Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 MAYIS 2008 CUMARTESİ 10 Ö I S HA.DİÎiI\Lilİ(İA dishab@cumhuriyet.com.tr Morales referandum istedi • Dış Haberler Servisi - Bolivya Kongresi, Devlet Başkanı Evo Morales'in 90 giin içinde kendisi ve yardtmcısı ilc ülkenin 9 bölgesindeki valileıin iktidannın dcvam cdip etmeınesine yönelik referandum teklifini kabul ctti. Bolivya'nın ilk yerli Devlet Başkanı Morales, ülkenin zengin doğu bölgelerinin daha yoksul olan batıya yaptığı katkılan arttırmalannı istiyor. Ülkenin 9.5 milyon civanndaki nüfusunun dörtte birinin yaşadığı Santa Cruz'da ise halk, büyiik arazi sahibi olmaya kısıtlama getirilmesini öneren anayasa taslağmı tehdit olarak göriiyor. Santa Cruz, Morales'in yasadışı olarak nitelediği bir referandumla özerkliğe evet dcmişti. Ankara'ya müdahale edinr • LEFKOŞA (AA) - Kıbrıs Runı yönetimi lideri Dinıitris Hristofyas'ın, BM Güvcnlik Konşeyi daimi üyesi 5 ülkeden, teknik komite ve çalışma gruplanna, çalışmalan için belirlenen 3 aydan dahd uzun bir zaman verilmesini talep ettiği bildirildi. Runı basının habcrlcrine göre Hristofyas, BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin Güney Kıbns'taki biiyükelçilerine önceki giin verdiği yemektc. "Türkiye'nin iki devlet ve garantörlük lıaklanııııı devam etmesi konusundaki açıklamalanmn doğrudan göriişmelerin zeınin hazırhğı çalışmalarını olumsuz etkilediği" yönündeki iddiasını yineledi ve "endişesini" dile getirdi. Hristofyas, büyükelçilerden, "hükümetlerinin, ışbirliği yapması ve komitelerdeki görüşmelerdcn sonuç alınabilnıesi için Ankara'ya müdahale etmelerini" talep etti. Çatışmaların 3. gününde Hizbullah, Beyrut'un büyük bölümünü kontrol altına aldı Beyrut Hizbullah'a teslimDış Haberler Servisi - Lübnan'da Hizbullah liderliğindeki muhalcfet ile Batı destekli hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda ölenlcrin sayısı 1 l'i buldu. Şii milislerin, başkent Beyrut'taki bazı Sünni semtlerini kontrol altına aldığı vc Suriye karşıtı parlamcnto çoğuııluğunun lideri Saad Hariri'nin evinin roketle vu- rulduğu bildirildi. Muhalefetin, yükselen fıyatlan pro- testo amacıyla yaptığı genel grev çağ- rısıyla artan gcrginlik, Fuad Sinyora başbakanlığındaki hiikümetin. Hizbul- lah'a ait tclckomünikasyon sistemini ya- T Tizbullah lideri JLJL Nasrallah'ın, Batı destekli hükümeti kendilerine "savaş" ilan etmekle suçlamasının ardından Şii milisler başkentin Sünni semtlerine de girdi. Parlamento çoğunluğunun lideri Hariri'nin medya kuruluşlan basıldı, evine roket isabet etti. Kaygı dolu başlıklar atan Arap basını "ülkenin bilinmeyene doğru sürüklendiği" yorumlanna yer verdi. sadışı ilan etmesi ve Beyrut Uluslararası Havalimanı'nm güvenlik sonımlusunu görevden almasıyla çatışmalara dönüş- tü. Çatışmalann üçüncü gününde ülke, 1975-1991 Lübnan lç Savaşı'nı andıran görüntülere sahne oldu. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın önceki akşam yaptığı ba- sın toplantisının ardından, başkent Bey- rut'taki çatışmalar şiddetlendi. Nasral- lah, Batı yanlısı Sünni partilcri ilc Dür- zi lider Vclid Canpolat'ın oluşturduğu hükümetin kendilerine savaş ilan ettiğini belirterek "Hükümet, Beyrut Havali- manı'nı C1A, FBI ve Mossad'ın üssii halinc getirnıek istiyor" dedi. Tcle- komünikasyon sistemlerinin Israil'e karşı sürdürülen direnişte gcrekli oldu- ğunu savunan Hizbullah lideri, "Dire- nişin silahlarına uzanan eller kesile- cektir" diye konuştu. Nasrallah, "Ül- kedeki sorunların Sünnilerle Şiiler arasında değil, vatanseverler ile Anıe- rika'ya hizmet edenler arasında ol- dtığuııu" ifade etti. Hizbullah liderliğindeki muhalefet içinde, bazı Hıristiyan lidcrler ile çeşitli sol gruplar da yer alıyor. îsrail Başbakanı, gittikçe yoğunlaşan istifa çağrılarma direniyor Olmert: Rüşvet almadımDış Haberler Servisi - lsra- il Başbakanı Ehud Olmert hakkmdaki son yolsuzluk suç- lamalamıın ardından istifa çağ- nlan artarkenriişvetaldığı suç- lamalarını reddeti. Son soruştumıayla ilgili yayın yasağının önceki gece kısmcn kaldınlması ve Olmert'in Ame- rikalı Yahudi bir işadammdan binlerce dolar bağış aldığı id- dialarının ortaya çıkmasıyla birlikte, koalisyonun büyük or- tağı lşçi Partililer dahil birçok kişi Olnıert'e yükleridi. lşçi Partili milletvekillerin- dcn Eytan Cabel, son soruş- turma çerçevesinde. partisi- nin koalisyonda devam edip et- memeyi yenidcn değcrlendir- mesi gerekeceğini söyledi. Ca- bel, Olmert'in mevcut durum- da hükümcte başkanlık etme- yi sürdürmesini münıkün gör- mediğini dc vurguladı. lşçi Partisinde, Olnıert'e sert eleştirileriyle bilinen millet- vckili Şcli Yahimovitç dc "Olmert'te bir nebze dü- rüstlük kaldıysa, derhal isti- fa etmelidir" dedi. Likud milletvekili vc meclis grubu başkanı Gideon Sa'ar, "Olmert başbakan olmaya layık değildir. Kadima yö- neticileri, yolsuzluk vc ülke yönetimindeki basiretsizlik- İe ilgili soruşturmalara bo- ğazlarına kadar batmış du- runıda" diye konuştu ve se- çimlere gidilmesini istedi. lsraiFin Kurtuluşu İçin Ha- hamlar Konseyi, son soruştıır- manın, Gazzc Şeridi'nden 2005'tcki çekilnıenin cezası ol- duğu değerlendirmesini yaptı. Olmert isc "hiçbir şekilde rüşvet almadığını", ancak Îsrail Başsavcısı'nın, hakkın- da dava açılması kararı ver- mesi halinde "istifa cdeceği- ni" bildirdi. Nasrallah'ın konuşmasımn ardından harekcte gcçen Hizbullah ve müttefîk- lcrinc bağlı milislerin, Beyrut'un büyük bölümünün kontrolünü elc geçirdiği bildirildi. Milisler, Hariri ailesine ait tel- evizyon ve gazctc binaları ile bazı ba- kan ve milletvekillerinin evlerini de bas- tı. Çatışmalar sırasında, Saad Hari- ri'nin konutunun duvanna da roket isa- bet ettiği kaydedildi. Beyrut Limaııı yctkililerinden Eli Zahur, çatışmalar yüzündcn limanda- ki tüm faaliyetin durduğunu açıkladı. 3 gündür Hizbullah milislerinin ablukası altındaki Beyrut Havalimanı da uçuşlara kapalı durumda. Güvenlik yetkilileri, çatışma- larda ölenlerin sayısmm 11 'i, ya- ralıların sayısının da 30'u buldu- ğunu, hayatını kaybedenler ara- sında, cvlerine roket isabet eden bir anne ile oğlunun da olduğunu du- yurdu. Şii milislerin, girdikleri semtlerde birçok bina ve aracı atcşe verdikleri, duvarlardaki Ha- riri ve Sinyora posterlerini indir- dikleri belirtildi. Lübnan ordusunun çalışmalardan uzak durması ve yalnızca hükümet binalannm güvenliğini sağlaması dikkat çekti. Hükümete iki seçenek Hariri ailesinin gazetesi El Müs- takbel son sayısında, "Hizbul- lah'ııı silahlı milisleri Lübnan'ı rehin aldı ve Beyrut kuşatması sürüyor" diye yazdı. Suriye yan- lısı El Ekber gazetesi, "muhale- fctin Beyrut'ta başarı kazandı- ğına" vurgu yaparken Eş Şark el Avsat gazetesi, Hizbullah'ın "dar- be" niteliğindeki eylemiyle, Lüb- nan' ın iç savaşın eşiğinc gcldiği- ni kaydetti. Londra'da yayımlanan Arapça gazete El Hayat, Lüb- nan'ın "bilinmeyene doğru yol- culuğa çıktığım" dile getirdi. Beyrut'ta Fransızca yayımlanan L'Orient-Le Jour ise başyazısında şu ifadelere yer verdi: "Şimdi tüm ülke için öiüm kulını soru- nu var... Nasrallah hükümete küçük düşürücü bir geri çeldbne veya savaş dışında başka bir seçenek sunmadı." Lübnan hükümetini destekle- ycn Suudi Arabistan, Arap Birli- ği'nin Lübnan'daki olaylan ele al- mak üzere acilen toplanması çağ- rısı yaptı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad olaylan "Lübııan'ııı iç meselesi" diye tanımlamayı tercih edcrken Îsrail Cumhurbaş- kanı Şimon Peres, Iran'ı "bütün Ortadoğu'ya hükmetmek ama- cıyla Lübnan'da kanşıklık çı- karınakla" suçladı. İSRAİLLİESKİDİPLOMAT: Filistin'e askeri gelsin' Dış Haberler Servisi - Israil'in eski AB büyükelçisi Avi Primor, işgal altındaki Filistin topraklarmda güvenliği muharip Türk askerlerinin sağlamasını önerdi. Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'da dile getirdiği önerisinin aynntılarını NTVMSNBC'ye anlatan Primor, tsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarından çekildiğinde, burada bir uluslararası güce ihtiyaç duyulacağmı belirterek, "İld tarafm da Türkiye'ye duyduğu saygıdan ötürü ve güçlü bir orduya sahip olması nedeniyle Türkiye'nin güvenliği sağlayabileceğini düşünüyorum" dedi. Primor, BM'de farklı görüşlerin çatıştığını, ABD'nin böyle bir görevi istemeyeceğini, Ingiltere'nin o topraklarda istenmediğini, diğer Avrupa ülkelerinin ise yeterli güce sahip olmadıklarmı sıralayarak, en uygun adaym Türkiye olacağım belirtti. 'Muharip gûç* vurgusu 39 yıl boyunca Îsrail Dışişleri Bakanlığı'na hizmet eden eski diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsrail, Filistinlilere topraklannı bırakarak, Batı Şeria'dan geri çekilecek olursa eğer, güvenlik garantisi isteriz. Güney Lübnan'dan ve Gazze Şeridi'nden geri çekilirken usulüne göre hareket etmedik, bu yüzden terör olaylan devam etti. Bu nedenle uluslararası bir orduya ihtiyacımız var. Ben Türk ordusunu isterim. Filistin hükfimeti ile birlikte çalışarak bu ordunun o bölgelerde güvence sağlaması gerekir. Sadece barış gücfl olarak değil, muharip güç olarak." Gazze Şeridi'nin, iç çatışmalar sonunda Filistin dircniş örgütü Hamas'ın denetimine geçtiğine işaret ederek benzer bir durumun Batı Şeria'da da meydana gelebileceğini beiirten Primor'un, Filistin topraklarmda konuşlanmasmı istediği Türk ordusunun "uzmanhğuu" vurgularken, PKK terör örgütüyle yürüttüğü mücadeleyi örnek göstermesi dikkat çekti. Tiirkiye'nin Gclnvk GB\Yiıctsi Ve gönül tannsına derki; Tervam yok verdiğin kederden Her mihnet kabulüm Yeter ki giin eksilmesin Orhan Veli Sayın İlhan Selçuk, Bağımsız, onurlu bir ulus, aydınlamış bireylerle var olabilir. Aklın ve bilimin yolunda, CUMHURİYET'i emanet edeceğimiz gençlerin, gösterdiğiniz değerleri taşıması 'için çalışıyoruz. ÇYDD Bodrum Şubesi ANMA Sevgili Eşim, Babamız, Dicle Köy Enstitüsü 1951 Yılı Mezunu Atatürkçü Öğretmen Resul BİNİCİnin aramızdan aynlışının 25. yıl dönümünde onu büyük bir sevgi.saygı ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Eşi: Senem BİNİCİ Çocukları: Mücteba, Mehmet Veli, Mürşide BİNİCİ TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİGİ İSTANBULDAN ANKARA'YA GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ ATATÜRK'ÜN YOLUNDA YÜRÜYORUZ BAĞIMSIZUK İÇİN ANADOLU'YA GEÇİYORUZ 16-19Mayıs2008 İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara'da basın açıklamaları, şenlikler ve konserler (Bulutsuzluk Özlemi, Fuat Saka, Pusula) yapılacaktır. 19 Mayıs'ta ATATÜRK GENÇLİĞİ Anıtkabir'e yürüyecektir. Yörüyüşe Katılmak İstiyorsanız Slze En Yakın TGB Şubesf'ne Başvurun! Yürüyüşe katılan gençlerden ücret talep edflmeyecektir. ATATÜRK GENÇLİĞİ GÖREV BAŞINDA ANKARA TGB İletişim: 0 312 417 41 08 Utku REYHAN (TGB Ankara İl Yöneümi Başkanı): 0544 674 41 88 Adres: Selanik Cad. No: 32/4 Kızılay/ANKARA Meslektaşımız HÜSEYİNDURAN. kaybettik. Çalışma arkadaşımız, dostumuz, rneslektaşımız, onurlu, güzel insan, lnşaat Mühendisleri Odası îstanbul Şubesi Y. Yönetim Kurulu Üyesi ve ÖLÇÜ Dergisi Yayın Kurulu Üye- " sf olarak görev yapan sevgili Hüseyin Duran'ı 7 Mayıs 2008 günü kaybettik. Acımız büyüktür. Ailesine, dostlarına vc üyelerimize başsağlığı diliyoruz. TMMOB ÎSTANBUL ÎL KOORDlNASYON KURULU Hukuki, siyasi boyutları ve belgelerle "teırtibi ' ARSLAN KILIC CİA kumandalı operasyon ve gerçekler EIN/ICIET OLCAYTU Ergenekon soruşturmasında Anayasa ve yasalara aykırılıklar Ergenekon tertibinden belgeler rvı. ERiviArs] A S L A N O Ğ L U Ergenekon ve Türklerin sartst yurdu IVlEHrviET ULUSOY Ulusal egemenlik ve sandık demokrasisi SORU-CEVAP: Perinçek ve Atatürk'çülük TEŞEKKÜR Babamız BEDÎRHAN ÇELÎKın cenaze töreninde bizleri yalnız bırakmayan ve taziyelerini bizimle bizzat paylaşan, çelenk gönderen CHP Genel Sekreteri Sayın Onder Sav başta olrnak üzere Bingöl Valisi Sayın lrfan Balkanlıoğlu'na CHP Parti Meclisi, MYK, YDK üyelerimize, Milletvekillerimize, CHP İstanbul 11 Başkanı Gürsel Tekin başta olmak üzere istanbul 11 Örgütümüze, llçe Başkanlarımıza ve îlçe Örgütlerimize, Partili, partisiz Bclcdiye Başkanlarımıza, Belediye Meclisi ve D Genel Meclisi Uyelerimize, Muhtarlarımıza, Partililerimize, aile doktorlanmıza, avukatlanmıza ve tüm aile dostlanmıza ve sevenlerimize ve telefonla taziyelerini bildirip, Ankara'dan, Izmir'den, Bursa'dan, Ardahan'dan, Kars'tan, Ağrı'dan, Çanakkale'den, Edirne'den, Denizli'den ve ülkemizin diğer illerinden cenaze törenine katılan tüm dost ve yakınlanmıza teşekkür ederiz. ÇELİKAİLESI HtKMET ÇELÖC www.tgb.org.tr IVI/\.V r IS SAYISI BAYILERDE Ülkemizde her yıl 115 bin insan slgaranın yol açtığı hastalıklardan erken yaşta ölmektedlr. Sigarayı bırakmanız için daha kaç yuz bin kurban vermeliyiz? En ksa zamanda sigarayla ilişkiniti bitirin, yoksa o sizi bitirccek. Sigarayı bırakmak Isteyip de bırakamıyorsanız; Slgarayla Savaşanlar size kolay yolunu öğretiyor. Tel: 0212.212 50 60
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog