Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

10 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI ekonotni@cumhuriyet.com.tr 15 YASAMDA MALİ ÇÖZÜM YAHYA ARIKAN 1 > ':malico2um@ismmmo.org.tr Işçiye zorla ücretsiz izin kullandırılması yasal değil EMEKLİLİKTE SON YEDİ YILA BAKILIR SORU: Şu anda SSK prim gün sayımı ta- mamladım, ancak sene nedeniyle emekli ola- bilmek için 2009 Haziran'ını beklemek zorun- dayım, bununla ilgili üç soru sormak istiyorum. 1) Prim gün sayımı tamamladığım için 2009 Haziran'ına kadar prim yatırmazsam sağlık hizmetinden yararlanabilecek miyim? 2) Şu andan itibaren bir işyerine (şirkete) or- tak olarak girersem SSK emekliliğim donduru- lup Bağ-Kur'lu mu olmam gerekir, yoksa ara ver- meden prim yatırma hakkımdan dolayı yine 2009 Haziran'ında SSK'den emekli olabilecek miyim? 3) 2009 Haziran'ına kadar dışandan tavandan prim yatırsam emekli maaşımda ne kadar fark eder? (Primlerim 10 yıl kadar çalıştığım işyer- lerinde tavandan yatırıldı.) Bedri SİVRİKAYA Sigortalı olarak çalışmakta olduğunuz işye- rinden aynldıktan sonra 6ay10 gün süreyle sağ- lık yardımlanndan yararlanabilirsiniz. Bu tarihten sonra emekli oluncaya kadar sağ- lık yardımı yapılmaz. Son 7yılda hangi kuruma fazla prim öderse- niz, o kunım mevzuatına göre emekli olursunuz. SSK'den sonra 3.5yıl Bağ-Kur'lu olduğunuz tak- dirde Bağ-Kur mevzuatına göre emekliliğiniz he- saplanır. SSK tarafından bağlanacak emekli aylığının tespitinde tüm sigortalılık süresince ödenen primler dikkate alınmaktadır. Son bir-iki yıl yüksek prim ödemenin ciddi bir katkısı olmaz. BAĞ-KUR1UNUN YAŞUUKTAN EMEKLILIGI SORU: 01.07.1987 tarihinde tanmdan isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalı oldum. Bu sigortalılığım ara ara 26.04.1999 yılına kadar devam etti. Bu tarihe kadar 9 yıl 7 ay sigortalılığım var. 26.04.1999 yılından sonra esnaflıktan Bağ-Kur sigortalısı oldum. Halen devam ediyorum. Şu an sigortalılığımı sonlandırsam yaş had- dinden kaç yaşında emekli olabilirim? Havva YALDIZ 01.10.1999 itibanyla 15 yılı ve 50 yaşını ta- mamlamasına 8 yıldan fazla-10 yıl ve daha az süre kalan kadınlann 54 yaşını tamamlamalan halinde Bağ-Kur'dan 15 tam yıl gün sayısı ile kıs- mi emekli aylığı bağlanması mümkün olacaktır. m ıkonomik sorunlarmı çözemeyen işletmeler, krizi aşmak için çekirdek kadrosu dışındaki r^ personeli işten çıkarabiliyor ya da personeline sırayla ücretsiz izin kullandırabiliyor. Işçi- i J nin talebi olmaksızın, işveren tarafından tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarılması duru- munda, iş sözleşmesininfeshi anlamına geleceğinden ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. ÜcretSİZ izinle ilgili İş Kanu- nu'nda herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 56. maddesinde, yıl- lık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yer- de geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belge- lemeleri koşuluyla gidiş ve dö- nüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren tarafın- dan 4 güne kadar ücretsiz izin ve- rilmesi zorunlu kılınıyor. Yine yıl- lık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan halleri açık- layan İş Kanunu'nun 55. madde- si (j) fıkrasında, "işveren tarafından verilen öbür izinler" de sayılıyor. Burada sözü edilen izinler, işve- renin kendi takdiri sonucunda iş- çiye verdiği ücretli ve ücretsiz izinlerdir. Işçi ve işveren arasında yapılan hizmet akdinde veya işyerinde yapılan toplu iş sözleşmesinde üc- retsiz izinle ilgili bir düzenleme ya- pılmış ise bu düzenlemeye uygun olarak ücretsiz izin hakkı kullanı- labilecek. Fakat bu yönde bir dü- zenleme yapılmamış ise ücretsiz izinle ilgili olarak işçinin mazere- tini belirtmek suretiyle yazılı ola- rak işverenden ücretsiz izin tale- binde bulunması ve işverenin de bu ücretsiz izin talebini kabul et- mesi gerekiyor. Bu yöndeki dü- zenlemenin aksine, işverenlerin, iş- çinin isteği dışında ve tek taraflı olarak (hangi nedenle olursa olsun) ücretsiz izin kullandırması müm- kün değil. İşverenlerin, işçiyi isteği dışında ücretsiz izne gönderme- sinin iki sonucu doğar: Ya işçi, işverenin bu isteğini ka- bul ederek ücretsiz izin kullanacak ve bu sürenin bitmesi halinde tekrar işyerinde çalışmaya de- vam edecek. Ya da işçi ücretsiz izne çıkma- yı kabul etmeyecek. Bu durumda işçinin bir talebi olmaksızın, işve- ren tarafından tek taraflı olarak üc- retsiz izne çıkarılması, iş sözleş- mesinin feshi anlamına gelece- ğinden ihbar ve kıdem tazminatı ödenmesi gerekecektir. İKÂ İŞÇİNİ Üniversiteli bursunun indirimi Gelir Vergisi Kanunu'nda ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ile parayla temsil edilebilen men- faatları ifade eder. Kanunun 94'üncü maddesi ile hizmet er- babına ödenen ücretler üzerin- den tevkifat yapılacağı belirtili- yor. Yine Gelir Vergisi Kanu- nu'nun 28'inci maddesi ile; 1. Resmi ve özel müessese- ler ve şahıslar hesabına yaban- cı ülkelerde öğrenim gören öğ renci ve memurlara gider karşı- lığı olarak verilen burs, eğer özel kurum ve şirketler tarafın- dan yapılan ödemeler, benzeri devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktardan fazla olursa, fark ücret olarak vergiye tabi tu- tulur (Asli görev veya memuriyet dolayısıyla alınan ücretler bu istisnaya dahil değildir). 2. Resmi ve özel müessese- lere ve şahıslar hesabına Türki- ye'de tahsilde bulunan öğren- ciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar, gelir ver- gisinden istisna tutuluyor. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda da, net kurum kazancının tes- pitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkındaki hü- kümlerinin uygulanacağı belirti liyor ve Gelir Vergisi Kanu- nu'nun "Indirilecek Giderler" maddesinde de ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettiril- mesi için yapılan genel giderle- rin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebileceği hü- küm altına alınıyor. Bu hüküm ve açıklamalar göre: 1) öğrencilerin Türkiye'de öğ- renim görmesi ya da şirket he- sabına yurtdışında eğitim gör- mesi, 2) Yapılan ödemenin yeme ve yatma giderleri ile tahsil gider- lerinin karşılanması amacına yönelik bulunması, 3) ödemenin bizzat öğrenci- lere yapılması, A) Şirketi ile öğrenciler ara- sında işçi-işveren (hizmet) ilişkisi bulunmaması, halinde verilecek bursların gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir. ŞİKÂYET EDEN İŞÇİNİN HAKLARI İŞ sözleşmesinden veya kanundan doğan alacağın işçiye ödenmemesi ya da işyerinde gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin bulunmaması vb. durumlar işçiye şikâyet hakkı verir. İşçinin haklı bir nedenle şikâyete başvurması üzerine iş sözleşmesinin feshedilmesi, fesih hakkının kötüye kullanılmasıdır. İş Kanunu'nda mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmanın veya bu hususta başlatılmış sürece katılmanın fesih için geçerli bir sebep oluşturmayacağı belirtiliyor. İşverenlerin, 4857 sayılı kanunun 18,19, 20 ve 21 'inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmelerini fesih hakkını kötüye kullanarak, sözgelimi işçi kendisi hakkında bir şikâyette bulunduğu veya kendisi aleyhinde dava açtığı ya da şahitlik yaptığı için sona erdirmiş ise işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında bir kötü niyet tazminatı öder. İşveren sözleşmeyi bildirim şartına dahi uymaksızın sona erdirmiş ise kötü niyet tazminatı yanında ayrıca bildirim süresine ilişkin ücret tutarında bir tazminat daha ödemesi gerekir. TiirL Derneği liukukıı DÖNMEZERÖDÜLÜ Unutulmaz bilim adamı Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmczer için her yıl Türk Ceza Hukuku Derneği tarafından verilen "Dönmezer Ödülü", Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku ve Ceza lnfaz Hukuku alanlannda 2008 yılında yayınlanmış bir esere veya yayınlanmamış olsa da Yüksek Lisans veya Doktora Tezine verilecektir. Ödül için açılan yanşmaya eseri veya tezi ile katılmak isteyenlerin, yayınlanan eserin 10 adedi- ni veya yayınlanmamış tezin CD'sini 01 Ocak 2009 tarihine kadar "Dönmezer - Erraan - Kunter Ceza Bilimleri, Kriminoloji ve Insan Haklan Meıkezi, Galatasaray Hukuk Fakültesi, Çırağan Caddesi, No: 36 Oıtaköy -Istanbul" adresine gön- dermeleri gerekmcktedir. Yarışma bütün hukukçulara açıktır. ödül, 4. Dönmezer Anma günü olan 10 Şubat 2009 tarihinde açıklanacaktır. Jüri: Prof. Dr. Duygun YARSUVAT (Başkan), Prof. Dr. Erol CÎHAN, Prof. Dr. Koksal BAYRAKTAR, Av. Fikret ÎLKİZ, Av. H. Fehmi DEMÎR, Av. Yağız A. DAĞLI, Av. Kazım KOL- CUOĞLU, Av. Zuhal DÖNMEZER ÇAKIROĞLU, CSav. Fazıl ASLANALP, Av. Kemal KUMKUMOĞLU, CSav. Hüseyin YAVAŞ,Av. ŞerefDEDE Türk Ceza Hukuku Derneği www.perareklam.com.tr • (021 2) 293 89 78 | | KULTUR • SANAT «^* www.perareklam.com.tr • I I I •(0212) 293 89 78 Elmadag Meyhanesinde Müzikli Geceler Dr.AtllIa Ovalı yönetimlnde Sollst Ayşe Sağyaşar ve GrupEhl-i Keyf İle her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi gecesi Türk Sanat Müzlğl Programına yer veriyoruz. elmadag Rezervasyon: (0212) 241 03 20 -23 ww\v.elmadagmeyhanesl .com Aıeri Rossgm LETAFET HAFİZKIZI Atölyesi Karma Resim Sergisi 10-25 Mayıs Açılış Kokteyll 10 Mayıs 16.00'da Galerlmlz Pazar hariç hergün 10.00-19.00 arası acıktır. Tsl: 0212.227 86 40-227 03 28 Nüzhetlya Cad. No:28 BEŞİKTAŞ İSTANBUL . . GALERİ ve SERGİ İLANLARINIZ İÇİN (0212)293 8978 perarcklam@pcrareklam.com.tr perareklamQsuperonline.com www.perareklam.com.tr ORTAOYUNCULAR .ortaoyum ulaı * om Ferhan Şensoy'un BOŞGEZEN VE KALFASI Ferhan Sensoy - Nefrin Tokyay - Rasim Öztekin - Erkan Üçüncü Ali Çatnlbaş - Orhan Ertürk - Elif Durdu - Ebru Soyuerden 12 - 13 Mayıs 20.00 / 2-3 Haziran 20.00 K tı l t ı ı t w . J T ı / M / o ı n . ı A . ı r ı / r u ' / i ' ı ) A , r f ^ , / . ı , / y / , . Ferhan Sensoy FERNÂME Cuma- Cumartesi 20.00 /1 Haziran Pazar 15.00 Ferhan Sensoy FERHANGİ ŞEYLER 31 Mayıs Cumartesi 20.00 IISTİKLAL CAD. N0:140 TEL: (0 212) 25118 65-66 FAX: (0 212) 244 432 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ Müdür ve Sanat Yönelmeni: Suat ARIKAN G.Vcrdi AIDA opera 4 perde Libretlo: Anlonio GHISLANZONI Orkcslra Şefi: Alotandru SAMOILA/IVler VALENTOVİC Sahncye Kıı.van: Giampaolo ZENNARO Dekor: Erkut UZELLİ Kosliim: Sı-ııl.ıı BAŞBUĞ KoroŞefi: GökçenKORAY Koreogran: Erdal UĞURLU Işık: Büleııt DAKCAN II Re dell'ERİtto: Göklug ALPAŞAR/Barbaros TAŞTAN/ Umul TİNGÜR Amneris: Anııa CHUBUCHENCO/Stare ÇELEBİ Alda: Perihan N. ARTAN/ Burçin Ç.SAVIGNE. Evrcn EKŞİ Radames: Ele KIŞLAU/HHseyin LİKOS/Konuk Raınrıs: Sual ARIKAN/Kcmın UAĞAŞAN/ Zafcr ERDAŞ/Gökhıın ÜRBEN Amonasro: Gökhan AKYÜZ/Murat GÜNEY/Scdal ÖZTOPRAK Sacerdolessa: Gülbın KUNDUZ/Binnaz TÜTER Haberci: Ali Mural ERENGÜL/Dcnız KARAUSTA İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ OKKESTRA. KORO VE DANSÇILARI İl:ıl> an Kültür Mvrkezi İslunlıul İstanbul ltalyan Kühür Merkczi'nin kalkılanyla 10 Mayıs Cumartesi 15.30 (Prömiycr) 13 Mayıs Salı 20.00 (Gala) 15 Mayıs Pcrşcmbe 20.00 17 Mayıs Cumartesi 15.30 24 Hazimn Salı (Aspcndos Uluslararası Opcra vc Bale iv-.in.dn u-M-ı ıkı pcrÜL- olarak, iizguıı dildc yunımlanacaktır.) Solist ısımlı-ıı soyadı alfabctik sırasına görc yazılmı;lır. Btleılur www.isobale.com da. www.dobgm.gov.lrde ve fllalüt* KUItlir Merketl Devlel Opera ve Baleti gişelerinde salılmakiadır PLEKSflnDRfl Subay torununu görmek için 7 yıl sonra Çeçenistan'daki Rus askeri üssüne gelen Alevandra adlı yaşlı kadın burada birkaç gün geçirir ve yerel halkın hakaretlerine maruz kalır. Sonra "Erkekler düşman olabilir ama biz kardeşiz" diyen ve küçük bir dükkân işleten Malika'yla arkadaş olur. Film, iyiliğin ve kötülüğün doğasına dair incelikli bir keşif yolculuğu. www.sinemalar.com JULIETTE BINOCHE SIMONITEANU KIRMIZ BALON-un yolcu ugu / YONETMEN HOU HSIAO HSIEN -• "Kırmızı Balon'un Yolculuğu, çocukiuğun neşesini, gençliğin umutlannı ve yetişkinliğin yüklerini bir arada ve şefkatle sunuyor." -The New YorkTimes SACA BeyoğluALKAZAR 29324 66 tickırüov CINEBONUS (CAPACITV) 5594949 Kadıköy CINEBONUS (NAUTILUS) 3398585 ŞaskınbakkalMEGAPLEX 4674467 12:00-14:30-16:45-19:15-21:30 11:15 -13:45 -16:15 -18:45 - 21:15 C/C.tesi 23:45 11:15 -13:45 -16:15 -18:45 - 21:15 C/C.tesi 23:45 11:30-14:00-16:30-19:00-21:30 RUS HAZİNE SANDIĞI'nın yönetmeninden (CANNES FİLM " \ /îORONTO FİLMA ffiBN YORK FİLM\ FESTIVALİ / V FESTİVAÜ J \ FEST1VALI J VASIU SHEVTSOV. RAISA CICHAEVA. EVGEM TKACHUK. ANOREI BOGDANOV, RUSTAM SHAHCIREEV A1RS0 NEJMYSHEV "FEVKALADE, ENDİŞE VERİCİ" "Sokurov zamanımızın en büyüteyîci yönetmenlerinden" HlıEKSİIIDRRBir ALECANDER SOKUROV Fimi Beyoğlu BEYOGLU 251 32 4O 12:15-14:3O - 16:45 - 19:OO -21:15 :
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog