Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

10 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHÜRİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 1 1 Myanmar yönetimi, yardımı kabul ederken yabancı kurtarma ekiplerini geri çeviriyor Cunta BM yardımına el koydu B,' M, Myanmar'da gelecek hafta bcklcnen şiddetli yağışların afetzedelerin durumunu daha da zora sokabileceğine dikkat çek- ti ve acil yardım ulaştırılamaması durumunda, kasırganın yol aç- tığı ölümler kadar kötü bir durum yaşanabilcceğini vurguladı. Dış Haberlcr Scrvisi - Myanmar'da cun- ta yönetimi 100 bini aşkın kişinin ölümü- nc neden olmasından kaygı duyulan, mil- yonlarcasını ise acil tedavi, gıda ve barın- ma sorunuyla karşı karşıya bırakan Nergis kasirgasının üzerinden bir hafta geçmesi- ne karşın ülkeye "yabancı yardım ekip- lerini kabul etmeye hazır olmadığını" bil- dirdi. Cunta yönetiminin BM'nin uçakla gönderdiği yardımlara el koyduğu belirti- lirken kunıluş, engellemelerin sona erme- sine kadar Myanmar'a yönelik yardımı dur- durduklannı açıkladı. Myanmar yönetimi, yardım taşıyan uçaklann inişine dc sınırlı onay veriyor. Katar'dan Yangon'a giden ve içinde kur- tarma ckibinin yer aldığı uçak, cunta yö- • BM Genel Sekreteri'nin insani işlerden sorumlu yarduncısı Holmes kasırgadan 1.5 milyonu aşkın kişinin çok ciddi biçimde etkilendiğinin tahmin edildiğini söyledi. Referandum düzenlemekte ısrarlı olan cunta, uluslararası yardunlan kabul ediyor ancak yardım ekiplerine izin vermiyor. BM, yardımları durdurmak zorunda kaldığmı açıkladı. netiırü tarafindan geri çevrildi. Cunta yö- netimi, gerekçe olarak uçağın sadece yar- dım malzemesi gctirme izni olduğunu sa- vundu. Myanmar Dışişleri Bakanlığı'nın resmi gazetesinde "yabancı yardım ekip- lerini ve basın-yayın kuruluşlaruıı kabul etmeye hazır olunmadığı" belirtildi. Açıklamada, dış yardımı mutlulukla kar- şılayacaklan, ancak dağıtımı kendilerinin yapmasımn istendiği kaydedildi. BM, felaketin ardından hükümetin yar- dım uzmanlarına vize vcrmeyi reddet- mesini, "İnsani yardım çabaları tari- hinde eşi görülmcdik bir olay" olarak ni- telcdi. BM Dünya Gıda Programı Sözcü- sü Paul Risley, 10 ayn vize başvurulan- na yanıt alamadiklannı söyledi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un in- sani işlerden sorumlu yardımcısı John Holmes da kasırgadan sonraki insani du- rumun giderek daha valıını hale dönüştü- ğıinü belirtti. Holmes, kasırgadan 1.5 milyonu aşkın kişinin çok ciddi biçimde etkilendiğinin tahmin edildiğini söyledi. Cunta referandumda ısrarlı Cuntamn bugün ülkenin bazı bölgele- rinde yeni anayasaya ilişkin referan- dum yapma yönündeki ısran tepkilere ne- den oluyor. Myanmar'da cv hapsinde tu- tulan muhalif lidcr Aung San Suu Kyi'nin Ulusal Dcmokrasi Birliği Partisi, askeri yönetimdcn anayasa referandu- mıııuı ertelcmcsini istedi. Parti sözcüsü referandumda halka "hayır" deme çağ- rısında bulunduklannı da belirtti. PHILIPS MP3ÇalarSA3115 Oijital Fotoğraf Çerçevesi SV710 r (17,78 aıi) EkraıH00x280 pikscl-Jpeg, Cxif, Mov,Avi,Mpeg1, Mpeg4 •MP3 foımatı g6rünttlleme-300:1 kontrast-SO,MMC,xD,Ms,CI,MD katl okuma-Uzaktan kunuıuto Oijital Fotoğraf Makinesi Easyshare C713 7.0 Miyon PÜod-3x opt* zoom (36-108mm), Sxdpal axw>2,4" (6,1 tm) LCO ekran-SO/MMC kart yuvasrtlSB 2.0-Sesli video çeidiTvYüksek hassasiyel ayan (60125O)-16 MB dahi hafua d Î O T t2W 22-Aî x9taksit 28$ x9taksit Teknosadan Dijital 254? x9taksit Oijital Fotoğraf Makinesi M763 7.2 Wyu ı PÜael-3x optik zoom (34-102 nmı)-5x dpal zoom-2,7" (6,85 an) LCO ekıan-Yuksek hassasıyel ayan (ISO 1600)-50/SOHC hafoa kartı yuvasrîcsü vkleo tekknl-USB 2.0 t Sipanr. Sıjrfiı: rıum«!; 1.3S17 JJ817. îıyah: 1351 Dijital Fotoğraf Makinesi Easyshare C813 8.2 Milyon Pıkscl-3x optik zoom (36-108 ctn)-Sx djjilal ;oom-2,4" (6,1 an) ICD ekran-Yüksek hassasiyet ayan (ISO 1250)-SD/MMC kart yııvası-Scsli video (ekimi-USB 2.0 p KOMA • KÜIAHYA • MAUIKA • MANIJA • MAKMAHfi • MHtSİN • MUtU om Ams,w»xp,Bo(ius w shop&Mıles kredi kam M« 0-99 m araa uhjlai(b 6 talait 100-499m an» »üslanb 9 UksH SOO VTL vc Oıcri solİMİı 12 aksH kanvanyn 31 Mayıs 1008 tahhne kadaı uyguldnmaktiidr Gumel hy.it w4.«ış.vıy.ıl« ı ^ T * » u m $ a a t o n ^ * OSUt modehn w Sony ı t a i fotoM makratan kampanya hariddr. indrtn sadece FMps 31 ıs MP3 (alaı modHiide ç İ k fhı kanipanya ic abun MPfıaldridra Iripad vrya }a*) ııhd» lediyesı vnılıwy«eMı Kampdiıvd sioUala uuMr " S«i«e S0 luııt kulaun nukinela kdmpdiıya daMndedif S0 k«t KNI Sdndhk markı, çanta «ıı CawloqK nuılu. »aıı ((vuı VPW nv«1u vpnlnPkM Dığpı kafiUı vr (antaU kanipanyd hdncıdr (anlahedtyrlı uunlm 2 (anta venknryecekbı Kjmpanya sloklarta H«WH Supn h u t utu*n kanvaıyd tvmnda DMR fotu^tdf ınaloncHnı ıgn (anta vnılıneyecelttH .1/.1I Ivleydan'da dün gerçekleştirilen 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreninde tanklarve nükleer fü- zeler gövde gösterisi yaptı. (Fotoğraf: AFP) Moskova'da tanklı kutlama DENİZ BERKTAY KİEV- Nazi Almanya- sı'nın 2. Dünya Sava- şı'nda kayıtsız şartsız tes- lim olduğu tarih olan 9 Mayıs Zafcr Günü kutla- maları, Rusya vc eski Sovyet ülkelerinde, bu yıl da güncel siyasi gclişme- lerin gölgesinde geçti. Fa- kat bu yılki kutlamaların ayırt edici özelliği, Sov- yetler Birliği'nin dağıl- masından bu yana ilk kez tanklann ve diğer ağır si- lah ve taşıtlann gcçit tö- reninc katılmış olmalan. Kızıl Meydan'daki etkin- liklere 8 bin asker, 200 tank ve askeri taşıt ve 30 kadar uçak ve helikopter katıldı. Muhalefetteki Rus- ya Kojmünist Partisi ise. kciıtin bir başka bölgesin- de alternatif kutlama et- kinliği düzenledi. Rusya'nın yeni Devlct Başkanı Dimitri Medve- dev, Rusya'nın kurtancı rolüne vurgu yaptı. Med- vedev, 2. Dünya Sava- şı'nın anlaşmazlıklann fe- lakete dönüşmcsinin ör- ncği olduğunu söyledi. Medvedev'in bayram nedeniyle yaptığı konuş- manın içerik olarak Vla- dimir Putin'in geçcn yıl yaptığı konuşmadan daha ılımlı bir tonda olması dikkat çekti. Putin geçen yıl NATO'nun doğuya doğru gcnişleme politi- kasını Nazi Almanyası ile özdeşleştiren bir ko- nuşma yapmıştı. Siyasi gözlemcilcr, 1990 yıhndan beri Kızıl Meydan'a ağır silahlann ilk sokulmasım Rusya'nın ekonomik gücünün yanı sıra askeri gücünün de eski günlerine döndüğünü göstermeyi amaçladığını savunuyorlar. ABD Sa- vunına Bakanlığı sözcüsü Geoff Morrell, geçit tö- reniyle ilgili olarak "eski püskü teçhizatlarını or- taya çıkarıp scrgilemek, göstermek istiyorlarsa, hiç durmasınlar" ifade- sini kullanmıştı. Kutlamalar, eski Sov- yet ülkelerinin başka böl- gelerinde ise bazı güncel geriiimleri ortaya döktü. Gürcistan'm başkenti Tif- lis'te 2. Dünya Savaşı ga- zisi Gürcüler, Rusya Bü- yükelçiliği önünde, Rus- ya'nın aynlıkçı Abhaz- ya'yı desteklemesini pro- testo etti. Ukrayna'da ise Rus nü- fusun yaşadığı Kırım özerk Bölgesi'nde etkin- liklcr, Ukrayna'nm NA- TO'ya girmc isteği tartış- malarının gölgesinde gcç- ti. Kınm'da binlerce evin pcnceresinde Rus bay- raklan dalgalandı. YASA TASARISIPARLAMENTODA Japonya askeri uydu hazırlığında Dış Haberler Servisi - Japonya parlamentosu, uzayda askeri programlar yürütülmesinin önünü açmayahazırlanıyor. Par- lamentonun alt komite- lcrinden birindc dün onaylanan tasarı genel kurulda da kabul edilirse, 1969 yıhndan beri yü- rürlüktc olan ve Japon- ya'nın uzayda askeri amaçlı programlar yü- rütmesini engelleycn ka- nun tarihe kanşacak. Asahi gazetcsi, yeni düzenlemeylc birlikte Ja- ponya'nın, ABD ile ortak füze savunma sistemi çerçevesinde, kendi as- keri göziem ve erken uyan uydularını uzaya fırlatacağını yazdı. An- cak Japonya yinc de uzayda silah gücü bu- lundurmayacak. Ülkenin silahlanmayı sınırlayan pasifist ana- yasasına rağmen muha- lefetteki Demokrat Parti ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti, söz ko- nusu tasarıyı hazîran or- tasından önce çıkarmak- ta anlaştı. Tasannın komitede gö- rüşülmesinin, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao'nun ziyaretine denk gelmesi dikkat çekti. Çin, geçen yıl gerçekleştirdiği, yer- yüzünden uzaydaki bir uyduyu vurma tatbikatı nedeniyle Japonya'nın tepkisini çekmişti. Uzay- daki bir ncsneyi vurma denemesini daha önce yalnızca ABD ve Sov- yetler Birliği gerçekleş- tirmişti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog