Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 9 KASIM 2008 PAZAR 16 KÜLTÜR kultur@cumhuriyet.com.tr SANATA BAKIŞ SELMİ ANDAK Osman Şengezer’in Dekor- Kostüm Uğraşısı Türkiye Gazeteciler Cemi- yeti Yayınları arasında, 2008 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri ile birlikte çok önem- li bir sanat olayına da tanık ol- duk: Osman Şengezer’in ki- tabı “Dekor ve Kostümlü Anı- lar”dır. İstanbul, Ankara, İzmir Dev- let Opera ve Balelerinde 1960’tan bu yana 4700’ü aş- kın prodüksiyonda dekor ve kostüm tasarımları, eskizler, maketler, çizimler, sayısız sahne fotoğrafları, sanatçı- lar, eleştiri, inceleme yazıları, dokümanlar ve yüzlerce sah- ne sanatçısı. 50 yıllık bir belgelik. Yıllar sonra bir tiyatro öğrencisi, bir araştırmacı, bir yazar, bir meraklı bu kitabı, bir belgelik, bir arşiv olarak kullanabile- cektir. Adı geçen birçok ga- zete ve dergi bugün yayım- lanmıyor. Eleştirmenlerin, ya- zarların bazıları hayatta değil. Bazı opera, bale, tiyatro sa- natçısı veya sahne gerisi ça- lışanı artık yaşamıyor. Hepsi- ni saygı ile anmak için bir bel- gelik oluşturuyor. Çok unut- kan olan günümüz insanı için bir “hatırlatma” dosyası yeri- ne geçebilir. Çok sayıdaki bu yapıtların yanı sıra Türk sah- ne sanatlarının gelişmesine ter akıtarak katkılarda bulunan tüm bu isimlere “Dekor ve Kostümlü Anılar” bir selam ol- sun. Yüzlerce sanatçıyı, eleş- tirmeni, gazeteciyi bir o kadar da tasarımı kapsayan bir ki- tap. Kitap Artshop Yayıncılık tarafından yayımlandı. Vedat Akdamar, Artshop Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni ola- rak büyük katkılarda bulundu. Osman Şengezer, 1960 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatro- ları Genel Müdürlüğü’nde de- kor ve kostüm çalışmalarına başladı. Ankara Devlet Ope- ra ve Balesi Genel Müdürlü- ğü kurulunca oraya geçti. 1976 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Mü- dürlüğü’nde görev aldı. Dekor ve kostüm çalışmalarının ya- nı sıra bu müdürlüğün “Baş Dekoratörlük” görevini yürüt- tü. Bu çalışmalarının deva- mınca, bale yöneticiliği, sanat teknik müdürlükleri yaptı. Program çalışmalarının ya- yımlanmasını iletti. Sayısı 470’i geçen dekor ve kostüm ça- lışmalarında opera, operet, bale, modern dans, tiyatro, müzikal, sinema filmi, TV fil- miyle uğraştı. Ankara, İstan- bul, Devlet Opera ve Balele- ri, İzmir Devlet Opera ve Ba- lesi, Van Devlet Tiyatrosu, İs- tanbul ve Eskişehir Şehir Ti- yatroları, TV kanalları, Anka- ra Meydan Sahneleri, Anka- ra Deneme Sahnesi, Ankara Sanat, Dormen, Kenter, Nisa Serezli Tolga Aşkıner, Ak- bank Çocuk Tiyatroları, Ye- ditepe Oyuncuları, Dilek Tür- ker, Tiyatro Ayna, birçok özel tiyatrolar, yurtiçinde sayısı 50’yi aşan tiyatrolarda çalış- tı. Yurtdışında İngiltere, Fran- sa, Amerika, Kıbrıs’ta dekor ve kostüm çalışmalarında bu- lundu. Birçok sergi açtı. Der- gilerde yazılar yazdı. “Dekor Kostüm Osman Şengezer” (1989), “Yazılar” (1993) ve “Bence Dekor Kostüm” (1999) adlı üç kitabı vardır. İstanbul Devlet Opera ve Balesi 2008- 2009 sezonunda gösterileri- ni, Atatürk Kültür Merkezi’nin “2000 İstanbul Kültür Sanat Başkenti” hazırlıkları çerçe- vesinde bakım ve onarıma alınması nedeniyle, Kadıköy Süreyya Operası’nda sürdü- recek. Ayrıca Büyükşehir Be- lediyesi ile Bahçeşehir Bele- diyesi’nce yaptırılan ve tah- minen kasım ayı sonunda ta- mamlanacak olan 1000 kişi kapasiteli tiyatro salonunda düzenli temsiller verecektir. Yeni sezonun hemen başın- da 22.08.2008 tarihinde 6. Bodrum Uluslararası Bale Festivali’ne “Güldestan” Ba- lesi ile katılan İstanbul Devlet Opera ve Balesi 26-27 Eylül tarihlerinde Almanya’nın Frankfurt kentindeki Kitap Fuarı’na katılarak “Hüsnü Aşk’a Dair” isimli bale ile Al- man sanatseverlerle buluştu. Yeni sezonu kurumsal açılışı- nı 27 Eylül 2008 Cumartesi günü saat 21.00’de Aya İri- ni’de V. Beethoven’in ölüm- süz eseri “9. Senfoni” ile dev- let sanatçısı şef Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşti. 9. Antalya Piyano Festivali, Menderes Türel’in ‘Bach’ çaldõğõ açõlõş konseriyle başladõ Fazõl Say’õ dinlemek zevktiEGEMEN BERKÖZ ANTALYA - Yalnõzca Türki- ye’de bir “ilk”e değil, büyük ola- sõlõkla dünyada da bir “ilk”e ta- nõklõk etmek için gelmemiştim Antalya’ya. Yaklaşõk 24 saat için- de iki kez 10 bin metrelere çõkõp in- meyi göze alõşõmõn bir nedeni de Fazıl Say’õ bir kez daha dinlemekti. Özellikle de “Anadolu’nun Ses- sizliği” adõnõ verdiği 3. Piyano Konçertosu’nu… Başkan’dan girelim söze… “İlk”leri gerçekleştiren Antalya Belediye Başkanõ Menderes Tü- rel’den. Piyano çalan, çoksesli müziği seven ve en önemlisi pi- yanosuyla izleyici önüne Bach’la çõkmayõ göze alan bir insan alkõş- lanmalõ. Ayrõca, başkanõn açõlõş ko- nuşmasõnõ yapmak için sahneye çağrõldõğõnda piyanonun başõna oturup çalmaya başlamasõ, teşek- kürlerle bitireceği konuşmasõna müzikle başlamasõ da hoştu. Fazõl Say’õn kurucusu ve sanat yönetmeni olduğu Antalya Piya- no Festivali’nin dokuzuncusu ön- ceki akşam Antalya Kültür Mer- kezi’ndeki açõlõş konseriyle başla- dõ. Türel’in ardõndan sahneye çõkan Fazõl Say, önce Gürer Aykal’õn yönettiği Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) Orkestra- sı’nõn eşliğinde kendi 3. Piyano Konçertosu’nu çaldõ. Say’õn ilk kez dinlediğim bu yapõtõnõ ben çok sevdim. Dinlerken Anadolu köylerinde, kasabalarõnda düğün- lerde çalan davullarõn gümbürtü- sünü, akşam köye dönen sürülerin ayak seslerini, birden havalanan kuş sürülerini, damlayan suyu, açan çiçeği, kanat çõrpan serçeyi duydum. Fazõl’õn kendine özgü çalõş biçemi ve devinimleri bir yana, bana göre, çağdaş bir baş- yapõttõ dinlediğimiz. Beethoven’in “Piyano, Koro ve Orkestra için Korolu Fantezi” adlõ yapõtõnda Say’a ANTDOB Orkestra ve Korosu’nun yanõ sõra solistleri de eşlik ettiler. Say, Kum- ru adlõ kõsa yapõtõ ve Nâzım Ora- toryosu’ndan bir bölümle bitirdi- ği konserden sonra, izleyicinin sü- rekli alkõşlarõyla belirttiği “bir da- ha” isteğini de, genellikle yaptõğõ gibi bir “Veysel” uyarlamasõyla karşõladõ. Konserin bitiminde, festivalin 10. yõl izlencesi açõklandõ ve gece, beyazõn gözleri aldõğõ Hillside Su Otel’de Fazõl Say’la birlikte Zuhal Olcay, Burhan Öcal ve Attila Al- demir’in “kayıt dışı” çalõp söy- ledikleri festival partisiyle sona erdi. Ama festival genç yetenekler, Lise de la Salle, Hüseyin Sermet, Gonzalo Rubalcaba, Vladimir Spivakov ve Moskova Virtüöz- leri, Sa Chen ve Ivo Pogorelich ile sürüp 23 Kasõm’da Chano Do- minguez ile sona erecek. Piyano çalan, çok sesli müziği seven ve en önemlisi piyanosuyla izleyici önüne Bach’la çõkmayõ göze alan Antalya Belediye Başkanõ Menderes Türel alkõşlanmalõ. FUAR BUGÜN SONA ERİYOR TÜYAP’ta son günler Kültür Servisi - Bugün sona erecek olan İstanbul Kitap Fuarõ paneller, söyleşiler, sergiler ve imza günleriyle yazarlarõ ve okuyucularõ buluşturmaya devam ediyor. Bu yõl “68” temalõ olan İstanbul Kitap Fuarõ’nda dün gerçekleşen söyleşilerden “68’in 40. Yılında Gülünün Solduğu Akşam” büyük ilgi gördü. Erdal Öz’ün hâlâ basõlmaya devam eden ve ilk günkü kadar ilgi gören kitabõ “Gülünün Solduğu Akşam” üzerinden 68 kuşağõnõn hem geçmişinin hem de bugününün konuşulduğu, Erdal Öz’ü, Deniz Gezmiş’i ve yoldaşlarõnõ anma amacõ güden söyleşide konuşmacõlar arasõnda 27. İstanbul Kitap Fuarõ Onur Yazarõ Füruzan’da bulunuyordu. Fuarda dün ilgi gören etkinliklerden bir diğeri de Cumhuriyet Kitaplarõ tarafõndan düzenlenen Erdal Atabek’in konuşmacõ olduğu “68’den Günümüze Küresel Kültür” başlõklõ söyleşiydi. Söyleşide 68’in çok şeyi barõndõrdõğõ, dünyayõ ve insanlarõn düşüncelerini değiştirdiği, yõkõlmaz kalelerin yõkõlabileceğini gösterdiği, bugünün gençlerinin dünyayõ nasõl kurtarabilirim düşüncesi yerine dimağlarõnõn nasõl daha çok tüketirim düşüncesiyle doldurulduğu ve bunlarõn sonucu olarak üretici kültür değerlerinden çok tüketici kültür değerlerinin benimsendiği konuşuldu. Aynõ zamanda “68’den Bugüne Türkçemiz”, “Cumhuriyet Okurluğu ve CUMOK”, gazetemizin değerli yazarlarõndan Zeynep Oral, Ali Sirmen, Ümit Zileli’nin konuşmacõ olarak katõldõğõ “68’liler, 78’liler” başlõklõ söyleşiler de etkinlikler arasõndaydõ. Ayrõca gazetemiz yazarlarõndan Erdal Atabek ve Deniz Som da okurlarõyla buluşmak üzere Cumhuriyet Kitaplarõ Standõ’nda yer aldõ. Kars Altın Kaz Film Festivali başladı ALİ DENİZ USLU KARS - Kars Belediyesi’nin ev sahipli- ği yaptõğõ, 14. Gezici Festival kapsamõnda gerçekleştirilen “3. Altın Kaz Uluslararası Film Yarışması” başladõ. 7 Kasõm Cuma gecesi Kars Sanat Merkezi’ndeki Ali Arif Esen’in “Tres Americas” isimli fotoğraf sergisiyle başlayan açõlõş törenine çok sa- yõda tanõnmõş oyuncu, gazeteci, sinema ya- zarõ ve sinemasever katõldõ. İlk gösterim öncesindeki gerçekleşen açõlõş konuşmasõnda Kars Belediye Başkanõ Naif Alibeyoğlu, bütçe sõkõntõsõ ve tüm im- kânsõzlõklara rağmen Kars’õn kültür adõna önemli adõmlar attõğõna dikkat çekti. “Bu soğuk kentin sıcak yürekli insanları ko- nuklarına tüm misafirperverliklerini göstermeye devam ediyor” dedi. Festi- valin açõlõşõnõ ise yönetmenliğini Yeşim Us- taoğlu’nun yaptõğõ, başrollerini Tsilla Chelton, Derya Alabora, Övül Avkı- ran, Onur Ünsal ve Osman Sonant’õn paylaştõğõ, Altõn İstiridye’de En İyi Film, San Sebastian’da En İyi Kadõn Oyuncu, An- talya Altõn Portakal’da En İyi Yardõmcõ Ka- dõn Oyuncu ödüllerini alan “Pandora’nın Kutusu” yaptõ. Film öncesi sahneye gelen Ustaoğlu ve oyuncular seyircileri selamladõ. Ustaoğlu daha sonra Sarõkamõşlõ olduğunu ve Kars’ta bulunmanõn kendisi için özel bir anlam taşõdõğõnõ dile getirdi. Daha sonra se- yircilerle birlikte filmi izledi. Önce film gösterimlerine ev sahipliği ya- pan, ardõndan Gezici Festival’in bir dura- ğõ haline gelen Kars, üç yõldõr “Altın Kaz Film Yarışması”na ev sahipliği yapõyor. Festivalin gündüz bölümünde söyleşiler ve atölye çalõşmalarõ gerçekleştirilirken, gece, film gösterimlerinin ardõndan konserlerle devam ediyor. Kars’õn bu yõlki müzisyen konuklarõ ise Selim Sesler, Mazlum Çi- men ve Arkadaşlarõ, Gevende, Replikas, Kõrõka, Baba Zula ve Aynur. Festivalin açılış konuşmasını Kars Be- lediye Başkanı Naif Alibeyoğlu yaptı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog