Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30348 / 1 YTL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 KASIM 2008 CUMARTESİ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Sönmez de Söndüyse... Bursa deyince ilk akla gelen kurumların başında Sönmez Filament gelir. Türkiye’de tekstil deyince ilk akla gelen kurumla- rın başında Sönmez Filament gelir. Kentin sosyal-toplumsal yaşamında da yeri olan Sönmez Filament, Türkiye’nin ilk iplik, elyaf üreten en- tegre tesisiydi. Artık yok... Arkası Sa. 19. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Olanaklar Olasılıklar... “Demokrasinin gücünü hâlâ sorgulayan birilerine” Obama; 5 Kasım gecesi Demokratlar’ın adayı olarak sandıktan çıkışını, yanıt olarak gösteriyor. 22 Temmuz 2007 gecesi Türkiye’de demokrasinin gücünü göstereceğine inananlar ise din ve paranın birlik olup sandıktan çıktığını gördüler. Obama’ya göre 5 Kasım 2008 günü “Amerika’da siyah-beyaz, Asyalı, Amerikan yerlisi, eşcinsel ve Arkası Sa. 19. Sü. 1’de Yolsuzluk iddialarõ ve Erdoğan’õn Kürt politikasõ AKP yönetimini sarstõ 2. adam depremi CHP SIKIŞTIRIYOR Telekom’da gizli ortak iddiasõ CHP’li Kõlõçdaroğlu, Türk Tele- kom’un özelleştirilmesinde etkili ol- duğu belirtilen Abdullah Tivnikli’nin “hisselerin önemli bir bölümünü baş- kalarõ adõna yediemin olarak muhafaza ettiği” yönündeki savlarõ gündeme taşõyarak AKP’yi suçladõ. 5. Sayfada GÖRÜŞMELER ASKIDA Akman kurul çalõşmasõnõ tõkadõ Radyo ve televizyon yayõnlarõnõ de- netlemekten sorumlu olan RTÜK, Zahid Akman ile ilgili iddialar ve bel- geler nedeniyle görevini yerine geti- remez hale geldi. Kuruldaki bazõ üye- ler istifayõ bile düşünüyor. FIRAT KOZOK’un haberi 5. Sayfada Fırat’ın yerine Aksu getirildi CHP’li Kõlõçda- roğlu’nun gündeme getirdiği belgeler üzerine Şaban Diş- li’nin ardõndan AKP’nin 2. adamõ Dengir Fõrat da kol- tuğundan oldu. Fõrat parti yöneticiliği ve MKYK üye- liğinden istifa ederken AKP Genel Başkan Yardõmcõ- lõğõ’na eski İçişleri Bakanõ Abdülkadir Aksu getirildi. Kürt politikası da arayı açtı Fõrat’õn istifasõnda Baş- bakan Erdoğan’õn son dönemdeki Kürt politikasõnõn da etkili olduğu belirtiliyor. Fõrat’õn yerine Abdülkadir Ak- su’nun getirilmesi, partinin bundan sonraki Kürt poli- tikasõnõn değişeceği biçiminde yorumlandõ. Şaban Diş- li’nin yerine de Bülent Gedikli getirildi. 4. Sayfada Obama dönemi Obama başkan.com Wilson: Politikalar değişmez Zafer getiren seçim taktiği Ankara Büyükelçisi Wil- son, ABD’de iktidarlar de- ğişse bile politikalarõn yüzde 95’inin değişmeden sürdü- ğünü söyledi. Wilson “Ül- kelerin dõş politikalarõ ulusal çõkarlara dayanõr. Pek çok konu, bunun içinde Türki- ye’yle ilgili konular da kon- sensüse dayanõr” dedi. LEY- LA TAVŞANOĞLU’nun ha- beri 8. Sayfada “Obama devriminin” ilk ayağõ; arkasõna aldõğõ deva- sa, sõnõr tanõmayan “internet tabanõ”… Bu “pro-aktif anlayõşõ” başkanlõk yöneti- mine de aktarmayõ başarõrsa; sadece seçim taktikleri değil, 21. yüzyõlõn siyaset yapma biçimi de değişecek. NİL- GÜN CERRAHOĞLU’nun yazısı 17. Sayfada Van’ın Gürpınar ilçesi Çavuştepe köyünde bir bahçede toplanan 50 köylü, ABD’de başkan seçilen Barack Obama için 44 kurban kesip davul zur- na eşliğinde halaylar çekti. Kestikleri kurbanın kanını Obama posterlerine süren köylüler, bir gözü mavi diğer gözü sarı olan Van kedisini de Beyaz Sa- ray’a göndereceklerini söylediler. Köylüler adına konuşan Abdulkerim Ku- laz, başkan seçilen Obama’nın başarısını kutlamak ve kendisine karşı du- yulan sevgiyi ifade etmek için 44 kurban kestiklerini söyledi. (Fotoğraf: AA) Güneydoğu’da tehlikeli oyun Diplomasi kulislerine, “AKP ile ABD’nin, PKK’nin Güneydoğu Anadolu’daki siyasal desteğinin kõrõlmasõ için ortak çalõşma ya- põlmasõ” yönünde anlaşmaya vardõğõ savlarõ yansõdõ. AKP’nin yerel seçimler öncesi Washington’dan destek istediği, ABD’nin de Müslüman Kardeşler bağlantõsõ olan Kürdistan İslami Birli- ği ile Barzani ve Talabani’nin de aralarõnda bulunduğu Kürt grup- larõn seçimlerde AKP’yi işaret etmesi yönünde devreye girdiği belirtildi. BAHADIR SELİM DİLEK’in haberi 8. Sayfada ABD-TÜRKİYE ‘Vuran göz’ görüşmesi Uzun süredir terörle mü- cadele eden Türkiye, tüm teknolojik olanaklardan yararlanmak istiyor. An- kara, keşif ve gözetleme- nin yanõ sõra teröristleri gördüğü yerde vurma ye- teneğine sahip insansõz ha- va aracõ almak amacõyla ABD ile görüşmeler yü- rütüyor. SERTAÇ EŞ’in haberi 7. Sayfada ANKARA Alevilerin tepki mitingi Alevi Bektaşi Federasyo- nu’nun yarõn Ankara’da düzenleyeceği miting için katõlõmcõlar yurdun dört bir yanõndan yola çõktõlar. Aleviler zorunlu din ders- lerinin ve Diyanet’in kal- dõrõlmasõ, cemevlerinin ya- sal statüye kavuşturulma- sõ ile Madõmak’õn müze olmasõ taleplerini dile ge- tirecekler. 4. Sayfada ERGENEKON İDDİANAMESİNDE SONA DOĞRU 6. Sayfada KRİZ NEDENİYLE İŞÇİLERE ZORUNLU TATİL 14. Sayfada Beşiktaş kötü başladı iyi bitirdi Deterjan karteli işbaşında Turkcell Süper Lig’de Be- şiktaş, sahasõnda Kocaelis- por’u 5-2 yendi. Geçen haf- ta Kayserispor’a yenilerek liderlik koltuğunu Trabzon- spor’a bõrakan Siyah - Be- yazlõlar 2-0 geriye düştüğü maçta Kocaelispor’u Holos- ko, Delgado, Bobo ve Nob- re’nin golleriyle geçerek mo- ral buldu. Spor’da Eski boraks üreticisi ve “Bor Kapanõ” kitabõnõn yazarõ Ha- san Çetin, AB’nin Türkiye’nin itirazlarõna rağmen boru “ka- ra listeye” almasõnõ uluslar- arasõ çõkar politikasõnõn bir so- nucu olarak değerlendirdi. Çetin “AB zehirli olduğunu yeni mi keşfetti” diye sordu. FIRAT KOZOK’un haberi 13. Sayfada Obama için 44 kurban! ABD desteğiyle din kartõ kullanõlõyor Erdoğan, Fırat’ın istifasını kabul etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog