Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

ıyan: FİGEN ATALAY e.posta: figen.atalay@yahoo.com egitim@cumhuriyet.com.tr faks:0212 343 72 64 10 MAYIS 2008 CUMARTESİ Çağm hastalığı olarak nitelendirilen "Anoreksiya Nervoza" hastalannın sayısı Türkiye'de de giderek artıyor Anoreksiya 11 yaşında başlıyor Y eme bozuklukları, dalıa çok ergenlik döneminde başlı- yor. Ergenliğc fîziksel ve özellikle rulisal girişin, dalıa küçük yaş- lara düşmesi nedeniylc anorcksiya da 11-12 yaşlaruıda başlayabiliyor. Kilo almaktan ve şişman olınaktan aşırı de- recedc korkarak dalıa zayıf olmak için her şeyi deneyen gençlcrin sayı- sı Türkiye'de de giderek artıyor. "•Yeme bozukluklan" konusuuda görüşlerini aldığınıız çocuk, genç vc erişkin psikiyatristi Prof. Dr. Bcngi Se- mcrci, bu başlık altında incelenen hastalıklarda, temel olarak yenıek ye- nilmesinin reddedildiğini söyledi. Özellikle toplumsal güzcllik ölçütle- rinin hızla dcğişmesi, aşırı zayıflığın güzel olmakla eş dcğer tutulmasının bu hastalıklarm artışına iıcdcn olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Semerci, "Ano- reksiya Nervoza" lıastalığıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Yaş vc boy uzunluğu için olağan sayılan cn az kiloda bulunmasına karşın, kilo almaktan ve şişman ol- maktan aşırı korkmadır. Beden gö- rüntüsünü doğru değerlcndiremeyip daha zayıf omak için yemek kısıtla- ma, aşın egzersiz yapma, yediklerini isteyerek çıkarma (parmakla, ilaç kul- lanarak vb) dıı- rumudur. Da- ha çok zama- nımızın hasta- lığı olarak belirmiş- tir. Beslen- me bozukluğı intiharlar ne- d e n i y 1 e ölümler ol- maktadır. Dah çok genç KIZ ve kadın hastauğıdır. Erkeklerde az görülür. Türkiye'de kesin rakamlar olmamakla birlikte gittikçe arrnğı gözlenmektedir. Ara- da tıkmırcasına yeme sürcçleri ve ge- nelliklc bunu izleyen isteyerek kus- malar olduğu zaman hastahğın adı 'bulimia nervoza' olarak belirlenir. Kusma olmadan, sadece tıkı- nırcasına yeme nöbetleriyle giden 'bulimia' olabilir. Bu ço- cuklar genellikle bağımlı, mükemmelliyetçi gençler- dir. Başarılı, aUenin bek- lentilerine iyi yanıt veren uyunıhı çocuklardır." ın belirtiler! Bu hastalann kendilikle- rinden doktora gitmelerinin çok nadir görüldüğüne dikkat çcken Prof. Dr. Bengi Semerci, çoğiı kez aşın güç kaybı, bayılma gibi neden- lerle zorla getirildiklerini söyledi. Aynca âdet kesilmcsi, saç dökül- mesi, bulantı, kıllanma gibi yakın- malar da olabileceğinc dikkat çeken Prof. Semerci, bu hastalara nasıl davranılması konusunda şu öneri- lerde bulundu: "Ek olarak dcpres- yon sık görülür. Hastalann doktora gitmcyi istememe nedeni hastalığı reddetmcleridir. Bu nedenle öncc- likle iyi ilişki kurup, bunun bir has- talık olduğunu anlatmak gerekir. Beslenme bozukluğu nedeniyle lıas- tanın diyeti düzenlenmeli, gere- kirse damardan beslenmesi sağ- lanmalıdır. Psikiyatrik tedavisi ise hcmen başlanmah, hastamn yanı sı- ra mutlaka aile ve ilişkiler de de- ğcrlendirilmclidir. Besin yetersiz- liğindcn ölümün yanı sıra, intiha- rın da sık görüldüğünü unutul- ınamalı." Ergen ve gençlere doğru özdeşim modcllcri sunulmasının önemini vur- gulayan Prof. Semerci'nin önerileri ise şunlar: "Diyet çılgınlığını biraz u/.ak- tan izlemek, yaşamın anlamı hali- ne gctirmemek hcpimize düşmek- tedir. Bedenlerinin üncnıli oldu- ğunu bildiğimiz çocuklara 'şişko' demek, onların bedensel görüntü- leriyle dalga geçmek, benzcri dav- ranışları yaparken bir kez daha dü- şünmek gerekir. Evde de aşırı ıe- jimc girmiş çocuğumuza karşı dik- katli olurken, bir yandan da öze- nerek izlediğimiz, hatta onun gözü önünde ulaşmaya çalıştığımı/ 'za- yıf dünyanın o kadar da cazip ol- madığını hatırlamak gerekir." Fen Eğitimi Sempozyumu F en Bilinıleri Mcrkczi Dershaneleri'ncc bugün düzenlcnccek "5. Fen Eğitimi Senıpozyuınu"nda, "ÖSS'de 60 Fen Sorusunda Neden 4.5 Türkiye Ortalaması?" ve "OKS'de 25 Fen Sorusunda Neden 3.5 Türkiye Ortalaması" sorulanna yanıt aranacak. İTÜ Makine Fakültesi'nde yapılacak sempozyumda, özellikle yeni yazılan ilköğretim Fen ve Teknoloji Ders Programı ile ortaöğretim fızik, kimya, biyoloji ders programlannın içeriğine ağırlık vcrilerek yeni programlann Fen Eğitimi'ııdeki sorunlara çözüm getirip gctiremeycceği tartışılacak. Tüm ilköğretim Fen ve Teknoloji öğretmenlcri ile ortaöğretim Fizik, Kimya ve Biyoloji oğrctmcnlcrinin katılımına açık olan sempozyuında, ilköğretim ve ortaöğretimde fen cğitiminin sorunları ünivcrsite öğretim üyelcrinin sempozyum sunumlanyla tartışılacak, çözünıler vc öneriler üzerinde durulacak. Terakki Okulları 'nda "Tarih Günleri T erakki Vakfı Okullan 15-16 Mayıs tarihlerinde "Tarih Günleri" düzcnliyor. Etkinliğin ilk gününde gerçekleştirilecek olan "Osmanlı'dan Türkiye'ye Tarihin Hoşgörü ile Imtihanı" başlıklı panclc, Yrd. Doç. Dr. Murat Borovalı, Prof. Dr. Mete Tunçay ve Prof. Dr. Arus Yumul katılacak. Aynca yapılacak atölye çalışmasında gençler "Bir toplumda çoğulculuğu kolaylaştıran ve engelleyen etkenier ncler olabilir" sorusunun yamtını arayarak, bu konuda bir deklarasyon sunacaklar. Etkinliğe, Özel Şişli Terakki Lisesi öğrcncilcrinin yanı sıra Robert Lisesi, Türk Eğitim Vakfı lnanç Türkeş özel Lisesi, Nişantaşı Işık Lisesi ve Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencileri dc katılacak. GENÇLERİN KÖŞESİ KKTCde Nasrettin Hoca Sempozyumu Lcike Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Faküitcsi Türk Dili ve Edcbiyatı Bölümü'nce, 12 Mayıs 2008 tarihinde "Uluslararası Nasrettin Hoca Sempozyumu" düzenlenecek. Sempozyuma Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra 6 ülkeden bilim adamlan katılacaklar. "Güvenlik Blzim Işlmiz" konulu yarışmaya 338 afIş katıldı. ^Herkes İçin Güvenlik 9 Renault vc Total'in düzenlediği Herkes İçin Güvenlik Uluslar- arası Afiş, Yarışması'nın Türki- ye iinalisli, "Hayatımız Elinizde" afişi ile Kocaeli Bahçeşehir Koleji İlköğretim Oku- lu 3-A Şubesi öğrencileri oldu. Aynı şubenin öğrencileri, "Yaşamın yap-boz değil, kurallara uymak zor de- ğil" afişiyle de ikinci olurken, Ankara Özel Tevfik Fikret tlköğretim Okulu 3-C sı- nıfi öğrencileri de "Kurallara uyalım Tra- fiği kafamıza takmayalım" afişi ile üçün- cü oldular. Ana teması "Güvenlik Bizim tşimiz" olan yanşmaya, 338 afiş katıldı. Türkiye fi- nalisti öğrenciler, 13-15 Haziran tarihlerinde Fransa'da Renault tarafından konuk edilc- cek ve Paris'te Eurodisney'de düzenlene- cek Herkes İçin Güvenlik Buluşma- sı'nda Türkiye'yi temsil cdecekler. Cumhuriyet Gençleri Ulu önder Atatürkümüzün bir sö- züyle yazıma başlamak istiyorum: "Bü- tün umudum gençliktedir.' Bu sözle anlamalıyız ki, Atatürk bü- tün kalbiyle, ruhuyla gençlere güvenmiş ve vatanın geleceğini onlara emanet et- miştir.Bir vatanın en önemli hayat da- marianndan birinin biz gençler, genç.ku- şaklar olduğuna inananlardanım. öyle ki her şey önce eğitim ve bilgiyle baş- lar. Günümüzde gençler olarak ulusu- muzu ulus yapan değerlerimizi, tarihi- mizi, cumhuriyetimizi ne kadar biliyor ve ne kadar iyi algılayabiliyoruz? Algıladı- ğımız şeyleri ise ne kadar başkalarına anlatabiliyor, ne kadar doğru bilgiler su- nabiliyoruz? Teknoloji ve tüketim kuşağı olduğu- muz kuşkusuz ama duyarlı olmamız ge- reken konulan göz ardı etmemeli, ül- kemizi daha iyi nasıl ileri götürebiliriz, bi- raz da bu alanlarda çaba sarf etmeliyiz. Unutulmamalıdır ki, bu cumhuriyet çok kolay kurulmadı. Bizi karanlık bir çağdan çıkaran Atatürk bu yolda üstün bir emek sarf etti. Bu topraklar üstün- de yaşıyorsak bunu Atatürk ve yolda?- lanna borçluyuz. Yazıma son verirken yine Atatürkümüzün biz gençlere söy- lemiş olduğu birkaç sözle sizleri baş ba- şa bırakıyorum. Birlik ve berabeıiik dı- lekleriyle... - Herşeye rağmen muhakkak bir nu- ra doğru yürümekteyiz. Bende bu ima nı yaşatan kuvvet, yalnız, aziz memle- ket ve milletim hakkındaki sonsuz sev- gim değil, bugünün karanlıkları, ahlak- sızlıkları, şarlatanlıklan içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve ara- maya çalışan bir gençlik gördüğümdür. (1918) NADİN GÖVER Özel Topkapı Levon I 'artuhyan Ermeni I tlköğretim Okiılu mezunu BİZE YAZIN istediğiniz konuda yazacağınız yazılan bekliyonjz.flgen_atalay@yahoo.com Dans yarışmasının şampiyonları... Liseler arası dans yarışmasında Kadıköy Anadolu Lisesi şamplyon oldu. Kültür Lisesi'nin düzenlediği "Liselerarası Dans Yarışması"nda, Kadıköy Anadolu Lisesi birinci, özel Kültür Lisesi ikinci, Darüşşafaka Lisesi üçüncü oldu. Ataköy Kültür Eğitim Vakfı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen dans yarışmasına 11 lise katıldı. Yanşmamn sonunda, katılan tüm okullara plakct, tüm öğrencilcre sertifika, dereceye giren ilk üç okula kupa ve madalya verildi. Eko-Okullar Çevre Projeleıi Günü Irmak Okullan, Avrupa Çevre Eği- tim Vakfı 'nın Türkiye temsilcisi olarak bugün "Eko Okullar Çevre Projcleri Günü" düzenliyor. 204 öğrcnci ile top- lam 66 proje katılıyor. Öğrencilerin, projeleri ile çevre so- runlannı inceleyerek çözünıler üretmeleri, projelerini paylaşmaları hedefleniyor. Proje Günü'nde, lstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim Görevlisi Doç. Dr. Barbaros Gönençgil, "Çevre İçin Ne Yapabili- riz?", doğa korumacı Burcu Arık ise "Dünyamızı Kimlerle, Nasıl Paylaşı- yoruz?" konulu söylcşilcr ile öğrcncilerle buluşacak. Türkiye'nin 'biüm elçisi'seçüdi British Council ve ODTÜ Toplunı ve Bi- lim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği Fa- meLab-Bilim Elçileri Yanşması'nda Hacet- tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üye- si Deniz Demiryürek birinci oldu. Demiryürek, haziran ayında Ingiltere'de, Cheltenham Bilim Festivali'ndc Türkiye'yi temsil cdecek. Birinciliği, reflü hastalığı hakkında yaptığı sunumla kazanan Dcniz De- miryürek, Ingilterc'deki festivalde Avustur- ya, Azerbaycan, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, lsraiİ, Ronıanya, Sırbistan, ve In- giltere birincileriyle yanşacak. Yanşmanm ikinciliğini kimya öğretnıeni Ibrahim Özay Semerci, üçüncülüğüııü ise fizik öğretmeni Rıdvan Yılmaz kazandılar. Uluslararası hukuk konferansı Koç Üniversitesi Dr. Nüsret-Semahat Arsel Ulus- lararası Ticaret Hukuku Araştınııalan Merkezi'nce "Kafkasya, Orta Asya Ülkeleri ve Rıısya'da Yargı Sistemi ve Sözleşmeler Hukuku" başlıklı bir uluslar- arası hukuk konferansı düzenleniyor. Konferansa Rus- ya, Azerbaycan, Ermcnistan, Gürcistan, Kırgızistan, Ka- zakistan, Ozbekistan vc Türkmenistan'dan hukukçular katılıyor. Hamburg'da bulunan Max Planck Uluslararası Özel Hukuk Enstitüsü işbirliğiyle düzcnlcnen ve dün baş- layan konferansta. Oı1a Asya ülkeleri ve Rusya'nın yar- gı sistcmiyle sözleşmeler hukuk alamndaki son gcliş- meler, henı akademik açıdaıı hem de iş dünyasındaki yansımalan açısmdan değerlendiriliyor. Koç Üniver- sitesi'nin Nişantaşı'ndaki Hemşirclik Yüksekokulu bi- nasında yapılan ve bu akşam sona erecek olan konfe- rans, tüm ilgilencnlere açık. HAFTANIN SÖZÜ Bir güçlükle karşılaştığınızda, % değil, bir çıkış yolu arayın. D. L VVEATHERFORD Kadının Barbi'leştirilmesi... 'Barbi Bebek', Mattel ailesinin kü- çük kızları Barbara'dan esinlendiği bir 'model bebek'. Elinde parası olup da küçük kızı- na bir Barbi bebek almayan aile yok gibi. Küçük kız çocuklarının rol mode- li bizim Barbi bebeğimiz. Nasıl bir rol modelidir bizim Bar- bi? Bir kere Barbi bebek şirin bir ço- cuk değildir. öyle, kıvır kıvır saçlı, yuvarlak yüzlü, tombul, şirin bebeklerçokes- kilerde kaldı. Barbi bebek inceciktir, sarışındır, seksidir, başına buyruktur. öyle "Anneciğim, beni seviyor musun'* diye annesine nazlanan be- beciklerden değildir. Annesini-babasını bilen, tanıyan da yoktur, Barbi yalnız yaşar. Herhalde yaşadığı yer de New York olmalıdır. Model olduğu düşünülebilir, ama çalıştığı görülmemiştir. Çok şık giyinir, çeşitli marka giy- sileri vardır. Çok lüks bir evde oturur; üç kat- lı, yüzme havuzlu. Birkaç ayrı model arabası vardır, hepsi de spor modeller. Erkek arkadaşı vardır, ama Barbi öyle erkeğe bağlanacak kızlardan değildir. Şimdi bizim kızımız da Barbi gibi olmak isterse ne yapabilir? Eğitimi mi? 0 güzellikle eğitimin la- fı mı olur? Yok elbette. New York'ta yaşayamaz. öyle lüks evlerde oturamaz. Bizim kızımıza bu rol modelinden kala kala 'zayıflamak' kalır. Kızımız da zayıflar, zayıflar, zayıf- lar. Kemiklerinin üzerine deri geçirilmiş sanılana kadar zayıflar. Saçlarını sarıya boyatabilir. Gözlerine lens takabilir. Bir de şık cep telefonu alabilir. Bizimki de böylece kendini 'Bar- bileştirir'. Anoreksi işte böyle biryolun ucun- daki duraktır. Kızımız artık kendi bedeninden nefret eder. Cildini mıncıklayıp "neden daha za- yıf olamadığı" için kendini yer. Tüketim endüstrisinin kurbanı ol- duğunu bilemeden kendini kurban etmektedir. Kızımız, tüketim kültürünün yeni tanrılarına sunujmuş bir kurbandır. Tüketim dininin yeni güzellik tan- rıçası bu kurbanları istemektedir. Anoreksik kızlar. İşte bu kurbanlardır. Hem de gönüllü kurbanlar... ERDAL ATABEK KodirHos'ta heykelsergisi Kadir Has Üniversitesi Sanat Galerisi, heykel sanatçısı Güler Güngör'ün "Külahlı Gövdelerin Tarihi" adlı heykel sergisine ev sahipliği yapacak. Sanatçının, günlük yaşamımızda kullandığımız, yapraktan aynaya, ağaç kabuklanndan metale kadar birçok farklı nesncyi bir araya getircrek hazırladığı sergi 14 Mayıs 2008 tarihinde açılacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog