Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

7 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 9dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Obama’yı Don Kişot Sananlar Obama’nın başkanlığı Amerika, dünya ve Tür- kiye’de ne gibi sonuçlar doğuracak? - ABD’nin dış politikasında “yumuşama ve es- neklik” gelebilir mi? - Amerika iç politikasında sosyalleşebilir mi? - ABD’nin BOP uygulamaları ve buna bağlı Tür- kiye politikaları değişebilir mi? Bu öngörüleri yapanlar her şeyden önce, Oba- ma’nın kimliğinden çok Demokratların ve Cumhuri- yetçilerin koşullanmalarını göz önüne almalılar. Bu- nun yanına “her iki partinin de Amerikan kapitalizminin ikiz kardeşleri oldukları gerçeğini” yerleştirmeliler. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki farklar dış politikada değil “içerdedir”. Bu da esas- lı bir fark değildir, popüler deyimle,“marjinal nite- likte” değişikliktir. İçerdeki kimi sosyal uygulama farkları dışında büyük değişiklik beklemek doğru olmaz. Ancak Obama’nın psikolojik olarak dünya kamuoyunda bir makyaj operasyonu yapacağını kabul edelim. Bush gibi ilkel, saldırgan ve faşist kimlikli bir baş- kandan sonra Obama’nın siyah, zeki ve olağan- üstü konuşma yeteneği ile psikolojik savaşı ka- zanacağı kesindir. Amerika yine eski Amerika ola- caktır ama, ambalajı olağanüstü bir biçimde de- ğiştirilmiş olarak… - Soğuk Savaş sonrasında Clinton’ın, “Ameri- ka’nın en önemli Ortadoğu planlarını başlattığını unutmayalım”. Güleç yüzlü ve sempatik davra- nışlarının arkasında, vahşi kapitalizmin keskin dişleri var gücü ile çalıştı. - ABD’yi “dev şirketler oligarşisi” yönetir. Öndeki stratejistler, yazarlar, profesörler oligarşinin be- lirlediği politikaların pazarlanmasını ve ön hazır- lıklarını yaparlar. Onlar, “vücuda göre elbise diken terzilere benzer”. “Vücut elbiselerin değil, elbise- ler vücudun biçimini alır”. Obama dünyada “değişik bir Amerika vitrini” ser- gileyecektir. Latin Amerika’dan sıcak ve coşkulu sesler daha şimdiden gelmeye başladı. Siyah Af- rika’da “duygusal söylevler” sık sık görülecektir. Ortadoğu’yu etkiler mi? -Obama’nın İran ve Suriye ile “görüşmelerden yana tavrı”; -Afganistan ve Irak konusunda, “Bush saldır- ganlığına karşı” yumuşak duruşu Amerika’nın uy- gulamalarına gerçekten yansıyabilecek mi? Siyah derili bir başkan yüzünden Amerika’nın Or- tadoğu’daki sömürgeci politikalarının değişebile- ceğini düşünmek “Batı kapitalizmini, fazla hafife al- mak olur”. Diğer bir deyişle, Amerikan kapitalizmini baş- kanlar değil kapitalizmin oligarşisi yönetir. Buna dış politika da dahildir. W.W.Bush, Clinton, G.W.Bush hattına baktığımızda, arada bir “De- mokrat’ın” gelişi ana çizgiyi değiştirmemiştir. Amerika’nın Soğuk Savaş sonrasında artan küresel saldırganlığı aksamadan sürmüştür. Obama da bu hattın bir parçası olmak zorun- dadır. Zaten “ona seçtirilen” yardımcısı Biden, bu çizginin değişmeyeceğinin en önemli göstergesidir. BOP’ta bazı yumuşama sinyalleri görülebilir. Oba- ma’nın sırtına eklenen Amerika’daki büyük ekonomik bunalım ve çöküntü BOP’u fiilen etkileyecektir. Ame- rika’nın “asılma ve dayatma gücü” büyük yara aldı. Obama ekonomik krizin yarattığı bu zorunlulu- ğu, “sanki kendi yumuşama tercihiymiş gibi” kul- lanıp pazarlayacaktır. Ya Türkiye açısından? Çoğunluk, Ermeni ve Güneydoğu sorunlarında Obama’nın Bush’tan çok farklı olarak Türkiye’yi zorlayacağına inanıyor. Ben buna katılmıyorum. Bush döneminde “örtülü dayatmalar ve çifte standartlar” işin en tehlikeli yanını zaten oluştu- ruyordu. Washington Ermenistan, Güneydoğu ve Kıbrıs konularında istediklerini Ankara’dan (AKP’den) bir bir koparırken Türkiye’ye destek ve- ren sahte bir görüntü sergiledi. -Kuzey Irak konusunda dış talepler tek tek ye- rine getirildi. -Gül Ermenistan’a giderek, “adeta, onların ta- leplerini meşrulaştırdı”. -Kıbrıs konusunda ABD’nin (ve AB) bir dediği iki edilmedi. Yardımcısı Biden, Obama’nın kulağını çekip bun- ları anlatmayacak mı? O da yetmezse Brown Lon- dra’dan Washington’a uçup acemi çaylağa had- dini bildirecektir. Sonuç olarak Obama ABD’nin ambalajını düzelten bir figür olacaktır. Kazara çizmeyi aşmaya kalkarsa o koltukta zaten fazla kalamaz. Amerikan (ve Batı) ka- pitalizmi buna izin vermez, hele karşılarında dev adım- larla gelen Çin ve Hindistan varken. Yakın tarih bunu kanıtlamıyor mu, ne değişti ki? www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - 4 Kasõm’daki baş- kanlõk seçimlerinde büyük bir zafer elde ederek ABD’nin ye- ni başkanõ seçilen Barack Obama’yõ içerde ve dõşarda ol- dukça ağõr politika dosyalarõ bekliyor. Obama ABD Başkanõ George Bush’un 8 yõl- lõk döneminin sonunda ciddi bir mali kriz, Irak ve Afganistan sa- vaşlarõnõ ve Pakistan’la olasõ bir çatõşmayõ miras alacak. Önce mali krize odaklanmasõ beklenen Obama’nõn sürdürü- len iki savaş nedeniyle darbe yiyen ülke ekonomisini ayağa kaldõrmada zorlanmasõ kaçõ- nõlmaz. ABD halkõnõn ve dün- yanõn yüksek beklentiler için- de olduğu Obama’yõ başkanlõ- ğõ döneminde bir dizi zorlayõ- cõ dõş politika konusu bekliyor. Çok taraflılık - Bu se- çimler ABD seçmeninin dõş po- litikada da değişim istediğine işa- ret ediyor. Obama “ABD’nin düşmanlarıyla da konuşulma- sı gerektiği” yönündeki açõkla- malarõyla Bush’un tek taraflõ ve dilediğini yapan “süper güç” yaklaşõmõnõ sürdürmeyeceğinin sinyalini verdi. Obama döne- minde çok taraflõ ve çok kutup- lu bir dünyaya doğru gidilme- sinden söz edilse de iki savaş yü- rüten bir ülkenin başkanõ olarak Obama’nõn bunu nasõl dengele- yeceği merak konusu. Obama bugüne kadarki açõklamalarõnda düşmanlarõyla konuşmaktan ya- na olduğunu ancak “pasifist” ol- madõğõnõ belirterek askeri çö- zümleri hiçbir zaman dõşlamadõ. Irak - Seçimler sõrasõnda Irak’taki savaşõ bitirme sözü veren Obama bunu “sorumlu” bir bi- çimde yapacağõnõ açõkladõ. Bu- nunla Irak’õn kendi askeri kuvvet- lerini güçlendirmesine zaman ve- rilmesi ve ABD askerlerinin aşa- malõ olarak 16 ay içinde geri çe- kilmesi hedefleniyor. Irak savaşõ- nõn bitirilmesi Obama için büyük siyasi bir zafer olma özelliğine sa- hip. Ancak Irak’la ABD’nin ülke- deki varlõğõna yönelik Kuvvetler Statüsü Anlaşmasõ’ndan (SOFA) doğabilecek sõkõntõlarõn yanõ sõra İran’õn bölgedeki nüfuzunun ve ül- kedeki El Kaide etkisinin de göz önüne alõnmasõ gerekecek. Afganistan - Afganistan sa- vaşõ Obama’nõn başkanlõğõnõn ba- şarõsõnõ belirleyecek kadar önem- li. Irak savaşõna şiddetle karşõ çõ- kan Obama, Afganistan’da ise ABD’nin başarõlõ olmasõ gerekti- ğini savunuyor. Bunun için Afga- nistan’a ek asker göndereceği sö- zünü verirken uluslararasõ güçlerin de arttõrõlmasõ çabasõ içine girebi- lir. Son dönemde ABD yönetimi tarafõndan da gündeme getirilen Taliban’la “masaya oturma” se- çeneğini gerçekleştirebilir. Pakistan - İstikrarsõzlaşan Pakistan, ABD için ciddi sorun ol- ma yolunda. Obama “Terörle Sa- vaş” politikasõnõ bu ülkede de yü- rütmekten kaçõnmayacağõnõn sin- yalini verdi. “ABD’yi doğrudan tehdit eden teröristleri yakala- mak için askeri güç kullanmak- ta terreddüt etmeyeceğini” söy- leyen Obama, Pakistan’õn El-Kai- de üyelerinin yakalanmasõ için adõm atmamasõ durumunda ülke sõ- nõrlarõ içinde operasyonlar yapa- bileceklerini söylemişti. El-Kaide lideri Usame bin Ladin’i yakala- ma ve öldürme sözü veren Oba- ma’nõn başkanlõğõ sõrasõnda bu ül- keyle çatõşma olasõlõğõ az değil. İran - Dõş politikadaki acil lis- tesinde olan İran’õn nükleer silah edinme çabalarõna yönelik tutu- mu uluslararasõ bir kriz ortamõ- nõ tetikleyebilir. Bundan rahatsõz olan İsrail’in İran’õn nükleer tes- islerine olasõ bir saldõrõsõ İran’la üst düzey konuşmalara açõk ol- duğu mesajõnõ veren Obama’yõ zor durumda bõrakacak. Öte yan- dan İran’õ nükleer hedeflerinden caydõrmak için müzakereleri yü- rüten AB, Obama’nõn İran’la “önkoşulsuz görüşme” tutu- munun bugüne kadar elde edilen kazanõmlarõ yok edebileceği en- dişesini taşõyabilir. Rusya - Gürcistan’la ya- şanan savaşõn ardõndan gerilen Rusya-ABD ilişkilerinin gele- ceği Obama döneminde şekille- necek. İran ve Darfur’daki so- runlara yönelik Rusya’nõn des- teğine ihtiyaç duyacak olan Oba- ma’nõn Gürcistan ve Ukray- na’nõn NATO üyeliğinin ger- çekleştirilmesinde ne kadar hõz- lõ davranacağõ merak konusu. Rusya ile başka önemli sorun ya- ratacak konu ise Polonya ve Çek Cumhuriyeti’ne yerleştiril- mesi düşünülen füze savunma sistemi olacak. ABD’nin yeni başkanı, 8 yıllık Bush döneminden ciddi bir mali kriz, Irak ve Afganistan savaşları ile Pakistan’la çatışma olasılığını devraldı ‘Türkiye’yi oyalamayı bırakın’ BRÜKSEL (ANKA) - AB’nin Hõrvatistan’a verdiği “üyelik tarihi”ni Türkiye’den esirgemesi- ne, Avrupa Parlamentosu üyelerinden de tepki gel- di. ABHaber’e göre, Lüksemburglu parlamenter Xavier Bettel, Avrupa Komisyonu’nun genişleme- den sorumlu üyesi Olli Rehn’i “Türkiye AB süreci benim yaşõmõ da geçti. AB devamlõ Türkiye’yi oyalayacak bir şeyler buluyor. Türkiye’ye niçin Hõrvatistan gibi raporunuzda tam üyelik tarihi ver- miyorsunuz” diyerek eleştirdi. Kaddafi’nin çadırı Kiev’de Dış Haberler Servisi - Libya lideri Albay Mu- ammer Kaddafi, 3 günlük ziyarette bulunduğu Ki- ev’de kurduğu Bedevi çadõrõnda, Ukrayna Başba- kanõ Yulya Timoşenko ile görüştü. Timoşenko, Libya’yõ politik etkisi olan bir ülke olarak gördük- lerini söyledi. Kaddafi ise Barack Obama’nõn ABD başkanlõğõna seçilmesini “eski kölelerin be- yazlar karşõsõndaki zaferi” olarak yorumladõ. Venezüella altınını devletleştirecek Dış Haberler Servisi - Venezüella Madencilik Bakanõ Rodolfo Sanz, ülkenin en büyük altõn ma- deni Las Cristinas’õn yõlbaşõndan itibaren devlet- leştirileceğini açõkladõ. Sanz, “Dünyaya yayõlan mali kriz nedeniyle uluslararasõ rezervimizi arttõr- mak için altõnõmõzõ geri almamõz zorunlu” derken, madeni işleten Kanada şirketi Crystallex, kararõn kendilerine bildirilmediğini savundu. Obama’ya kanlõ miras Kuzey Kore - ABD’nin terör listesinden çõkarõlma karşõlõğõnda nükleer programõnõ askõya alma yönünde adõm atan Kuzey Kore ile son dönemde yaşanan olumlu havanõn sürmesi bekleniyor. Ancak Obama’nõn nükleer silahlarõnõ elinde tutmayõ sürdürecek olan Kuzey Kore’yi silahlardan vazgeçmeye ikna etmesi gerekecek. Çin - İran konusunda Rusya’nõn yanõ sõra BMGK üyesi Çin’in de desteğine ihtiyaç duyacak olan Obama için ekonomik olarak güçlü Çin ile istikrarlõ ilişkileri korumasõ gerekiyor. Guantanamo - Guantanamo’nun kapatõlmasõ ve tutsaklarõn itiraz edebilmelerine izin verilmesini isteyen Obama’nõn bunu yerine getirmesi durumunda ABD yetkililerinin “azılı terörist” olarak tanõmladõğõ tutsaklara ne yapacağõ merak konusu. Obama bu tutsaklarõn ABD adaleti tarafõndan yargõlanmasõnõ öneriyor. Küresel ısınma - 2050’ye kadar, karbondioksit ve diğer sera gazõ etkisi yapan gazlarõn salõnõmõnõn yüzde 80 oranõnda azaltõlmasõnõ hedefliyor. 2012’de sona eren Kyoto Protokolü’nün ardõndan ne tür bir anlaşma sağlanacağõ ve ABD’nin bu konudaki tutumu büyük önem taşõyor. Dünya siyah başkandan çok şey bekliyor, ancak Obama’nõn işi zor. Ortadoğu sorunu - Bush’un İsrail ve Filistin arasõnda bir uzlaşõ sağlanmasõ hedefi de Obama’nõn döneminde gündeme gelecek. ABD’nin bu sorunda ağõrlõğõnõ nasõl ortaya koyacağõ, İsrail’deki seçimlerin sonunda çõkacak hükümete de bağlõ. Obama bu ve bölgedeki diğer sorunlarda Suriye ile daha fazla diyalog içine girmeyi düşünebilir. (AA) Yine savaş manzarası Gazze Şeridi’nde hazirandan beri süren ateşkes fiilen delinirken İsrail askerleri gözaltına aldıkları Filistinli kadınların gözlerini bağladı.(AP) MEMLEKET SEVDALILARI DERNEĞİ KARTAL ŞUB. TÜRKİYE FORUMU (III) “Hukuk’un Üstünlüğü ve Basın Özgürlüğü” Memleket sevdasõnõn şimdi tam vakti... dolu dolu ve coşkuyla sizi 8 Kasõm’da Bostancõ Gösteri Merkezi’ne bekliyoruz. KATILIMCILAR: PROF. DR. ALEMDAR YALÇIN PROF. DR. SÜHEYL BATUM ALİ SİRMEN ÖZDEMİR ÖZOK ŞENAL SARIHAN TUNCAY MOLLAVEİSOĞLU MERDAN YANARDAĞ PROF. DR. BİRGÜL AYMAN GÜLER UĞUR CİVELEK AYDENİZ TUSKAN Bostancõ Gösteri merkezi - İST. 8 Kasõm 2008 Cumartesi saat 12.00 Memleket Sevdalõlarõ Derneği Kartal Şubesi KOCAELİ 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TASHİH İLANI DOSYA NO: 2007/787 Tal. 56462 Basõn numarasõ ile 28.10.2008 tarihinde Cumhuriyet gazetesinde yayõnlanan Taşõnmaz açõk ar- tõrma ilanõmõzõn Satõş şartlarõ bölümünün 2. Madde- sinde yer alan İhale Damga resmi oranõ sehven % 4.5 olarak yayõnlanmõştõr. Doğrusu %o (Binde) 4.5'tur. Dü- zeltilerek ilan olunur. Basõn: Tashih BAKIRKÖY 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2007/2130 Tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: İstanbul ili, Bahçelievler ilçesi, Kocasinan köyünde kâin, tapunun 13 Pafta, 2509 Parsel sayõsõnda kayõtlõ 121,50 m2 miktarlõ kargir apartman nitelikli taşõnmazda 20/122 arsa paylõ ikinci kat 5 bağõmsõz bölüm No’lu mesken nitelikli taşõnmazõn tamamõnõn cebri icra marifetiyle satõşõ yapõlacaktõr. Taşõnmazõn İmar Durumu: Dosyada mevcut Bahçelievler Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce tanzim ve tasdik edilmiş olan 04.09.2007 tarih ve 11616 sayõlõ imar durum belgesine göre satõşa konu taşõnmazõn bulunduğu parsel; 1/1000 ölçekli 29.07.2003 tasdik tarihli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planõnda 'konut' alanõnda kalmakta olup, ikiz nizam H=18,50 mt. irtifada, 6 kat yapõlaşma koşullarõna haiz olduğu belirtilmektedir. Ancak 1/1000 ölçekli Bahçeli- evler Revizyon Uygulama İmar Planõnõn bir üst ölçekli planõ olan 1/5000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planõ İstanbul 1. İdare Mahke- mesi'nin 2006/815 sayõlõ kararõ ile iptal olmakla birlikte İstanbul İmar Yönetmeliği'nin 1.15 maddesine göre uygulama devam etmektedir denilmektedir. Ayrõca bu belgenin binanõn deprem açõsõndan sağlam olduğu manasõm taşõmamaktadõr denilmiştir. Taşõnmazõn Evsafõ: Satõşa konu taşõnmaz; Bahçelievler, Şirinevler Zümrüt Sokak’ta, tapunun 13 pafta, 2509 parsel numarasõnõ teşkil eden ve Zümrüt Sokak’tan 3 kapõ num- arasõ alan 121,50 m2 miktarlõ arsa dahilindeki kâgir apartmanda 20/122 arsa paylõ 2. kat 5 No’lu meskenin tamamõdõr. Satõşa konu taşõnmazõn bulunduğu ana bina bodrum kat+zemin kat+5 normal kattan oluşmaktadõr. B.A.K. tarzda ve bitişik nizamda, 2. sõnõf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Ze- min katta yol cepheli dükkân, normal katlarõnda birer adet daire bulunmaktadõr. Elektrik, sõhhi tesisat ve doğalgaz tesisatlarõ ikmal edilmiştir. Satõşa konu taşõnmaz 2. normal katta yol ve arka bahçe cepheli konumda olup, girişte antre-hol üzerinde yol cephesinde salon, iki oda, aydõnlõk cepheli mutfak, holün devamõnda arka bahçe cepheli yatak odasõ, banyo, WC mahallerinden oluşmaktadõr. Brüt kullanõm alanõ takribi 90m2 civarõndadõr. Dairede õslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, duvarlarõ sõvalõ ve boyalõ, banyosunda sõhhi tesisat armatürleri ile tamamlayõcõ aksesuvarlarõ mevcut, mut- fakta ise ahşap mutfak dolaplarõ ile sabit mutfak tezgâhõ bulunmaktadõr. Dairenin pencere doğramalarõ PVC ve õsõcamlõ olup, doğalgaz yakõtlõ kombi ka- lorifer õsõtmalõ, elektrik ve su tesisatõ mevcuttur. Belediye ve altyapõ hizmetlerinden yararlanmaktadõr. Bu parsele inşa edilen komşu 9102 parsele 5,47 m2 tecavüzlüdür. Taşõnmazõn Kõymeti: Satõşa konu taşõnmaza Bilirkişice 100.000,00.YTL kõymet takdir edilmiştir. Satõş Şartlarõ: 1 - Taşõnmazõn birinci satõşõ 06/01/2009 tarihinde saat 14.00’ten 14.10'a kadar Bakõrköy 3. İcra Müdürlüğü'nde; açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu arttõrmada tahmin edilen değerin %60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir be- delle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 16/01/2009 tarihinde aynõ yer ve saatte ikinci arttõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu arttõrma- da da rüçhanlõ alacaklarõn alacağõnõ ve satõş masraflarõnõ, takdir edilen kõymetinin %40'õnõ geçmek şartõ ile en çok arttõrana ihalesi yapõlacaktõr. 2 - Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satõş bedelini derhâl veya verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõrlar. İhale damga pulu. KDV, tapu alõm harcõ ve masraflarõ alõcõya aittir. Tellaliye, tapu satõm harcõ ve birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3 - İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4 - Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõn- daki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6 - Satõşõ iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/2130 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 04 Kasõm 2008 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. Basõn: 59592 MERKEZ/MERSİN 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI 2008/1362 ESAS Satõlmasõna Karar Verilen Taşõnmazõn Cinsi, Kõymeti, Adedi, Evsafõ: Taşõnmazõn Bilgileri: B Blok 13 Kat Giriş 130 nolu bağõmsõz bölüm Taşõnmazõn Adresi: Soli tesisleri Merkez / MERSİN Taşõnmazõn Yüzölçümü: 25,477.00. m2. taşõnmaz 200. m2. kullanõm alana sahip Taşõnmazõn Özellikleri: 1025 Ada No, 10 Parsel No, Mezitli Mahalle/Köy Mevkii, Takdir Olunan Kõymeti: 120.000,00 KDV Oranõ: %18 1. Satõş Günü: 05/01/2009 Pazartesi 13:30-13:40 Arasõ 2. Satõş Gü- nü: 15/01/2009 Perşembe 13:30-13:40 Arasõ Yukarõda özellikleri yazõlõ taşõnmazlar bir borç ne- deni ile açõk arttõrma suretiyle satõlacaktõr. Daire 3 oda 1 salon mutfak balkon ve diğer kõsõmlar güney kuzey cepheli zemin döşemesi karo wc ve banyo zemin seramik, duvarlar tavana kadar fa- yans, mutfak dolaplõ tezgâh mevcut duvarlarõ sõvalõ boyalõ, kapõlar ahşap, pencere renkli alümin- yum, giriş kapõsõ ahşap panjurlu, 200 M2 kullanõm alanlõ, 15-20 yaşlarõnda, bugünkü değerinin 120.000.00.YTL. olarak 24.03.2008 tarihli bilirkişi raporundan anlaşõlmõştõr. Borçluya 02.04.2008 tarihinde kõymet takdiri tebliği edilmekle kesinleştirilmiştir, 1- Satõş yukarõda belirtilen gün ve sa- atte İstiklal Cad Özel İdare İş Hanõ 6 kat Mersin 1 İcra Müdürlüğü’nde açõk arttõrma sureti ile ya- põlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alõcõ çõkmaz ise en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõ ile yukarõda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttõr- maya çõkõlacaktõr. Bu arttõrmada da bu miktar elde edilememiş ise taşõnmaz en çok arttõranõnõ ta- ahhüdü saklõ kalmak üzere arttõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok arttõrana ihale edi- lecektir Şu kadarki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40'õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çe- virme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmaz ise satõş ta- lebi düşecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş pe- şin para iledir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcõ ve masraflarõ, KDV alõcõya aittir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilile- rin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ, hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayana- ğõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sici- li ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- ihaleye katõlõp daha sonra ihale bede- lini yatõrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden mütesel- silen mesul olacaklardõr, ihale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn Dairemiz- ce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5- Şartname, ilan ta- rihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabuletmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/1362 sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 59568)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog