Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

29 MART 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 17 YAŞAMDA MALİ ÇÖZÜM YA H YA A R I K A N malicozum@ismmmo.org.tr Çalınan aracınız için vergi ödemek zorunda kalmayın Araç çalınırsa yapılacak işlemler İlgili emniyet birimlerine aracın çalındığına dair “çalıntı tutanağı” düzenlettikten sonra bir ay beklemeniz gerekiyor. Eğer bu süre içinde aracınız bulunamazsa vergi dairesine başvurarak Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunuz olmadığına dair “Motorlu Taşıtların Satış veya Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi” alarak “çalıntı tutanağı” ile birlikte aracınızın kaydını sildirmek için ilgili trafik tescil bürosuna başvurmalısınız. Tescil bürosu kayıt silme işlemi 7 gün içinde Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi’ne bildirildiğinde aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden mükellefiyet kaydı sona erer. Trafikten kaydı silinen araçların sonradan bulunması halinde, araçların bağlı olduğu trafik tescil bürosundaki kaydı üzerinde gerekli düzeltme işlemleri yaptırılır. Durumun ilgili vergi dairesine bildirilmesi ile tescil kaydının yapıldığı tarihten itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti yeniden başlatılır. Mükellefiyetin sona erdiği tarih ile mükellefiyetin başladığı tarihler arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi tahakkuku yapılmaz. STAJYER KONUMUNDA ÇALIŞTIRILAN SSK’Lİ OLABİLİR Özellikle yaz aylarında fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu öğrencileri işletmelerde staj yapıyor. Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu öğrencileri işletmelerde yaptıkları stajları süresince bir ücret almış olsalar dahi sigortalı sayılmıyorlar. Yani staj yapan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu öğrencilerinin SSK sigortalısı olmaları gerekmiyor. Ancak, eğitim imkânı sağlayan kurum, eğitim statüsü gereği uygulamalı stajın dışında lise veya yüksekokuldan mezun olmuş veya öğrenimi devam eden bir öğrenciyi stajyer sıfatıyla çalıştırdığı takdirde bu öğrenciler normal çalışanlar gibi sigortalı sayılarak aynı prim oranları üzerinden bildirilebilirler. İlgili emniyet birimlerine aracın çalındığına dair “çalıntı tutanağı” düzenlettikten sonra bir ay beklemeniz gerekiyor. Eğer bu süre içinde aracınız bulunamazsa vergi dairesine başvurarak Motorlu Taşıtlar Vergisi borcunuz olmadığına dair “Motorlu Taşıtların Satış veya Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi” alarak “çalıntı tutanağı” ile birlikte aracınızın kaydını sildirmek için ilgili trafik tescil bürosuna başvurmalısınız. Araç yeniden bulunursa bağlı olduğu trafik tescil bürosundaki kaydı üzerinde gerekli düzeltme işlemleri yaptırılır. Mükellefiyetin sona erdiği tarih ile mükellefiyetin başladığı tarihler arasında Motorlu Taşıtlar Vergisi tahakkuku yapılmaz. 6 YURTDIŞINDA ÇALIŞANLAR NASIL EMEKLİ OLUR? SORU: Ben 22.08.1966 doğumluyum.19841990 arası Almanya’da çalıştım. 1991 yılında 550 gün askerlik yaptım. 01.01.1992 yılında Türkiye’de SSK’li olarak işe başladım. 1950 gün Türkiye’de ödenmiş günüm var. Ben ne zaman ve nasıl emekli olabilirim. Ercan Önal Türkiye ile Almanya arasında yapılan sosyal güvenlik anlaşması hükümlerine göre her iki âkit taraf mevzuatına göre nazara alınabilecek sigortalılık sürelerinin mevcudiyeti halinde, uygulanacak mevzuata göre yardım hakkının doğmasında, diğer âkit taraf mevzuatına göre geçen ve aynı zamana rastlamayan, hesaba dahil edilebilir nitelikteki sigortalılık süreleri de nazara alınır. Sigortalılık sürelerinin ne ölçüde hesaba dahil edilebileceği, bunların hesaba dahil edilebilirliğini tayin eden mevzuata göre tespit edilir. 1984 başlangıç kabul edildiğinde, Almanya+SSK günleri toplanıp emekli aylığı hesaplanır. Hesaplanan aylığın Türkiye’ye düşen oranı kadar aylık bağlanır. Emeklilik için 48 yaş ve 5 bin 225 gün sayısının dolması gerekiyor. Yeni (sıfır) araçların tescili Özel Tüketim Vergisi mükellefi olan yetkili satıcı tarafından onaylanmış Özel Tüketim Vergisi beyannamesi, Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi veya şubelerine verilerek aynı gün verginin tahakkuk ve ödemesi yapılır. Trafik tescil ve müracaat formu doldurularak ilgili trafik tescil bürosuna müracaat edilir. Aracın faturası ile Özel Tüketim Vergisi’nin ödendiğini gösteren makbuz eklenir. Trafik tescil bürosu tescil işlemini tamamlayarak “Motorlu Araç Trafik Tescil ve Trafik Belgesini” (Ruhsat) mükellefe verir. Trafik Tescil Müdürlüğü’ne verilen form, tescil işlemini izleyen üç işgünü içinde Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi’ne gönderilerek Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti tesis edilir. 1 Başka il plakalı araçların ‘Borcu yoktur’ kâğıdı Başka bir il plakalı aracın fenni muayenesinin yaptırılabilmesi için gerekli “Borcu yoktur” kâğıdının İstanbul’dan alınıp alınamayacağı, aracın plakasının ait olduğu yerdeki vergi dairelerinde EVDO (Elektronik Vergi Dairesi Otomasyonu sistemi) kullanılıp kullanılmadığına bağlı. Eğer plakanın ait olduğu yerin vergi dairesinde EVDO sistemi kullanılıyorsa, bu araca ait “Borcu yoktur” yazısı İstanbul’dan hemen alınabilir. Bu nedenle, EVDO sisteminin kullanıldığı Ankara’ya kayıtlı aracın “Borcu yoktur” kâğıdı İstanbul’dan hemen alınarak aracın fenni muayenesi yaptırılabilir. Eğer plakanın ait olduğu yerin vergi dairesinde EVDO sistemi kullanılmıyorsa, İstanbul Ümraniye’deki Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi’ne başvurularak “Borcu yoktur” kâğıdının ilgili vergi dairesinden faksla getirtilmesi sağlanabilir. Bu nedenle, EVDO sisteminin kullanılmadığı Erzurum’a kayıtlı aracın “Borcu yoktur” kâğıdının alınabilmesi için Ümraniye’deki Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi’ne başvurulması zorunlu. 3 tüğünde yapılan sorgulama ile söz konusu ödemeye ilişkin bilgiler kontrol edilir. Bulunması halinde kayıtlara aktarılması sağlanır. Tahsilatın olmaması halinde ise mükellef tarafından vergi tahsil alındısının aslının vergi dairesine ibrazı gerekiyor. Ancak mükellefin şehir dışında bulunması halinde, alındının aslının en yakın vergi dairesine ibraz edilerek, faks yoluyla daireye intikalinin sağlanması gerekli. Trafik cezaları indirimli nasıl ödenir? Ceza tutanağının tebliğ tarihini takip eden 15 gün içerisinde cezaya muhatap olan kişinin başvurması ve ödemenin bu süre içersinde yapılması halinde indirimden faydalanabilmesi mümkün olabiliyor. Peşin ödemelerde indirim tutarı yüzde 25 oranında uygulanıyor. Cezanın, tebliğ tarihini takip eden bir ay içersinde ödenmesi gerekir. Bu süre içerisinde ödenmemesi halinde, geçen her ay ve kesri için aylık yüzde 5 oranında gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizinin toplamı ceza tutarının iki katını geçemez. 7 Araçların hurdaya çıkarılması ya da trafikten çekilmesi Vergi dairesinden, aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden vergi borcu olmadığına dair “Motorlu Taşıtlar Satış veya Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi” alındıktan sonra ilgili trafik tescil bürosuna gidilerek araç hurdaya ayrılır ve tescil kaydı silinir. Tescilin silinmesi işlemini müteakip, trafik tescil müdürlüğünden üç işgünü içersinde vergi dairesine gönderilen forma istinaden, Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyeti silinir. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin “c” bendi gereğince hurdaya ayrılmış taşıtlar onarımla yenilenmiş olsalar bile tescil edilemezler. Trafikten çekme; aracın çeşitli nedenlerle geçici olarak plakasız duruma getirilerek trafikten alıkonulması olarak ifade edilebilir. Hurdaya ayırma ise; ekonomik olarak ömrünü dolduran araçların tekrar trafiğe çıkmamak üzere tescil kaydının silinmesidir. Trafikten çekilen araçların mükelleflerin talebi doğrultusunda yeniden trafiğe çıkması ve dolayısıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyetlerinin tesis edilebilmesi mümkün. Hurdaya ayrılmış taşıtlar ise, onarılarak yenilenmiş olsalar bile tekrar tescil edilemiyor. Aracın trafikten çekildiği süre zarfında, Motorlu Taşıtlar Vergisi tahakkuku yapılmaz. 5 İkinci el araç için trafik müşaviri bulmak zorunlu mu? Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi veya herhangi bir şubesinden, satın alınmak istenen aracın Motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden vergi borcu olmadığını gösterir “Motorlu Taşıtlar Satış veya Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi” alınır. Notere gidilerek satış işlemi gerçekleştirilir. Noter onaylı satış senedi ve trafik tescil müracaat formu ile birlikte trafik tescil bürosuna gidilerek tescil işlemleri tamamlanır. Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi, trafik tescil bürosunun gönderdiği formu aldığında, Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyetini tesis eder. Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefiyet tesis işlemlerinde mükellefin vergi dairesine bizzat başvurması gerekmez. Araç devir işlemlerini mükellef kendisi takip edebileceği gibi isterse bir trafik müşaviri bularak ona yaptırabilir. Trafik kayıtlarında hacizli olan araçların satışı... Bir aracın üzerinde haciz olup olmadığı ancak trafik tescil kuruluşundan öğrenilebilir. Çünkü bir aracın üzerindeki haciz vergi dairesince konulmuş olabileceği gibi başka bir alacaklı tarafından da konulmuş olabilir. Bu nedenle bir aracın vergi borcunun olmaması o araç üzerinde haciz bulunmadığı anlamına gelmez. Aracınızın vergi borcu bulunmadığı halde trafik kayıtlarında haciz konulmuşsa öncelikle trafik tescil kuruluşundan söz konusu haczin kimin tarafından konulduğu öğrenilerek, haczi koyan ilgili kurum veya kuruluşa müracaat edilmesi gerekiyor. Vergi dairesince yapılacak herhangi bir işlem bulunmuyor. 2 8 Sorularınız için bize adresimizden ulaşabilirsiniz. Tüm sorular eposta ile tek tek cevaplanacaktır. S O R U C E VA P MTV’nin hesaba geçmemesi durumunda ne yapılmalı? Bankalardan yapılan ödemeler, vergi dairesi hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor. Ancak bunun için, banka yoluyla yapılan tahsilatlarda plaka, vergi sicil numarası (Ruhsat sahibinin vergi sicil numarası kullanılmalıdır), vergi dairesi, ad, soyad/unvan vb. tahsilat bilgilerinin tam ve doğru olarak girilmesi gerekir. Hesaba aktarılmayan vergi tahsil alındıları ile ilgili olarak öncelikle hatalı tahsilatların yer aldığı bilgisayar kü malicozum࠽ismmmo.org.tr 4 T.C. KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas: 2006/99 Karar: 2007/348 Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından, davalı Enver Akça aleyhine açılan tapu iptali davasının yapılan açık duruşmasında: Davacı Hazine vekili tarafından, Enver Akça aleyhine açılan tapu iptali davasının yapılan açık duruşması sonunda, mahkememizce 2006/99 Esas, 2007/348 Karar nolu ve 16.10.2007 tarihli davanın reddine dair tesis edilen karar temyiz olup, Yüksek Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin, 21.02.2008 tarih 2008/40 Esas ve 2008/2031 Karar sayılı kararı onanmış olup, davalı Enver Akça’ya Yargıtay ilamının tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 16857 C MY B C MY B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog