Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Geçen perşembe günü Cumhuriyet’in üçüncü sayfasında bir haber vardı. Başlığı: “Eğitimli erkek de dövüyor.” Eğitim Reformu Girişimi’nce hazırlanan ‘Eğitimde ve Eğitimle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ raporuna gö- re kadına şiddet uygulayanlar, okul yüzü görme- miş, uygarlıktan nasibini almamış olanlarla sınırlı de- ğil. Okumuş-yazmışlar da kadınlara karşı erkek- liklerini bir güzel icra ediyorlarmış! Sille-tokat... Cin- siyet eşitliğiyle ilgili temel bir gösterge olan aile içi şiddet rakamlarına bakıldığında, lise mezunu her üç erkekten birinin en az bir kez eşine şiddet uy- guladığı belirlenmiş. Öyleyse, şakayla karışık şöyle söylenebilir: Bo- şuna dememişler, ‘eğitim cehaleti alır, eşeklik ba- ki kalır’ diye… Rapora göre, kadına yönelik şiddet açısından li- se mezunu erkekler ile ilkokul mezunu erkekler ara- sında fark yokmuş. ‘Eğitimin kadına yönelik şiddet ve istismarla il- gili tutumlar üzerindeki etkisi’ açısından raporda il- ginç bilgiler veriliyor. Yüksek eğitim görmüş, yük- sek yüksek yüksek yerlere gelmiş, saygın bir meslek grubundaki tutumlardan örneklerle… Bun- ların bir bölümünün yüzde 7’ye varan oranda ‘ka- dının dış görünüşü ve davranışları tecavüze yol açar’ ifadesine katıldıklarını biliyor muydunuz? Raporda cinsiyet eşitsizliği için başka örnekle- re de yer verilmiş. İşgücüne katılma, istihdam açı- sından da eşitsizliğin diz boyu olduğu rakamlarla ortaya konuyor. Türkiye’deki erkeklerin istihdam oranı, Avrupa Birliği’ndeki erkeklerin istihdam oranına yakın. Ama kadınların istihdam oranı, Av- rupa’daki kadınların yarısından daha az. Okula gi- demeyen, gönderilmeyen kız çocukları… Okutul- mayan, çalıştırılmayan, evden çıkmasına izin ve- rilmeyen, üstelik hakaret edilen, itilip-kakılıp dövülen, taciz edilen, tecavüz edilen kadın… Karısını, kızını, sevgilisini döven şarkıcılar, tür- kücüler, siyasetçiler olduğunu biliyoruz. Çünkü ço- ğu zaman medyada haber oluyorlar. Bu işi yapan gazeteciler, yazar-çizerler de var mı, istatistikler- de yer alıyor mu, bilmiyorum, ama kadınları döven şarkıcıların, siyasetçilerin övgüsünü, reklamını ya- pan çok gazete, televizyon haberini hatırlıyorum. Hemen hepsi, okumuş-yazmış adamlar tarafından yayımlanan haberler… Hele bir de kadın, ‘Erkek de- ğil mi, döver de sever de’ demişse, haberin değerine deme gitsin... Raporda, alınması gereken önlemler de sırala- nıyor: İlköğretim okullarında toplumsal cinsiyet eşit- liğinin temel bir ölçüt olarak yer alması… Öğret- menlerin, değer ve tutumlarında toplumsal cinsi- yet eşitliğini içselleştirmelerinin desteklenmesi… Ders kitaplarının cinsiyetçi öğelerden tamamen arın- dırılması ve cinsiyet eşitliğini destekleyici biçimde kurgulanması gibi.. Hepsi doğru… Elbette her şeyin başı eğitim… Eğitime bağlı olarak, eğitimin niteliğine bağlı ola- rak cehaletin azalacağına kuşku yok. Ama ben hâlâ o meşhur atasözüne takmış du- rumdayım. Şu ‘eşeklik faktörü’nü nasıl çözeceğiz? CMYB C M Y B 9 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 SÖZ ÇİZGİNİNTurhan Selçuk SÜPER-MEN GENİŞ AÇI HİKMET BİLA Kadına Şiddet ve ‘Eşeklik Faktörü’ hikmet.bila@ntv.com.tr Kan davası barışla sonuçlandı DİYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - İki yõl önce arazi anlaşmazlõğõ nedeniyle Erez ve Ka- radaş aileleri arasõnda çõkan kan davasõ, bugüne kadar yüzlerce kavgalõ aileyi barõştõran Diyarbakõr Kasaplar Odasõ Başkanõ Sait Şanlõ ve Barõş Komi- tesi’nin girişimleri sayesinde barõşla sonuçlandõ- rõldõ. Gözyaşlarõnõ tutamayan Şanlõ, “Bu ülkede barõş istiyorsak, önce evimizde, mahallemizde, köyümüzde barõşõ sağlayalõm” dedi. Keçilerin Avustralya-İstanbul yolculuğu İSTANBUL (AA) - İzmir’de faaliyet göste- ren bir şirket, Avustralya’dan “sütçü keçilerin kra- liçesi” diye adlandõrõlan “Saanen” cinsi damõzlõk 30 adet keçiyi Türkiye’ye getirdi. Malezya Hava- yollarõ’nõn tarifeli uçağõyla Avustralya’dan yakla- şõk 15 saatlik bir yolculuğun ardõndan 3 ahşap ka- fes içerisinde Atatürk Havalimanõ’na getirilen ke- çiler, buradan da karayolu ile İzmir’e gönderildi. Katil zanlısı yenge tutuklandı KIRŞEHİR (AA) - Kaybolduktan 5 gün sonra 7 parçaya ayrõlmõş cesedi şehir çöplüğün- de bulunan 11 yaşõndaki S.A’nõn katil zanlõsõ olarak gözaltõna alõnan yengesi tutuklandõ. S.A’yõ öldürdüğü iddiasõyla gözaltõna alõndõktan sonra adliyeye sevk edilen Y.A. (55), çõkarõldõğõ mahkemece tutuklanarak Kõrşehir E Tipi Kapalõ Cezaevi’ne konuldu. Filmlerde yaş sınırı cezası ANKARA (AA) - Cinsellik, korku ve şiddet içeren filmlere yaş sõnõrõ ve içeriğine ilişkin işaret ve ibareleri koymayan yapõmcõlar ile filmin dağõ- tõm ve gösterimini yapanlara bundan böyle 10 bin ile 50 bin YTL arasõnda değişen para cezalarõ ve- rilecek. Yönetmelik Resmi Gazete’de yayõmlandõ. Almanya’nõn başkenti Berlin’de, tiyatro yazarõ Çetin İpekkaya’nõn hazõrladõğõ “Pir Sultan Abdal” oyununun galasõ yapõldõ. Tiyatrom’da sahnelenen oyunun yö- netmenliğini Kenan Taner, ara müziklerini Ümit Arslan, Tugay Arayõcõ ve Berkay Ak- gül üçlüsü yaptõ. Oyunda, Çağlar Albar, Berna Güzeler, Duygu Özdem, Kenan Taner, Eren Taş, Serkan Türkkan, Haydar Yarba, Dilan Yalçõn rol aldõ. (AA) Facia çocukları yolda yakaladı Hafriyatçalõşmalarõnõizlediklerisõradameydanagelengöçükte1çocuköldü,2çocukyaralandõ MEHMET ALİ SOLAK ANTAKYA - Beledi- yenin sosyal tesis yapma- yõ planladõğõ alandaki hafriyat çalõşmalarõ sõra- sõnda meydana gelen top- rak kaymasõ sonucu, 1 çocuk öldü, 2 çocuk ya- ralõ olarak kurtarõldõ. Antakya Belediyesi ta- rafõndan Havuzlar Ma- hallesi Şõkoğlu Cadde- si’nde düğün salonu ve taziye yeri olarak yapõl- masõ planlanan sosyal te- sis inşaatõ alanõnda, özel bir firmaya ait iş makine- leriyle hafriyata başlandõ. Çalõşmalar sõrasõnda in- şaatõn yapõlacağõ alandan 10 metre kadar yüksek- likteki pazar yerinin isti- nat duvarõ çöktü. Bu sõra- da, çöken bölümün üze- rindeki yolda çalõşmalarõ izleyen Y.B. (8), E.B. (9) ve Y.K. (7) toprak altõn- da kaldõ. E.B. ve Y.K. kurtarõlõrken, Y.B’nin öl- düğü belirlendi. ERZURUM/SAKARYA (Cum- huriyet) - Sağlõk Bakanõ Recep Akdağ, sağlõk hizmetlerinde Avru- pa standartlarõnõ aşmayõ hedefledik- lerini açõklarken Sakarya Eğitim ve Araştõrma Hastanesi’nde fõtõk ame- liyatõ sõrasõnda kanamayõ durdur- makta kullanõlan ve elektrikle çalõ- şan koter kõsa devre yapõnca hastayõ elektrik çarptõ. Bacağõ yanan ve kal- bi duran hasta, kalp masajõyla yaşa- ma döndürüldü. AZ DAHA YANIYORDU Erzurum’da aile hekimliği yerleş- tirme ve atama kura törenine katõlan Bakan Akdağ’õn açõklamasõndan iki gün önce, Sakarya Eğitim ve Araştõr- ma Hastanesi’nde bir sağlõk skandalõ yaşandõ. Hastanede Gürcan Polat’õn (24) bel fõtõğõ ameliyatõ sõrasõnda ko- ter kõsa devre yaptõ. Polat’õn kalbi durdu, bacağõ yandõ ve ameliyat örtüleri tutuştu. Kalp ma- sajõyla yaşama döndürülen Polat, bir gün süreyle yoğun bakõmda tutulduk- tan sonra, önceki gün servise alõndõ. İl Sağlõk Müdürü Hasan Bektaş, so- ruşturma başlatõlacağõnõ söyledi. Bektaş, elektrik kaçağõnõn, koterin kalitesizliğinden veya çok kullanõm- dan kaynaklanabileceğini anlattõ. ‘Pir Sultan Abdal’ Berlin’de... Sakarya’da sağlık skandalı BakanAkdağ,sağlõkstandardõnõöverkenSakarya’da ameliyat masasõndaki bir hastayõ elektrik çarptõ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog