Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

9 KASIM 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B Irak’ta çifte intihar saldırısı BAĞDAT (AA) - Irak’õn batõsõnda düzenlenen çifte intihar saldõrõsõnda en az 8 kişi öldü, 14 kişi yaralandõ. Irak polisinden bir yetkili, 2 intihar eylemcisinin Ramadi’deki bir polis merkezinin önünde aynõ anda üzerlerindeki bombalarõ infilak ettirdiklerini söyledi. Yetkili, intihar saldõrõlarõnda ölenlerden 4’ünün polis, diğerlerinin sivil olduğunu kaydetti. Meksika’da dev operasyon Dış Haberler Servisi - Meksika ordusunun ülkenin Teksas sõnõrõ yakõnõnda yaptõğõ operasyon sõrasõnda, Gulf uyuşturucu kartelinin 3 üyesine ait olduğu açõklanan 314’ü büyük kalibreli olmak üzere toplam 540 silah, yarõm milyon mermi, 164 el bombasõ ele geçirildi. Meksika Savunma Bakanlõğõ, ülke tarihinde ilk kez bu kadar büyük miktarda silah ele geçirildiğini kaydetti. Y. Zelanda’da muhalefet kazandı WELLINGTON (AA) - Yeni Zelanda’da önceki gün yapõlan genel seçimleri muhalefetteki muhafazakâr Ulusal Parti kazandõ. 123 sandalyeli mecliste merkez sağ Ulusal Parti’nin 69 sandalye, 9 yõldõr iktidarda olan Başbakan Helen Clark’õn İşçi Partisi’nin ise 53 sandalye elde ettiği açõklandõ. SERTAÇ EŞ ANKARA - Stratejist Nejat Eslen, ABD’nin, ya- ra alan küresel liderliğini restore etmek amacõyla Ba- rack Obama’yõ başkanlõğa seçtiğini söyledi. ABD’nin yeni dönemde “sert gücü” dõşlamadan “yumuşak gü- ce” öncelik vereceğini an- latan Eslen, “ABD, Obama ile imaj düzeltmek isti- yor. Demokrat ideoloji doğrultusunda Afganis- tan’a yönelecek, Türki- ye’den yeni istekler gün- deme gelebilir” değerlen- dirmesini yaptõ. Obama’nõn seçiminin “ABD’nin çaresizliğinin sonucu” olduğunu savu- nan emekli tuğgeneral, “Çünkü Bush’un uygula- dığı stratejiler Irak’ta ve Afganistan’da iflas et- miştir. ABD bu süreçte Rusya ve Çin’in yükseli- şini önleyememiştir. ‘Ön- leyici darbe’ ve ‘renkli dev- rim’ stratejik konseptleri ile ABD küresel üstünlü- ğünü sürdüremeyeceğini anlamıştır” dedi. Afganistan’a öncelik “Tarih Boyu Savaş ve Strateji” kitabõnõn yazarõ Eslen şu değerlendirmeyi yap- tõ: “Obama, demokratik bir imajla ve özgürlükleri öne çıkararak yumuşak gücün kullanılmasına öncelik ve- recektir. Bush gibi tek ta- raflı hareket etmeyecek; diplomasiye, diyaloğa ve iş- birliğine önem verecek; BM ve NATO’nun güçlenmesi- ne gayret gösterecektir. Obama’nın kullandığı de- ğişim sloganı kişisel değil, ABD’nin uygulamak zo- runda kalacağı yeni yön- temlerin işareti.” ABD’nin küresel ve böl- gesel çõkarlarõ değişmediği için “büyük stratejisinin” de değişmeyeceğini vurgu- layan Eslen, Obama’nõn Af- ganistan’a ve Avrasya jeos- tratejisine öncelik vereceğine dikkat çekti. ‘İlelebet komşu olacağõmõz Türkiye ile dost olmak istiyoruz’ diyen Ermeni bakan: Soykõrõm kararlarõ faydasõz OSMAN İKİZ STOCKHOLM - Resmi ziya- rette bulunmak üzere İsveç’e gi- den Ermenistan Dõşişleri Bakanõ Edvard Nalbandyan, Dõşişleri Bakanlõğõ Basõn Merkezi’nde “Ermenistan ve Kafkaslar’da Güvenlik” konulu bir konferans verdi. Yabancõ diplomatlarla ga- zetecilerin katõldõğõ konferansta Türkiye ile ilişkilerin çok olumlu seyrettiğini belirten Nalbandyan, sorular bölümünde bir diyaspora Ermenisinin bazõ ülkelerde parla- mentolarda alõnmõş soykõrõm ka- rarlarõnõ hatõrlatmasõ üzerine, “Bir tek Ermeninin bile soykırım ko- nusunda kuşkusu yoktur ama ilişkileri normalleştirmek için bunu öne sürmek çare değildir. 20 ülke soykırım kararı almış, 50 ülkede daha alınsa ne olacak, biz ilelebet komşu olacağımız Tür- kiye ile dost olmak istiyoruz” di- ye konuştu. Dağlık Karabağ sorunu Konuşmasõnda Dağlõk Karabağ sorununa ağõrlõk veren Nalband- yan, Ermenistan ve Azerbaycan cumhurbaşkanlarõ arasõnda başla- yan görüşmelerin ilkinde olumlu bir hava doğduğunu, gelişmenin umut verici olduğunu söyledi. Dağlõk Karabağ sorununun çözü- münde ilkesel yaklaşõmlardan söz eden Ermeni dõşişleri bakanõ, Dağ- lõk Karabağ’õn bağõmsõzlõğõnõ ilan edebileceğini söyledi. Azerbay- can büyükelçisinin, bağõmsõzlõk ilanõnõn uluslararasõ hukuku çiğ- nemek anlamõna geleceğini söy- lemesi üzerine Nalbandyan, “1960’ta dünyada 80 devlet var- dı, bugün 200 devlet var. Bunlar bölgesel anlaşmazlıklar üzerine bağımsızlıklarını ilan etmiş dev- letlerdir” diyerek Dağlõk Kara- bağ’õn bağõmsõzlõk ilanõnõn ulus- lararasõ hukuka aykõrõ düşmeye- ceğini savundu. Nalbandyan, Dağ- lõk Karabağ’daki Azerilerin nüfu- sun yüzde 20’sini oluşturduğunu hatõrlattõ. Türkiye’nin, Erivan yönetimi ile diplomatik ilişkilerin başlama- sõ için Dağlõk Karabağ sorununun çözümünü şart koştuğunun hatõr- latõlmasõ üzerine Ermeni Dõşişle- ri Bakanõ, “Sanmıyorum” diye görüş bildirdi. Daha önce Fransa’da elçilik yapan Ermenistan Dõşişleri Bakanõ Nalbandyan, üçüncü ülkelerdeki ‘soykõrõm’ kararlarõnõn ikili ilişkileri normalleştirmeye yaramadõğõnõ vurguladõ. Dış Haberler Servisi - Somali açõklarõnda kor- sanlarõn bu kez de bir Da- nimarka gemisini kaçõrdõ- ğõ bildirildi. Uluslararasõ Denizcilik Dairesi’nden yapõlan açõklamada, 13 mürettebat bulunan yük gemisinin Ortadoğu’dan Asya’ya giderken Aden Körfezi’nde korsanlarõn eline geçtiğini söyledi. Geminin Bahama ban- dõralõ olduğu, ancak Da- nimarka için çalõştõğõ kay- dedildi. Uluslararasõ De- nizcilik Dairesi’nin kor- sanlara karşõ ilave önlem- ler almalarõ konusunda bölgedeki tüm gemileri uyardõğõ açõklandõ.Afrika sularõnda bu yõl gemileri hedef alan 81 saldõrõda 32 gemi rehin alõnõrken bazõ gemiler fidye karşõlõğõ ser- best bõrakõldõ. Bölgede toplam 200 kişilik müret- tebatõ ile 11 geminin kor- sanlarõn elinde olduğu be- lirtiliyor. Türk gemisi rehin Somali açõklarõnda ka- çõrõlan ve halen korsan- larõn elinde rehin tutulan gemiler arasõnda, 20 ki- şilik mürettebatõ ile “M/V Yasa Neslihan” adlõ Türk gemisi de bu- lunuyor. “M/V Yasa Neslihan”, Kanada’dan aldõğõ 77 bin ton demir cevherini Çin’e götür- mek üzere seyir halinde iken Aden Körfezi’nde 29 Ekim’de kaçõrõlmõştõ. KORSANLAR İŞBAŞINDA Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’te bir okul binasının çökmesi sonucu en az 82 kişinin öldüğü, 107 kişinin yaralandığı belirtildi. BM kurtarma ekipleri ve Haiti polisinin enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının önceki geceden bu yana devam ettiğini söyleyen bir sivil savunma yetkilisi, enkazdan 7 yaşındaki 2 çocuğun kurtarıldığını, 8 kişinin cesedinin çıkarıldığını söyledi. Yetkili, enkaz altında çok sayıda çocuğun bulunduğundan endişe ettiklerini de ifade etti. Binanın neden çöktüğü henüz açıklanmazken okulda normalde 700 kadar öğrencinin eğitim gördüğü kaydedildi. (Fotoğraf: AFP) OBAMA’NIN SEÇİLMESİ ABD yumuşak güce yöneliyor İran’dan Obama’ya tepki Dış Haberler Servisi - ABD başkanlõğõna seçilen Barack Obama’nõn ilk basõn toplantõsõnda, “İran yönetiminin nükleer programının kabul edilemez olduğunu” söylemesi, Tahran’õn tepkisini çekti. İran meclisi başkanõ Ali Laricani, “Bu, geçmişteki hatalı politikanın devamına işaret ediyor. Eğer ABD bölgedeki duruşunu değiştirmek istiyorsa iyi sinyaller vermeli. Değişim yalnızca renksel ve yüzeysel değişim anlamına gelmez” dedi. İran Cumhurbaşkanõ Mahmud Ahmedinejad iki gün önce Obama’ya mektup göndererek ABD Başkanõ George Bush’un politikalarõnõ terk etmesini istemiş, Obama uygun bir yanõt vereceğini söylemişti. Bu arada, Polonya Devlet Başkanõ Leh Kaçzinski, Obama’nõn, Rusya’nõn itirazlarõna rağmen Doğu Avrupa’da füze kalkanõ kurulmasõ planõnõ sürdüreceğini söyledi. Hamas’tan uzlaşmaya boykot Dış Haberler Servisi - Filistin’in Gazze Şeridi’ni kontrol altõnda tutan İslam- cõ direniş örgütü Hamas, Batõ Şeria’daki Filistin hü- kümetine liderlik eden El Fetih ile bugün Mõsõr’da ya- põlmasõ planlanan uzlaşma görüşmesine katõlmayaca- ğõnõ açõkladõ. Örgüt gerekçe olarak, cezaevlerindeki Ha- maslõ mahkûmlarõn serbest bõrakõlmamasõnõ gösterdi. Hamas liderlerinden Mu- sa Ebu Marzuk görüşmele- rin çökmesinden Filistin yö- netimi lideri Mahmud Ab- bas’õ sorumlu tuttu. El Fetih heyetinden Ahmed Abdül- rahman ise bu kararõn Ha- mas’õn çözüm istemediğini gösterdiğini, bunun çok teh- likeli sonuçlar doğuracağõnõ düşündüğünü söyledi. 3. gemi Gazze’de Gazze Şeridi’ne uygula- nan İsrail ablukasõnõ delme- yi amaçlayan “Özgür Gaz- ze Hareketi”nin, Güney Kõbrõs’tan Gazze’ye düzenlediği gemi seferlerinin üçüncüsü ya- põldõ. Gemi, herhangi bir İsrail en- geliyle karşõlaşmadan Gazze’ye ulaştõ. “Dignity” (Saygõnlõk) adõ- nõ taşõyan ve önceki akşam Kõb- rõs’tan yola çõkan gemide İngilte- re, İrlanda, İsveç, İtalya, Yuna- nistan gibi ülkelerden 11 Avrupalõ parlamenter ile uluslararasõ in- san haklarõ eylemcileri ve gaze- tecilerin aralarõnda bulunduğu toplam 23 yolcu bulunuyor. Gazze Şeridi’ndeki Filistinli örgütlerle İsrail ordusu arasõnda- ki ateşkesin fiilen sona ermesinin ardõndan bölgede gergin bekle- yişin sürdüğü bildirildi. Rice Cenin’deydi ABD Dõşişleri Bakanõ Condo- leezza Rice, ABD destekli barõş çabalarõ doğrultusunda, yeni gü- venlik planõnõn uygulandõğõ Batõ Şeria’daki Filistin kentlerinden Cenin’i ziyaret etti. aiti’de okul binası çöktüHH El Fetih ile Mõsõr buluşmasõ iptal edildi Avrupalı politikacıları ve insan hakları eylemcilerini taşıyan gemi Gazze’de Filistinli çocuklar tarafından coşkuyla karşılandı. (AFP) Suudi Arabistan’da açlık grevi Dış Haberler Servisi - Suudi Arabistan’da 72 kişi, haklarõnda herhangi bir suçlama olmamasõna rağmen yüzlerce kişinin gözaltõna alõnmasõnõ protesto etmek için açlõk grevi yaptõ. Açlõk grevini organize edenlerden Muhammed el Kantani, güvenlik güçleriyle çatõşmadan kaçõnmak için protestolarõnõ evlerinde düzenlediklerini belirtirken “Biz sesimizi duyurmak için bütün hukuki yolları denedik fakat bizi görmezden geldiler, bu yüzden hükümetin hiçbir cezası bizi korkutamaz” dedi. Danimarka gemisi kaçõrõldõ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog