Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 7 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7 DÜZ YAZI ORHAN BİRGİT Akıl Tutulması! Bir kõz çocuğunun 7 parçaya ayrõlmõş cesedi çöpten çõktõ, 15 yaşõndaki kõz da boğazõ kesilmiş olarak bulundu KõrşehirveYozgat’tavahşetKIRŞEHİR/ÇORUM (Cumhuri- yet) - Kõrşehir’de 6 gün önce kaybolan 11 yaşõndaki bir kõz çocuğunun cese- di 7 parçaya ayrõlmõş olarak şehir çöp- lüğünde; Yozgat’ta ise lise öğrencisi 15 yaşõndaki bir genç kõz boğazõ kesilmiş olarak bir gölet kenarõnda bulundu. Kõrşehir kent çöplüğünde çalõşan iş- çiler, yedi parçaya ayrõlmõş kõz çocuğuna ait cesedi fark edince durumu polise bil- dirdiler. Güvenlik güçleri, yüzü tanõn- mayacak halde olan cesedi incelemeye aldõ. Ceset üzerinde cep telefonu, kol- ye ve bir mağazadan alõnmõş yazar ka- sa fişi bulundu. Yapõlan incelemede parçalanmõş ce- sedin, geçen cumartesi günü kaybolan, Hürriyet İlköğretim Okulu 5. sõnõf öğ- rencisi S.A’ya ait olduğu belirlendi. Boztepe yolu üzerindeki şehir çöplü- ğündeki ceset parçalarõnõn, çöp aracõ ile Bağbaşõ Mahallesi’nden toplanan çöp- lerin boşaltõldõğõ alanda bulunduğu öğ- renildi. S.A’nõn katil zanlõsõnõn ruhsal sorunlarõ olan yengesi Yeter A. (55), ol- duğu ileri sürüldü. Yeter A’nõn polisteki ifadesinde cinayeti itiraf ettiği, yõllar ön- ce bir kõzõ kaybolduğu için ruhsal so- runlar yaşadõğõnõ anlattõğõ bildirildi. DURUMU AĞIR Yozgat’ta ise Boğazlõyan Sağlõk Meslek Lisesi 2. sõnõf öğrencisi E. B. T. (15) önceki akşam evine dönme- yince ailesi durumu polise haber ver- di. Her yerde aranan E. B. T., boğazõ kesilmiş olarak Kent Orman Par- kõ’ndaki Cevdet Dündar Göleti’nin kenarõnda bulundu. Yapõlan muaye- nede tecavüz bulgusuna rastlanmazken durumu ağõr olan E. B.T. Ankara’ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanõn sürdürüldüğü bildirildi. SEYFETTİN METE ÇORUM - Çorum Kadın Platformu üyeleri, 14 yaşındaki B. Ç’ye cinsel istismarda bulunan din- ci Vakit gazetesi yazarı Hüseyin Üzmez’i protesto etti. KESK, Çağdaş Avukatlar Derneği, Çorum Barosu, ADD, DİSK/Emekli-Sen, EMEP, ÖDP ve CHP’den oluşan platfor- mun üyeleri Kültür Sitesi önünde bir araya geldi. Protestocular, cinsel taciz iddiasıyla Çorum Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bu- lunan Ensar Vakfı Baş- kanı Zekai İşler’e de gön- derme yaparak “Ne İşler, ne Üzmez, bizi yıldıramaz”, “Cinsel, sınıfsal, ulusal sömürüye hayır”, “Üzmez’i aklayanlar- dan hesap sorulsun”, “Üzmez sen hiç kadın ter- liği yedin mi?” sloganları attı. Çorum Kadın Platformu Sözcüsü Canan Diken, “Mağdurenin beden ve ruh sağlığı bozulmadığı için Hüseyin Üzmez gibilerini serbest bırakan, evlilik yaşını 14’e indiren, kadını teca- vüzcüsü ile evlendiren zihniyetin de bu iğrenç olaylardaki payı yadsına- maz. Üzmez’in serbest bı- rakılması AKP’nin iki- yüzlülüğünün ve adli tıp- taki kadrolaşmasının do- ğurabileceği en çirkin göstergedir” dedi. Çorumlukadõnlardanprotesto AYŞE SAYIN ANKARA - 14 yaşõndaki çocuğa cinsel ta- cizden yargõlanan Hüseyin Üzmez davasõnda skandal ve ihmaller zincirinin “avukat atama” aşamasõnda da yaşandõğõ ortaya çõktõ. TBMM İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyo- nu, dün SHÇEK Genel Müdürü İsmail Ba- rış’õn bilgisine başvurdu. Komisyonun CHP’li Üyeleri Malik Ecder Özdemir ve Ahmet Er- sin, Üzmez’in taciz ettiği B.Ç’ye neden avukat atanmadõğõnõ sordu. Barõş’õn kurum olarak avukat atamasõ için 4 Mayõs’ta Maliye Bakan- lõğõ Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne yazõlõ ola- rak başvurduklarõnõ bildirdi. Barõş Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün, 14 Mayõs’ta “böyle bir dosya yok” yanõtõnõ verince, dosya numarasõ- nõn yanlõş bildirildiğini anladõklarõnõ söyledi. Barõş, doğru dosya numarasõnõn ise ancak 5.5 ay sonra, 6 Ekim’de Muhasebat Genel Müdür- lüğü’ne bildirildiğini belirtirken kendilerinde olduğu kadar, Muhasebat Genel Müdürlü- ğü’nde de hata olduğunu kaydetti. Komisyon üyelerinin, “Neden 5.5 ay beklenildi” sorusu- na Barõş, “Geciktiren kişi hakkında müfettiş görevlendirdim, soruşturma açtım. Ancak yasa gereği, kamu davası olduğu için Muha- sebat Genel Müdürlüğü doğrudan avukat atayabilirdi” savunmasõnõ yaptõ. SHÇEK, B.Ç.’ye avukat atanmasõ için doğru dosya numarasõnõ 5.5 ay sonra göndermiş Üzmez’i kurtaran ihmal DOSYAYI İNCELEMEYE GEREK GÖRMEDİ Üzmez’intahliyesine itiraz reddedildi LEVENT GENCELLİ BURSA - Bursa’nõn Mudanya ilçesinde 14 yaşõndaki B.Ç’ye cinsel istismarda bulunmak- la suçlanan dinci Vakit gazetesi yazarõ Hüse- yin Üzmez’in tahliyesiyle ilgili itiraz “usulen ve incelemeye gerek görülmeden” reddedil- di. İstanbul Adli Tõp Kurumu’nun “mağdure- nin fiziksel ve ruhsal sağlığı bozulmadığı” yönündeki raporu üzerine Üzmez, geçen hafta serbest bõrakõldõ. Bunun üzerine B.Ç’nin avu- katõ Rezzan Alyanak Reisli ile Sosyal Hiz- metler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü (SHÇEK) adõna görevlendirilen Hazine avu- katõ Selma Ergüner Akalan, Bursa 4. Ağõr Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti. İtirazõ kabul etmeyen mahkeme, dosyayõ bir üst mahkeme olan Bursa 5. Ağõr Ceza Mahkemesi’ne gön- derdi. Bursa 5. Ağõr Ceza Mahkemesi ise dün “başvurunun itiraza tabi kararlardan ol- madığını” gerekçe göstererek, dosyayõ ince- lemeye gerek görmeden tutuklama talebini reddetti ve dosyayõ yargõlamanõn yapõldõğõ 4. Ağõr Ceza Mahkemesi’ne iade etti. Hukukçu- lar, Bursa 5. Ağõr Ceza Mahkemesi’nin yaptõ- ğõ işlemin ardõndan Üzmez’in, Bursa 4. Ağõr Ceza Mahkemesi’nde 16 Aralõk’ta yapõlacak duruşmaya kadar başka suç işlemezse bu dos- yadan tutuklanamayacağõnõ belirttiler. Vakit yazarõ Üzmez tahliye edilirken Siirt’te mahkeme 1 kişiyi mahkûm etti Cinsel istismara 22 yıl hapis ANTALYA (Cumhuriyet Bürosu) - An- talya’nın Finike ilçesinde, geçen pazar gü- nü evinden ayrılan 14 yaşındaki Anadolu lisesi öğrencisi bir kız çocuğuyla cinsel iliş- ki kurdukları iddiasıyla 6 kişi tutuklandı. Kimliği açıklanmayan çocuğun, evinden ayrıldıktan sonra, Yuvalı köyünde yaşayan daha önce tanıştığı bir erkeğin evine gittiği öne sürüldü. Yapılan araştırmada çocuk Yuvalı köyündeki gencin evinde bulundu. Ev sahibi gençle cinsel ilişkiye giren kız çocuğu, sorgusunda daha önce 9 kişiyle daha birlikte olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6’sı tutuklandı. LİSELİ KIZLA CİNSEL İLİŞKİYE GİREN 6 KİŞİ TUTUKLANDI SİİRT (Cumhuriyet) - Şõrnak’ta 12 yaşõndaki bir kõz çocuğuna cinsel istis- marda bulunduğu gerekçe- siyle Siirt Ağõr Ceza Mah- kemesi’nde yargõlanan bir kişi 22 yõl hapisle cezalan- dõrõldõ. Sanõğõn can güven- liği nedeniyle Siirt Ağõr Ceza Mahkemesi’nde ya- põlan duruşmada sanõk Abdullah Başçi hazõr bu- lundu. Mütalaasõnõ okuyan savcõ sanõğõn mağdureye cinsel istismarda bulundu- ğunun anlaşõldõğõnõ ve mağdurenin olay sonrasõ ruh sağlõğõnõn bozulduğu- nu belirterek Başçi’nin Türk Ceza Yasasõ’nõn ilgi- li maddelerince cezalandõ- rõlmasõnõ istedi. Başçi ise cinsel istismarda bulun- madõğõnõ ve olayla ilgisi- nin olmadõğõnõ savunarak “Sabıkalı olduğum için bütün suçlar bana yük- lenmiştir. Kolluktaki ifa- dem baskıyla alınmıştır. Suçsuzum. Beraatimi is- tiyorum” dedi. Mahkeme heyeti Başçi’nin, “nitelik- li cinsel taciz” suçundan 16, “hürriyeti tehdit” su- çundan da 6 yõl olmak üzere toplam 22 yõl hapis- le cezalandõrõlmasõna ka- rar verdi. Yerel seçimlerde solda bulunan partilerin güç birliği yapması için sarf edilen çabaları birdenbi- re ters yüz edebilecek bir açıklama. Açıklamanın sahibi CHP’nin hem Genel Merkez Saymanlığı’nı; hem de sözcülüğünü üstlenmiş olan Mustafa Özyürek olmasa, aşağıdaki satırların bu- lunduğu bülteni, birbirleri ile çelişen sözcükler içer- diği için, ciddiye almak şöyle dursun, çöp sepe- tine atarsınız: “... çünkü bizim için önemli olan, Türkiye ge- nelinde AKP oylarını aşağıya çekmek, CHP’nin oy- larını da yükseltmektir. Bu nedenle Türkiye’nin her tarafında aday göstereceğiz. Eskişehir’de de, Ordu’da da.” Anamuhalefet partimizin MKYK üyesi ve söz- cüsü, bu sözleri, kendisinden çok yıllar önce CHP’nin gençlik kollarından yetişmiş olan Prof. Yılmaz Büyükerşen’in solda güç birliği sağlamaya yönelik çabalarının önünü kesmek için söylüyor. Eskişehir’in başarısı yurtdışında bile konuşulan Bü- yükşehir Belediye Başkanı’nın suçunun, bu ba- şarıyı önümüzdeki seçimlerden sonra da artarak sürdürebilmek amacıyla, DSP ve CHP’Iilerin ço- ğunluğunun bulunduğu bir Belediye Meclisi- nin oluşmasını sağlamaya yönelik olduğu bili- niyor. Hayalci Değil... Hayalci değil, pragmatik bir politikacı olan Büyükerşen, bu nedenle çok yalın ve sade bir he- defin çevresinde bütünleşilmesi için gayret sarf- ediyor. Ülkenin 81 il merkezinin sadece 3’ünde Es- kişehir, Ordu ve Bartın gibi DSP’nin elinde bu- lunan belediye başkanlıkları için CHP’den güçbirliği istiyor. “Kent Meclislerindeki üyelikler için iki parti il başkanları beraber liste yapsınlar, buna kar- şılık CHP bu seçimlerde bu üç kentimizde seçi- me katılmasın. DSP de buna karşılık Ankara, İstanbul ve İz- mir’de aynı özveriyi göstersin..” diyor. Diyelim ki, bu ana kadar olduğu gibi akıl tutul- ması denilebilecek olay, 29 Mart seçimlerinin aday listeleri kesinleşinceye kadar sürdü ve “oylarını yükseltmek isteyen CHP”ye isim verilmeden, 10 Aralık Hareketi’nin de son bildirisinde yineledi- ği o “sağduyulu ve özverili tutum”da birleşmeye niyetli olunmadığı söylenildi. Oysa 10 Aralıkçıla- rın da üstüne basarak tekrarladıkları gibi gün, par- ti çıkarlarına öncelik veren tutumlardan kaçınıl- masını sağlamak olmalıdır. Kaldı ki, Özyürek’in düşündüğü gibi bugünkü dağınıklık 29 Mart seçimleri için de geçerli olur- sa, CHP adaylarının karşısında DSP’nin, SHP ve ÖDP’nin de aday listeleri bulunursa, ana muha- lefet partisinin oylarında yükselme değil; daha da küçülme kaçınılmaz olur. AKP bugün DSP ve CHP’nin elinde bulunan kentlerde de söz sahibi olmayı başarır. Mustafa Özyürek ve onun gibi düşünen CHP’li yöneticiler bu olasılıkların vebalini nasıl taşırlar? Taşıyabilirler mi? CHP’deki sağduyu sahibi politikacılar, dahası henüz SHP Genel Başkanlığı’nı bırakmamış olan Murat Karayalçın, bugünkü çelişkili açıklamaları, CHP ile DSP yöneticileri arasında altyapıyı sağ- layacak görüşmelerin yapılmayışına bağlıyorlar. Doğrudur. Tartışmaları sürdürmek yerine, aklı egemen kılıp, doğru yolu kapatan engelleri bir an önce ortadan kaldırmak için soğukkanlılıkla ha- reket etmek gerekiyor. Baykal ve Sezer, belki de onlardan önce ikin- ci adamlar bir araya gelmeliler. Bu kördüğüm mutlaka çözülmelidir. Faks: 0 216 302 82 08 obirgit@e-kolay.net Ferguson: Apolitiğim LONDRA (AA) - York Düşesi Sarah Ferguson, Türkiye’deki yetimhanelerle ilgili çekilen filmin tanõtõm toplantõsõnda, “siyasi bir kişi olmadõğõnõ, apolitik olduğunu, birden fazla inanç taşõdõğõnõ” söyleyerek, sözlerinin arkasõnda durduğunu belirtti. Reuters muhabirinin sorularõnõ yanõtlayan Ferguson, yetimhanelerle ilgili yaptõğõ araştõrmanõn Türkiye’yi mahcup etmesinden dolayõ özür dilediğini söyledi. Ferguson, kimliğini gizlemek için peruk takarak, kuruma gizli kameralarla girmesinin kendisini “rahatsõz” hissettirdiğini belirtti. Küçük kızı vurdular TRABZON (Cumhuriyet) - Trabzon’un Of ilçesine bağlõ Kõyõcõk beldesindeki evlerinde ders çalõşan ilköğretim 6. sõnõf öğrencisi M.Ç. (12) silah sesi duyulmasõnõn ardõndan yaralõ bulundu. Başõndan vurulan genç kõz, yapõlan müdahaleye rağmen kurtarõlamadõ. Jandarma ekipleri, evde yaptõklarõ incelemede, genç kõzõn vurulduğu odada 1 mermi çekirdeği, 1 boş kovan ile olayda kullanõldõğõ belirlenen 9 milimetre çapõnda tabanca ele geçirdi. Babanın isyanı Haber Merkezi - Adana Askeri Cezaevi’nde işkenceyle öldürüldüğü öne sürülen 20 yaşõndaki er Murat Polat’õn babasõ 52 yaşõndaki Kenan Polat, oğlunun katillerinin tutuklanmasõnõ istedi. Hürriyet’in internet sitesinde yer alan habere göre Polat, Engin Çeber’in tutuklu bulunduğu cezaevinde işkenceyle ölümüne neden olduklarõ iddiasõyla 6 infaz koruma memurunun tutuklanmasõnõ emsal gösterip, “Benim oğlumun katilleri ortalõkta geziniyor. Onlar da tutuklansõn” dedi. ÖNCE HEP KUfiLAR —‹lhan Erdost an›s›na— Hani bir köfleden ç›k›p gelse durupdururken diyelim Beyaz›t meydan›na aç›lan o h›nca h›nç caddelerin birinden difllerinde parlarken günefl ç›k›p gelse bir köfleden Hani o savruk paltosu, gür b›y›klar›yla ve duda¤›nda hep o yan›k türküler ç›k›p gelse durupdururken Önce kufllar havalan›r hepbir a¤›zdan... Bülent Ery›lmaz Ocak/1987 ILHAN ERDOST 7 KASIM 1980 Taciz kameralara yansıdı BURSA (Cumhuriyet) - Bursa’da 10 çocu- ğu, 40 torunu olduğu bildirilen 78 yaşõndaki eski müzisyen L.Y. 11 yaşõndaki kõz çocuğu- na cinsel tacizden tutuklandõ.Yaşlõ saldõrga- nõn bir marketteki cinsel tacizinin güvenlik kameralarõna yansõdõğõ, polisin, görüntüleri kanõt olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcõlõ- ğõ’na sunduğu öğrenildi. L.Y’nin çevresini kontrol ettikten sonra kasada küçük kõza yak- laştõğõ ve cinsel tacizde bulunduğunun net olarak belirlendiği bildirildi. Eşe tecavüze 12 yıl istemi Haber Merkezi - İzmir Buca’da B.Ç, 4 yõl ön- ce evlendiği eşi E.Ç’nin kendisini sekse zorla- dõğõnõ iddia ederek İzmir Cumhuriyet Başsavcõ- lõğõ’na şikâyette bulundu. Savcõnõn talimatõ üze- rine İzmir Adli Tõp Kurumu’na gönderilen B.Ç’nin cinsel organõnda yaralanmalarõn oldu- ğu tespit edildi. Soruşturmayõ tamamlayan sav- cõ, genç eşini cinsel ilişkiye zorlayan E.Ç. hak- kõnda, “eşe karşõ cinsel saldõrõda bulunmak” su- çundan 12 yõla kadar hapis istemiyle dava açtõ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog