Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

HATİCE TUNCER / HİLAL KÖSE Ergenekon duruşmasõnda, iddiana- mede 55 numaralõ sanõk olarak yer alan Gazetemiz İmtiyaz Sahibi ve Başyazarõ İlhan Selçuk’a ilişkin hukuki değer- lendirmeler okundu. İddia makamõ, sa- nõklarõn õsrarlõ talepleri üzerine, Tun- cay Güney hakkõnda neden kamu da- vasõ açõlmadõğõ konusunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’ndan sorul- masõnõ istedi. Üçüncü oturumdan be- ri okunan iddianamenin 1794. sayfa- sõna kadar gelindi. 46’sõ tutuklu, 86 sanõğõn yargõlandõğõ davanõn 9. duruşmasõnda iddianame- nin okunmasõna Savcõ Mehmet Ali Pekgüzel tarafõndan 1388. sayfadan devam edildi. Duruşmaya aralarõnda Veli Küçük, Zekeriya Öztürk, Ok- tay Yıldırım, Emin Gürses, Vedat Yenerer’in de bulunduğu tutuklu sa- nõklar katõldõ. Duruşmaya tutuksuz sanõklardan Prof. Kemal Alemda- roğlu, işadamõ İbrahim Benli, ka- muoyunda “Drej Ali” adõ ile bilinen Ali Yasak da geldi. Oturumda, Prof. Alemdaroğlu’na ilişkin değerlendirmeler ve telefon görüşme tutanaklarõ okundu. Görüş- meler sõrasõnda Doğu Perinçek’in “Doğu”, Alemdaroğlu’nun da “Ke- mal” diye okunmasõ üzerine Perinçek “Doğu, Kemal diye okuyamazsın” diyerek itiraz etti. Savcõ okumayõ sür- dürürken Alemdaroğlu tutanaklarda ka- rõşõklõk olduğunu kendi konuşmalarõ ile görüştüğü kişinin konuşmalarõnõn ka- rõştõğõnõ söyledi. Mahkeme Başkanõ Köksal Şengün, “Yazılmış şekli ile okuyor” diye açõklama yaptõ. İddia- name okunurken Perinçek tekrar iti- razda bulunarak “Bize bu şekilde isimlerimizle hitap edemezsiniz so- yadlarımızı söyleyiniz” dedi. Mah- keme başkanõ “Savcı Bey lütfen so- yadlarını okuyunuz” diye uyarõnca Pekgüzel, “Kısa olsun diye böyle okuyoruz” dedi. Şengün soyadlarõnõn okunmasõ konusunda õsrar etti. Alem- daroğlu’nun avukatõ Metin Çetinbaş söz almak istedi ancak Şengün, avukatõ sert şekilde uyardõ. Daha sonra Savcõ Nihat Taşkın Aydõnlõk Gazetesi Ge- nel Yayõn Yönetmeni Serhan Bol- luk’un değerlendirmelerini okudu. İd- dianamede 45 numaralõ sanõk olarak yer alan Perinçek’in değerlendirmele- ri okundu. Taşkõn değerlendirmeler bö- lümünde yer almamasõna karşõn eski MİT Kontrterör Daire Başkanõ Meh- met Eymür’ün tanõk olarak verdiği ifa- delerinden pasajlar aktardõ. Eymür’ün ifadesinin iddianamede yer almamasõ nedeniyle Perinçek “Nerede” diye sordu. Şengün, iddianameninin 1533. sayfasõnda olduğunu açõkladõ. Ey- mür’ün 11 Haziran 2008 tarihli ifade- sinde Perinçek’in 60’lõ yõllardaki faa- liyetlerine ilişkin değerlendirmelerin yer almasõ üzerine Perinçek itiraz et- ti. İP yöneticilerinden Ferit İlsever’in durum değerlendirmesinin okunmasõ- nõn ardõndan öğle arasõ verildi. Duruşmanõn öğleden sonraki bölü- münde işadamõ İbrahim Benli ile İş- çi Partililer Mahir Çayan Güngör, Aydın Gergin, Yusuf Beşerik’in du- rumlarõ okunarak devam edildi. Gazetemiz başyazarõ İlhan Sel- çuk’un hukuki değerlendirmesine iliş- kin bölümün okunmasõ sõrasõnda tele- fon görüşmeleri tutanaklarõ sadece iki paragraf atlandõ. İlhan Selçuk’un hu- kuki durumunun anlatõldõğõ bölümün okunmasõ 2 saat 10 dakika sürdü. Güney’in makaslanan mülakatı Mahkemeye sunduğu dilekçesini okuyan tutuklu sanõk Adnan Akfırat, dava dosyasõnda yer alan 2001 yõlõn- da Tuncay Güney ile yaptõğõ mülakat kasetinin işadamõ Ethem Sancak ile ilgili bölümünün çõkarõldõğõnõ savun- du. Akfõrat, “Birçok önemli işada- mına ilişkin açıklama dururken Et- hem Sancak bölümünün çıkarılma- sının nedeni, Sancak’ın Tayyip Er- doğan’a yakın olan MÜSİAD yöne- ticisi olmasıdır. Sancak’ın ortağı olduğu Star gazetesi ve Kanal 24 hakkımızda en fazla kara propa- ganda yapan yayın organlarından iki tanesidir” dedi. Sancak bölümünün Er- doğan’õn talimatõyla makaslandõğõnõ sa- vunan Akfõrat, bu mülakatõn hakla- rõndaki suçlamalarõn temel dayanağõ- nõ oluşturduğuna dikkat çekti. ‘Gizlenen tanık ifadeleri var’ Tutuklu sanõk Kemal Kerinçsiz, Osman Yõldõrõm olduğunu iddia etti- ği 9 No’lu gizli tanõğõn ifadelerinin ba- zõ bölümlerini savcõlõğõn kendilerine sunduğunu, bazõ bölümlerin ise davayla ilgisi olmadõğõ gerekçesiyle verilme- diğini söyledi. Bu kararõ veren Cum- huriyet Savcõsõ Zekeriya Öz’ün ken- dini yargõnõn üstünde gören bir anla- yõşa sahip olduğunu ileri süren Ke- rinçsiz, “Savcılık, yargılama görevi yapamaz” diye konuştu. Şüpheli Tun- cay Güney hakkõnda şimdiye dek ne- den kamu davasõ açõlmadõğõnõ soran Kerinçsiz, şöyle devam etti: “Yeterli şüphe olmadığı için mi dava açıl- mıyor? İddia makamı Tuncay Gü- ney’i bu soruşturmadan uzak tut- mak istiyor. Acaba gizli anlaşma mı var? Neden dava açılmadığının açık- lığa kavuşturulmasını istiyoruz.” Özel bölümler okunmasın Alemdaroğlu’nun avukatõ Çetinbaş, iddianamedeki özel hayatla ilgili bö- lümlerin yayõmlanmasõna yasak geti- rilmesi konusundaki talebini yineledi. Taleplerin çoğunun reddedilmesini is- teyen savcõ Taşkõn, Tuncay Güney’e neden dava açõlmadõğõ konusunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’ndan sorulmasõnõ istedi. Duruşmayõ bugü- ne erteleyen mahkeme heyeti, talepleri de bugün karara bağlayacak. CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 7 KASIM 2008 CUMA 6 HABERLER BİR BAKIMA SERVER TANİLLİ TÜYAP 27. İstanbul Kitap Fuarı Sürüyor... TÜYAP 27. İstanbul Kitap Fuarı, 1 Kasım günü, an- lamlı bir törenle başladı; ve o günden beri de çeşitli panel, etkinlik ve imza günleriyle devam ediyor. 3 Kasım akşamı da, onur ödülleri törenle sahiple- rine verildi. Füruzan’ı, Mehmet Aksoy’u ve Güven Turan’ı bağrımıza bastık. TÜYAP kitap fuarları, kültürümüzün nabzı duru- mundadır... Son günlerin bir olayı da şu: Asena Ödülü, kadını yazan 3 kadın yazara verildi. Handan Çağlayan’ın Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar ile Ayşegül Altınay ve Yeşim Arat’ın Türkiye’de Ka- dına Yönelik Şiddet adlı eserleri ödüllendirildi ve Duy- gu Asena’nın ruhu da şad edildi... Geçen hafta yazımızda belirttiğimiz eserlere, şu ya- yınları da ekleyeceğiz: - TÜYAP’ın Faruk Şüyün’e hazırlattığı Füruzan Di- ye Bir Öykü, büyük sanatçı için başeserdir. - Kaynak Yayınlar’da, büyük bilgin Muazzez İlmiye Çığ’ın Sümerlilerde Tufan Tufan’da Türkler ile İbra- him Peygamber’i pek önemlidir. Doğu Perinçek’in Gladyo ve Ergenekon’u da okunmalı. - Kırmızı Yayınlar’da, Erdoğan Aydın’ın çok ara- nan Kuran ve Din, İslamiyet ve Bilim, İslamiyette Ah- lak ve Kadın, İslamiyetin Ekonomi Politiği, yeni ba- sımlarıyla sunuluyor. - Ayrıntı Yayınları, 20. yılını 500 kitapla kutluyor: Ora- dan, Jack Kerouac’ın Yolda ile John Fowles’in Aba- noz Kule’sini hatırlatalım. - Kemal Ateş’in, İmge Kitabevi’nde şu üç kitabı- nı zikredelim: Türkçem Mahzun Ben Mahzun; Top- rak Kovgunları; Bir Şarkı Dinlerken. - Brezilyalı şair Carlo Drummond de Andradeli’nin Dünyayı Taşıyor Omuzların, - Cevat Çapan’ın kaleminden-seçme şiirleri YKY’de. - Deng Yayınları’nda, Bir Gülü Büyütmek, Kemal Burkay şiiri; Yelda Karataş, Şahdamar, Şahdemar, Türkçeden Kemal Burkay’ın çevirisi. - Ekmel Ali Okur’dan, Yüksel Mert’le Kuran’dan Nutuk’a çıktı. - Prof. Necdet Sakaoğlu’nun büyük eseri Bu Mül- kün Kadın Sultanları, Oğlak Yayınlar’da yayımlandı. - Orhan Tüleylioğlu’nun Neden Öldürüldüler’in 3. cildi (Dipsiz Kuyu), um.ag’dan çıktı. - Aslan Kavlak’ın, özgün eseri “Bakü’ye Gidiyo- rum Ay Balam”. Nâzım Hikmet’in Azerbaycan’daki İz- leri (1921 - 1963), YKY’de yayımlandı. - Ariella Kornmehl’in Kelebek Ayı adlı romanı, Al- tınbilek Yayınlar’da. - Peter Straub’un Hayalet Hikâyesi, İthaki Yayın- lar’da. - Prof. İsmail Bircan’ın, Türkiye’de Yükseköğreti- min 2023 Vizyonu, Atılım Üniversitesi Yayınları’nda. - Evrensel Yayınlar’da son çıkanlar: J. B. Bernal, Tarihte Bilim; Steven Rose, 21. Yüzyılda Beyin; N. A. Nekrasov, Yalnız Taşlar Ağlamıyor Burda; Se- mih Hiçyılmaz, İşte Derin Devlet; Adnan Özyal- çıner, Ayak İzleri; Nejat Elibol, Geleceğe İlk Adım; Esra E. Bilgiç, Vatan Millet Reyting; Rahşan İnal, Küreselleşme ve Spor; Sennur Sezer (hazırlayan) 68’in Edebiyatı Edebiyatın 68’i; Ahmet Say, Müzik Nedir, Nasıl Bir Sanattır?; Sennur Sezer (hazırlayan), Benim Nasrettin Hocam, 12 Yazar 1 Çizer; Ataol Behramoğlu, Nâzım Hikmet “tabu ve efsane” (ya- pıtı, yaşamı, kişiliği) ile Aziz Nesin’li Anılar; Fazıl Say, Metin Altıok Ağıtı. - Berfin Yayınlar’da şu iki roman: A. Metin Akpı- nar, Maganda; Arslan Kacar, Pepo Kuşu. - Asya Şafak Yayınlar’da: Yılmaz Dikbaş, Saralı Ün- lüler/Epilepsi ve Deha. - Kora Yayın’da Sabri Kuşkonmaz’ın şiirleri, So- ğuk Takvim. - Durusoy Yazar’ın Bir Türk Savcısının İsveç Anı- ları (2. baskı). - Doruk Yayınlar’da, Feridun Andaç’tan, Zamana Yazılan Sözler ile Öykü Yazmak, Öyküyü Düşünmek. - Cumhuriyet Kitapları’nda en son yayınlar: Alev Coşkun, 6 Ay; Mustafa Balbay, 78’liler; Erol Ma- nisalı, Batı’nın Yeni Türkiye Politikası; Işıl Özgentürk, Gezi Fısıltıları; Tarık Dursun K. Rıza Bey Aileevi; Or- han Erinç, Medya ve Demokrasi Masalları; Cüneyt Arcayürek, Atatürk’ten Sonra Bugünlere Nasıl Gel- dik?; Faik Bulut, El-Kaide’nin Sırları; Deniz Som, Bop Dedik Recep; Filiz Ofluoğlu, İki Dünya; Hikmet Çe- tinkaya, Susurluk’tan Ergenekon’a; Alper Akçam, Ki- ev’de Aşk; Şükran Soner, Bizim 68’liler. PKK terörünün sürmesinin ar- dında yalnızca Kuzey Irak’taki Kürt yönetiminin aymazlığı değil ABD’nin bu örgütü yıllardır Türki- ye’ye karşı koz olarak kullanması- nın da payı var. ABD, İran’ı hedef olan örgütün diğer kolu PJAK’la ya- kın ilişkide. Erbil ve Süleymani- ye’deki ABD’li istihbarat subayla- rının PKK’lilerle yürüttüğü diyalog ise aralık ayından bu yana Kandil Dağı’na yönelik sürdürülen hava operasyonları nedeniyle sekteye uğradı. Örgüt yöneticileri zaman zaman bu operasyonlara istihba- rat sağladığı gerekçesiyle ABD’ye yönelik sert uyarılar yapıyor. Ancak görülüyor ki Barack Oba- ma’nın Irak konusunda Bush’tan farklı bir politika izleyeceğini açık- laması PKK’yi de umutlandırıyor. PKK’nin ajansı ANF dün örgüt yö- neticisi Murat Karayılan ile Kon- gre-Gel Başkanı Zübey Aydar’ın Obama’ya gönderdiği ortak kutla- ma mesajını haberleştirmişti. Me- sajda, PKK’nin ABD ve Irak düş- manı olmadığı belirtilmiş ve Oba- ma’dan “Kürt sorunu”na çözüm için katkı sunması istenmişti! Ayağa Kurşun Sıkmak!.. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kent merkezi ile İstanbul, Gaziantep, Mar- din ve Batman’da 27 adrese eşza- manlı operasyonlar düzenledi. 11 ki- şi çok sayıda silah ve örgütsel belge ile birlikte ele geçirildi. Dünkü Hürri- yet bu operasyonu “Hizbullah evinde gizli askeri belge” diye duyurmuştu. İd- diaya göre belgeler arasında Jan- darma Genel Komutanlığı ve Genel- kurmay Başkanlığı’na ait “gizli” ibareli askeri yazışmalar da vardı! Hizbullah 17 Ocak 2000’de örgüt li- deri Hüseyin Velioğlu’nun İstanbul Beykoz’daki hücre evinde öldürülme- sinin ardından büyük darbe aldı. Örgüt 2003 yılından bu yana siyasallaşma ça- balarını dernekler üzerinden yürütüyor. Yani aslında İlimciler Grubu tebliğ ça- lışmalarını yeniden yoğunlaştırıyor! An- kara Emniyet Müdürlüğü’nün hücre evinde ele geçirdiği bilgisayarda ne tür bilgiler yer aldığı bilinmiyor. Ancak geçmişteki deneyimler Hizbullah’ın şu aşamada “tebliğ” den “cihad”a geçmek gibi bir hata yapmayacağını gösteriyor! Üzerinde durulması gereken asıl soruya gelince; askeri gizli belgeleri Hizbullah’ın hücre evine kim tebliğ etmişti? Örgüt kaynaklarına göre PKK Avrupa ül- kelerinden her ay bağış adı altında en az 1 milyon Avro topluyor. Militanlar Alman- ya, Fransa, İsveç, Danimarka, İsviçre gi- bi ülkelerde para toplama işini “kampan- ya” olarak nitelendiriyor. Bu ülkelerdeki Kürt kökenlilerin büyük bölümünün bu pa- rayı “aidat” adı altında ödediği ifade edi- liyor. Ancak özellikle Türk kökenlilere yö- nelik “Haraç” uygulaması da göz ardı edil- miyor. PKK salt askeri açıdan değil ABD ve Avrupa’nın baskısı nedeniyle ekonomik olarak da sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntıda ör- gütün kasası olarak bilinen Nedim Se- ven’in geçen aylarda Fransa’da tutuk- lanmasının da payı bulunuyor. Avrupa’daki PKK’liler işte bu sıkıntıyı aş- mak için çabalarken beklemedikleri ön- lemlerle karşılaşıyor. Militanlar geçen ay İsviçre’deki Türklerin işlettiği kafeler, turizm firmaları ve bazı derneklere yönelik 10’dan fazla eylem gerçekleştirdi. Eylemler Öca- lan’a İmralı’da baskı yapıldığı iddialarına dayandırılsa da, İsviçre polisi olayın ardında “haraç baskısı” olduğunu da saptadı. Ör- gütün eylemleri yoğunlaşınca İsviçre Kon- federasyonu geçen hafta harekete geçti ve PKK’nin bu ülkedeki faaliyetlerini mer- cek altına aldı. Örgütün gösteri hakkı, il- tica çabaları ve parasal yardım konusun- daki organizasyonlarına karşı sert önlemler tartışıldı. Federal Konsey, 5 Kasım’daki oturumunda PKK’ye yönelik sınırlandırıcı kararları onayladı. Üstelik “Hukuk devle- tinde şiddetin bir siyasi yöntem olarak kul- lanılmasını reddediyoruz” diye bir açıkla- ma da yapıldı. Örgütün eylemleri rahatla- rına düşkün olan İsviçrelileri ürkütüyor. İs- viçre basını ise eylemler nedeniyle “İsviçre Demokratik Kürt Halk Meclisi” ile Kürt Der- nekleri Federasyonu’nu (FEKAR) sorum- lu tutarak sert yayımlar yapıyor. Şiddeti siyasallaşmada yöntem olarak kullanan PKK, Avrupa’da kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kandil’den Mesaj!.. Güneydoğu bir dönem faili meç- hul cinayetlerin merkezi haline gel- mişti. Özellikle Kürt kökenlilere yö- nelik cinayetler genellikle Hizbullah tarafından işleniyordu. Oysa böl- gedeki yurttaşlar “Hizbulkontra” tanımlamasıyla fail tarifi yapıyordu. Bu saptama aslında güvenlik güç- leri, itirafçı PKK’liler ve bölgede Hizbullah timlerinin oluşturduğu karma bir suç örgütünü tarif edi- yordu!.. Susurluk süreci ve 2000 yılının ocak ayından itibaren Hizbullah’ın çökertilmesiyle birlikte faili meçhul cinayetlerde büyük oranda azalma oldu. Ancak bu cinayetlerin yarat- tığı korku ve kaos bölgeden hiçbir zaman eksilmedi. Çünkü 2000 yılı öncesinde işlenen çok sayıda ci- nayet halen gizemini koruyor. On- lardan biri de 4 Eylül 1993’te Bat- man’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen DEP milletvekili Meh- met Sincar cinayetiydi. Zanlı ola- rak gösterilen 3 kişi 1995’te Diyar- bakır DGM’de beraat etti. Kutlu Aktaş’ın hazırladığı ünlü Susurluk Raporu’nun gizli bölüm- lerinde ise Sincar’ı, Alaattin Kanat, Mesut Mehmetoğlu, İsmail Ye- şilmen ve Ahmet Demir’in birlikte planlayıp öldürdükleri yazılmıştı. Bu iddia Susurluk sanığı Muhsin Gül’ün anlatımlarına dayandırıl- mıştı. Alaattin Ka- nat bir PKK itiraf- çısıydı. Güneydo- ğu’da “General Zinnar” kod adıyla korku salmıştı. Ah- met Demir ise “Ye- şil” kod adıyla bili- nen Mahmut Yıl- dırım’dan başkası değildi. Susurluk Raporu’ndaki bu bilgiler ne Gü- neydoğu insanını ne de Sincar ai- lesini ikna etti. Tıpkı Kürt işadam- larının öldürülmesinde olduğu gibi bu cinayetin arkasında da karar ve- rici mekanizma sürekli sorgulandı. 2001 yılında hazırlanan Hizbullah Ana Davası iddianamesinde ise Sincar cinayetinde adres Hizbullah olarak gösterildi. Cihan Yıldız fail olarak yer alıyordu. Yıldız, Hizbul- lah’ın bir dönem “kurtarılmış bölge” haline getirdiği Diyarbakır’ın Sil- van ilçesi nüfusuna kayıtlıydı. Ör- gütün en azılı tetikçilerinden biri olan Yıldız, salt Sincar cinayetinden suç- lanmıyordu. İddia- nameye göre, 1992-1994 tarihle- ri arasında Aydın Görnü’nün de ara- larında bulunduğu iki PKK’liyle Hiz- bullah’ın Menzil ka- nadından Alaattin Kutlubay, Masum Önal ve Nesim Ormancı’yı öldürmüştü! Fuat Öna- lan adlı yurttaş ise Yıldız’ın saldırı- sından yaralı kurtulmuştu. Yıldız, Sincar cinayeti için örgütün Batman sorumlusu Mithat Soysal’dan ta- limat almıştı! Tetiği çekerken ya- nında Rıfat Demir adlı Hizbullahçı vardı. Sinan Yakut ile M. Ali Geçer ise her Hizbullah eyleminde olduğu gibi gözcülük yapmıştı. Dosya karanlıkta bekletilirken dört gün önce ilginç bir gelişme yaşandı. Yıldız’ın 6 ay önce Interpol aracılığıyla Viyana’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edildiği ortaya çıktı. Diyarbakır’daki bir Hizbullah da- vasının iddianamesine göre Sincar’ı Hizbullahçılar öldürdü. Susurluk Raporu’nda ise fail olarak PKK iti- rafçıları gösteriliyor! Hedef bir yana, eylem planı insanın kanını dondu- ruyor. Gazeteci Aydın Bolkan’ın ha- zırladığı kitaba göre Sincar öldü- rülmeden iki gün önce Batman’da Habip Kılıç adlı yurttaş katledilmişti. İddia odur ki, Kılıç DEP milletvekil- lerini bölgeye çekmek için katledil- mişti. Yıldız yeniden sorgulandı- ğında cinayet işlemek için bir cesedi yem olarak kullananları açıklayabi- lirse giz perdesi aralanacak! TERÖR VE TOPLUM / MEHMET FARAÇ Cinayet İçin Cinayet!.. mfarac@cumhuriyet.com.tr Tebliğ!.. Hayal’in talimatla ifadesi alınacak TRABZON (AA) - Ya- sin Hayal’in, Trabzon’daki McDonalds’õn kapõsõna bomba bõraktõğõ ve 6 kişinin yaralanmasõna neden olduğu iddiasõyla yargõlanmasõna devam edildi. Daha önce bu davadan 6 yõl 8 ay hapis ce- zasõna çarptõrõlan Hayal’in, Yargõtay’õn kararõ bozmasõ üzerine yeniden yargõlandõğõ davanõn ikinci duruşmasõ, Trabzon 1. Ağõr Ceza Mah- kemesi’nde dün yapõldõ. Mahkeme heyeti, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutuklu sanõk Yasin Hayal’in tali- matla ifadesinin alõnmasõ için yazõ yazõlmasõna karar vererek duruşmayõ erteledi. TRT klasik müziği azaltıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TRT’de çalõşma- larõna başlayan Radyo Ko- ordinasyon Kurulu, klasik müzik karşõtõ bir girişimle Radyo-3’teki klasik müzik yayõnlarõnõn azaltõlmasõnõ önerdi. TRT Radyo Dairesi Başkanõ Şenol Göka’nõn klasik müzik yayõnlarõnõn azaltõlmasõ amacõyla bir öneri hazõrladõğõ ve bu öne- rinin Radyo Koordinasyon Kurulu’nun bugünkü çalõş- malarõ sõrasõnda ele alõnma- sõnõn beklendiği öğrenildi. Öğrenciye dayak iddiası Meclis’te ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP milletvekili Çetin Soysal, Van’õn Edre- mit İlçesi’nde Erdemkent (TOKİ) İlköğretim Okulu öğrencisi S.E.Ç’nin sõnõf öğ- retmeni Murat Yürekli tara- fõndan dövülmesini Meclis gündemine taşõdõ. Soysal, Milli Eğitim Bakanõ Hüse- yin Çelik tarafõndan yanõt- lanmasõ istemiyle TBMM Başkanlõğõ’na verdiği soru önergesinde “Öğretmen Murat Yürekli hakkõnda so- ruşturma açõlmõş mõdõr? Açõldõysa; ceza verilmiş mi- dir? Verildiyse verilen ceza nedir?” diye sordu. Ergenekon’daisimkrizi Baran Tursun davasının hâkimleri çekildi ANKARA / İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) - İzmir’de dur uyarõsõna uy- madõğõ için açõlan ateş sonucu yaşamõnõ yitiren Baran Tursun olayõyla ilgili 10 polisin, delilleri karartmak suçlamasõyla yargõlandõğõ davada, İzmir 6. Ağõr Ce- za Mahkemesi Başkanõ Nurettin Var ve üye hâkim Mehmet Özcan’õn “da- vadan çekilme” istemleri kabul edildi. Polis memurlarõnõn yargõlandõğõ dava- nõn 27 Ekim’de görülen duruşmasõnda sanõk polis memurlarõndan M. M’nin ifadesinin alõnmasõ sõrasõnda üye hâkim Özcan, duruşma salonunun izleyici bölümünde oturan bazõ kişilerin gül- düğünü savunarak “Adaleti ne hale ge- tirdiler. Ne gülüyorsunuz? Gerekir- se çekileceğim” demişti. CHP Genel Sekreter Yardõmcõsõ Mehmet Sevigen, parti genel merke- zinde Baran Tursun ve Antalya’da dur ihtarõna uymadõğõ için açõlan uyarõ ate- şi sonucu hayatõnõ kaybeden Çağdaş Gemik’in aileleriyle görüştü. Sevigen, “Polisler tutuksuz yargı- lanıyor. Aile mahkemeye gidemi- yor. Aile mahkeme salonundaki kol- tuklara oturup kendi çocuklarının haklarını savunmadan oraya sivil polisler doluyor” dedi. ● 301’E İZİN YOK Tursun’un babasõ Mehmet Tursun, an- nesi Berrin Tursun ve kõz kardeşi Şela- le Tursun’la aralarõnda İHD İzmir Şu- besi üyelerinin de bulunduğu 6 sanõk için TCK’nin 301. maddesinden yargõlan- malarõyla ilgili Adalet Bakanlõğõ’nõn izin verdiği yönündeki açõklamalarõn gerçeği yansõtmadõğõ bildirildi. DURUŞMAYA İLGİ YOK Ergenekon davasında 2 bin 455 sayfalık iddianamenin okunma- sına devam ediliyor. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin baktığı, heyet başkanlığını Köksal Şengün’ün yaptığı ve Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’ndeki salonda görülen duruş- ma dün saat 09.30’da başladı. Duruşmaya ilgi yine azdı. Mehmet Sincar. Alaattin Kanat. İstanbul Haber Servisi - Eğir- dir Dağ Komando Okulu ve Eği- tim Merkezi Komutanlõğõ’na Başbakan Tayyip Erdoğan’õn yaptõğõ ziyaret sõrasõnda, Başba- kan Yardõmcõsõ Cemil Çiçek’in araziden anõ olarak boş kovan al- dõğõnõ gören Genelkurmay Baş- kanõ Orgeneral İlker Başbuğ’un “İyi sakla Ergenekon’dan içeri girersin” dediği öğrenildi. Akşam gazetesinin dün birin- ci sayfasõnda “Şakayla çaktı” başlõğõ ile verdiği habere göre, Başbakan Erdoğan’õn berabe- rindeki bakanlarla önceki gün Eğirdir’e yaptõğõ ziyarete Orgeneral Başbuğ’un “Ergenekon esprisi” damgasõnõ vurdu. Habere göre, Erdoğan’õn 6 saatlik Eğirdir ziyaretinde Başbakan Yardõmcõsõ Çiçek, G3 piyade tüfeği ile yapõlan atõşlardan geriye kalan 2 boş kovanõ anõ olarak aldõ. Bunu gören Orgeneral Başbuğ, Çiçek’e “Aman dikkat et. İyi sakla. Ergene- kon’dan içeri girersin” diyerek espri yaptõ. Bilindiği gibi, Ergenekon davasõnõn tutuklu sa- nõklarõndan gazeteci Vedat Yenerer’in evinde ve ofisinde yapõlan aramalarda, boş kovanlar bulun- muştu. Yenerer sorgusunda, Irak savaşõ sõrasõnda bölgede gazetecilik yaptõğõnõ ve Türkiye’ye dö- nerken hatõra olarak boş kovanlarõ yanõnda getir- diği söylemişti. Yenerer, halen Ergenekon dava- sõnda tutuklu olarak yargõlanõyor. Başbuğ’dan Çiçek’e Ergenekon esprisi ‘DİKKAT ET İÇERİ GİRERSİN’ İlkerBaşbuğCemilÇiçek Perinçek, iddianameyi okuyan savcõnõn soyadlarõnõ kullanmamasõna tepki gösterdi. İddia makamõ taleplerüzerineGüneyhakkõndanedenkamudavasõaçõlmadõğõnõnbaşsavcõlõğasorulmasõnõistedi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog