakalarııun yal- nızca yüzde 20'si kanıtlanıyor. Hepimiz yaşamınuz boyunca çeşitli travnıalar yaşarız, ancak • Prof. Sözen, cinsel saldınya uğrayan bireylerin genel- likle yaşadıklarmı gizlemeyi tercih ettiğini, hekime baş- vuranların ise uzun bir hazırlanma sürecinden geçerek za- man kaybettiğini söyleyerek bu durumun saldınyı ve sal- dırganı kanıtlama imkânını ortadan kaldırdığını belirtti. bazı travmalar vardır ki, cin- sel travmalar buna dahildir, ki- çi bunu ifade edemez" dedi. ACİL SERVİS YANLIŞ ADRES Prof. Sözen, cinsel saldınya uğrayan bireylerin genellikle ya- şadıklarmı gizlemeyi tercih etti- ğini, hekime başvuranlann ise uzun bir hazırlanma sürecinden gcçcrek zaman kaybettiğini söy- leyerek bu durumun saldınyı ve saldırganı kanıtlama imkânını or- tadan kaldırdığını belirtti. Cinsel saldınlann kanıtlana- mamasında mağdurun hastane ve sağlık ocağı gibi noktaiara müra- caat etnıesinin önemli bir neden olduğunu söylcycn Sözen, doğru adresin ünivcrsitc hastaneleri ve adli tıp kurumlan olduğunu ifa- de edcrck konuya ilişkin özetle şunlan söyledi: "Hastanın fizik- sel bulgularının yanında psi- kolojik bulgularını da değer- lendirerck hareket eder vc ra- porunda hukuksal zemine yan- sıtır. Oysa sağlık ocağı ya da acil servislerdc bu yaklaşımın yakalanması mümkün dcğil." İÜ Hukuk Fakültesi Ccza Hu- kuku ve Krimonoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı da adli tıp kurumları ve üniversi- tc hastanelerindeki uzınanlann bilirkişi olduğunu, kcndilerine gelen vakayı muayene edcrken işin hukuksal boyutunu da göz önünde bulunduracak koşulda ol- duklannı belirtti. V*— Uzman doktor gözetimindeyapüması şart Kontaktlens muayenesine dikkat lstanbul Haber Servisi - lstanbul Üniversitesi Cerrah- paşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Güzin İs- keldi, kontakt lensle- rin uzman göz doktoru muaycnesi ve uygula- ması ile almması, kont- rollerinin de belli aralarla yi- ne doktor tarafından ya- pılmasının son de- rece önemli ol- duğunu be- lirtti. Kontakt lensler konu- sunda gaze- temizin soru- larını yanıtlayan Prof. lskclcli, kontakt lensler göz yüzeyi ile temas ettiklcri için çeşitli istenmeyen yan etkiler ortaya çıkabileccğinc, bu yan etkilerin daha çok oksijcn geçirgenliği iyi olmayan mater- yalden yapılmış ve yeterince te- mizlcnmeyen yumuşak lenslerlc oluştuğuna dikkat çekerek şöylc dc- vam etri: "Bu lenslerin göze yanlış öl- çüde uygulanmasıyla oksijen- lenme daha da bozulacağı için gözün saydant tabakasında ödem mcydana gelir, çevresindc da- marlanmaya yol açar. Bu ödem ile cn dıştaki epitel tabakası ko- layca çizilebileceği için mikrop- ların göze girmesi kolaylaşır. Bakteriler ile olan enfeksiyonlar dışında, akantanıocba dcnilen ve musluk sularında da buluna- bilcn tatlı su amibi, gözün say- dam tabakasının kaybına ka- dar görürebilir." Günümüzdc oksijeni oldukça iyi geçircn silikon içerikli yumuşak (silikon hidrojel) lenslerin devre- ye girdiğini anuıısatan Prof. tske- leli, bu lenslerin yan etkilcrinin da- ha az olduğunu, bütün bu lenslere ek olarak astigmatizma için özel lensler, yakm görmenin bozuldu- ğu kırklı yaşlar için uzak ve yakı- nı bir arada bulunduran özcl pres- biyopi lcnsleri, keratokonus deni- lcn vc genellikle buluğ çağuıda baş- layarak 40 yaşlannda duran ve saydam tabakanın dikleşmesine bağlı olarak görme bozukluğu ya- pan durum için özel lensler bu- lunduğunu söyledi. Türkiye 'de 8.5 milyon engelliyurttaşımız sorunlarına çözüm bekliyor 'Engelsiz ve eşit biryaşam istiyoruz' SİBEL BAHÇETEPE Türkiye nüfusunun yüzde 12.29'unu oluşturan 8.5 milyon en- gelli yurttaşımız, engelsiz bir yaşam istiyor, sorunlannın çözümünü bek- liyor. Türkiye Sakatlar Denıeği (TSD) Genel Başkanı Şükrü Boy- raz, Türkiye'nin engellilerin hakla- rını koruyan Birleşmiş Milletler En- gellilerin lıısan Hakları Sözleşme- si'ni imzalaması gerektiğini belirtti. Her yıl 10-16 Mayıs'ta kutlanan "Engelliler Haftası"nın bu yıl da buruk geçeceğini anınısatan engelli yurttaşlar. kendilcri için yapılan ya- sal düzcnlemclerin yetersiz kaldığı- nı dile getirdiler. Bu yıl Engelliler Konfederasyonu çatısı altında top- lanan engelli örgütlcri, lstanbul ve Ankara başta olmak üzcrc çeşitli et- kinliklerle sorunlannı bir kez daha dile getirecekler. Cumhuriyct'inso- nılannı yanıtlayan TSD Başkanı Boyraz, engellilerin çevre düzenle- mc, ulaşım, eğitim, istihdam gibi birçok sorununun bulunduğunu be- lirtti. Türkiye Fiziksel Engelliler Vakfı Müdürü Ali Şahin ise "En- gcllilere aciz insan muamelesi ya- pılmamalıdır. Günlük hayattaki koşullar, istihdam ve eğitim en- gelliler için düzenlcnirse hiçbir engel kalma/." dedi. ÖZÜRLÜNÜN İSYANI - Taksim 'de 3 tekerlekli işporta araayla satışyapmasma izin verilmeyen ve bacakları olmayan Bayram Tekeli adlt biryurttaş, olayı protesto etti. Önceki gün bir süreliği- ne tramvay geçişini de kapatan Tekeli, lSyıldır işportacıhkyap- ftğım belirterek "Ama son 1.5 yıldır beni engellemeye çahşıyor- lar. Beni dövüp mallanmı kırıp döktiiler"dedi. (VEDATARIK) Sağlıksız Davranışlar Prof. Dr. Coşkun ÖZDEMİR Benim gibi uzun yıllar önccsinc bakabilenler, sanı- rını yurdumuzda insanlann davranışlannda çarpıcı de- ğişiİclikler olduğunu gözlemlcmektedirler. Yazık ki bu dcğişiklikler çoğunlukla olumlu doğrultuda değil- dir. Kuşkusuz kültürümüz, gclcneklerimizin yanı sıra gcrck ailc içinde gerekse okullarda alınan eğitimin davranışlanmızda büyük rolü vardır. Ülkemizde do- ğan büyüyen insanların hümanistik, dcmokratik, ak- la-bilime dayanan bir eğitim aldığını söyleyemeyiz. Acaba 30-40 yıl öncesine göre değişen nedir? Sosyo- lojik açıdan, toplum psikolojisi açısından incelenme- ye, irdelenmcyc dcğcr bir konudur bu. Bir bozulma- dan, yozlaşmadan söz edebiliriz sanınm. Hiç kuşku- suz, bu sonucu oluşturan çeşitli nedenler vardır. Metroyu sıkça kullamyorum. 10 dakikalık bir yol- culuk için son durakta çıkanlarla girenler göğüs gö- ğüse geliyorlar, vagonda bir yer bulabilmek için. Gen- cecik çocuklar çoğunluğu. Ara sıra yer verenler olu- yor, bcnim gibi yaşını başını almış olanlara. Bir tanc gayrimenkuledinmiştim, kiracılarköksöktürdübana. Daha fazla beklemeden evi satıp çocuklara paylaştır- dım ve mal beyanında gayrimenkul hanesini boş bı- rakan bir emekli olarak rahata kavuştum. Kayınbira- dcrim anlattı. Bir Kanadalı ziyaretçi grup bunu gö- rünce ona dönüp "Sizde bu yaya geçitlerinin nedcn yapıldığını anladık. herhalde birkaç yürüyeni bir- liktc haklamak için" dcmişler, Kanada deyince ha- tırladım. Bir gün bir mektup aldım. Kanada'dan, 77 yaşında Türkiye'yi tcrk cdip oraya yerleşen bir emek- li yazıyor. "Hocanı yazılarınızı zevkle okuyorum, sizlcr çabalıyorsunuz, takdirlerimi sunarım, ama ben ümidimi yitirdim, ömrümün son yıllarını in- sanların birbirine ve kurallara saygılı oldnğu bir yerdc gcçirmck istedim" diyor. llginç değil mi? yAĞMA KÜLTÜRÜ Evet, bunlar birkaç davranış örneği. Bunlar o kadar çoğaltılabilir ki vc o kadar yaygın ki burada bir çırpı- da anımsadıklanmı sıraladim. Ne oluyor bu topluma dersiniz? Sosyolojinin birikimli profesörü Emre Kon- gar, politikacıların öncülüğünde gelişen yukarıdan aşağı, aşağıdan yukan yağma kültüründen bahscdiyor. "Genel ahlak, İslami ahlak, basın ahlakı birden bozuluyor" diye ekliyor. Güvcnsiz, bencil, hırslı, hoş- görüsüz, öfke, şiddet üreten bir insanlar topluluğu. Sağlıksız birtoplum, sağlıksız davranışlar. Bir toplum mühendisliğindcn sıkça söz ediliyor. Cumhuriyet dev- rimlcrini karalamak isteyenlerin kullandığı bir argü- man bu. Ama dinci mühcndislikten lıiç bahsedilmiyor. Ne dersiniz, şöyle toplumu, insan ilişkilcrini yola ko- yacak, birbirine saygılı, hoşgörülü, çalışkan, yaratıcı, ürctici insanlar yaratacak bir toplum mühendisliğine itiraz eder miydiniz? Bu toplumun buna şiddetle ve acilcn ihtiyacı yok mu? Not: llhan Selçuk'tan sonra arkadaşımız Gençay Gfirsoy da kaba ve ilkel davranışlarla gözaltına alın- dı, tabii 1 Mayıs'ta emekçilere saldmda da yüzlerce kişi... Bütün bunlar, bu yönetime bakan gözlerin açıl- masına yardımcı olur mu acaba? coskunoz@superonline.com Alerjiye karşı koruyucu jel • Haber Merkezi - Özellikle bahar aylarında polen- ler ve çiçck tozlanndan dolayı oluşan toz alcrjisine karşı ycni bir ilaç geliştirildi. SASfarma Sağlık Ürünleri tarafından Türkiye'ye getirilen Allergop- raevent adli ilaç önceki gün düzenlenen bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan SASfar- ma Yönetim Kurulu Başkanı Alev Sinek, "Aller- gopraevent dünya çapında patcntli elektrostatik filtreleme yöntcmi ile havada bulunan alerjenle- rin solunum yoluyla bcdene girişini önlüyoı" dc- di. llacın FDI (Amerikan Gıda ve İlaç Idaresi) tara- fından onaylı bir ürün olduğunu belirten Sinek, ürü- nün ABD'nin yanı sıra Almanya, Norveç, ttalya, Is- viçre'de de satıldığını söyledi. HULKİ CEVİZOĞLU'NDAN TARİHİ RÖPORTAJLAR, BELGELER... ACI KAYBIMIZ Şirketimiz Kışladağ Altın Madeni'nde Maden-Bakım Atölyesi Formeni olarak görev yapan mesai arkadaşımız RIZA YUKSELIR'ielim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktan dolayı büyük üzüntü duymaktayız. Acısını, ailesi ve yakınlan ile birlikte en derin biçimde yürekten hissediyoruz. Tüm yakınlan ve sevenlerine başsağlığı dileriz. TÜPRAG METAL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ÇAUŞANLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog