Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANLI SATIŞIAR ÜCRETSİZ GÖNDERİM SİÎRPRfZ KAMPANYAIJİK ia.vu.vj kitap •cumhuriyeti —MıhlH'l c< Cumhurlyel V Kllapları Cumhuriyet İV'İVlVi kif ap •cumhuriyeti [•Mııltiı c< Cumhuriyetr V Kitapları 85. YIL SAYI: 30166 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: ı YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10 MAYIS 2008 CUMARTESİ Büyükelçi Wilson: Soğuk savaş sonrası Türkiye cephe ülkesi haline geldi. Ankara ile çalışmak istiyoruz ABD'den ölçülü mesajlar ANKARA'NINKONUŞTUĞU •SÜRPRİZ' 'Paket' beklentisi Genclkurmay Başkanı Büyükanıt'ın "Terör örgütü PKK konusunda önümüzdcki günlcrdc sürpriz olabilir" yönündcki sözlerinin örgütün üst düzcy yö- neticilerinin yakalanarak Türkiyc'ye getirilmcsiy- le ilgili olabileceği bclirtiliyor. Cumhurbaşkanı Gül de son hava operasyonunu "darbe vurmak için en önemlisi" olarak değerlendirdi. • 6. Sayfada Ross Wilson 1-Kapatma davası: Dikkatle izliyoruz. Türkiye'nin kurumlarına güveniyoruz. Demokrasisi güçlii, laik ve hukukun üstünlüğümi benimsemiş bir Türkiye ile çalışmak isteriz. 2- Fethullah Gülen: Vize alıp ülkemize gelmiş bir kişi. Buyöntemle gelenleri ideolojikya da dini testten geçirmiyoruz. Bu hareketi destekleme yada desteklememe noktasında değiliz. 3- Ilımh tslam: Bu tanımı ben kullanmıyorum, ülkemde de böyle birproje yok. Ilımlı Islam, kimi terör amaçlı kurumların lslam örtüsüne sığınması karşısında üretilen bir hsaltma. 4- 1 Mart geride ktıldı: Soğuk savaş sırasında gerilimin Doğu Avrupa 'da olacağı beklenti- sine göre hazırlık vardı. Bugün çatışma Türkiye 'nin çevresinde. 1 Mart tarih oldu. 5- Türk Silahlı Kuvvetleri: Türk ordusu ile son derece uyumlu bir çahşmamız var. Terörle mücadelede karşıhklı diyalogla sorunlar çözüldü. PKK gittikçe güç kaybediyor. 6- Irakpolitikası: Yeni başkanla birlikte Irakpolitikası değişebilir. Başarıh olmak için Tür- kiye ile çahşmamn gerekliliğine inamyoruz. MUSTAFA BALBAY'ın söyleşisi • 7. Sayfada Hükümetin yargı reformu taslağında TBMM'nin de yüksek kurula üye seçmesi öngörülüyor AKP yargıya da elattı• 68'in isyancı ruhu Cannes'da4 ( J yıl önce Cannes Film Festivali de 1968'in isyankâr havasından puyına düşeni almı$>, peıdeleıim kapamıştı. Arnlarında Jean-Luc ( ••«|. IKJ ile Fıarx,'>r, Iruffaul'nun da bulunduğu isyankâr sirıemacılaı, oğrenciler ve işçilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için suhneye koşup perdeyi kapalı lulmuş, film gösteiimim erıgellemişlerdi. Işte bu yıl, 2008 Cannes Classics programı 68'in tuhunu soluyor, yaşananlardan kesitler sunuyor. 2 • Düzenleme Istenlyor Hâkimler ve Savcılar Yük- sek Kurulu'nun oluşıımu ve çahşma şekli ile ilgili eleş- tirilerin bulunduğu belirtilen AXP taslağında, HSYK'nin mevcut haliyle "hâkim ve savcılar üzerinde yüksek mahkemelerin vesayetinin olduğu izlenimi oluşturdu- ğu" ve bu nedenle kurulun yapısının "yargının tümünü temsil edecek şekilde yeni- den düzenlenmesi gerektiği" savunuldu. • 5. Sayfada Yargıtay'dan tepkl Yargıtay Başkanvekili Şi- rin, Adalet Bakanı Şahin'in, yüksek mahkemelerin gö- rüşleri bile alınmadan ha- zırlanan "Yargı Reformu Strateji Taslağı"nı önce 01- li Rehn'e sunmasına tepki gösterdi. Şirin; "Taslağın, Yargıtay'ın ve diğer yüksek mahkemelerin görüşlerine başvurulma gereği duyul- madan şekillendirilmesi şa- şırtıcıdır" dedi. • 5. Sayfada TİYATRO Festivale büyük ilgi tKSV tarafından düzcnlenen ve 15 Mayıs'ta başlayacak 16. Uluslararası Istaııbııl Tiyatro Fes- tivali'nde yer alan bazı gösterilerin biletlcri tükenirken bazı oyunla için ek gösterimlcr konuldu. Ek gösterimler ile diğer oyunların biletlerinin, Biletix satış nokta- ları, www.biletix.com, Biletix cağn mcrkezi (216) 556 98 00 ve Beyoğlu'nda IKSV binasındaki gişcden satıldiğı bildirildi. Her işi bilen kayınbirader Başbakan Erdoğan'ın oğlunun kayınbiraderi Ketenci AKP'li belediyenin önce bilişim şirketi Belbim'de müdür yardımcısıydı. Şimdi de turizm şirketi Beltur'a müdür oldu AYKUT KUÇUKKAYA Başbakan Tayyip Erdoğan'ın büyük oğ- lu Ahmet Burak Erdoğan'ın eşi Sema Erdoğaıi'ın ağabcyi Ahmet Ketenci, Is- tanbul Büyükşehir Belediycsi şirketi Bel- tur'un (Büyük lstanbul Eğitim Turizm ve Sağhk Yatınmları lşletme ve Tic. AŞ) "Sa- tış Pazarlama Müdürü" oldu. Oğul Erdo- ğan'ın kayınbiraderi Ketenci, dalıa önce ls- tanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer bir şirketi Belbim'de (lstanbul Belediycleri Bil- gi-lşlem Sanayi ve Ticarct AŞ) Teknik Mü- dür Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. "Bilgi-işlcnı ve elcktronik sistemler üze- rinde her türlü geliştirme ve yenileme ça- lışmaları ile bilişim sektörüne hizmet ve- ren" Belbim'de müdür yardımcılığı yapan Ketenci şimdi de turizmci oldu. Kayınbira- der Ketenci, "Konusunda uzman kabul cdilmiş kurum ve kuruluşlardan profes- yonel, kcndini ispatlamış, personelden oluşmuş kadrosu ile çok kapsamu turizm işletmeciliği ağırlıklı bir şirket" olarak ta- nıtılan Beltur'un Satış Pazarlama Müdürlü- ğü'ne getirildi. Ketenci'yle görüşmek için Beltur AŞ'yi aradık, ancak lnsan Kaynaklan'na bağlandık. Bize "aketenci@Beltur.com.tr" mail adresi verilerek sorularımızı yöneltebileceğimiz bilgisi verildi. Belediye şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan, ancak isminin açık- lanmasını istemeyen bir yetkili, konuyu ga- zetemize şu ifadeyle değerlendirdi: m irkusı Sa. 20. Sii. S'tc Ali Kemal Boris Johnson 93 yıllıkbelge ile tartışmalara son nokta Londm'yı AUKemal'in torunu yönetiyor MUH Mücadcle'ye karşı çıkmasıy- la tanınan vc lzmit'te 1922'nin 6 Ka- sım'ında linç edilen gazeteci Ali Ke- mal'in torun çocuğu Boris John- son'un Londra'ya belediye başkanı seçilmesindcn sonra, gazeteleri- mizde "Johnson'un Ali Kemal'in gerçek torunu olup olmadığı" şek- linde bir tartışma başladı. Devam eden tartışmaları okuyunca, işin as- lını belgesiyle, hem de bizzat Ali Kemal'in kaleminden nakletmck istedim. MURAT BARDAKÇI'- ııııı yazısı • 8. Sayfada Tuzlayine can aldı Işçiler ölüyor hükümet seyrediyor Tuzla'daki Selah Tersanesi'nde kızakta bulunan Atlantik adlı kuru yük gemisinde meydana gelen pat- lamada 1 işçi yaşamını yitirdi. 4 iş- çi ve 1 mühcndis de yaralandı. MEHLİKA AKGÜN Alınmayan iş güvcnliği önlcmle- ri ncdeniyle yaşanan "iş cinayetlc- rine" karşın hükümetin kulak tıka- yarak görmezden geldiği Tuzla ter- saneler bölgesi son 5 ayda 10. işçi- ye de mezar oldu. Taşeronfirmaadı- na çalışan tzzet Güder adlı bir işçi, çalıştığı gemide gaz sıkışması nc- deniyle meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi. DİSK Genel Baş- kanı Süleyman Çelebi, "Bugünc kadar yaşanan ölüm olaylarında ölümlerin nedenleri 'kaza' ol- maktan çok, kuralsızhk, yasadışı- MArkasıSa.20,Sü.3'te BEYRUT HİZBULLAH'A THSLİM • 10. Sayfada KIZIL'MEYDAN'DA GÖVDE (İÖSTERİSİ • //. Sayfada IMF TÜRKİYE' Yl BIRAKMIYOR • 20. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Onlem Ekonomideki global krizin giderek Türkiye'yi de tehdit edeceğini, gereken önlemlerin alınmasını sü- rekli irdeleyen konu uzmanlarının, ilgili özet kuruluş- ların, siyaset adamlarının, medyanın uyarılarını umur samayan hükümet dışarıdan gelen uyarıları hemen benimsiyor. BM Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş, "Enflasyon tsunamisi olabilir. Türkiye de tehdit altın- • Arkast Sa. 20, Sü. 8'de Resepsiyona cuma ayarı Çankaya Köşkü'nde 9 Mayıs Avrupa Günü ne- deniyle verilen resepsiyo- na "cuma namazı" ayarı yapıldı. Sabah ll.30'da başlayan resepsiyon, cu- ma ezanının okunduğu 13.08 öncesinde sona er- di. Böylece Gül ve resep- siyona katılan AKP'liler cuma namazını kaçırma- dı. • 6. Sayfada Bakanlar hızlı çıktı Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladtğı Sosyal Güven- lik Yasası'ndan çocukla- nııı kurtannak isteyen mil- letvekili ve bürokratlann clini çabuk tuttuğu ortaya çıktı. Erken emeklilikten yararlanmak için 10'dan fazla bakan, 100'den faz- la milletvekili ve büro- krat çocuğunu sigortalı yaptırdı. • 20. Sayfada Şampiyon belli oluyor Turkcell Süper Lig'de 2007-08 sezonunun şampiyonu bugün belli oluyor. Lider G.Saray, Ali Sami Yen'de G.Bir- liği OFTAŞ'la karşılaşa- cak. San - Kırmızılılara şampiyonlukiçin 1 puan yetecek. F.Bahçe ise H.Avni Aker Stadı'nda Trabzonspor'a konuk olacak. mSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY AKP'nin A ve B Planı: AB! Avrupa Birliği'nden gelen haberlerle AKP'nin ver- diği mesajlar arasında çok ciddi bir paralellik dikka- ti çekiyor. Bunda elbette şaşılacak bir durum yok, ama bu gelişmeler önümüzdeki günlerdeatılabilecek kimi adımların da habercisi... Başbakan Erdoğan, partisini tek parça halinde tu- tabilmek için her yöntemi deniyor, denemeye de- vam edecek. Kamuoyuna çok seçenek varmış gibi • Arkası Sa. 20, Sü. 8'de '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog