Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 7 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5 POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA ABD’de Devrim mi Oldu?.. Günlük gazeteler masamın üzerinde duruyor... Ön- ce manşetlere bakıyorum... Bir sevinç, bir umut rüz- gârı esiyor gazetelerin birinci sayfalarında.... Başlıklar “demokrasi” ve “özgürlük” üzerine... “Amerikan İhtilali”, “Küresel Umut”, “Demokrasi Güzel Şey”, “Amerika’nın Karaoğlanı”, “Tarih Yaz- dı”, “Ohbama”... Cumhuriyet’in başlığı ise şu: “Amerikan Halkı ‘Değişimi’ Seçti...” Öyle bir hava esiyor ki hem Türkiye’de hem de dün- yada, Obama ABD’nin dış politikasını değiştirecek, tüm dünyada savaşlar bitecek, insanlar barış için- de yaşayacak... Sabah televizyonları izlerken CIA’dan açıklama geldi: “CIA Başkanı ABD’nin güvenliğiyle ilgili çok gizli raporlar sunacağını duyurdu...” Yandı gülüm keten helva! ABD halkı “ülke güvenliği” denildi mi yerinde du- ramaz, heyecanlanır... Fısıltı gazetesi yayına başlar, gazeteler, televizyonlar yaratılan “düşmanı” bir süre sonra açıklarlar. Ne diyelim: “Obama geldi, hoş geldi!” Gazetelerimiz, televizyonlarımız Obama’nın se- çim zaferini kutlarken, halkımız doğalgaza yapılan zammı konuşuyor. Türkiye’de enflasyon yüzde on bir olarak açık- landığı gün, doğalgaz zammı geliyor... Yüzde sek- senlik zam halkımızı yerinden zıplatıyor... Acaba bizim de bir Obama’mız olsa ne yaparız? Bir şey yapmaya gerek yok...Türkiye’nin gurur duy- duğu bir Tayyip’i var... Obama kim ki?.. Kasımpaşalı Başbakanımız “argonun allahını biliyor” vallahi! Son bombası ise şu: “Kriz diyorlar, ama iki yıllık zulaları var!” Ben “zula” kelimesini çok severim... Eh birazcık İz- mir Eşrefpaşa’da, Kahramanlar’da dolaşmışlığımız da vardır “annadıınız mıı?” Baba tarafından da Ar- navutluğumuz onaylıdır. Herkesin zulasında bir şeyler bulunur. Yanlış an- lamayın, sözünü ettiğim Dolapdere’de “zula”dan çı- karılan “sarıkız” değil. Mangırlar! Zahid Akman’ın “zulası”nda ne kadar mangır var? Almanya Deniz Feneri’nin halkı tokatlamasından ne kadarı “zulası”na girdi? Ben bu sorulara yanıt ararken Obama’nın McCa- in karşısında seçimleri kazanmasını önemseyenlere bir çift sözüm var: “Pek fazla sevinmeyin... Biraz bekleyin...” Obama’nın bir Ermeni dostu olduğunu ve Türki- ye’yi ileride zor günlerin beklediğini bir köşeye yazın! Kuzey Irak’ta kurulacak bir Kürt devletine Oba- ma’nın çok sıcak baktığını unutmayın! Türkiye’nin başına “çorap ören” Ermeni, Kıbrıs, Kürt sorunu!.. Acaba Obama’nın “zulası” n’ola; bu sorunların çö- zülmesine ilişkin nasıl bir reçetesi var? Obama Kara Afrika’daki yoksul halkların da simgesi, Türkiye’nin de, AB ülkelerinin de... Ezen ve ezilen! Alın size siyah bir başkan!.. Vahşi kapitalizmin ye- ni yüzü, yoksulun umudu!.. Oysa ABD emperyalizmin ağa babası... Orada 50 yıl sonrasının planları yapılıyor... Oradaki “derin devlet” dünyayı parmağında oynatıyor... ABD’de bir devrim gerçekleşmedi... ABD “derin devleti” makyaj yenileyip, ırkçılığı yıkıp attığını, Kara Afrika ülkelerine el salladığını gösterdi... Kenya’da 4 Kasım ulusal bayram bundan sonra! Peki Kara Afrika ülkelerini sömüren çokuluslu “al- tın avcıları” siyanürle altın üretmeyi durduracaklar mı? Elbet ırkçılığa karşıyız! Obama’nın rengine ve çekilciliğine bakıp küresel ekonomideki dengesizlik, sömürü düzeni emperya- lizmin dayatmacılığı bitecek mi? Umuda yolculuğa çıkmak değil, umudu yakala- mak, yaşamı gökkuşağı rengine çevirmek, bomba- ları durdurmak, yoksulluğu önlemek!.. O denli kolay mı sanıyorsunuz? Sanırım Obama’nın rengine bakıp “vahşi kapita- lizmin” bittiğini sanıp, sosyalist devrim yaşama geç- ti sanıyorsunuz! Zulanıza bir bakın ondan sonra da biraz düşünün! hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212 343 72 69 ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART musakart yahoo.com Ercan Karakaş CHP’ye katıldı İstanbul Haber Servisi - Eski Kültür ve Turizm Bakanõ Ercan Karakaş, CHP üyesi oldu. CHP İstanbul İl Başkanlõğõ binasõnda düzenlenen törene CHP İstanbul İl Başkanõ Gürsel Tekin ve çok sayõda partili katõldõ. Karakaş’õn yerel seçimlerde aday olmasõ bekleniyor. Durak adaylığını yine halka sordu ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanõ Aytaç Durak, “ben anket yaptõrmam” demesine karşõn, adaylõğõ konusunda yine halka başvurdu. ASKİ’nin su faturalarõyla birlikte gönderdiği mektupta Durak, “Alacağõm kararlarda hep halka danõştõm. Bu kez de bunu yapõyorum” dedi. Şahin: AKP’nin endişesi yok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Adalet Bakanõ Mehmet Ali Şahin, Yargõtay Cumhuriyet Başsavcõlõğõ’nõn, Deniz Feneri davasõ dosyasõnõn bir örneğini istemesini değerlendirirken, hiçbir endişeleri olmadõğõnõ, AKP’nin yurtdõşõndan herhangi bir yardõm almasõnõn söz konusu olmadõğõnõ söyledi. Deniz Feneri’ne ilişkin dosya yaklaşõk bir ay önce Almanya’dan istenmişti. Cezaevlerinde kırmızı alarm ANKARA (ANKA) - Suç işleme oranlarõnõn her geçen gün arttõğõ ülkemizde cezaevleri doldu. Ekim ayõ sonu itibarõyla cezaevlerinde bulunan tutuklu ve mahkûm sayõsõ 100 bin 599’a ulaştõ. Cezaevinde bulunanlarõn 42 bin 889’u hükümlü, 39 bin 500’ü tutuklu ve 18 bin 210’nu hükmen tutuklular oluşturdu. En fazla hõrsõzlõk suçunun işlendiği Türkiye’de bu suçu işlediği iddiasõyla tutuklanan ve hüküm giyenlerin sayõsõnõn da 56 bin olduğu öğrenildi. Cezaevinde yine işkence iddiası Haber Merkezi - İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan İleri Kõzõlatun ve Fehmi Çapan, hastaneye götürülmek için bindirildikleri araçta askerler tarafõndan dövüldüklerini iddia etti. Dayak izlerini tutanakla tespit ettiklerini belirten Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar, sorumlular hakkõnda işlem başlatõlmasõnõ istedi. ÇHD üyesi avukat Kamil Afyonoğlu, kelepçeli haldeki iki tutuklunun, önce araç içinde yere yatõrõlõp dövüldüğü sonra araçtan indirilerek cezaevinde kamera bulunmayan bir noktada dövüldüğünü söyledi. Afyonoğlu, Kõzõlaltun’un yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar ve kafasõnda şişlikler oluştuğunu, Çapan’õn sol gözünün şiştiğini, başõnõn üst tarafõnda ise dikiş atõlmõş yaralar bulunduğunu tespit ettiklerini kaydetti. CHP’li Kõlõç, RTÜK Başkanõ‘na Almanya’dan tebligatname gönderildiğini söyledi İstanbul Haber Servisi - CHP Merkez Yürütme Kuru- lu (MYK) üyesi Ali Kılıç, RTÜK Başkanõ Zahid Ak- man hakkõnda Almanya’da OFWG Kooperatifi’nde 8 ila 12 milyon Avro arasõnda de- ğişen yolsuzluk yaptõğõ ge- rekçesiyle nitelikli dolandõrõ- cõlõk suçundan dava açõldõğõnõ belirterek Akman’õn istifasõnõ istedi. Ali Kõlõç, 3 kişi tarafõndan açõlan davada sonradan 60 ki- şinin müdahil olduğunu ve 1600 kişinin de açõlan davaya müdahil olacağõnõ söyledi. Hakkõnda açõlan dava nede- niyle Zahid Akman’õn RTÜK ve Ankara Bilkent’teki evine mahkeme tebligatõnõn da gön- derildiğini belirtti. Kõlõç, “Baş- bakan Recep Tayyip Erdo- ğan’ın, Türk halkının gözü- nün içine baka baka yalan söylediğini, AKP iktidarının da yolsuzluklara boğazına kadar battığını” vurguladõ. Akman hakkõnda dava açmak için 60 kişinin daha avukata vekâlet verdiğini söyleyen Kõ- lõç, “Sıradaysa 1600 kişi da- ha var” diye konuştu. Kõlõç, CHP İstanbul İl Baş- kanõ Gürsel Tekin ile birlik- te CHP’nin Karaköy’deki il ör- gütünde dün basõn toplantõsõ düzenledi. Ali Kõlõç, RTÜK Başkanõ Zahid Akman’õn adõnõn karõş- tõğõ yolsuzluk davasõna ilişkin ayrõntõlõ bilgi verdi. Akman hakkõnda Köln Asliye Hukuk Mahkemesi’nce açõlan davaya ilişkin bilgi veren Ali Kõlõç, Za- hid Akman hakkõnda OFWG Kooperatifi’nde 1600 kişiyi dolandõrmaktan “Az76 Js 240883/007 W1 No”lu dosya numarasõyla nitelikli dolandõ- rõcõlõk suçundan dava açõldõğõnõ söyledi. Dava dosyasõnda Akman ve koperatifin bir başka yöneticisi Abdullah Özer’in yaklaşõk 8 ila 12 milyon Avro arasõnda yolsuzluk yaptõğõ bilgisinin de yer aldõğõnõ ifade eden Ali Kõ- lõç, “Akman’ın RTÜK gibi saygın bir kurumu yıprat- masını istemiyoruz. Bu so- ruşturma ve duruşmalar ta- mamlanıncaya kadar gör- evini bırakmasını istiyoruz. Zahid Akman ve arkadaşla- rı, Türk halkının huzurunda bu iddalara yanıt vermelidir. Uçak ücretlerini de biz kar- şılayalım gidip orada aklanıp gelsinler” dedi. “Yolsuzlukla mücadele et- mek için iktidara geliyo- ruz” diyenlerin halkõ yanõlt- tõğõnõ anlatan Ali Kõlõç, “Baş- bakan Recep Tayyip Erdo- ğan, Türk halkının gözü- nün içine baka baka yalan söylüyor. AKP iktidarı yol- suzluklara boğazına kadar batmış bir vaziyette bulu- nuyor” diye konuştu. CHP MYK üyesi Ali Kõlõç, RTÜK Başkanõ Zahid Akman hakkõnda Almanya’da OFWG Kooperatifi’nde 8 ila 12 milyon Avro arasõnda değişen yolsuzluk yaptõğõ gerekçesiyle yolsuzluk yaptõğõ gerekçesiyle nitelikli dolandõrõcõlõk suçundan dava açõldõğõnõ belirterek Akman’õn istifasõnõ istedi. Ali Kõlõç, 3 kişi tarafõndan açõlan davada sonradan 60 kişinin müdahil olduğunu ve 1600 kişinin de açõlan davaya müdahil olacağõnõ söyledi. SEÇİM STRATEJİSİ MASADA Erdoğan milletvekillerini kampa alıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP, yerel se- çimler için kampa giriyor. 28-30 Kasõm günlerinde Kõ- zõlcahamam’da ger- çekleştirilecek kamp- ta, 29 Mart 2009’da yapõlacak seçimlerde uygulanacak strateji masaya yatõrõlacak, be- lediye başkanõ adayla- rõyla ilgili kriterler be- lirlenecek. Başbakan Tayyip Erdoğan’õn bazõ belediye başkanõ adaylarõnõ kampta açõk- layabileceğine dikkat çekiliyor. İlçe kongreleriyle ye- rel seçim propaganda- sõna start veren AKP, 28-30 Kasõm günleri arasõnda Kõzõlcaham’da seçim kampõ yapacak. Milletvekilleri, bakan- lar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye- leri ve parti yöneticile- rinin eşleri ve çocukla- rõyla birlikte katõlacağõ kampta, yerel seçimde uygulanacak strateji masaya yatõrõlacak. Er- doğan, milletvekilleri- nin ve parti yöneticile- rinin önerilerini alacak, seçim çalõşmalarõyla il- gili birimlerin çalõşma- larõnõ denetleyecek. Başvurular başlıyor AKP’de, belediye başkan adaylõklarõ için başvurular 10 Ka- sõm’da başlõyor. Ay so- nuna kadar devam ede- cek olan başvurularõn ardõndan AKP yöneti- mi, il ve ilçelerde aday- larla ilgili anketler ya- parak halkõn nabzõnõ ölçe- cek. AKP, da- ha iyi hazõrla- nabilmek için İzmir, Çanka- ya, Tunceli, Diyarbakõr ve Mersin gibi diğer par- tilerin elinde olan yer- lerin adaylarõnõ erken açõklayacak. Kõzõlcahamam kam- põnda, küresel krizin Türkiye’ye yansõmala- rõ, alõnan ve alõnmasõ gereken önlemler de konuşulacak. Ekono- miyle ilgili bakanlar, milletvekillerine bri- fing verecek. Erdoğan, milletvekillerinden, hü- kümetin politikalarõnõ kapõ kapõ dolaşarak an- latmalarõnõ isteyecek. Kampõn başka gün- dem maddesinin de te- rörle mücadele olmasõ bekleniyor. Erdoğan ve bakanlarõn, milletve- killerini bilgilendirece- ğine dikkat çekiliyor. Son 1 ayda yapõlan kamuoyu yoklamalarõna göre, oylarõ yüzde 5-16 arasõ eridi AKP anketlerde geriliyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - A&G Araştõrma Şirketi’nin “Bugün seçim olsa” anketinin 1-2 Kasõm çalõşmasõna göre AKP’nin oyu kararsõzlar dağõtõldõktan son- ra yüzde 36.4’e geriledi. Aynõ şirketin geçen ay yaptõğõ araştõrmada AKP’nin oyu yüzde 41.3 olarak belirlenmişti. A&G Araştõrma Şirketi’nin HaberTürk için yaptõğõ an- ketten çarpõcõ sonuçlar çõktõ. 21 ilde 18 yaş üstü 749’u kadõn 1512 kişiyle yüz yüze yapõlan ankette, “Bugün seçim ol- sa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna katõlõmcõlarõn yüzde 37.3’ü “kararsızım” yanõtõnõ verdi. Kararsõzlarõ yüzde 22.8 ile AKP, yüzde 15.1 ile CHP, yüzde 10.2 ile de MHP izledi. Kararsõz- lar dağõtõldõktan sonra AKP’nin oyu yüz- de 36.4, CHP’nin yüzde 24.1, MHP’nin ise 16.3 oldu. Aynõ şirketin 4-5 Ekim ta- rihlerinde yaptõğõ araştõrmada, kararsõzla- rõn oy oranõ yüzde 30.8 olarak belirlen- mişti. Kararsõzlarõn oylarõ dağõtõldõğõnda AKP’nin oyu yüzde 41.3, CHP’ninki ise yüzde 21 olarak saptanmõştõ. Metropoll Araştõrma Şirketi’nin geçen ay yaptõğõ anketten de, AKP’yi kõzdõracak so- nuçlar çõkmõştõ. Şirketin “Ekim 2008 gün- dem” başlõğõ altõnda 30 ilde 1582 kişiyi kapsayan anketinin sonuçlarõna göre, “Bu- gün seçim olsa oyunuzu kime verirsi- niz?” sorusuna katõlõmcõlarõn yüzde 35’i AKP, yüzde 15.5’i CHP, yüzde 8.6’sõ MHP yanõtõnõ vermişti. Katõlõmcõlarõn yüz- de 13.9’u da kararsõz olduğunu ifade et- mişti. Şirketin bir önceki araştõrmasõna gö- re AKP’nin oyunun 16 puan düştüğü, buna karşõlõk MHP’nin 2 ve CHP’nin 6 puan oy artõşõ sağladõğõ görülmüştü. ‘Akman’a dava açõldõ’ TEPKİ GÖSTEREN AĞABEY GÖZALTINDA İstanbul Haber Servisi - Avcõ- lar’da bir parkta Feyzullah Ete’nin göğsüne tekme atarak ölümüne se- bep olduğu iddiasõyla geçen yõl kasõm ayõndan beri tutuklu bulunan polis Ali Mutlu tahliye edildi. Ka- rarõ protesto ederek mahkeme he- yetine çakmak atan Ete’nin ağabe- yi Adil Ete gözaltõna alõndõ. Bakõrköy 10. Ağõr Ceza Mahke- mesi’nde gizli görülen duruşmada tutuklu polis Ali Mutlu’nun tutuk- luluk durumuna ilişkin görüşü so- rulan Cumhuriyet Savcõsõ Yaşar Genç, isnat edilen suçun niteliği ve tutuklu kaldõğõ süre dikkate alõna- rak sanõğõn tahliyesini istedi. Mah- keme heyeti de Mutlu’nun tahli- yesine karar verdi. Kararõn açõk- lanmasõ ardõndan mahkeme heye- tine tepki göstererek çakmak fõrla- tan Adil Ete gözaltõna alõndõ. Polis Ali Mutlu, Avcõlar’da park- ta oturan iki çocuk babasõ Feyzul- lah Ete’ye, “Burada ne oturu- yorsunuz? Evinize gidin” deme- sinin ardõndan tartõşma çõkmõş, Feyzullah Ete’nin, Ali Mutlu’nun göğsüne vurduğu tekmeyle yaşa- mõnõ yitirdiği iddia edilmişti. Em- niyet yetkilileri, Ete’nin parkta iç- ki içerek nara attõğõnõ öne sürmesine karşõn, adli tõp raporunda Ete’nin al- kol almadõğõ belirlenmişti. ‘Tekmeyle ölüm’de sanõk polise tahliye YELDEN DAVASINDA POLİSLERE BERAAT İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) - Gözaltõna alõndõğõ İzmir Em- niyet Müdürlüğü’nde yaşamõnõ yi- tiren Alpaslan Yelden’in ölümün- de sorumluluğu olduğu savlanan po- lisler, Yargõtay kararõ uyarõnca be- raat ettiler. Yelden ailesinin avu- katlarõndan Türkan Aslan, kararõn işkencecilere cesaret verir nitelikte olduğunu savunarak, davayõ AİHM’ye taşõyacaklarõnõ bildirdi. 1999’da Bornova’daki evinden alõnarak İzmir Emniyet Müdürlü- ğü’ne götürülen Yelden, burada yaşamõnõ yitirmişti. Yelden’in ailesi polisler hakkõnda işkence suçla- masõyla dava açmõştõ. İzmir 2. Ağõr Ceza Mahkemesi 2006’da, 10 po- lis hakkõnda 3 yõl 4’er ay hapis ce- zasõ verdi. Ancak Yargõtay 2008’de, yeterli delil olmadõğõ gerekçesiyle polislerin beraatini isteyerek yerel mahkemenin kararõnõ bozdu. Boz- ma kararõnõ görüşen İzmir 2. Ağõr Ceza Mahkemesi, bu kez polislerin beraati yönünde karar verdi. Mah- keme Başkanõ Turgut Yıldırım, bozma kararõna muhalefet etti. An- cak polisler İbrahim Peker, Ha- kan Ergüden, Muharrem Çetin- kaya, Tarkan Gündoğdu, Ali Ak- yol, Hikmet Kudu, Yusuf Oyan, Uğur Kocal, Cemil Bulut ve Nev- zat Sağoğlu suçsuz bulundu. ‘Emniyette işkence’ savõ AİHM yolunda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog