Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 MAYIS 2008 CUMARTESİ KOBt14 ™ EKMEĞİ ÇAMURDAN ÇIKARIYORLAR nitlis 'in Gümymak ilçesine bağlı Günkırı heldesinde Jjyaşayan kadmlann yüzde 90 'ı tandıryapıyor. Beldenin tekgeçim kaynağı tandır üretimi. Bu gelene&n beldedeyüzyıllardır sürdüğünü söyleyen Ayten Ozdemir, "Beldede yaşayan herkadm, bu sanatı çok küçükyaşta öğrenir. Bu sanat, anneler tarafmdan kız çocuklanna öğretilerekyaşıyor " diyor. Tandır özel bir toprakla yapılıyor. Belde kadınlan önce dağın eteğinegiderek toprağı ayıklıyor. Ayıklanan toprak samanla kanstırılıyor. Ardmdan bu topraktan çamur elde edip, çamurdan yaptıkları tandm, kapalı yerlerde yaklaşık lOgün kurutuyor. Bazen erkekler tandııiarı kamyonlara yükleyip il dışma götürüyor. Tandır, il dışında 60 YTL'ye satdıyor. O İŞ GARANTİLİ KURSLARA İLGİ AZ Zongıddak Esnafve Sanatkûrhrı Odaları Birligî (ZESOB) Başkanı Muharrem Coşkun, "İş garanlili kaynakçılık kurslanmıza eleman bulmaha zorİamyoruz " dedi. Coşkun, Türkiye İş Kurumu ile istihdam garantili açtıkları çeşitli htrslara katılmalan için 97 kişiye çağrıda buhmduklanm, ancak 18 kişinin müracaatta bulunduğunu söyleyerek "Yaklaşık 4 ay süreyie devam edecek kurslara katılanlara mesleki eğitimler veriliyor. Vasıflı işçi açığımız çok fazla. Aranan meslek daüanndan birisi de kaynakçılık. Ereğli ilçesindeki Tersaneler Bölgesi 'nde de önemli iş potansiyeli mevcut. Ancak, iş garantili kaynakçılık kurslanmıza eleman bulmakta zorlanıyaruz. Kurslarımızda başarılı olanlar 1000 YTL maaşla çeşillifirmalarda iş başı yapıyorlar. Buna rağmen ilginin az o'lmasma anlam veremiyoruz" dedi. YESİDEF YEKİ HEBEF KOYDU 5.5 müyarAvro cirosu ve 350 bin çalışanı olan toplu vemek sektöriinün derneği YESİDEF iddiah hedef geliştirdi. Genel başkanlığa yeniden getirilen Necat Aydın, sektöriin hizmet vermeyi hedeflediği insan sayısınm 7 milyon olduğunu belirtti. Bu sayının ancak 3.5 milyon kadarımn toplu yemek hizmeti verenfirmalar tarafmdan karşılandığını söyleyen Aydın, her ayın 5 'inci giinü YESİDEF tarafmdan belirlenen ve tüm derneklerin katılımıyla hazırlanan YESİDEF enflasyonunu açıklayaeaklarım sö'yledi. Aydın, meslek liselerine aşçılık sınıfı açılması için Meslek Liseleri Genel Müdürlüğü ile yapılan göriişmeleri hızlandıracaklarmı kaydetti. Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBl'lerin kurumsal sosyal sorumluluk alanında güçlenmesi için çalışma başlattı ÖÖnce eğitim, sonra kredi• KOBl'lerin AFD'den sağlanan krediyi kullanabilmeleri için öncelikli şart kurumsal sosyal sorumluluk eğitimini almış olmak. TEB Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, global rekabette öne çıkmak için KOBl'lerin kurumsal sosyal sorumluluk konusunda adım atmalan gerektiğini söyledi. T ürk Ekonomi Bankası (TEB), gcçen yıl Fransız Kalkınma Ajansi (AFD) ile im- zaladığı anlaşmanın ardmdan tcmin et- tiği 40 milyon Avro tutarındaki düşük maliyet- li krediyi KOBl'lere vermeye başladı. TEB Ticari Bankacılık Genel Müdür Yar- dımcısı Turgut Boz, KOBl'lerin AFD'dcn sağ- lanan krediyi kullanabilmeleri için öncelikli şart olan kurumsal sosyal sorumluluk eğitimi- nin, KOBl'lerin AFD'den sağlanan krediyi kul- lanabilmeleri için öncelikli şart olan kurumsal sosyal sorumluluk eğitiminin açıhşında yaptı- ğı konuşmada, global rekabette öne çıkmak için KOBİ'lerin kurumsal sosyal sorumluluk ko- nusunda adım atmalan gerektiğini, bu konuda başanlı projelcr ortaya koyan ve admı duyura- bilen KOBl'lerin ürün ve hizmetlerinin tüketi- ciler tarafından daha fazla tercih edilir olaca- ğını söyledi. Boz, KOBİ fınansmanında dünyanın enönem- KOBİEGE Platfonmı oluştıınıldu li kuruluşları arasında yer alan AFD'nin, bugü- nc kadar TEB'in KOBl'ler için gcrçekleştirdi- ği çalışmalan "başarı hikâyesi" olarak kabul et- tiğini, bu nedenle40 milyon Avro tutanndauzun vadcli kredi sağladığını, bu krediyi KOBl'lere orta ve uzun vadedcki finansman ihtiyaçlannı karşılamak için işletme kredisi veya yatınm kre- disi olarak verdiklerini anlattı. Krediyi 8 yıla varan vadclerle verdiklerini be- lirten Boz, öncelikli hedcflcrinin KOBİ'lerde sosyal sorumluluk bilincini arttırmak olduğunu vurguladı. AFD kredisi ile KOBl'lere ekonomi- de daralmanm yaşandığı bugünlcrdc uygun kre- di olanaklan sağladıklannı ifade eden Boz, bu- güne kadar 87 firmaya 27.5 milyon Avro tuta- nnda AFD kredisi kullandırdıklaruıı bildirdi. Eğitimler ücretsiz AFD kredisi kullanmak isteyen KOBl'lerin, TEB'in ücretsiz verdiği kurumsal sosyal so- rumluluk eğitimine katılması gerektiğini belir- ten Boz, eğitimleri, bu konuda uzman bir ku- ruluş olan SGS Danışmanlık'm verdiğini, eği- timlerde kurumsal sosyal sorumluluğun ne ol- duğu, öncmi ve nasıl firsata dönüştürüleceği ko- nulannda bilgi aktanldığını söyledi. Boz, "Bu cğitimin ardmdan KOBİ'lere gi- dip check-up yapıyoruz ve kurumsal sosyal sorumluluk konusunda geliştirilebilir alan- larını ortaya koyuyoruz. Burada da firnıa- larnı kurumsal sosyal sorumluluk konusun- da nerede olduğunu, hangi konularda ken- disini geliştirmesi gerektiği, yakalayabilece- ği fırsatları gösteriyoıuz" şeklinde konuştu. AFD Grubu Türkiye Direktörü Regis Maro- don da, AFD tarafindan KOBl'lere sağlanankre- di ile Türk KOBİ'lerini çevresel ve sosyal so- rumluluğa dikkatlerini çekmek istediklerini be- lirtti. T T ge Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Ay Iznıir Esnaf ve Sanatkârlar Odalan JLJ Birliği (İESOB) orlak girişimi ve KOBl'lere lüzmet veren dernck ve kurum- lann katılımıyla KOBİEGE Platformu oluşturuldu. EBSO Yönetim Kurulu Baş- kanı Tamer Taşkın, AB'ye üye ülkelerde lüm devlet yardfunlannın yaklaşık yüzde 10'unun KOBl'lere verilerek sanayi politi- kası kapsanunda genel bir destekleme me- kanizınası ııygulaudığını söyledi. AB iilke- lerinde KOBl'lere yapılan uygulamalann dikkatle izlenmesi gerektiğini belirten Taş- kın, şunlan kaydetti: "Finansman kay- naklanna erişim, uygulamau hizmet içi eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyet- leri, çevre koruma bilindnin yaygıniık dflzeyi, kurumsallaşma, işletmeler arası işbiriiği ağlarının oluşumu, destekleme politikalarmın kalitesi ve benzeri kriter- lere göre iilkemizdeki ve AB'ye üye dev- letlerdeki KOBl'ler karşüaştuıldığında, aralarında rekabet gücü ve sunulan l'ır- satlar açısından önemli farkldıklar mev- cut Bu durum Avrupa ile ekonomik ve ticari anlamda entegrasyonu zorunlu kılmaktadır" dedi. FURK^BMKTEI • Sırada 'barter tutsat'ı var 5 00 milyon YTL faizsiz krediyi KOSGEB bünyesinde bulunan 2 bin KOBl'ye kullandıracağmı söyleyen Türk Barter Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Şimşek, Türk Barter'ın 2008 yılı hedeflerinin açıklandığı basm toplantısında "250 bin YTL'ye kadar kredi sağlanmış olacak. Krediye karşı 1 yıl faiz uygulaması yok, yüzde 5 komisyon alıyoruz" dedi. Türk Barter'ın pazarlanmak üzere 2008 yılında 2 bin 500 adet yeni konut, 4 bin adet ikinci el araç, 30 bin adet cep telefonu alacağını açıklayan Şimşek, elinde stok olan, mallannı, konutlannı satamayan, satışlanm artırmak isteyen lüm işlctmcleri Türk Barter'a davet etti. Şimşek, "Türk Barter burada kredilendirme şirketi olarak da devreye giriyor. Konut alacaklara S yıl faizsiz kredi kullandırabiliyoruz. Buna barter tutsatbğı (mortgage) da diyebiliriz" dedi. Türkiye'deki barter sektöriinün toplam işlem hacminin 500 milyon YTL ve üzeri olduguna işaret eden Şimşek, burada ön plana çıkan sektörleri inşaat, perakende, sağlık, turizm, otomotiv olarak sıraladı. Şimşek, sektöriin 2015'teki hedefinin ise 4 milyar YTL işlem hacmi olduğunu kaydetti. Şimşek, "Türk Barter olarak şu anda 8 şubemiz var. Buna 10 şube daha eklemeyi hedefliyoruz. Daha sonra franchising ile faaliyetlerimizi Türkiye içinde daha da gcliştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. Sektöriin şu anda mevzuat sıkıntısı bulunduğunu ifade eden Şimşek, barterin alternatif bir ticaret ve finans sistemi olduğunu, mal ve hizmet kredisi verdiğini, mutlaka bankalar kanununa yakın bir kanunla yönetilmcsi gerektiğini, aksi takdirde suiistimale açık olacağını belirtti. A R A S I Hafta içinde önce KOSlD'in (Kü- çük ve Orta ölçekli Sanayi Işletme- cileri Derneği) WOW Istanbul Ho- tel Convention Center'da düzenlediği "KOBlAr-Ge Destekleri" bilgilendirme toplantısına konuşmacı olarak katıldım, akşam ise gazetemizin "84. kuruluşyıl- dönümü ve 2008 Yunus Nadi ödülleri" töreninde karşılaştığım İSO Başkanı Ta- nıl Küçük ile konuşma olanağını buldum. Bilgilendirmetoplantısına ilgi bir hayli yo- ğundu. KOBl'ler biryandan daralan pi- yasa koşullarında üretimlerini sürdür- me çabasını sürdürürken diğer yandan yeni çıkan "Ar-Ge Yasası"n\n kendileri- ne neler getirdiğini öğrenmeye çalışıyor- lar. KOSİD, makine ve oto yedek parça imalatı, sac-kalıp yedek parça, elektrik- elektronik ağırlıklı olmak üzere imalat sa- nayiinde üretim yapan KOBl'lerden olu- şan bir üye profiline sahip. Toplantıda yirmiyeyakın işletme sahibiyle birebir gö- rüşme olanağı buldum. Ülkemizde üre- tim yapan tüm işletmelerin çektiği sıkın- tılan onlar da yaşıyor. Bakın neleri dile getirdiler: "Bugün üretimde ve piyasa- larda yaşanan sıkıntılar22 Temmuz se- çimleri sonrası başladı, makro ekono- mide göstergelerdeki iyileşme kendile- rine bir türlü yansımadı, üretimin ve is- tihdamın önündekiengelleriaşacak, pi- yasalan rahatlatacak ekonomik düzen- lemelerbirtüriügerçekleşemedi, yapay siyasi gündemlerie zaman yitirildi... Dü- şük kurpolitikası ithalatıpatlattı, piyasa- larayeterince denetimi yapılmayan, ka- litesiz, Uzakdoğu menşeli ürünlerin gir- mesi rekabet güçlehni kırdı, merdiven altı üretim kayıt dışılığı arttınyor, bu da haksız rekabete neden oluyor. Reel fa- izlerin yüksekliği ve teminat sorunlan, vergilerin ve SSK primlerinin yüksekli- ği, özellikle kalifiye eleman bulamama, hammadde fiyatlanndakianormalartış- lan, gerek devlet destekleri gerekse Ar- Ge desteklerini almada yoğun ve kar- Gerçekler.••• maşık bürokrasi bizizorluyor." Yaşadık- larını ise örnekleriyle anlatıyorlar. Maki- ne imalatı yapan bir işletmesahibi, "0e- mir-çelik ürünlerindeki spekülatif zam- lariaboğuşuyonız. Demirürünleri, nite- likli çelik, yassı sac, alüminyum, pirinç gibi ürünlerin 2007 yılı sonu fiyatlanyla yurtdışı fırmalaria biryıllık iş anlaşması yapmıştık. 5 Mayıs 2008 itibanyla fiyat- lar yüzde yüz zamlandı. Eneni, akarya- kıt ve navlunda gelen zamlarda ayn bir dert. İş yaptığımız firmalara bu artışlan nasıl anlatabiliriz? Iç piyasalardan ise tahsilat yapamıyoruz, inanılmaz bir na- kit sıkıntısı var, bazı müşterilerimizin çeklerikarşılıksız, senetleriise protesto- lu dönüyor. İşletme sermayemiz eridi... Işsizliğin yoğun olduğu bir ülkede, yıl- lardır biriikte çalıştığımız işçilerimizi çı- karmanın dazortuğunu biliyoruz, duva- ra dayandık... Allahaşkına siz söyleyin, ne yapmalıyız? Bizim yerimizde olmak ister misiniz" diye sormaktan kendisini alamıyor. KOSİD toplantısında yaşadıklarım, dinlediğim dertler özetle bunlar. Akşam ise İSO (Istanbul Sanayi Odası) Başka- nı Tanıl Küçük'le de ekonomiyi, reel sek- törü, piyasaları konuşuyoruz. Tanıl Bey, "İSO Meclis toplantılanna, Sayın Baş- bakan'ı, ekonomiden, maliyeden vesa- nayiden sorumlu tüm bakanlanmızı ay- nayn davet ederekgörüşlerimizive öne- rilerimizi yapıcı bir üslupla dile getirdik, başka ne yapabilirdik ki" diyor. Bence de haklı. Sanayi Odası başka ne yapa- bilir ki! ••• İSO ülkemizde, üretim ve ekonomi- de sorumluluk bilincine sahip, sanayi ge- leneğini oluşturmuş odalanmızın başın- da geliyor. Cumhuriyet gazetesi etkin- liğine katılarak Cumhuriyete ve değer- lerine sahip çıkması, DİSK Genel Baş- HİLMİ DEVELİ kanı Süleyman Çelebi'yle iç- tenlikle sohbet etmesi, Tanıl Kü- çük'ün farklılığını ortaya koyan sadece bir örnek. Bugünlerde siyasal iktidar, "Ekono- mide yaşanan olumsuzluklann, piyasa- lardayaşanan durgunluğun nedenipar- timizin kapatılmast davasının açılması- dır, dava açılmasaydı ekonomi vepiya- salarcoşmaya devam edecekti" gibi il- ginç bir söylemle parti kapatma dava- sına bağlıyor. İktidar destekçisi birkısım medya ve bazı işadamları da iktidarın yeni söylemini destekliyorlar. Oysa ülkemizde baştaTOBB, TÜSİ- AD, Türk-lş, DİSK gibi tüm sivil toplum kuruluşlarının, "piyasalardaki sıkıntının 2007 yılı üçüncü çeyreğinde başladı- ğını, mikro reformlann ivedilikle yapıl- masını, işsizliğin giderek arttığını, eko- nomide küresel dalgalanmaya karşı ön- lemler alınmasını, ekonominin günde- min ilk sırasında olması gerekliliğini" her platformda dile getirdiğini herkes biliyor. Bu görüşleri doğrulayan somut bir ör- nek de, hafta içinde kamuoyuna açık- lanan Türkiye Odalar ve Borsalar Bir- liği'nin (TOBB) Açılan Kapanan Şirket Istatistikleri'nde görülüyor. Verilere göre; 2008 yılının ilk 4 ayın- da, 38 bin 863 şirket açılmış, 15 bin 802 şirket kapanmış. 2007 yılının aynı dö- neminde 38 bin 448 şirket açılmış, 12 bin 929 şirket kapanmış. Sonuç olarak, 2008 yılının ilk 4 ayın- da, geçen yılın aynı dönemine göre açı- lan şirket sayısında yüzde 1.08, kapa- nan şirket sayısında ise yüzde 22.22'lik artış olmuş... Bu veriler bile ekonomide ve piyasa- larda yaşanan sorunların kapatma da- vası süreci öncesinde var olduğunun ti- pik bir göstergesi değil mi? Ne dersi- niz? hilmideveli@hotmail.com Duvarlann Dili 25 Nisan-16 Mayıs 2008 Yapt Kredi Sermet Çifter Salonu İst*lalCad(JesiNo:161 Galatasaray/istanbul Sanatahayat hayata sanat katmak için... Kürtûr Sanat V^ytncılık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog