Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30349 / 1 YTL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 9 KASIM 2008 PAZAR GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Fırat’ın İstifası: AKP’de OHAL! AKP’de “Erdoğan adına konuşma” hakkını her doz- da kullanan “ikinci adam” Dengir Mir Mehmet Fırat, bu görevlerinden istifa etti. İstifadan çok “istifade” kurumunun geçerli olduğu ülkemizde, böylesi kararlar alışık olduğumuz bir şey değil. Durum böyle olunca bütün yayın organları is- Arkası Sa. 8. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Yadsınamaz Gerçekler Milliyet’e göre “Kürtlere yakınlığıyla bilinen”, Hür- riyet’e göre “kendisi de Adıyaman kökenli bir Kürt olan” AKP’nin ünlüüü ikinci adamı, Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat Bey, partideki görevinden ya alındı ya da istifa etti. AKP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcı- larından Şaban Dişli’den sonra bu ikinci vaka. İstifalar veya görevden alma olayları; Dişli’nin ar- Arkası Sa. 8. Sü. 1’de Ayrõmcõlõğa karşõ eşit yurttaşlõk hakkõ için Ankara’da miting yapõlacak Aleviler alanlarda BAŞBAKAN’DAN ELEŞTİRİLERE SERT YANIT ISU Grand Prix Artistik Buz Pateni Çin Kupası Çin’in başkenti Pekin’de yapıldı. Başkent Spor Salonu’ndaki kupada Amerikalı Tanith Belbin ve Benjamin Agosto serbest buz dansı bölümünde sergiledikleri performansla büyük alkış aldılar. (Fotoğraf: REUTERS) ‘Ne Obama’yõz ne de Bush’uz’ ‘Kararlar faydasõz’ Erdoğan, Yeni Şafak gazetesi yazarõ Koru’nun kendisine yönelik “Obama gibi geldi, iktidarda Bush gibi oldu” eleştirisine yanõt verdi. Erdoğan, “Sevsinler seni, yazõklar olsun. Biz ne Obama’yõz ne Bush’uz” dedi. DTP’yi Güneydoğu bölgesini istismar etmekle suçlayan Erdoğan, bu partiye mensup belediye başkanlarõnõn böl- ge insanõnõ pislik içinde yaşattõğõnõ öne sürdü. 5. Sayfada Ermenistan Dõşişleri Bakanõ Nalbandyan, bazõ ülkelerin parla- mentolarõnda çõkan Ermeni iddialarõyla ilgili ‘soykõrõm’ kararlarõnõn Türk-Ermeni ilişkilerini normalleştirmeye yaramadõğõnõ vurgu- ladõ. Nalbandyan, Azerbaycan ile aralarõndaki Dağlõk Karabağ sorununun Türkiye ile diplomatik ilişki kurulmasõnda önkoşul ol- mayabileceğini söyledi. OSMAN İKİZ’in haberi 11. Sayfada ERMENİ BAKANDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR KANUN TINILARININ DERİNLİĞİ 7. Sayfada YAFTALI REKLAM KOPYA ÇIKTI 8. Sayfada Fazıl Say’õn kurucusu ve sanat yö- netmeni olduğu Antalya Piyano Festivali’nin dokuzuncusu önce- ki akşam başladõ. Say, önce Gürer Aykal’õn yönettiği orkestranõn eş- liğinde kendi 3. Piyano Konçer- tosu’nu çaldõ. EGEMEN BER- KÖZ’ün haberi 16. Sayfada Ekimin son põrõl põrõl cu- martesisiydi. Montparnasse Garõ’nõn yakõnlarõnda, sabah seansõna gideceğimiz sine- manõn karşõsõnda, aşinasõ ol- duğumuz “café”lerden birin- de, bir sabah “espreso”su içi- yorduk. UĞUR HÜKÜM’ün yazısı 10. Sayfada PARİS STOCKHOLM Bir Avrupa klasiği: Helal TV Mutluluk yaş(lılık)ta Herkesin işe koşturduğu sa- bah saatleri. Metro trenleri tõ- ka basa dolu. Özelleştiril- mesinden bu yana tasarruf amacõyla tren ve otobüs se- ferlerinin sayõlarõ azaltõldõ- ğõndan yolcularõn yoğun ol- duğu sabah ve akşam saatle- rinde vagonlar konservelere dönüyor. OSMAN İKİZ’in yazısı 10. Sayfada STUTTGART ‘Demokrasi yeterli değil’ Ekonomik Kalkõnma ve İş- birliği Örgütü, Almanya’da zenginle fakirin arasõndaki uçurumun derinleştiğini, ül- kedeki insanlarõn hõzla -Tür- kiye’den de çabuk- fakirleş- tiğini açõkladõ. Almanya’nõn eğitim sistemi de sõnõfta kal- dõ. AHMET ARPAD’ın ya- zısı 10. Sayfada Çok güzel hareketler bunlar Her kesimden destek Alevi Bektaşi Federasyonu ve bağlõ 150 şu- benin yanõ sõra sayõlarõ 200’ü geçen siyasi parti, meslek odasõ, sendika ve sivil toplum örgütünün katõlõmõyla düzenlenen miting bugün Sõhhi- ye Meydanõ’nda gerçekleştirilecek. Saat 14.00’te başlayacak mitingde, sanatçõlar Edip Akbayram, Ferhat Tunç, Yavuz Bingöl, Mustafa Özarslan ve şair Ahmet Telli türküler seslendirecek, şiirler okuyacak. ‘Yargı kararları uygulansın’ Mitingde zorunlu din kültürü ve ah- lak bilgisi dersi konusunda AİHM ve Danõştay’õn kararlarõnõn uygu- lanmasõ, Diyanet İşleri Başkanlõğõ’nõn kapatõlmasõ, cem ve kültürevle- rinin yasal statüye kavuşturulmasõ, Madõmak’õn müzeye dönüştürülmesi konularõndaki talepler dile getirilecek. Ayrõca, AKP iktidarõnõn Alevi politikasõ ve IMF uygulamalarõ da protesto edilecek. 4. Sayfada Futbolda derbi günü Fazõl Say’õ dinlemek Turkcell Süper Lig’de ezeli rakip- ler Fenerbahçe’yle Galatasaray, se- zonun ilk derbisinde bugün karşõ kar- şõya gelecek. Şükrü Saracoğlu Sta- dõ’nda saat 19.00’da başlayacak karşõlaşma Lig TV’den yayõmlana- cak. Mücadeleyi, kariyerinde ilk kez bir derbide görev yapacak Hü- seyin Göçek yönetecek. Spor’da F.Bahçe-G.Saray Antalya Piyano Festivali Fenerbahçeli Semih ve Galatasaray- lı Arda, takımlarının en büyük kozları. ‘Yolsuzluk iktidarı bitirir’ “Bir yönetimin halkõn naza- rõndaki en önemli vasfõ te- mizliği” olduğunu belirten 9. Cumhurbaşkanõ Demirel, “Yolsuzluklar konuşulmaya başlanmõşsa siyasi iktidar merdiven iniyordur. Netice- de de sonu gelir” dedi. LEY- LA TAVŞANOĞLU’nun söyleşisi 12. Sayfada ‘Obama yara saracak’ Stratejist Nejat Eslen, ABD’nin, yara alan küresel li- derliğini restore etmek ama- cõyla Obama’yõ başkanlõğa seçtiğini söyledi. Stratejist Eslen, ABD’nin yeni dönem- de “sert gücü” dõşlamadan “yumuşak güce” öncelik ve- receğini anlattõ. SERTAÇ EŞ’in haberi 11. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog