Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 9 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 13 CMYB C M Y B YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Atatürk Kişisel olarak, Atatürk’ün bu ülke için yaptıkla- rı, ilkeleri, idealleri beni ilgilendirdiğinden, etkiledi- ğinden; Şevket Süreyya Aydemir’in “Tek Adam” eserinden sonra, Mustafa belgeselini izlemeye za- man ayırmaya gerek görmedim. Yakınlarımın film hakkındaki izlenimlerini, bazı yazarların yorumları- nı okuduktan, TV kanallarındaki tartışmaların bir bö- lümünü izledikten sonra, şu sorunun yanıtını ara- dım: Günümüz ortamında böyle bir belgesel niçin çekilir? Atatürk’ün modasının geçtiğinin savunulduğu, re- simlerinin devlet dairelerinden indirilmesinin öne- rildiği, Kemalizm’in bir şekilde yargılandığı, halkın devrimleri benimsemediği, Cumhuriyet Bayramı’nın halkın bayramı olmadığı iddia edilen bir dönemde, Mustafa türü bir belgesel niçin çekilir? Bunun ar- dındaki güdü ya da güdüler neler olabilir? Akla şu olasılıklar geliyor: (1) Kişilerin tutkuları, iddiaları vardır. Mustafa bel- geseli çekmek, başarılı olmak, iz bırakmak, hele he- le belgesel konusunda geçmiş başarıları olan bir ki- şi için tutku olabilir. Tamamen kişisel güdü ile bir tut- kuyu gerçekleştirmek; kişisel doyum, bir eser bı- rakmak için böyle bir girişim yapılmış olabilir. Ya- pım, eser beğenilir, beğenilmez; ama eser, yapım- cı bazı art düşünceler taşıyor diye eleştirilemez. (2) Ticari amaçla, gişe hasılatı için hazırlanır. Bel- geselde yorumlara, değişik görüşlere, tartışmalara yol açacak sahnelere, sözlere yer verilir. Atatürk hay- ranları da, kanıtları gölgelemeye çalışanlar da bel- geselde kendilerini tatmin edecek öğeler bulabilir- ler. Tartışmaların, değişik görüşlerin yaygınlığı gişe hasılatını arttırır. Kişiler, başkalarının görüşlerini benimsemek yerine, bizzat filmi görerek kişisel de- ğer yargısına varmak isterler. (3) Belli çevrelere şirin gözükmek, onların eline koz vermek, görüşlerini desteklemek için belgesel ha- zırlanabilir. İşbirlikçi olarak tanınan çevrelerden, ya- zarlardan, çizerlerden yalnız sözlü, yazılı değil, sponsorluk şeklinde de maddi destekler sağlanır, sağlanabilir. Kişinin seyretmediği bir belgesel hakkında, “Ne ölçüde gerçekçi, diğer belgelerle, okudukları, özel- likle Atatürk’ün çok yakınında olmasa bile, yakının- da bulunmuş kişilerden dinledikleri ile örtüşüyor mu?” sorularına yanıt vermesi, bir değer yargısına varması doğru olmaz. Emperyal güçlerin, onların yerli maşalarının, iş- birlikçilerin Cumhuriyet’in ilanı ile toplumdaki etki- leri azalmış, yerleri, statüleri gerilemiş kişilerin, ta- rikat ve cemaatlerin Atatürk karşıtı olmaları, onu göl- gelemeye hatta karalamaya çalışmalarını doğal karşılamak gerekir. Atatürk, halen de görüşleri, yaptıkları, idealleri ile emperyal güçlerin, Ortadoğu ve Hazar bölgesi üzerindeki niyetlerini engelleyen en büyük güçtür. “Bağımsızlık, özgürlük, emperyalizme karşı olmak, aydınlanma, toplumun yaşam düzeyini topyekûn yük- seltme, ulusal devlet, laiklik, başka bir gücün ege- menliğini kabul etmeme, devrimcilik”, Atatürkçülü- ğün özetlenebilecek temelleri, emperyal güçlerin pro- jelerinin gerçekleşmesini engellemektedir. Düşünün, ülkemizde Atatürk’ü benimsemiş, azınlık da olsa bi- linçli, dirençli bir kesim olmasa Türkiye çoktan top- rakları bölünmüş, ulusal devlet yerine zayıf bir fe- derasyona dönüştürülmüş, ılımlı İslam devleti de ku- rulmuş bir ülke olurdu. Atatürk’e, Atatürkçülüğe kar- şı ne yazık ki emperyal güçler ve onların doğal iş- birlikçileri, karanlık istekleri olanların doğrultusun- da ileri adımlar atmaya çalışmaktadırlar. Bilinçli bir çalışan kesimin oluşmadığı, emperya- lizme karşı duruşu olmayan hatta AB’ye yakın ulu- sal devleti benimsememiş, göstermelik, snop sol- culuğun var olduğu bir toplumda, emperyal güçler için engel, Marksizm değil, Atatürk ve onu izleme- ye çalışanlardır. Bu nedenle hedef Atatürk; tu ka- ka edilmesi, gölgelenmesi, küçümsenmesi gereken Atatürk olmalıdır. Yıkım stratejisi böyle çizilmiştir. Atatürk gibi liderlik, nitelik ve özelliklerine sahip bir kişinin, yalnızlığa itilmesi değil, yalnız ve tek adam olması doğaldır. Özgür, bağımsız, devrimci, güçlü bir kişi ancak yalnız kalabilir, sürüden ayrılabilir. Sü- rüye uyan bir kişinin devrimci olması, özgür olma- sı, güçlü olması mümkün müdür? Temelleri oyna- tılmaya çalışılsa da Türkiye Cumhuriyeti hâlâ ayak- ta ise, bu Atatürk’ün bir başarısıdır, gücüdür. En azın- dan yarım yüzyıldır içten ve dıştan Cumhuriyet yı- kılmaya çalışılmaktadır. Emperyal güçler, işbirlik- çiler, numaracı, sözde cumhuriyetçiler, demokrasi alalaması ile emperyal güçlere hizmet edenler, CIA Türkleri ve CIA Kürtleri Cumhuriyeti yıkmaya ça- lışmaktadırlar. Buna karşı direncimiz, yol göstericimiz, tek dayanağımız, Atatürk ilkeleri ve idealleridir. Atatürk’ün özel hayatını didiklemek, cımbızlamak, dramatize etmek beni ilgilendirmiyor. Ben bir TC va- tandaşı olarak gönülden Atatürk’e minnettarlık du- yuyor, oynanan kirli oyunlara karşı çıkılmasını da sa- vunuyorum. BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI DEĞİŞİM Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % % BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI DEĞİŞİM Menkul İşlem En En Haftalık Aylık Yıllık Kıymet Miktarı Düşük Yüksek Kapanış % % % Acıbadem Sağlık 16,553 7.25 7.70 7.30 -0.68 -3.31 -12.05 Adana Çimento (A) 693,745 2.64 3.08 2.88 7.46 -20.00 -50.61 Adana Çimento (B) 70,244 1.71 1.83 1.73 -1.14 -22.42 -52.51 Adel Kalemcilik 780,198 2.82 3.10 2.84 0.71 -28.28 -44.26 Adana Çimento (C) 1,679,735 0.34 0.37 0.35 -2.78 -14.63 -43.75 AFM Film 1,236,560 6.00 8.35 6.85 -1.44 0.74 57.11 Afyon Çimento 1,477 590.00 630.00 600.00 -4.00 -11.11 -46.07 Akal Tekstil 788,339 0.59 0.66 0.60 -3.23 -4.76 -53.13 Akbank 59,013,923 4.54 5.30 4.56 -12.64 -17.84 -45.36 Akçansa 5,519,668 2.31 2.62 2.33 -8.27 -42.04 -62.94 Ak Enerji 1,476,743 7.40 9.05 7.55 -6.21 -18.82 -28.10 Akın Tekstil 502,017 0.85 0.95 0.92 4.55 -10.68 -61.98 Aksigorta 7,690,509 2.60 3.28 2.66 -14.74 -26.52 -58.80 Aksu İplik 365,294 0.61 0.72 0.63 -11.27 -11.27 -74.60 Akmerkez G.M.Y.O. 5,816 25.50 28.25 27.25 -1.80 -16.79 -24.08 Aksa 1,446,443 1.37 1.62 1.44 -9.43 -6.49 -47.06 Aksu Enerji 1,026,469 1.77 2.14 1.91 9.14 -7.28 -56.19 Ak Yat. Ort. 107,324 0.72 0.82 0.78 -2.50 -21.21 -40.93 Alarko Holding 6,495,780 1.61 1.77 1.64 -0.61 -21.15 -55.28 Albaraka Türk 3,185,703 2.26 2.46 2.28 -2.56 -22.45 -62.58 Alcatel Lucent Teletaş 1,846,373 0.78 0.92 0.79 0.00 -21.00 -66.67 Alarko GMYO 225,329 8.95 9.75 9.00 -4.76 -37.06 -65.47 Alkim Kağıt 1,033,924 1.00 1.20 1.13 -4.24 -23.65 -17.52 Alkim Kimya 1,115,799 3.70 4.32 3.86 0.00 -25.77 -43.86 AlternatifBank 628,788 0.68 0.79 0.72 0.00 -14.29 -64.98 Alarko Carrier 35,903 6.95 7.95 7.65 -0.65 -9.47 -43.50 Alternatif Yat. Ort. 217,732 0.35 0.40 0.36 -7.69 -20.00 -62.93 Altınyıldız 81,667 3.56 4.36 3.98 -6.13 -26.30 -46.93 Altınyağ 8,513,940 0.31 0.53 0.51 59.38 34.21 -33.77 Anadolu Cam 1,859,179 1.01 1.21 1.02 -8.93 -25.55 -59.80 Anadolu Efes 1,672,406 12.60 13.70 12.90 -0.77 0.78 -5.14 Anadolu Hayat Emek. 8,009,811 1.34 1.69 1.37 1.48 -36.28 -59.16 Anadolu Sigorta 26,729,621 0.83 0.98 0.87 7.41 -12.12 -41.44 Anel Telekom 1,887,546 2.28 2.58 2.45 6.06 19.51 -18.08 Arçelik 14,829,665 2.07 2.35 2.09 -4.57 -38.89 -73.17 Arena Bilgisayar 1,040,172 1.30 1.47 1.30 -6.47 -11.56 -62.15 Arsan Tekstil 547,457 0.74 0.92 0.78 -2.50 -13.33 -45.45 Aselsan 1,484,285 2.72 3.00 2.80 -1.41 -16.67 -55.94 Anadolu Isuzu 245,272 4.02 4.44 4.06 -0.98 -26.18 -54.06 Ata Yat. Ort. 502,265 0.39 0.46 0.40 -13.04 -6.98 -57.89 Atakule G.M.Y.O. 2,398,554 0.75 0.87 0.76 -1.30 -6.17 -53.30 Atlas Yat. Ort. 470,780 0.35 0.41 0.37 -5.13 -17.78 -70.03 Atlantis Yat. Ort. 542,517 0.31 0.36 0.32 -3.03 -23.81 -66.69 Aviva Sigorta 1,060,880 7.25 10.75 8.60 23.16 79.90 -14.06 Avrasya Yat. Ort. 353,419 0.26 0.29 0.26 -3.70 -21.21 -67.09 Ayen Enerji 3,264,667 1.23 1.48 1.31 7.38 -20.12 -57.47 Aygaz 5,616,970 1.78 2.08 1.80 -10.00 -20.35 -58.97 Bagfaş 652,163 69.50 85.50 81.00 9.46 -15.63 16.92 Bak Ambalaj 187,527 1.71 1.99 1.81 4.02 -19.20 -54.29 Asya Katılım Bankası 139,855,544 1.36 1.62 1.42 5.19 -5.96 -65.46 Banvit 1,348,157 1.20 1.37 1.26 -1.56 -18.71 -54.18 Başkent Yat. Ort. 47,563 0.51 0.57 0.53 -1.85 -8.62 -34.57 Batı Çimento 59,775 4.85 5.75 5.10 -5.56 -12.82 -50.72 Batısöke Çimento 399,571 0.76 0.84 0.79 -2.47 -27.52 -72.09 Grundig Elektronik 3,517,359 0.38 0.44 0.38 -5.00 -22.45 -75.41 Beşiktaş Futbol Yat. 4,040,426 1.46 1.69 1.49 -2.61 -20.74 -24.75 BİM Birleşik Mağ. 1,357,380 30.25 33.50 30.50 -1.61 -12.23 -11.57 Bisaş Tekstil 155,563 0.38 0.43 0.38 -2.56 -24.00 -71.85 Bolu Çimento 1,099,976 1.07 1.18 1.09 -2.68 -15.50 -42.06 Bosch Fren Sistemleri 53,401 41.75 47.25 42.25 0.60 -11.98 -57.75 Bossa 971,084 1.30 1.52 1.44 0.00 10.77 1.26 Borova Yapı 1,423,924 0.21 0.23 0.21 0.00 -16.00 -75.58 Borusan Mannesmann 85,932 6.10 7.55 7.10 5.19 -16.96 -24.47 Borusan Yat. Paz. 108,038 2.56 2.84 2.60 -4.41 -10.96 -31.09 Boyner Mağazacılık 4,474,761 0.58 0.66 0.60 1.69 -31.03 -80.26 Brisa 9,576 34.00 37.50 35.00 2.19 -14.63 -49.16 BSH Ev Aletleri 2,638 20.00 21.00 20.60 0.98 1.98 -20.75 Bumerang Yat. Ort. 1,484,698 0.36 0.45 0.37 -11.90 -21.28 -55.33 Bursa Çimento 31,300 4.40 5.28 4.50 -0.88 3.69 -34.35 Burçelik 66,749 10.10 14.00 13.60 30.14 6.25 -46.46 Burçelik Vana 1,503,816 0.53 0.60 0.60 7.14 -6.25 -56.83 Carrefoursa (A) 60,487 9.05 9.70 9.30 -1.59 -3.12 -45.29 Carrefoursa (B) 57,511 8.05 8.60 8.05 -2.42 -9.55 -52.65 Çelik Halat 225,919 2.32 2.70 2.40 4.80 -24.53 -33.20 Çemtaş 646,008 0.73 0.79 0.79 6.76 -18.56 -54.57 Ceylan Giyim 1,393,228 1.64 1.90 1.65 -10.33 -14.95 -70.00 Çimsa 1,507,757 2.72 3.12 2.96 2.78 -41.27 -59.75 Çelebi 851,739 5.50 7.15 5.75 13.19 -20.14 -39.44 Çimbeton 21,518 8.05 9.30 8.70 2.35 -19.44 -55.84 Çimentaş 14,113 3.64 3.98 3.72 -4.12 -15.45 -44.12 Ceytaş Madencilik 928,332 1.53 1.76 1.55 -4.91 -19.69 -42.59 Coca Cola 2,184,104 7.20 7.85 7.35 -1.34 -27.94 -45.00 Denizli Cam 52,783 1.88 2.09 1.98 -1.00 -20.80 -51.47 Denizbank 217,731 4.18 5.06 4.56 -4.20 -22.71 -29.22 Dentaş Ambalaj 172,900 0.49 0.59 0.50 -1.96 -9.09 -68.75 Derimod 375,849 1.72 1.87 1.77 2.31 -32.44 -57.53 Desa Deri 1,124,409 0.40 0.44 0.41 2.50 -26.79 -65.25 Deva Holding 105,314 6.75 7.85 6.90 -1.43 -29.59 -63.87 Demisaş Döküm 95,576 0.81 0.91 0.84 -1.18 -20.00 -46.94 Deniz Yat. Ort. 717,866 0.89 1.00 0.90 -6.25 -25.00 -33.13 Ditaş Doğan 167,785 1.45 1.70 1.48 -5.13 -27.45 -52.87 Doğan Burda 505,905 1.01 1.21 1.05 -5.41 -35.58 -59.91 Doğan Gazetecilik 2,218,939 1.17 1.54 1.22 -13.48 -30.68 -60.95 Doğan Holding 33,564,633 1.12 1.32 1.12 -8.20 -18.84 -49.55 DJ İstanbul 20 6,938,387 7.94 8.76 7.94 -3.64 -13.51 -46.71 DJ Türkiye 15 A Tipi BYF 596,112 7.74 8.56 7.76 -4.90 -16.56 -44.96 Doğuş Otomotiv 2,361,260 1.93 2.26 1.93 -10.65 -22.80 -76.91 Componenta Dökümcülük 568,669 4.08 4.84 4.36 4.31 21.11 14.02 Duran Doğan Basım 178,735 2.05 2.35 2.29 7.01 4.09 -40.98 Doğan Yayın Hol. 90,145,537 0.87 1.03 0.88 -1.12 -38.46 -81.51 Dyo Boya 3,943,763 0.22 0.25 0.23 -4.17 -32.35 -70.89 Eczacıbaşı Yat. Ort. 288,707 0.43 0.48 0.43 -6.52 -14.00 -48.95 Eczacıbaşı İlaç 6,308,829 1.14 1.27 1.16 -4.13 3.57 -30.41 Eczacıbaşı Yapı 958,373 1.04 1.25 1.08 -12.90 -32.50 -69.66 Eczacıbaşı Yatırım 2,328,408 2.03 2.16 2.13 0.95 1.43 -37.66 Edip İplik 202,266 2.28 2.70 2.48 -3.50 -35.42 -59.67 Efes Holding - 0.00 0.00 14.60 0.00 0.00 0.00 Ege Endüstri 58,823 6.15 7.30 6.25 -4.58 -16.11 -51.23 Ege Gübre 322,547 24.00 29.75 25.50 -4.67 -29.17 -53.52 Ege Seramik 4,675,842 0.38 0.45 0.39 -7.14 -33.90 -80.79 Egeli Co. Yat. Ort. 1,063,249 0.32 0.37 0.33 -8.33 -38.89 -66.33 Emek Elektrik 3,585,816 0.27 0.31 0.29 0.00 -6.45 -60.81 Eminiş Ambalaj 965,837 5.80 8.05 7.95 20.45 91.11 131.10 Enka İnşaat 12,012,571 5.40 6.40 5.45 -5.22 -25.85 -64.55 Erbosan 38,838 4.30 4.92 4.38 -4.78 -2.23 -54.44 Ereğli Demir Çelik 20,141,238 4.34 4.94 4.40 -7.17 -15.38 -40.03 Ersu Gıda 617,887 0.29 0.33 0.30 0.00 -23.08 -64.29 Escort Computer 3,609,935 0.98 1.29 1.16 17.17 9.43 -35.91 Euro Trend Yat.Ort. 3,919,479 0.87 1.25 0.97 -15.65 4.30 -19.83 Euro Yat.Ort. 401,214 0.55 0.64 0.63 8.62 -4.55 -37.00 EVG Yat. Ort. 83,907 0.43 0.50 0.45 -4.26 -19.64 -49.38 F-M İzmit Piston 659,413 6.60 7.40 6.90 0.73 -18.82 -42.67 Creditwest Faktoring 67,852 1.73 2.03 1.84 6.98 -5.64 -52.82 Favori Dinlenme Yer. 2,987,406 1.23 1.38 1.29 1.57 -21.82 -61.14 Fenerbahçe Sportif 31,242 43.75 51.00 45.00 -9.55 -36.20 42.09 Feniş Alüminyum 1,832,881 2.00 2.69 2.30 15.00 1.32 60.49 Finans Fin. Kir. 4,279,948 0.90 1.03 0.91 1.11 -37.67 -61.63 Finansbank 178,787 4.54 5.10 4.60 -4.96 15.15 -6.12 Finans Yat. Ort. 917,915 0.58 0.72 0.63 1.61 -31.52 -39.03 Ford Otosan 1,475,005 4.36 5.60 4.46 -7.08 -22.64 -56.98 Fortis Bank 7,984,476 0.81 0.99 0.83 -8.79 -16.16 -61.09 Frigo Pak Gıda 337,901 0.52 0.62 0.53 0.00 -26.39 -62.41 Galatasaray Sportif 4,789 120.00 126.00 122.00 0.83 -24.69 33.03 Garanti Faktoring 594,107 1.27 1.48 1.30 -5.11 -34.34 -67.32 Garanti Bankası 678,419,237 2.23 2.60 2.27 -9.92 -12.69 -63.29 Doğuş GE GMYO 883,609 0.48 0.55 0.50 2.04 -9.09 -63.77 Garanti Yat. Ort. 1,122,580 0.30 0.33 0.31 -3.13 -18.42 -54.28 Gediz İplik 1,307,675 0.39 0.46 0.43 2.38 -8.51 -66.41 Gedik Yat. Ort. 57,797 0.54 0.61 0.56 -6.67 -9.68 -41.38 Gentaş 141,611 0.89 1.00 0.91 -5.21 -9.00 -36.60 Gersan Elektrik 671,903 0.60 0.70 0.65 6.56 14.04 -46.72 Global Yat. Holding 15,859,842 0.25 0.29 0.27 -3.57 -54.24 -84.83 Goldaş Kuyumculuk 9,824,889 0.70 0.85 0.72 -7.69 -28.71 -75.51 Good-Year 83,788 7.20 7.75 7.30 -3.31 -20.65 -50.68 GSD Holding 44,120,157 0.39 0.47 0.41 -2.38 -38.81 -71.12 Göltaş Çimento 19,976 18.60 20.90 19.00 0.53 -22.45 -67.66 Gübre Fabrik. 2,764,771 23.25 28.75 27.75 19.61 -4.31 219.23 Güneş Sigorta 2,338,944 1.21 1.44 1.28 2.40 -44.35 -30.58 Halk Bankası 89,146,488 3.68 4.44 3.72 -11.43 -16.22 -66.39 Haznedar Refrakter 1,066,737 1.02 1.16 1.14 10.68 -24.00 -67.61 Hedef Yat. Ort. 307,691 0.32 0.36 0.33 3.13 -28.26 -64.13 Hektaş 2,510,082 0.61 0.69 0.63 1.61 -20.25 -41.37 Hürriyet Gzt. 77,119,341 0.81 0.94 0.83 0.00 -34.65 -74.95 İnfotrend Yat. Ort. 360,773 0.41 0.45 0.43 2.38 -18.87 -49.96 İdaş 474,867 1.00 1.21 1.05 6.06 -22.22 -75.81 İhlas Ev Aletleri 71,183,923 1.00 1.26 1.02 -15.00 -42.37 -58.12 Y ve Y GMYO 2,419,396 0.42 0.52 0.46 6.98 -29.23 -57.80 İhlas Holding 76,554,476 0.26 0.31 0.27 -6.90 -41.30 -74.53 Indeks Bilgisayar 1,362,600 0.85 0.94 0.89 1.14 -9.18 -51.48 İnfo Yat. Ort. 393,269 0.28 0.35 0.29 0.00 -25.64 -66.28 İntema 545,891 2.22 2.62 2.24 -5.49 -37.78 -65.00 Işıklar Ambalaj 2,941,571 0.30 0.34 0.31 -3.13 -16.22 -69.00 İş Bankası (A) 2 15,750.0017,820.00 17,820.00 10.00 -10.90 -4.70 İş Bankası (B) 97 660.00 720.00 660.00 -8.97 -6.38 -39.15 İş Bankası (C) 179,086,997 3.80 4.54 3.82 -10.75 -23.90 -45.67 İş Fin. Kir. 14,842,165 0.50 0.56 0.52 0.00 -11.86 -62.52 İş Girişim 353,881 1.36 1.50 1.40 -3.45 -15.15 -46.21 İş GMYO 29,850,098 0.59 0.66 0.62 5.08 -26.19 -62.19 İş Bankası (Kur) 8 3,515.00 3,970.00 3,710.00 -4.87 -28.59 -47.24 İş Y.Men.Değ. 2,810,099 0.80 0.95 0.84 -11.58 -28.21 -67.79 İş Yat. Ort. 320,101 0.55 0.61 0.56 -5.08 -8.20 -22.28 İzmir Demir Çelik 1,989,673 1.55 1.80 1.66 6.41 -26.55 -34.84 İzocam 271,793 9.40 10.60 10.00 1.52 2.56 -32.94 Kaplamin 85,872 3.76 4.18 3.82 0.53 -8.61 -60.00 Karel Elektronik 2,463,001 0.80 0.96 0.82 -3.53 -13.68 -66.49 Karsan Otomotiv 5,082,553 0.91 1.09 0.92 -7.07 -23.33 -64.89 Kartonsan 22,464 52.00 57.00 56.50 9.71 13.00 -6.14 Kelebek Mobilya 572,485 0.35 0.40 0.38 -2.56 2.70 -54.22 Kerevitaş Gıda 127,072 7.10 9.50 7.30 -6.41 -30.48 -22.34 Kent Gıda 21,316 22.70 25.75 24.50 4.26 -16.95 -39.34 Klimasan Klima 41,718 4.72 4.90 4.80 -0.83 0.00 -18.64 Koç Holding 32,708,539 2.66 3.00 2.78 -2.11 -16.77 -49.65 Konfrut Gıda 340,754 1.55 1.81 1.60 -2.44 -11.11 -62.26 Konya Çimento 13,266 33.00 35.50 33.50 -2.19 8.06 -31.38 Kordsa 733,118 1.27 1.42 1.38 7.81 -12.10 -62.09 Koniteks - 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 Koza Madencilik 50,519,919 0.92 1.07 0.95 3.26 -17.39 -81.61 Kardemir (A) 1,237,461 0.61 0.70 0.63 -7.35 -24.10 -64.41 Kardemir (B) 1,171,001 0.60 0.70 0.62 -8.82 -30.34 -64.97 Kardemir (D) 112,414,914 0.48 0.55 0.48 -9.43 -30.43 -65.22 Kristal Kola 1,700,793 0.53 0.61 0.60 5.26 -23.08 -51.61 Karsu Tekstil 5,268,542 0.34 0.39 0.35 -7.89 -31.37 -71.77 Kütahya Porselen 966,699 0.92 1.05 0.93 -7.00 -41.51 -17.00 Link Bilgisayar 2,309,685 1.05 1.62 1.44 37.14 5.88 -46.27 Logo Yazılım 1,075,403 1.48 2.08 1.74 19.18 1.16 -50.29 Lüks Kadife 176,244 1.15 1.34 1.21 -6.92 -19.87 -55.19 M. Yılmaz Yat. Ort. 123,632 0.34 0.39 0.36 -2.70 -28.00 -57.14 Marbaş B Tipi Yat. Ort. 73,059 0.80 0.97 0.83 -8.79 18.57 -16.63 Mardin Çimento 370,246 3.30 3.70 3.32 -5.68 -17.82 -30.14 Marmaris Altınyunus 666,360 5.10 5.70 5.20 0.97 -16.80 -48.51 Martı Otel 1,854,825 0.39 0.44 0.41 -2.38 -18.00 -64.96 Marshall 9,697 6.55 7.15 6.80 -2.16 -22.73 -50.80 Mensa Mensucat 8,920,570 0.23 0.26 0.25 0.00 -28.57 -69.51 Merko Gıda 983,840 1.44 1.85 1.85 12.80 -7.50 -15.91 Merkez B Tipi Yat.Ort. 1,844,745 0.43 0.74 0.45 -40.00 -43.04 -53.61 Menderes Tekstil 9,779,977 0.19 0.23 0.19 -13.64 -24.00 -66.07 Metemteks 1,289,872 0.26 0.30 0.27 -6.90 -20.59 -70.00 Metro Yat. Ort. 1,726,993 0.37 0.45 0.40 2.56 -23.08 -70.37 Migros 188,438 15.30 19.10 17.40 4.19 -20.55 -21.76 Milpa 6,735,188 0.68 0.81 0.69 -11.54 -31.00 -66.99 Mutlu Akü 1,201,204 1.14 1.32 1.17 -4.88 -32.37 -52.05 Netaş Telekom. 115,748 11.10 12.30 11.50 0.88 2.68 -58.57 Net Holding 32,453,512 0.32 0.40 0.34 -10.53 -24.44 -70.69 Net Turizm 2,501,773 0.44 0.52 0.46 -8.00 -14.81 -60.34 Nurol GMYO 5,599,921 1.17 1.52 1.25 5.04 -14.97 -58.88 Nuh Çimento 10,601 9.65 10.50 9.90 -1.98 -18.85 -21.91 Olmuksa 297,289 3.90 4.72 4.40 13.40 59.42 -15.29 Otokar 1,314,604 7.00 7.85 7.00 -5.41 -34.58 -62.41 Oyak Yat.Ort. 1,140,833 0.31 0.39 0.33 6.45 -19.51 -58.75 Özderici GMYO 526,422 0.55 0.65 0.57 -1.72 -17.39 -66.27 Park Elek. Madencilik 5,695,010 0.91 1.07 0.92 -6.12 -23.33 -56.19 Parsan 2,399,142 0.99 1.12 1.03 -2.83 -23.70 -63.21 Penguen Gıda 897,741 0.48 0.54 0.50 0.00 -30.56 -74.36 Pera GMYO 6,880,704 0.29 0.33 0.30 -6.25 -31.82 -84.96 Petkim 19,855,374 4.14 4.86 4.60 10.05 5.02 -46.51 Petrol Ofisi 1,291,787 2.86 3.38 2.94 -2.00 -37.45 -45.68 Pınar Et Ve Un 2,453,471 1.56 2.01 1.75 8.02 -22.91 -55.55 Pınar Su 613,589 2.68 3.26 2.84 6.77 -11.80 -53.90 Pınar Süt 1,928,973 2.40 3.16 2.60 4.84 -27.78 -64.22 Pimaş 421,677 1.14 1.28 1.14 -1.72 -25.49 -70.47 Türk Prysmian Kablo 128,289 1.82 2.23 1.93 -1.53 -11.87 -41.57 Ray Sigorta 1,184,052 1.20 1.48 1.23 -11.51 -17.45 -72.61 Reysaş Lojistik 19,137,228 0.95 1.20 1.05 10.53 -49.76 -79.85 Sabancı Holding 15,822,581 3.30 3.98 3.40 -8.11 -21.30 -46.09 Sağlam GMYO 1,037,953 0.39 0.43 0.40 -4.76 -18.37 -66.10 Sanko Pazarlama 78,740 1.79 2.10 1.80 -7.69 -17.81 -50.55 Sarkuysan 720,754 1.76 2.07 1.76 -10.66 -22.12 -39.93 Advansa Sasa 8,202,351 0.26 0.29 0.27 -3.57 -15.63 -60.87 Selçuk Ecza Deposu 12,302,449 0.97 1.09 0.99 0.00 -14.66 -55.28 Serve Kırtasiye 1,803,134 0.55 0.66 0.58 3.57 -28.40 -64.20 Sinpaş GYO 2,879,853 1.72 2.01 1.75 -8.85 -25.53 -78.66 Soda Sanayii 401,289 0.90 0.98 0.91 -5.21 0.00 -45.29 Söktaş 41,473 2.56 3.02 2.56 -7.25 -26.01 -56.08 Sönmez Filament 294,523 0.50 0.56 0.53 0.00 -15.87 -71.51 SP-IFCI Akbank BYF 56,756 7.30 8.02 7.30 -4.45 -13.51 -49.66 Şekerbank 21,080,776 1.14 1.36 1.16 -5.69 -30.12 -77.20 Şeker Piliç 718,723 1.17 1.27 1.22 2.52 -20.26 -67.89 Şişe Cam 20,105,312 1.02 1.27 1.05 -15.32 -22.22 -55.51 T. Demir Döküm 1,411,824 2.88 3.58 2.94 -5.16 -9.82 -67.87 T. Ekonomi Bank. 43,771,351 0.78 0.95 0.79 -13.19 -33.05 -72.57 T. Kalkınma Bank. 187,793 2.64 3.10 2.70 -4.93 -18.18 -49.07 T. Tuborg 1,045,792 0.85 1.03 0.86 -4.44 -23.21 -53.01 Tacirler Yat.Ort. 693,063 0.36 0.42 0.36 -12.20 -33.33 -52.63 Taç Yat. Ort. 64,022 0.94 1.03 1.00 3.09 -2.91 -47.77 Taksim Yat. Ort. 709,957 0.36 0.39 0.38 0.00 -38.71 -63.81 Tat Konserve 2,624,261 1.21 1.40 1.23 0.82 -28.49 -60.32 TAV Havalimanları 18,524,740 3.42 4.54 3.52 -4.86 -23.81 -67.10 Tesco Kipa 189,757 4.40 4.84 4.42 -3.91 -17.38 -59.26 Tekstilbank 20,828,179 0.49 0.57 0.50 -7.41 -41.86 -65.03 Tekstil Fin. Kir. 2,904,024 0.30 0.35 0.34 3.03 -19.05 -70.43 Tek-Art Turizm 2,508,684 0.40 0.47 0.41 -6.82 -24.07 -71.13 Tekfen Holding 27,522,077 4.18 5.08 4.56 9.62 -13.14 -28.77 Türk Hava Yolları 16,016,625 4.80 5.80 5.45 14.50 -10.66 -36.63 Tire Kutsan 40,280 9.40 10.70 9.95 -0.50 -15.68 20.61 Tofaş Oto. Fab. 11,720,305 1.41 1.94 1.45 -18.99 -38.30 -75.53 Toprak Fin. Kir. - 0.00 0.00 5.45 0.00 0.00 0.00 Trakya Cam 6,636,479 0.98 1.09 0.99 -1.00 -10.00 -60.40 Trabzonspor Sportif 89,871 8.20 9.25 8.60 -6.01 -40.69 32.16 T.S.K.B. 11,875,088 0.77 0.89 0.84 7.69 -17.65 -45.60 TSKB Yat. Ort. 219,075 0.34 0.37 0.36 0.00 -16.28 -44.60 Tukaş 672,844 0.39 0.43 0.41 -2.38 -2.38 -64.66 Turcas Petrol 19,143,066 2.13 2.54 2.27 7.58 -42.09 -69.04 Turkcell 21,989,847 7.40 9.00 8.65 13.82 15.33 -30.28 Tüpraş 7,342,833 17.10 19.50 17.30 -11.28 -13.07 -42.53 Türk Telekom 22,455,593 3.26 3.58 3.34 1.21 4.37 -27.71 Türk Traktör 651,285 4.38 4.92 4.42 -4.33 -42.97 -66.80 Usaş 3,191,357 0.82 0.90 0.84 -2.33 -7.69 -64.10 Uki Konfeksiyon - 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 Ülker Bisküvi 2,178,583 1.95 2.17 1.96 -4.85 -26.32 -57.54 Ünal Tarım Ürün. - 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 Ünye Çimento 534,206 2.30 2.52 2.33 -4.12 -33.81 -60.18 Uşak Seramik 406,189 0.54 0.61 0.55 -5.17 -26.67 -69.44 Vakıflar Bankası 263,204,159 1.31 1.59 1.32 -11.41 -34.98 -67.21 Vakıf Fin. Kir. 2,236,971 1.28 1.49 1.31 -7.75 -14.94 -81.42 Vakko Tekstil 10,944,956 0.32 0.40 0.38 15.15 -16.08 -44.85 Vanet 2,320,658 0.98 1.06 1.00 0.00 -13.79 -65.59 Varlık Yat. Ort. 526,472 0.39 0.43 0.39 -4.88 -29.09 -69.85 Vestel 6,101,169 0.83 1.00 0.85 -4.49 -33.07 -70.69 Vestel Beyaz Eşya 17,336,724 1.14 1.39 1.17 0.00 -42.36 -68.16 Vakıf Girişim 478,339 4.70 5.35 4.96 -2.75 -5.52 -56.87 Vakıf Yat. Ort. 1,059,940 0.60 0.67 0.60 -3.23 -10.45 -60.25 Vakıf GMYO 228,890 0.99 1.06 1.01 -0.98 -10.62 -56.59 Viking Kağıt 10,131,928 0.26 0.51 0.42 55.56 5.00 -77.05 Yataş 1,175,621 0.79 0.90 0.86 7.50 -24.56 -53.51 Yatırım Fin. Yat. Ort. 406,728 0.35 0.40 0.38 2.70 -15.56 -54.76 Yazıcılar Holding 258,120 4.84 5.20 5.15 6.40 -5.50 -47.53 Yapı ve Kredi Bank. 80,989,782 1.84 2.14 1.88 -2.08 -16.81 -47.57 Yapı Kredi Fin. Kir. 281,730 1.22 1.41 1.24 -3.88 -20.00 -60.99 Yapı Kredi Koray GMYO 2,605,947 0.70 0.79 0.71 -1.39 -45.38 -78.74 Yapı Kredi Sigorta 402,124 6.20 7.65 6.40 -12.33 -36.63 -35.05 Yapı Kredi Yat. Ort. 812,330 0.43 0.49 0.45 -8.16 -16.67 -53.61 Yünsa 57,788 0.79 0.93 0.87 -2.25 -6.45 -47.90 Zorlu Enerji 3,411,565 2.13 2.59 2.15 -5.70 -40.61 -56.30 Altınyunus Çeşme 677,071 1.60 1.90 1.62 -2.41 -24.30 -65.24 Berdan Tekstil 95,582 0.66 0.73 0.67 -2.90 -25.56 -66.33 Birlik Mensucat 67,418 0.34 0.42 0.37 2.78 -7.50 -77.02 Dardanel 1,558,140 0.26 0.30 0.29 7.41 -14.71 -71.00 Doğusan 1,322,891 0.63 0.73 0.66 0.00 -9.59 -66.71 Ege Profil 278,657 1.40 1.57 1.53 5.52 -19.47 -48.49 Fon Fin.Kir. 787,680 4.20 5.00 4.28 1.90 -60.00 -73.08 Ipek Matbaacılık 33,014,916 0.67 0.77 0.72 4.35 -10.00 -77.38 Lafarge Aslan Çimento 8,780 36.00 43.75 38.75 -5.49 -23.27 -42.82 Meges Boya 4,138,330 0.73 0.94 0.73 -3.95 -6.41 -64.04 Metemtur Otelcilik 1,212,713 0.76 0.92 0.81 6.58 -23.58 -63.35 Mert Gıda 1,902,137 0.54 0.65 0.57 3.64 -12.31 -71.78 Petrokent Turizm 73,809 18.00 20.20 18.00 -7.69 20.00 -12.62 Silverline Endüstri 7,868,629 0.38 0.46 0.44 12.82 -18.52 -79.05 Sönmez Pamuklu 1,427,930 0.52 0.67 0.56 -12.50 -27.27 -80.00 Şeker Fin. Kir. 586,281 0.26 0.30 0.28 3.70 -24.32 -73.08 Boyasan Tekstil 877,515 0.17 0.21 0.18 -5.26 -18.18 -37.93 Çbs Boya 409,377 0.19 0.24 0.21 -4.55 -19.23 -66.13 Egeplast 66,989 0.69 0.84 0.71 -7.79 -40.34 -44.09 Esem Spor Giyim 140,247 0.36 0.42 0.39 -2.50 -7.14 -85.00 ÇBS Printaş 540,664 0.22 0.27 0.22 -15.38 -26.67 -78.00 EGS G.M.Y.O. 1,238,434 0.25 0.30 0.27 0.00 -34.15 -50.00 Makina Takım 260,110 0.19 0.22 0.19 -5.00 -26.92 -54.76 Mazhar Zorlu Holding 69,798 0.37 0.45 0.38 -13.64 -25.49 -63.46 Okan Tekstil 1,052,365 1.01 1.38 1.11 13.27 -9.76 362.50 Selçuk Gıda 2,034,543 0.23 0.27 0.23 -8.00 -4.17 -63.49 Transtürk Hold. 199,779 0.19 0.24 0.19 -13.64 -17.39 -50.00 Tümteks 219,719 0.21 0.26 0.22 -4.35 -15.38 -42.11 Armada Bilgisayar 928,061 0.62 0.74 0.65 -4.41 -48.41 -69.72 Datagate Bilgisayar 756,452 0.96 1.10 0.96 1.05 -36.00 -56.56 Plastikkart 847,664 1.53 1.76 1.53 -3.16 -11.56 -49.67 Y A T I R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ ? A TİPİ FONLAR Altın Fonları Bizim M. Değ. (A) Altın ve En. Kar. 0.008689 0.02% Değişken Fonları Bankpozitif Kr. ve Kalk. Ban.(A) Değ. 0.010635 11.40% Ergoİsviçre Sig. (A) Tipi Değ. 0.015670 7.22% Nurol Men. (A) Değ. 0.629500 4.93% Garanti M. (A) Port.Yön.Hiz.Değ. 0.041913 3.03% Unicorn Capital İstanbul (A) Değ. 0.268189 2.85% Abank (A) Değ. 1.333821 2.84% Global Men. (A) Değ. 14.852583 2.60% Strateji Men (A) Değ. 0.870763 2.50% Millennium Bank (A) Değ. 0.016863 2.29% Hak Men. (A) Değ. 0.765712 2.17% Vakıfbank (A) Değ. 6.703823 2.11% Dundas Ünlü (A) Değ. 0.012557 2.08% Ziraat Ban. (A) Değ. Başak 0.007362 2.08% Şekerbank (A) Değ. 0.178921 2.01% Yapı Kr. Y. (A) Özel Portföy Yön. 0.038581 1.93% Teb Var.Yön. Hiz. (A) Değ. 0.015718 1.91% Raymond J. (A) Değişken 0.009004 1.89% Kalkınma Ban (A) Değ. 1.780574 1.86% Akbank (A) Değ. 0.042595 1.84% İş Bank (A) Değ. 2.935655 1.79% Garanti B. (A) Tipi Değ. 0.007190 1.68% Ata Yat (A) Değ. 0.132477 1.67% İş Bank (A) Priv. Değ. 0.009120 1.62% Halkbank (A) Değ. 0.059325 1.60% Başkent Men (A) Değ. 0.011094 1.59% Sanko Men.(A) Değ. 0.029644 1.50% Garanti B. Özel B. (A) Değ. 0.011076 1.49% ING Bank (A) Tipi Değ. 0.921197 1.40% HSBC Bank (A) Değ. 19.092287 1.27% Ziraat B. (A) Değ. Değer 0.008588 1.20% Eczacıbaşı (A) Değ. 1.899136 1.14% Tekstil Men (A) Değ. 0.045467 0.94% Denizbank (A) Değ. 0.147851 0.94% Yapı Kredi Y. (A) Değ. 0.089974 0.82% Tacirler Men (A) Değ. 0.314525 0.77% Ziraat Yat. (A) Değ. 0.056055 0.76% Finans Yat. (A) Değ. 0.065647 0.57% Finansbank (A) Değ. 12.397142 0.57% Global M. (A) Değ. P.Reis 0.279668 0.55% Ergoİsviçre H. (A) Tipi Değ. 0.014270 0.48% İş Yat. (A) Değ. 0.470967 0.46% Acar (A) Değ. 0.126596 0.26% Yatırım F. (A) Değ. 0.239426 -0.17% Ziraat B. (A) Değ. 24.072918 -0.29% Turkish Y. (A) Değ. 0.022188 -0.31% Anadolubank (A) Değ. 0.019093 -0.43% Eczacıbaşı (A) Değ. Anl. 0.057107 -0.56% Meksa Yat (A) Değ. 0.038744 -0.62% Taib Yat. (A) Değ. 0.188682 -0.69% Endeks Fonları İş Bank (A) Tekno. 0.003497 5.68% Mali Sek Dışı NFIST20 BYF 8.181147 5.53% Bizim M. DJIM Türkiye (A) Tipi BYF 7.276811 4.23% Ata Yat (A) U30 0.022839 3.48% Global M. (A) U100 0.009946 3.45% Unicorn C. (A) Dow J. Isl.Mar.Tur. 0.091941 3.37% Yapı Kredi Yat. (A) U30 0.017739 3.33% Vakıfbank (A) U30 0.125078 3.27% Dow Jones İstanbul 20 8.184087 3.26% Akbank (A) U30 0.018390 3.18% Garanti Ban. (A) U30 0.010094 3.15% HSBC Yat. (A) U30 0.028801 3.08% İş Bank (A) U30 0.015422 2.98% Ziraat B. (A) IMKB30 End. 0.008950 2.91% YKB (A) Özel Bank. U30 End. 0.030377 2.90% ING (A) Tipi İMKB Ul. 30 End. 0.026742 2.89% S&P/IFCI Türkiye (A) Akbank BYF 7.507025 2.67% İş Yat. Dow J. Türkiye EA 15 (A) BYF 7.988582 2.66% YKB (A) İMKB U100 End. . 0.931170 2.31% Denizbank (A) U100 0.018918 2.29% İş Bank (A) U-Mali 0.018953 0.82% SMIST İst. 25 A Tipi BYF 5.026446 0.27% Fon Sepeti Fonları Finansbank Sentez (A) 0.007940 1.56% Hisse Fonları ING Bank (A) Tipi Hisse 0.965826 4.55% Finansbank (A) Hisse 0.029013 3.43% HSBC (A) Tipi Var.Yön.Hiz. Hisse 0.006774 3.07% Abank (A) Hisse 0.023112 2.79% Eczacıbaşı (A) Hisse 0.008076 2.68% İş Bank (A) Hisse 17.972150 2.57% Garanti B. (A) Tipi His.Sen. 0.414467 2.29% TSKB (A) Hisse 0.019610 2.22% Akbank Özel B. Port.Yön.(A) His. 0.021860 2.14% Kalkınma Yat. (A) Hisse 0.020145 2.07% Akbank (A) Hisse 0.528185 1.97% Denizbank (A) Hisse 0.060508 1.74% Teb Yat.(A) Hisse 0.018578 1.42% Fortis Y. Men. (A) His.Sen. 0.015066 1.39% Gedik Yat. (A) Hisse 0.017484 1.10% Bizim M. Değ. (A) Hisse 0.009768 1.06% YKB (A) Hisse 0.321174 0.75% Tekstilbank (A) Hisse 1.902555 0.73% Fortis Bank (A) KOBİ Hisse 28.873864 0.01% Strateji M. Değ. (A) Risk His.Sen. 0.016626 -0.20% İştirak Fonları İş Bank (A) İştirak 10.714862 1.63% Yapı Kredi Yat. (A) Koç Ş.İştirak 0.117958 -0.52% Akbank (A) Sab.H İştr. 0.022505 -0.96% Karma Fonları Acar (A) Karma 0.015778 2.67% Global Men. (A) Karma 0.030848 2.29% Finans Yat. (A) Karma 0.059776 2.07% Vakıfbank (A) Karma Bereket 0.011885 2.01% Vakıfbank (A) Karma 0.253752 1.97% Ziraat Ban. (A) Karma 0.037488 1.95% İş Bank (A) Karma Kum. 0.054037 1.94% Teb (A) Karma 1.395123 1.62% Raymond J. (A) Tipi Karma 0.008221 1.58% Halkbank (A) Karma 15.534100 1.48% YKB (A) Karma 0.133636 1.17% Gedik Yat. (A) Karma 0.249167 1.02% Ata Yat (A) Karma 8.564506 0.99% Tacirler M. (A) Karma 0.594486 0.94% Evgin Men (A) Karma 0.353683 0.44% Yapı Kredi Yat. (A) Karma 0.440505 0.43% Denizbank (A) Karma 0.276721 0.07% Global M. (A) Karma Aktif Str. 0.023514 -0.02% Özel Fonları Teb Y. (A) Teb Grb. Özel Değ. 0.007909 3.16% Abank (A) Anadolu Özel 0.055519 2.73% YKB (A) Koç Allianz Sig. Özel 0.218798 2.10% Teb (A) Alarko Özel 0.523094 1.05% Yatırım F. (A) Resan Özel 0.205635 -0.28% Sektör Fonları Akbank (A) Mali Kur. Sek. 0.036078 1.86% Bizim Men. Değ. (A) İnşaat 0.009172 -0.77% YBMK Fonları YKB (A) YBMK 7.771239 2.87% B TİPİ FONLAR Altın Fonları İst. Gold B Tipi Altın BYF 36.623633 -0.61% Teb (B) Altın 0.011713 -0.80% Akbank (B) Altın 0.011555 -1.11% Garanti B. (B) Tipi Altın 0.013246 -1.16% Değişken Fonları Eczacıbaşı (B) Büy. Am. 0.009527 3.09% Denizbank (B) Değ. Birikim 0.351828 2.87% İş Bank (B) Tipi Değ. TEMA Çevre 0.009791 2.29% Delta Menkul (B) Değişken 0.012088 2.23% Teb Yat.(B) Büyüme Am.Değ. 0.014869 2.02% Dundas Ünlü (B) Değ. 0.015577 1.93% Teb (B) CGold Değişken 0.288688 1.91% Unicorn Capital (B) Değ. 0.012279 1.88% Raymond James (B) Değ. 0.013004 1.74% Ergoİsviçre Hay. (B) Tipi 0.020673 1.54% Garanti B. (B) Port. 0.016171 1.41% Garanti B. Fle i (B) Değ. 36.214575 1.34% HSBC Y. (B) Var. Yön. Hiz. 0.016198 1.31% Garanti Ban. Özel B. (B) 0.017310 1.26% HSBC Yat. Orion (B) Değ. 0.469572 1.15% YKB (B) Büy.Am. Değ. 79.739403 1.15% Şeker Yat. Men. (B) Değ. 0.014316 1.14% Teb Var.Yön. Hiz. (B) Değ. 0.573002 1.14% Teb (B) Kurumlara Yönelik Değ. 0.016212 1.10% İş Bank (B) Priv. Değ. 0.012967 1.10% Yatırım Finans. (B) Değişken 0.014536 1.07% Garanti M. (B) Port.Yön.Hiz.Değ. 0.089577 1.06% İş Yat. (B) Değ. 0.241770 1.05% Tekstilbank (B) Değ. 7.349058 1.04% Eurobank Tekfen (B) Değişken 0.787578 1.04% Akbank Özel B. Port.Yön.(B) 0.018273 1.03% Teb (B) Değişken 0.166277 1.03% YKB (B) Özel B. Büy. Am. 0.016412 1.02% İş Bank (B) Değ. 30.849623 1.00% Teb Yat.(B) Değ. 0.383872 0.94% Ak Yat. B Tipi Değ. 0.032534 0.92% Akbank (B) Değ. 0.058361 0.91% Fortis (B) Özel Bank. 5,338.246364 0.90% Halkbank (B) Değ. 13.733515 0.89% HSBC Yat. (B) Değ. 0.731054 0.86% Ata Yat (B) Özel Port. 0.020487 0.82% Fortis Bank (B) Orta V. 0.029406 0.79% Abank (B) Değ. 1.054808 0.76% Ata Yat (B) Değ. 0.832372 0.76% TSKB (B)Gelir Amaçlı 4 Mevsim 0.043452 0.74% YKB (B) Değ. 10.998458 0.70% Vakıfbank (B) Değ. 60.218496 0.67% Anadolubank (B) Değ. 0.022680 0.67% TSKB (B) Değ. 3.452295 0.66% YKB (B) Özel Bank.Değ. 0.016118 0.62% Ziraat Ban. (B) Değ. 57.054815 0.60% Kalkınma Ban (B) Değ. 14.741596 0.57% Ziraat Yat. (B) Değ. 30.432082 0.55% Finansbank (B) Değ. 0.021953 0.53% Turkishbank (B) Değişken 0.013916 0.41% Yapı Kredi Y. (B) Özel Port. 0.365957 0.38% Ekinciler (B) Değ. 2.198799 0.35% Nurol Men. (B) Değ. 0.032876 0.33% Finansbank Uzun V. (B) Değ. 0.017358 0.27% Global Men. (B) Değ. 0.108957 0.27% Finansbank Fin.Anlz. (B) Değ. 0.012281 0.23% Acar (B) Değ. 0.016479 0.19% İnfo Yat. Büy.Amaçlı (B) Değ. 0.056974 0.06% Finansbank Quant (B) Değ. 0.009914 -0.35% Taib Yat. (B) Değ. 0.423060 -0.75% Eczacıbaşı (B) Değ. 0.031176 -1.90% Endeks Fonları FTSE İstanbul FBIST B Tipi BYF 115.054931 2.15% İş Y. - İBo x TR Gös.Tahvil (B) BYF 10.583131 1.91% Garanti B. (B) Uzun Bono End. 0.016113 1.38% Fon Sepeti Fonları YKB (B) Dünya Fonları Sepeti 0.008812 2.13% Finansbank Sentez (B) Sep. 0.010955 0.58% Karma Fonları İş Bank (B) Karma 0.016897 1.90% Finansbank Refleks (B) Karma 0.010163 -0.98% Likit Fonları Millennium Bank (B) Likit 0.020775 0.44% Finansbank (B) Likit 44.836505 0.41% Finans Yat.(B) Likit 0.027968 0.41% Şekerbank (B) Likit 0.661189 0.40% TSKB (B) Likit 1.403396 0.39% Fortis Yat. Men. Değ. (B) Likit 0.020543 0.37% Raymond James (B) Likit 0.072295 0.36% ING Bank (B) Tipi Likit 35.884299 0.35% Kalkınma Ban (B) Likit 0.043478 0.34% Ata Yat (B) Likit 0.216133 0.34% Bankpoz. Kredi ve Kalk. Ban.(B) Likit 0.017967 0.34% İş Bank (B) Büyük Bireysel Yat. Likit 0.015928 0.33% Fortis Bank (B) Likit 141.169584 0.33% Yapı Kredi Yat. (B) Likit 0.029042 0.33% İş Bank (B) İnt. Likit 3.991436 0.33% Halk Yat. (B) Likit 0.031884 0.32% Ziraat Yat. (B) Likit 99.312376 0.32% Global Men. (B) Likit 0.042363 0.32% HSBC Bank (B) Likit 26.367567 0.32% Halkbank (B) Likit 0.021698 0.32% Garanti Ban. (B) Likit 25.038584 0.32% Tacirler Men (B) Likit 0.015295 0.31% Tekstilbank (B) Likit 8.027664 0.31% Vakıfbank (B) İnternet Likit 8.250773 0.31% Oyak Yat.B Tipi Likit 0.010474 0.31% YKB (B) Likit 0.108790 0.31% Halkbank (B) Elektronik Likit 38.125129 0.31% Abank (B) Likit 2.031749 0.30% Teb (B) Likit 2.626213 0.29% Vakıfbank (B) Likit 23.550049 0.29% Gedik Yat. (B) Likit 1.078719 0.29% Ziraat Ban. (B) Likit 66.320331 0.29% Garanti Ban. (B) Elma Likit 61.757538 0.29% Denizbank (B) Likit 0.347488 0.29% İş Bank (B) Likit 101.944069 0.29% Yatırım Finans. (B) Likit 0.357941 0.28% Sanko Men.(B) Likit 0.022971 0.28% Akbank (B) Likit 15.784674 0.28% Turkishbank (B) Likit 0.024767 0.26% Anadolubank (B) Likit 0.086612 0.25% Ergoİsviçre Sig. (B) Tipi Likit 0.318365 0.25% Eczacıbaşı (B) Likit 3.414200 0.25% Delta Menkul (B) Likit 0.014911 0.25% Eurobank Tekfen (B) Likit 1.123105 0.25% İnfo Yat. (B) Likit 0.020401 0.24% Unicorn Capital (B) Likit 0.025821 0.23% Evgin Men (B) Tipi Likit 0.046597 0.22% Ekinciler (B) Likit 0.123829 0.22% Meksa (B) Likit 0.032089 0.21% Öncü Men. Değ. B Tipi Likit 0.012572 0.12% Özel Fonları İş Yatırım (B) Sütaş Değ. Özel 0.017912 1.42% Teb B Tipi Farlas Otomotiv Değişken Özel 0.125496 0.95% Teb (B) Galatasaraylılar Der. Özel Likit 0.011993 0.29% Bizim Men. Değ. (B) Özel Eko 0.016082 0.13% Tahvil ve Bono Fonları YKB (B) T/B (E.bond) 0.026883 10.07% Vakıfbank (B) T/B (Eurobond) 0.010264 9.73% İş Bank (B) T/B 0.010272 9.47% Teb Var.Yön. Hiz. (B) Tahvil/Bono 0.026820 3.31% İş Bank (B) T/B (EURO Eurobond) 0.010098 3.26% Teb (B) T/B 7.066763 2.74% Eczacıbaşı (B) Tahvil ve Bono 0.015202 2.51% Millennium Bank (B) Tahvil 0.022311 1.98% Teb (B) Platin Tahvil ve Bono 0.014740 1.89% Teb Yat (B) Tahvil 0.094739 1.82% Denizbank (B) Tahvil 0.303247 1.77% ING Bank (B) Tipi Tahvil/Bono 0.891771 1.64% Garanti Ban. Özel Ban. (B) T/B 0.017215 1.49% Akbank Özel B. Port.Yön.(B) T/B 0.012640 1.32% Yapı Kredi Y. (B) Uzun V. Tahvil 0.054990 1.25% HSBC Yat. (B) T/B 0.206014 1.23% Garanti Men (B) Tahvil 5.609264 1.21% Şekerbank (B) T/B 0.016046 1.20% Fortis Yat. Men. Değ. (B) T/B 0.021685 1.18% Garanti Ban. (B) Tahvil 136.385582 1.16% Fortis Bank (B) Uzun Vadeli T/B 111.337218 1.12% İş Bank (B) Vak.Der.Bir.San.Y. T/B 0.020517 1.10% Akbank (B) Uzun Vad. T/B 8.564136 1.09% İş Bank Büy. Amaç. (B) T/B 0.021126 1.04% ING B. (B) Uzun V. Tah ve Bono Y. 0.552452 1.02% Halkbank (B) Tahvil 29.064014 1.00% TSKB (B) Tahvil 4.780692 0.99% Ata Yat (B) Tahvil 0.029496 0.99% Abank (B) Tahvil 0.049234 0.97% Akbank (B) Premium T/B 0.013684 0.94% YKB (B) Orta Vadeli T/B 2.432907 0.93% Global Men. (B) Tahvil ve Bono 0.816087 0.86% HSBC Bank (B) Tahvil 0.088781 0.85% Finansbank (B) Tahvil 62.616404 0.84% İş Bank (B) Tahvil 45.852181 0.84% Gedik Yat. (B) T/B 0.011656 0.83% Ziraat Ban. (B) Tahvil-Bono 53.867585 0.82% Ziraat Yat. (B) Tahvil-Bono 104.268085 0.81% Vakıfbank (B) Tahvil ve Bono 198.619805 0.76% Vakıfbank (B) Büyüme Amaçlı T/B 0.014284 0.63% Yatırım Finans. (B) Tahvil 0.115773 0.59% İş Yat. (B) T/B 0.014146 0.58% Kalkınma Yat. (B) Tahvil ve Bono 0.096009 0.52% Ziraat Ban. (B) Büy.Ama.T/B 0.010549 0.50% Turkishbank (B) T/B 0.017762 0.50% Bankpoz. Kredi ve Kalk. Ban.(B) T/B 0.019461 0.29% YBMK Fonları Akbank Özel Bank. (B) Den.YBMK 0.010686 5.24% ING Bank (B) Tipi Yabancı Menkul Kıymetler 0.231199 2.19% Garanti Ban. (B) YBMK 0.026378 0.46% Finansb. European Eq. B Tipi Yab.Men.Kıy. 0.009746 -2.40% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı Hafta Farkı% Yatırım Fonu Adı Son Fiyatı H a f t a Farkı% İ K İ N C İ U L U S A L P A Z A R G Ö Z A L T I P A Z A R I Y E N İ E K O N O M İ P A Z A R I KOBİ’ler kredileri vadesinden önce çağõran bankalara dava açmaya hazõrlanõyor MURAT GÜLDEREN Ekonomik yaşam ve istihdamõn bel kemiği küçük ve orta boy işlet- meler, küresel ekonomik krizin yan- sõmalarõ nedeniyle kredileri vade- sinden önce çağõran bankalara kar- şõ atağa hazõrlanõyor. Bankalar vadesinden önce geri ça- ğõrdõklarõ kredileri geri ödeyemeyen işletmeleri mahkemeye veriyor. Bu- nun üzerine KOBİ’ler de karşõ dava hazõrlõğõna girdi. KOBİDER Başkanõ Nurettin Özgenç, yapõlan anlaş- mayõ bozup verilen kredilerin geri çağrõlmasõnõn ticari ahlaka sõğma- dõğõnõ kaydederek icraya verilmiş iş- letmeler için karşõ dava açacaklarõ- nõ söyledi. Özgenç, en sõkõntõlõ dö- nemlerden birinin yaşandõğõnõ anlattõ. ‘İcra memuru işbaşında’ Avukat Rahmi Aydın da mah- kemelerde KOBİ’lere açõlan binlerce dava olduğunu belirterek şöyle ko- nuştu: “Binlerce mağdur dosyası mahkemelerde bekliyor. Kredi alırken teminat olarak bankaya verilen çek ve senetler de vade- sinden önce talep ediliyor. Bu da işletmeleri yıkıma uğratıyor.” ÇAĞLAR: ORTAK TAVIR ALIN Ziraat Bankasõ Genel Müdürü Can Akõn Çağlar, kredilerin toplam 355 milyar YTL’yi bulduğunu, bunun 115 milyar YTL’sinin bireysel kredi- lerden oluştuğunu kaydetti. Sanayicinin kredileri vadesinden önce ça- ğõran bankalara karşõ ortak tavõr almasõnõ isteyen Çağlar, KOBİ’lere verilen kredi miktarõnõn100 milyar YTL civarõnda olduğunu hatõrlattõ. KOBİDER Başkanõ Özgenç, kredilerin geri çağrõlmasõnõn ticari ahlaka sõğmadõğõnõ kaydederek karşõ dava açacaklarõnõ söyledi. Aksaray’da 10 fabrika kapandõ, Kilis’te sanayide çalõşanlarõn üçte biri işten çõkarõldõ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ekonomik kriz nedeniyle Anadolu’daki fab- rikalar birer birer kapanõyor. İşsizlik hõzla artõyor. Deniz- li ve Adõyaman’õn ardõndan Aksaray’da da 10 fabrika üretimini durdurdu. Ticaret ve sanayi odalarõ başkanlarõna göre durum şöyle: Süleyman Baydilli, Ak- saray: Bin-iki bin işçi çalõş- tõran firmalar 30-50 işçi çõ- karmaya başladõlar. Organi- ze Sanayi’de 80 civarõnda fabrika var. Bunlarõn 10 tanesi üretimi durdurdu. 5 bine ya- kõn işçiden 400 civarõnda ka- yõp var. Sanayicinin hali ina- nõn iyi değil. 7 işçi çalõşan yerde “5’e nasıl düşürü- rüm.. kardeşimi çalıştıra- yım.. ben çalışayım” diye düşünüyorsun. Mehmet Özçiloğlu, Ki- lis: Kent sanayiinde çalõşan bin 500 kişiden 500’ü işten çõ- karõldõ. Özellikle seccade ve ayakkabõ firmalarõ sõkõntõda. Arif Parmaksız, Nevşe- hir: İlimizin cirosu yüzde 30 daraldõ. Bir an önce önlem alõnmazsa işçi çõkarmalarõ başlayacak. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak: Bankacõlõk sistemi iş âlemine kredi açamõyor. Hükümet’in müdahalesi gerekiyor. Kay- seri’de kapanma ve işten çõ- karma görünmüyor ama.. kriz uzun vadeye yayõlõrsa Kayseri de etkilenecektir. Ömer Aydın, Ordu: Kre- dilerdeki daralma endişelen- diriyor. Yansõmalarõ olumsuz. Diğer bazõ kentlerde de durum şöyle: Bursa: Tekstil ve otomo- tivde sõkõntõ var. 50 bin sanayi çalõşanõnõn işine son verildi. Zafer Ersoy, Adıyaman: 43 fabrikadan 22’si kapan- dõ, diğerleri icra kõskacõnda. Fabrikalar kapanõnca 4 bin ki- şi işsiz kaldõ. Bankalar hemen icra peşine düşüyor. Denizli: 2 yõlda 15’ten fazla şirket kapandõ. 50 bin ki- şi çalõştõran tekstil sektörün- de yüzde 5 ila 35 arasõnda is- tihdam kaybõ bekleniyor. ‘Cep’te numara taşıma başlıyor Ekonomi Servisi - Mobil numara taşõnabi- lirliği uygulamasõ bugün itibarõyla başladõ. Numarasõnõ başka bir operatöre taşõmak iste- yen abonenin, kimlik fotokopisi ile bir alõcõ şe- bekeye şahsen başvurmasõ gerekiyor. Altõ aşamalõ bir süreçten oluşan numara ta- şõnabilirliğinde başvuru esnasõnda taşõma ta- lep formu, abonelik sözleşmesi doldurularak müşteri tarafõndan imzalanõyor. İkinci aşamada abone yeni SIM kartõnõ alõr- ken alõcõ şebeke, talebi Merkezi Referans Veri Tabanõ’na iletiyor. Verici şebekenin abone bilgilerini kontrol ettiği üçüncü aşa- mada, Merkezi Referans Veri Tabanõ, ta- lebi diğer operatöre gönderiyor. Diğer ope- ratör gelen bilgilerle, kendi sistemindeki bilgileri kontrol ederek “onay” veya “ret” veriyor. Sürecin dördüncü aşamasõnda, aboneye transfer saati ve mesajõyla ilgili bir mesaj gön- deriliyor. Beşinci aşamada, yeni SIM kartõ telefona ta- kõlõyor. Sürecin son aşamasõnda abone, alõcõ şe- bekeden hizmet almaya başlõyor. Kredi savaşõ büyüyor IMF’yle arayı seçim bütçesi açıyor ADNAN AVUKA MARDİN - GAP Eylem Planõ kapsamõnda Mardin’de bulunan Devlet Bakanõ ve Başbakan Yardõmcõsõ Nazım Ekren, IMF ile hükümet ara- sõnda belediyelere aktarõlacak pay konusunda an- laşmazlõk olduğunu söyledi. Bakan Ekren, GAP’a ilave 14.5 milyar YTL kay- nak ayrõldõğõnõ ve IMF ile gözden geçirme ta- mamlanmadan bunun ilan edildiğini kaydetti. Ek- ren şimdi gündemde merkezi yönetimden yerel yö- netimlere aktarõlan fonlarõn olduğunu bildirdi. Ekren, bu konuda IMF ile dozaj ve miktar sorunu yaşandõğõna işaret etti. Ekren, bankalarõn dõş borçlarõna garanti getiril- mesine ilişkin bir hazõrlõk olup olmadõğõ sorusu üze- rine taraflarla sürekli toplantõlar yapõldõğõnõ ve ko- nunun kurumsal bazda değerlendirileceğini söyledi. Ekren şöyle devam etti: “Dünyada, kurallarla uyuşmayan bir müdahale süreci başladı. Bu bi- zim için haksız bir süreç başlatabilir. Biz de ma- li disipline bağlı kalarak gerekli inisiyatifleri ala- cağız. Ama burada önemli olan kamu menfaa- ti, vergi anlamında. Sınırsız mevduat garanti- si konusunda da yasal bir düzenlemeye gerek kalmadan ani karar alacak sistemi oluşturduk.” Anadolu’ya kriz ateşi düştü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog