Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 KASIM 2008 CUMA 8 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr KAVŞAK ÖZGEN ACAR Yazarımız Ankara dışında oldu- ğundan yazısını yayımlayamıyoruz. CMYB C M Y B ‘Sõra siyah papa da’ İkizler Obama ve Michelle Dış Haberler Servisi - Barack Obama’nõn ABD Başkanõ seçilmesine sevinen birçok Kenyalõ, erkek bebeklere Barack ya da Obama, kõz bebeklere de yeni first lady Michelle Obama’nõn ismini veriyor. Obama ailesinin köyünün de bulunduğu bölgede ikiz bebek sahibi olan Pauline Adhiambo, oğluna Obama, kõzõna da Michelle ismini vererek bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Adhiambo’yla aynõ hastanede doğum yapan 8 aile daha oğullarõna Barack ya da Obama ya da her iki ismi birden vermeyi tercih etti. ROMA (AA) - Amerikan Kilisesi’nin siyah lideri Wilton Daniel Gregory, İtalyan La Stampa gazetesine verdiği demeçte ABD’ye siyah başkan seçilmesinden ilham alarak, Katolik Kilisesi’nin de siyah papaya hazõr olduğunu belirtti. “Beyaz Saray’da oturan Obama Ay’a ayak basan ilk insana benzetilirse, papalık tahtında da aynı şey olabilir” ifadesini kullanan Gregory, Obama’nõn ABD başkanlõğõna seçilmesinin, “insanlık için büyük adım olduğunu ve ABD’de ırk ayrımcılığı meselesinin aşıldığını gösterdiğini” söyledi. Rus gazetesi, Devlet Başkanõ Medvedev’in istifa edip yerini selefine bõrakacağõnõ yazdõ PutinKremlin’edönebilirDış Haberler Servisi - Rusya’da önceki gün yaptõğõ ulusa sesleniş ko- nuşmasõnda, kendi döneminden sonra başkanlõk süresinin 6 yõla çõkartõlmasõnõ isteyen Devlet Baş- kanõ Dimitri Medvedev’in 2009 yõ- lõnda başkanlõktan çekileceği ve Başbakan Vladimir Putin’in, iki dönem oturduğu başkanlõk koltu- ğuna döneceği öne sürüldü. Rus ekonomi gazetesi Vedo- mosti, Kremlin Sarayõ’na yakõn bir kaynağa dayanarak yayõmladõğõ ha- berde, Putin’in Medvedev’i anaya- sayõ değiştirmesi için başkanlõk kol- tuğuna oturttuğunu iddia ederken, Medvedev’in gerekli anayasal de- ğişiklikleri yaptõktan sonra, süresi- nin tamamlanmasõndan önce istifa edeceğini ve böylece devlet baş- kanlõğõ seçimlerinin 2009 yõlõnda ya- põlacağõnõ yazdõ. Gazete, “Putin’in seçim kam- panyasına şimdiden başladığını” vurgularken Medvedev’in istediği anayasal değişikliğin yapõlmasõ ha- linde, Putin’in 2009 yõlõndan 2021 yõlõna kadar ülkenin devlet başkanõ olarak kalabileceğini ileri sürdü. Yarım yalanlama Haberde ayrõca, Putin’in 20 Ka- sõm’da partisi “Birleşik Rusya”nõn kongresinde seçim kampanyasõnõ anõmsatacak bir konuşma yapmaya hazõrlandõğõ bildirildi. Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov ise AFP’ye yaptõğõ açõklamada “Önümüzdeki yıl için herhangi bir seçim planımız yok” ifadesini kul- lanõrken “Medvedev’in belli bir süre için seçildiğini” vurgulayarak, Putin’in gelecekte devlet başkanlõ- ğõna yeniden aday olacağõ iddiasõnõ yalanlamadõ. Rusya anayasasõ, en fazla üst üs- te iki dönem olmak kaydõyla, daha önce başkanlõk koltuğunda oturan bir adayõn yeniden seçilmesine izin ve- riyor. Medvedev’in görev süresi 2012 yõlõnda sona ererken, Rus- ya’daki siyasi gözlemciler anayasa değişikliği yapõlmasõ halinde bu- nun erken seçim gerekçesi olabile- ceğini savunuyor. Başkan ekibini kuruyor WASHINGTON (Cumhuriyet) - ABD’nin yeni seçilen başkanõ Barack Obama yeni yönetimde yer alacak ekibini belirlemeye başladõ. Obama Kongre üyesi Rahm Emanuel’e hükümetin işleyişinden ve kabineden sorumlu olacak “Beyaz Saray Kançılarya Şefi” (Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü) görevi için teklifte bulundu. Bill Clinton’un başkanlõk döneminde Beyaz Saray’da danõşmanlõk yapan Emanuel’in yatõrõm bankacõlõğõ geçmişi var. Obama’nõn kõsa süre içinde savunma, hazine ve dõşişleri bakanlõklarõ için atamalarõnõ yapmasõ bekleniyor. Hazine Bakanlõğõ için eski hazine bakanlarõndan Larry Summers ve Amerikan Merkez Bankasõ Başkanõ’nõn yardõmcõsõ konumundaki Timothy Geithner’õn ismi geçiyor. Gates kalabilir Obama’nõn Savunma Bakanõ Robert Gates’in görevine devam etmesini isteyeceği tahmin edilirken Dõşişleri Bakanlõğõ için ise 2004 seçiminde ABD Başkanõ George Bush’a karşõ yarõşan Senatör John Kerry’nin ismi gündemde. Obama’nõn kabinesini oluşturmasõ için 20 Ocak’taki yemin törenine kadar zamanõ var. SEÇİM SAYILARI KAPIŞILIYOR Gazetelerkaraborsayadüştü Dış Haberler Servisi - Barack Obama’nõn kazandõğõ seçimlerden sonra, bu tarihi günün anõsõnõ sak- lamak isteyen ABD vatandaşlarõ uzun kuyruklar oluşturdu. ABD’nin önde gelen gazetele- ri, seçimler için günlük baskõla- rõnõ yüzde 25-30 arasõ arttõrma- larõna rağmen yoğun talebi kar- şõlamayõ başaramadõ. Washington Post gazetesi kuyruğunda bekle- yen 68 yaşõndaki emekli asker Vernon Short, “2 yaşındaki to- runum için bugünün gazetesi- ni saklayacağım” dedi. Normalden yüzde 30 fazla sayõ basan Washington Post, 5 Kasõm sayõsõndan 250 bin adet daha se- çim sayõsõ basacağõnõ duyurur- ken tirajõnõ yüzde 35 arttõran New York Times, buna rağmen 75 bin adet ek baskõ yapacağõnõ açõkladõ. Obama’nõn kalesi Chicago’da ya- yõmlanan Chicago Sun-Times ise sonu gelecek gibi görünmeyen talebi karşõlamak için binlerce baskõ yapõldõğõnõ belirtirken Chi- cago Tribune de 690 bin gazete sa- tõlmasõna rağmen talebin sürdü- ğünü bildirdi. Açık arttırmayla satıldılar Washington Post yöneticilerin- den Rima Calderon, bu talebin bil- gisayar çağõnda gazetelerin öne- minin devam ettiğini gösterdiğini ifade ederek “Bu kuyruklar, biz- lere yazılı basın hakkında ger- çekten harikulade bir şey oldu- ğunu söylüyor. Geçen geceki gi- bi tarihi bir olay olduğunda in- sanlar bir nüshayı gelecek ku- şaklar için saklamak istiyor” di- ye konuştu. İstedikleri gazetelerin seçim gü- nü sayõlarõnõ bulamayanlarõn õsra- rõ, kara borsalarõn oluşmasõna ne- den oldu. İnternetteki açõk arttõrma sitesi e-Bay’de New York Times ve Chicago Tribune gibi gazeteler yüzlerce dolardan satõşa sunuldu. İki dönem devlet başkanlõğõ boyunca Rusya’nõn ekonomik ve siyasi gücünü arttõrarak halktan büyük destek toplayan ve başbakanlõğa geçen Putin’in, önümüzdeki yõl eski koltuğuna dönebileceği belirtildi. Devlet Başkanõ Medvedev’in başkanlõk süresinin 4 yõldan 6 yõla çõkarõlmasõnõ istemesinin ardõnda, seneye istifa ederek yerini Putin’e bõrakma amacõnõn olduğu ifade ediliyor. SİTELERE ZİYARETÇİ AKINI - Amerikan gazeteleri son yıllarda satışların düşmesinden şikayetçi olsalar da 5 Kasım’da yazılı basın kayıtlara geçecek bir taleple karşı karşıya geldi. Amerikan internet siteleri de milyonlarca ziyaretçiye ulaşarak rekorlar kırdı. (Fotoğraf: AP) KİLİSEDEN ÖNERİ KENYA’DAYENİMODA Kongre üyesi Rahm Emanuel’e Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü’nü teklif eden Obama’nõn dõşişleri, savunma ve hazine bakanlõklarõ için kõsa sürede atama yapmasõ bekleniyor. BAKIRKÖY 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINI- RIN AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2007/2567 TAL Bir borçtan dolayõ rehinli ve aşağõda cins, miktar ve kõymetleri yazõlõ mallar satõşa çõkarõlmõştõr. Birinci arttõrma 28.11.2008 günü, saat: 10.00-10.10 arasõ, MERKEZ MAH. ÜÇEV- LER OTOPARKI BAHÇELİEVLER/BAKIRKÖY adresinde yapõlacak ve o günü kõy- metlerin %60’larõna istekli bulunmadõğõ takdirde 3.12.2008 günü aynõ yer ve aynõ sa- atte ikinci arttõrma yapõlarak satõlacağõ; şu kadar ki arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõnõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanlõ olan ala- caklarõnõn toplamõndan fazla olmasõnõn ve bundan başka paraya çevirme ve paylarõn paylaştõrma masraflarõnõ geçmesinin şart olduğu, mahçuzun satõş bedeli üzerinden (....) KDV’nin alõcõya ait olacağõ ve satõş şartnamesinin icra dosyasõnda görülebileceği, mas- rafõ verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği fazla bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõyla dairemize başvurmalarõ rica olu- nur. MUHAMMEN KIYMETİ LİRA: 20.000.00 YTL ADEDİ: 1 ADET CİNSİ: 34 VFN 3571 PLAKALI 2006 MODEL MITSUBISHI L-300 PANELVAN KAMYONET (İİK.m.l14/1,114/3) Bu örnek, yönetmelikten önceki uygulamada kullanõlan Örnek 63’e karşõlõk gel- mektedir. (Basõn: 59550) ÜSKÜDAR 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 2007/6 Satõş Üsküdar, Bulgurlu Cumhuriyet Mahallesi Esat Paşa Caddesi Akçiçek Sokağõ üzerinde kain 220/2 pafta, 2002 ada, 27 parsel sayõlõ 188 m2 miktarlõ gayrimenkul satõlarak paraya çevrilecektir. İMAR DURUMU: Üsküdar Belediye Başkanlõğõ İmar Müdürlüğü’nün 31/05/2006 tarih 3650 sayõlõ yazõsõndan; Satõş konusu gayrimenkulun 11/0/1998 tanzim tarihli 1/1000 ölçekli Bulgurlu-Kõsõklõ uygulama imar planõnda H=12.50 m (4 kat) irtifada TAKS: 0.45 emsalde ikiz nizam konut alanõnda kalmakta ol- duğu anlaşõlmõştõr. HALİ HAZIR DURUMU: Satõlacak olan gayrimenkul Üsküdar Bulgurlu Cumhuriyet Mahallesi Esatpaşa Caddesi, Akçiçek Sokak’ta 16 sokak kapõ numaralõ Eren Apartmanõ ile 20 so- kak kapõ numaralõ Hacõömeroğlu Sokak arasõnda kalan boş arsadõr. GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Bilirkişi tarafõndan 180,000,00 YTL (YüzseksenbinYeniTürkLirasõ) takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1-Satõş 19/12/2008 günü saat 14.30-14.40 arasõ Üsküdar l. İcra Müdürlüğü’nde, yapõlacaktõr. Birinci açõk arttõrmalar da tahmin edilen değerlerin %60 ile satõş masraflarõnõ aşmak ve öncelikle ödenmesi gereken alacaklõlarõn alacaklarõnõ karşõlamak kaydõ ile en çok pey sürene ihale edilecektir. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmamasõ halinde en çok pey sürenlerin taahhütleri baki kalmak kaydõ ile 29/12/2008 günü aynõ yer ve saatlerde ikinci açõk arttõrmalarõ yapõlacak ve bu arttõrmada da tahmin edilen değerin %40 ile satõş masraflarõnõ aşmak ve öncelikle ödenmesi gereken alacaklõlarõn alacaklarõnõ karşõlamak kayõt ve şartõ ile en çok pey sürene ihale edilecektir. 2-Arttõrmaya iştirak edecek olanlarõn tahmin edilen değerin %20’si oranõnda Türk parasõ nakit veya banka teminat mektubu ya da bloke edilmiş çek ibraz etmeleri şarttõr. Satõş İcra İflas Kanununun 130. Maddesi gereğince peşin para ile yapõlacak ve istem halinde halin icabõna göre 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İha- le damga pulu, katma değer vergisi, tapu tescil ve tahliye masraflarõ alõcõya ait olup diğer ilişikleri ihale bedelinden karşõlanacaktõr. 3-İpotek sahibi alacaklõlar ile, diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerin- deki haklarõnõ, hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgelerle 15 gün içersinde Müdürlüğümüz dosyasõna bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça pay- laştõrma dõşõnda kalacaklardõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen müddet içerisinde ödenmediği takdirde İcra İflas Yasasõnõn 133. Maddesi gereğince ihale feshedilerek iki ihale arasõndaki farktan ve ge- çen günlerin temerrüt faizinden alõcõ ve kefilleri sorumlu tutulup, hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. 5-Şartname ilk satõş gününden en az 15 gün evvelinden dosyasõnda hazõr olup, istem halinde masrafõ verildiğinde bir örneği gönderilecektir. 6-Satõşa katõlanlarõn şartnameyi görmüş, içeriğini aynen kabul etmiş sayõlacaklarõ, daha fazla bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüzün 2007/6 Satõş Satõş dosyasõna müracaat etmeleri ve tebligat yapõlamayan ilgililere ilan en tebliğ olunur olunur. 03/11/2008 Basõn: 59512 YENİ YÖNETİM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog