Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 7 KASIM 2008 CUMA 4 HABERLER DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN ‘Bütün Zenciler Siyah Değil’ Yukarıda tırnak içinde verdiğim, Samim Lütfü’nün 23 yıl önceki (03.08.1985) bir yazısından alınmış baş- lık geldi aklıma Obama’nın beklenen zaferi ilan edil- diğinde. Obama’nın zaferinin aynı zamanda bir Amerikan zaferi olduğu hiç kuşku götürmez. Çok uzaklara git- meye gerek yok, bizim kuşağın genç-liğinde, ABD’nin güney eyaletlerinde, zenciler üniversiteye polis hatta asker nezaretinde girebiliyorlardı. Kara derililerin haklarını ancak kuvvete başvura- rak, elde edeceklerini ileri süren militan önderler Rap Brown ile Stockley Carmichael’i tanıdığımızda üni- versiteyi bitirmiştik, Martin Luther King öldürül- düğünde de otuzumuza merdiven dayamıştık. Sonra zenci adam “African American” oldu, ırk ayırımcılığına karşı yasalar çıktı, hatta pozitif ayı- rımcılıkla, siyah kontenjanları tanınarak, kara derili adamın aradaki farkı kapatması yolunda yeni fırsatlar yaratıldı. Ve sonunda, kara derili bir adam velev saf kan zen- ci olmayıp, melez bile olsa, aslında hiçbir zaman ile- ri sürüldüğü kadar ak olmayan Beyaz Saray’a gir- meyi başardı. Kara derili adamın Beyaz Saray’a girmesi zenci- lerin olduğu kadar ABD’nin tarihinde önemli bir adım, bir değişimdir. Değişimin niceliği ve niteliği ise apayrı bir konu. “ABD sistemi, tabandaki halkın büyük kökten bir de- ğişikliği isteyebileceği kadar şeffaf mı? Bu düzen, so- kaktaki adamın, yönetimin manivelasını elinde tutan elitlerin dışında kalanların, oylarıyla kendi tersine dö- nüşebilecek kadar demokratik mi?” soruları ciddi araştırmalara konu olabilir. Obama’nın değişimin simgesi olduğu, değişim is- teyenlerin oylarıyla Beyaz Saray’a çıktığı görüşü yan- lış değil. Evet değişim! Ama nasıl bir değişim? Bu soru aklıma Luchino Visconti’nin 1963 yapı- mı Leopard filmini getiriyor. Asil bir Sicilya ailesin- den gelen Guisippe Tomasi di Lampedusa’nın il Gattopardo adlı romanı aslında, yazarın Sicilya prenslerinden biri olan büyükbabasının öyküsünü an- latır. Romanda ve filmde, birliğini oluşturma süre- cindeki Garibaldi İtalya’sında Sicilya bölgesinde Sa- lina Prensi olan Don Fabrizio’nun yaşamından bir kesit yansıtılır. Bir dünya yıkılmakta, yeni bir dünya kurulmaktadır. Yeni düzene ayak uydurmak zorunda olan Don Fabrizio’nun yeğeni Tancredi, Prens amcasına şunları söyler: - Her şeyin tümden değişmesini istemiyorsak, ba- zı şeylerin değişmesine katlanmak zorundayız. Obama’nın ABD ve dünya için temsil ettiği deği- şimin bu tür bir şey olduğunu, bu değişimin iş dün- yasını çok rahatsız etmediğini, hatta onun desteği- ne sahip olduğunu düşünmeden edemiyorum. Nasıl ABD’de iç savaş sonrasında köleliğin kal- dırılması kuzeydeki beyazların güneydekilerden da- ha iyi yürekli olmalarından değil de, tarım kökenli gü- neyin kölelerin emeğine gereksinim duyarken, ku- zeydeki sanayicilerin zencileri ucuz el emeği depo- su haline getirecek bir ortamı istemelerinin sonucu ise, ırkçı görüşlerin ortaya çıkması da salt beyaz ada- mın yüreğinin karanlıklığının değil, ekonomik ge- reksinimlerin sonucu olmuştur. Hıristiyan felsefesi- nin, İsa’nın kimi müritlerinin öbürlerinden daha aşağı olmasına ihtiyacı vardı, yoksa bu acımasız sö- mürü nasıl kabul ettirilebilirdi? Kapitalizmin kendisi belirli bir aşamasında ırkçı- lığı kaçınılmaz olarak oturtuyor düzenin içine. Ve kapitalizmin her zaman, daha aşağı, daha ye- teneksiz, yapısı itibarıyla başına gelenlere müstahak “zenciler”e ihtiyacı olacaktır. Bu ihtiyaç sürdükçe de, düzenin zencileri hep baki kalacaktır. Bu zencilerin illa siyah olmaları gerekmez. Örne- ğin Almanya’nın zencileri beyaz tenli Türklerdir. Oba- ma Amerika’sının zencileri Afganlar, belki Pakis- tanlılar, bölgeden kısmi bir çekilme yaşansa bile Irak- lılar, kimi Latin Amerika ülkelerinin yöneticileri ola- bilecektir. Şimdiye dek bütün dünyada, Amerikan sistemi- nin kurbanları olarak görülen zencilere ise bakış Oba- ma iktidarında değişebilecektir. Çünkü sistemin yapısı gereği dünyaya egemen olmaya, hiç de haklı olmadan herkese kendi barışını zorla kabul et- tirmeye çalışan bir siyah başkan, hem bazı insan- lara, renkleri ne olursa olsun, yeni dünya düzeninin yeni zencilerinin kendileri olduğunu, bütün zencile- rin siyah olmadığını gösterecek, hem de siyah ada- mın, aynı zamanda nasıl bir beyaz gaddarlığıyla dav- ranabildiğini öğreterek, sorunun derinin renginde ol- mayıp, düzenin renginde olduğunu kanıtlayacaktır. asirmen@cumhuriyet.com.tr BAYKAL, OBAMA’NIN BAŞKAN SEÇİLMESİNİ DEĞERLENDİRDİ: ABD halkõ demokrasi sõnavõnõ kazandõ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal, ABD seçimleriyle ilgili olarak “Ameri- kan halkı demokrasi sınavını verdi, sı- ra siyasetçilerde. Obama’nın laiklik konusunda daha duyarlı olacağını düşünüyorum. Ilımlı İslam po- litikalarında ciddi değişiklik ola- cağını düşünüyorum” dedi. Baykal, Azerbaycan Cumhur- başkanõ İlham Aliyev’i dinle- mek için dün TBMM’ye geldi. Baykal, daha sonra kuliste ga- zeteciler ve MHP’li Deniz Bö- lükbaşı ile sohbet etti. ABD’deki seçim sonuçlarõnõn önemine dikkat çeken Baykal, “ABD halkı bu seçimde bü- yük bir sınav verdi. Saygın bir karar aldı. Babası Müslüman, parçalanmış bir aile çocuğu- nun seçimi başarması çok önemli. Son birkaç on yıllık dönemler ön- cesindeki ırk çatışması dikkate alın- dığında bu, olağanüstü önemli bir ba- şarı. ABD halkı demokrasi sınavını ka- zandı. Obama başarılı olur olmaz... Bi- linmez, ama Amerikan halkı başarılı- dır. Sonuçlar, Amerikan halkının ırk ayrımının tutsağı olmadığını kanıtlı- yor” dedi. Baykal, Amerikan seçimlerinin Türkiye’ye etkisini değerlendirir- ken de “Amerikan askerlerinin Irak’tan çekilmesine paralel Türkiye’nin bölgede ikna edili- ciği artar. Bunu iyi kullanmak lazım” dedi. Obama’nõn laik- lik konusunda daha duyarlõ olacağõnõ düşündüğünü ak- taran Baykal, “Bush döne- minde yönetimde gözü ka- ra müminler olayı vardı. Ilımlı İslamla dost yarat- ma, İslam ülkeleriyle dost- luk halkasını geliştirme politi- kalarında ciddi değişiklik olaca- ğını düşünüyorum. Bu, Türkiye politikasını da ciddi şekilde et- kiler” görüşünü dile getirdi. BAKAN, ‘TÜRKİYE’DE DE KRİZDEN NASİBİNİ ALACAK’ DEDİ Çağlayan: Yeni teşvik sistemi uygulanacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sanayi ve Ticaret Bakanõ Zafer Çağla- yan, dünyada krizden etkilenmeyen ül- ke kalmayacağõnõ belirterek, dünyada ekonomi daraldõğõ zaman ister istemez Türkiye’nin de bundan bir şekilde nasi- bini alacağõnõ söyledi. 2008 yõlõ sona er- meden elde kalan kaynaklarõn KOBİ, es- naf, sanatkâr ve hizmet sektörüne kredi olarak kullandõracaklarõnõ belirten Çağ- layan, yeni bir teşvik sistemini de uygu- lamaya koyacaklarõnõ bildirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ ile bağlõ ku- ruluşlarõn bütçesi görüşülerek kabul edil- di. Görüşmeler sõrasõnda CHP’li Mevlüt Aslanoğlu, Kayõsõ Birliği’nin geçen yõl kapatõlmasõnõ, MHP’li Münir Kutluata da bankalarõn kredi kartõ uygulamalarõ- nõ eleştirdi. CHP’li Faik Öztrak da Başbakan Tayyip Erdogan’õn, “İşa- damlarının iki yıllık zulası olduğu” söz- lerini eleştirerek, “Hükümetin eğer bil- diği bir şeyler varsa, bunun üstüne gi- din Aynen Putin’in yaptığı gibi” diye konuştu. Sorularõ yanõtlayan Çağlayan, yeni teşvik sistemini uygulamaya koya- caklarõnõ söyledi. 2007 sonu itibarõyla özel sektörün borcunun 18 milyar YTL ol- duğunu belirten Çağlayan, “Esnaf ve sa- natkâra yönelik sıfır faizli kredi, bir hafta içinde olacak. Elimizde bir kay- nak var. Bu, KOBİ’lere, esnaf, sanat- kâra yeni bir destek paketi olacak. Es- nafın bir araya gelerek kullanmasını da öngören bir şey olacak” dedi. CHP, doğalgaz fiyatlarõndaki artõş ve bunun olumsuz etkilerinin araştõrõlmasõ için önerge hazõrladõ ‘Zam, kötü yönetimin bedeli’ ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - CHP, do- ğalgaz fiyatlarõnda ortaya çõkan artõşõn nedenleri ile enerji politikalarõnõn va- tandaşlara ve sanayicile- re olumsuz etkilerinin be- lirlenmesi amacõyla Mec- lis araştõrmasõ açõlmasõnõ istedi. CHP Grup Başkanve- killeri Kemal Anadol, Kemal Kılıçdaroğlu ve Hakkı Süha Okay imza- sõyla dün TBMM Baş- kanlõğõ’na sunulan öner- genin gerekçesinde “ikti- darın izlediği yanlış enerji politikalarının za- manında yeterli yatırım yapılmadığı için dışa ba- ğımlılığı arttırdığı, ener- ji fiyatlarının, vatan- daşlar ve sanayiciler açı- sından altından kalkı- lamayacak bir yüke dönüştüğü” vurgulandõ. Türkiye’nin doğalgazda dõşa bağõmlõlõk oranõnõn yüzde 97 olduğu, elek- trik üretiminin yüzde 45’inin doğalgazdan sağ- landõğõ kaydedilirken “Si- yasi iktidar, tercihini ye- nilenebilir enerji kay- naklarından yana kul- lanmadığı için son 6 yıl- da doğalgaz tüketimi yüzde 100 artmıştır. Enerji yönetiminde da- ğınıklık, yolsuzluk olayları, kötü yönetim, bugünkü sorunların baş nedeniyken, siya- si iktidar bu yanlış politikalarının bedelini sorumsuzca geniş halk kitlelerinin sırtına yüklemektedir” denildi. Hazine Müsteşarlõğõ’nca yayõmlanan 2007 Kamu İşletmeleri Raporu’nun, enerji KİT’leri- nin yanlõş yönetildiğini net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkat çekilir- ken şu görüşlere de yer ve- rildi: “Raporda, BOTAŞ’ın mali borçları ve finans- man giderlerinin sürek- li arttığı tespitinde bu- lunulmuştur. Bu süreç- te BOTAŞ nakit ihtiya- cını banka kredisi kul- lanarak ve vergi borçla- rını ödemeyerek ger- çekleştirmek zorunda kalmış, sadece 2007’de 401 milyon YTL faiz ödemek zorunda kal- mıştır. EÜAŞ-HEAŞ’tan sonra BOTAŞ’a en yük- sek borçlu kamu kuru- luşu Ankara Büyükşehir Belediyesi’dir. Halktan topladığı doğalgaz pa- ralarını ödemeyerek BOTAŞ’ı faiz sarmalına sokan zihniyetin, bu- günkü portrede de so- rumluluğu olduğu açık bir gerçekliktir. Bunun- la birlikte enerji sektö- ründe yaşanan ve BO- TAŞ üst yönetiminin ne- redeyse büyük bir bölü- münün tutuklanmasına neden olan yolsuzluk ol- gusu da siyasi iktidarın enerji sektörüne rant anlayışıyla yaklaştığını ortaya koymaktadır. Doğalgaz zamları, ener- ji KİT’lerinin kötü yö- netilmesi, yenilenebilir enerji kaynakları ye- rine, dışa bağımlılığı arttıran yanlış enerji politikaları ve yatırımların zamanında ya- pılamamasından kaynaklanıyor. Hem zam- mın nedenlerinin hem de yoksul halk ke- simlerinin zamdan kaynaklanan sorunla- rının nasıl giderileceğinin Meclisimizce ivedilikle ele alınması gerekmektedir.” Bursa’da Türkiye Kamu-Sen üyesi bir grup, doğalgaza yapılan zammı protes- to etmek için sobada tezek yakarak basın açıklaması yaptı. (Fotoğraf: AA) Gurbetçi paralarõnõ yurda çekme tasarõsõ TBMM’de Vergi kaçakçısına ve hayali ihracatçıya afta geri adım ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükü- met “Varlık Barışı” olarak adlandõrõlan ve yurtdõşõnda çalõşanlarõn paralarõnõn Türkiye çekilmesi gerekçesiyle hazõrladõğõ tasarõda, vergi kaçakçõlarõ ve hayali ihracatçõlara “af getiren” düzenlemelerden geri adõm attõ. TBMM’de “Bazı Varlıkların Milli Eko- nomiye Kazandırılması” hakkõndaki yasa tasarõsõnõn ilk 3 maddesi kabul edildi. Tasa- rõdan “af” niteliğindeki bazõ düzenlemeler, kabul edilen önergeler doğrultusunda çõka- rõldõ. Hükümet, tasarõya Plan ve Bütçe Ko- misyonu’nda eklenen düzenlemelerle Kanal 7’nin de aralarõnda bulunduğu ve halen de- vam eden vergi incelemelerini “affeden” düzenlemelerden geri adõm atarak tasarõdan çõkardõ. Halen vergi kaçõran ve bu konuda hakkõnda inceleme başlatõlanlarõn yasadan yararlanmasõnõ öngören hüküm de yasa met- ninden çõkarõldõ. Kabul edilen düzenlemeye göre, gerçek veya tüzel kişilerce 1 Ekim 2008 itibarõyla sahip olunan yurtdõşõndaki para ve benzeri varlõklar, yasanõn yayõmõnõ izleyen üç ay içerisinde beyan edilecek. Bu paralarõn beyan edildikleri tarihten itibaren bir ay içinde yurda getirenlerden yüzde 2 vergi alõnacak. Bu şekilde yurda getirilen veya işletmeye sermaye olarak eklenen pa- ralarla ilgili olarak 1 Ocak 2008’den önceki dönemlere ilişkin vergi incelemesi yapõlma- yacak. Yasadan vergi incelemesi sürenleri af kapsamõna alan hüküm de çõkarõlarak, ba- zõ gümrük ve vergi kaçakçõlõğõ davalarõnõn düşmesi engellendi. Türkiye’de yastõk altõn- da bulunan varlõklarõnõ beyan ettikleri tarih- ten itibaren 6 ay içinde işletme sermayeleri- ne eklemeleri halinde yüzde 10 alõnmasõ ön- görülen vergi oranõ da yüzde 5’e çekildi. CHP’nin TBMM Başkanlõğõ’na sunduğu araştõrma önergesinde, Türkiye’nin do- ğalgazda dõşa bağõmlõlõk oranõnõn yüzde 97 olduğu, elektrik üretiminin yüzde 45’inin doğalgazdan sağlandõğõ kaydedilerek, “Doğalgaz zamlarõ, enerji KİT’lerinin kötü yö- netilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarõ yerine, dõşa bağõmlõlõğõ arttõran yanlõş enerji politikalarõ ve yatõrõmlarõn zamanõnda yapõlamamasõndan kaynaklanõyor’’ denildi. DTP’li başkan tutuklandı ÇANAKKALE (Cumhuriyet) - DTP Biga İl- çe Başkanõ Birhat Akdeniz tutuklandõ. Yaptõğõ bir konuşmada terör örgütü ve liderini övdüğü savõyla Çanakkale Asliye Ceza Mahkemesi’nce hapis ceza- sõna çarptõrõlan Akdeniz hakkõnda gõyabi tutuklama kararõ bulunuyordu. Polis tarafõndan dün evinden gözaltõna alõnan Akdeniz, çõkarõldõğõ mahkeme ta- rafõndan tutuklandõ ve Çanakkale E Tipi Kapalõ Ce- zaevi’ne konuldu. Akdeniz 3 ay hapis yatacak. İki DTP’li için tezkere ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DTP Mardin Milletvekili Emine Ayna ve DTP Van Mil- letvekili Özdal Üçer’in yasama dokunulmazlõğõnõn kaldõrõlmasõna ilişkin Başbakanlõk tezkeresi, TBMM Başkanlõğõ’na sunuldu. Tezkereler, dün TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi. Bu tezkerelerle birlikte TBMM’ye gön- derilen dokunulmazlõk dosyasõ sayõsõ 230’a ulaştõ. DTP’liler Obama’dan ‘çözüm’ istedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DTP Ge- nel Başkanõ Ahmet Türk ve Genel Başkan Yardõm- cõsõ Emine Ayna, ABD Başkanlõğõ’na seçilen Ba- rack Obama’ya kutlama mesajõ gönderdi. Mesajda, “Türkiye’yi, İran’õ, Irak’õ ve Suriye’yi kapsayan Kürt sorunu, Ortadoğu’nun istikrarõ için kilit bir rol durumundadõr. Partimiz, Ortadoğu’da demokratik çözümlerin ortaya çõkarõlmasõ için birikimlerimizi ve perspektiflerimizi hükümetinizle samimiyetle paylaşmaya hazõrdõr” görüşüne yer verildi. BOTAŞ’ı basından kaçırdılar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM KİT Komisyonu’nda, Boru Hatlarõ ile Petrol Taşõma Anonim Şirketi’nin (BOTAŞ) 2005 ve 2006 yõllarõna ait hesap işlemlerinin görüşmelerinin basõna kapatõlmasõ tartõşma yarattõ. Görüşmenin başõnda Komisyon Başkanõ ve AKP İstanbul Milletvekili Ünal Kacır, 6326 sayõlõ Petrol Kanunu’nun 43. maddesi gereğince Petrol Kanunu’na tabi kuruluşlarõn görüşmelerinin gizli yapõldõğõnõ belirterek görüşmeden sadece genel bir görüntü alõnmasõna izin verdi ve ardõndan da basõna kapattõ. Basõnõn dõşarõya çõkarõlmasõna itiraz eden CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, basõnõn kalõp kalmamasõ konusunda oylama yapõlmasõ gerektiğini söylemesi üzerine Ekici ile komisyon başkanõ Kacõr arasõnda kõsa süreli bir tartõşma yaşandõ. ÇAĞRI Özgürlükten, eşitlikten, çoğulcu bir toplumsal yapõdan, gerçek bir laiklikten, toplumsal ba- rõştan yana, ayrõmcõlõğa karşõ eşit yurttaşlõk hakkõnõ savunan bizler: * Çağlar boyu inkâr edilen, horlanan, dõşlanan, katliam ve sürgünlerle yok edilmeye çalõşõlan Aleviliğe yönelik asimilasyoncu uygulama ve anlayõşa son verilmesini; * Gerek AİHM ve Gerekse Danõştay tarafõndan Zorunlu Din Dersine ilişkin verilen Yargõ Kararlarõnõn derhal uygulanmasõnõ, 12 Eylül Diktatörlüğünün toplumumuza zorla kabul ettirdiği “Zorunlu Din Dersleri” uygulamasõna derhal son verilmesini; * Laikliğin evrensel anlamõna uygun olarak devletin elini dinden çekmesini, tüm inançlar ve ibadet mekânlarõ karşõsõnda eşit bir mesafede durmasõnõ, bu kapsamda Sünni Diyanet İşleri Başkanlõğõ’nõn Anayasal bir kurum olmaktan ve genel idare yapõsõndan çõkarõlmasõnõ; * Alevi köylerine zorla cami yapõlmasõ ve imam atamalarõna son verilmesini, el konulmuş Alevi inanç yerlerinin ve diğer değerlerinin Alevilere geri verilmesini; * İnancõ, kökeni, dili, dini, õrkõ ve cinsiyeti ne olursa olsun tüm yurttaşlarõmõzõn ayrõmcõlõğa uğramadan temel hak ve özgürlüklere sahip olmalarõ için “Eşit Yurttaşlõk” ilkesinin yaşama geçirilmesini; * Günümüzde geçerliliğini yitirmiş “Tek Dil”, “Tek Din” ve “Tek Irk” anlayõşlarõndan vazgeçilerek çokkültürlülüğün ve çeşitliliğin, zenginliğimiz olduğunun kabul edilmesini; * Farklõlõklarõmõzla bir arada yaşamanõn toplumsal barõşõ getireceğine inanarak, uluslararasõ belgeler ve yargõ kararlarõna, insan haklarõna ve temel özgürlüklere dayalõ eşitlikçi, özgürlükçü ve çoğulculuğu temel alan yeni sivil ve demokratik bir anayasanõn oluşturulmasõnõ; * Bu anlamda Alevi Bektaşi Federasyonu’nun, “Ayrõmcõlõğa Karşõ Eşit Yurttaşlõk Hakkõ” sloganõyla 7-8-9 Kasõm 2008 tarihlerinde ülke çapõnda başlatacağõ “Büyük Alevi Yürüyüşü” ve 9 Kasõm 2008’de Ankara’da yapacağõ mitingi destekliyor, mitingde olacağõmõzõ ifade edi- yor ve tüm duyarlõ yurttaşlarõ mitinge bekliyoruz. ABDULLAH AYDIN-Yazar, ABDÜLKERİM AVCIOĞLU, ABUZER PALALI, ADALET AĞAOĞLU-Yazar, ADNAN BOS- TANCIOĞLU-Yazar, ADNAN CAYMAZ-Yazar, AHMET ÇAKMAK-Profesör, AHMET ERHAN-Şair, AHMET HAKAN- Gazeteci, AHMET TELLİ-Şair, AHMET TULGAR-Yazar, AHMET ÜMİT-Yazar, ALAATTİN US-Sanatçõ, ALİ MURAT İRAT- Yardõmcõ Doçent, ALİ YILDIRIM-Yazar, ASLI ERDOĞAN-Yazar, AYHAN YALÇINKAYA-Doçent, AYDIN ÇUBUKÇU- Yazar, AYDIN ŞİMŞEK-Şair, AYŞEGÜL DEVECİOĞLU-Yazar, AYTAÇ ARMAN-Sanatçõ, AZİZ ÇELİK-Yazar, BAHAT- TİN GÜNEL, BERAT GÜNÇIKAN-Gazeteci, BERRİN SULARİ-Sanatçõ, BURHAN ŞENATALAR-Profesör, BÜŞRA ER- ŞANLI-Profesör, CAFER ÖKTEM, CAHİT BERKAY-Sanatçõ, CELAL BAŞLANGIÇ-Gazeteci, CELALETTİN CAN, CELAL YILDIRIM-Doktor, CEZMİ ERSÖZ-Yazar, DURSUN BULUT, DOĞAN TILIÇ-Gazeteci, EDİP AKBAYRAM-Sanatçõ, ENİS SAKIZLI, ERBİL TUŞALP-Gazeteci, ERDOĞAN AYDIN-Yazar, EREN AYSAN-Dramaturg, Şair, EROL KATIRCIOĞLU- Profesör, EŞBER YAĞMURDERELİ-Avukat, FAHRİ ARAL, FAHRİ ÖZDEMİR-Yayõncõ, FATOŞ GÜNEY, FAZIL SAY-Sa- natçõ, FEHMİ YAŞAR-Yönetmen, FERHAT TUNÇ-Sanatçõ, FİKRET BAŞKAYA-Yazar, FİKRİ SAĞLAR-Yazar, GİZEM ER- KAN-Yazar, GÜLTEN KAYA, HALİL ERGÜN-Sanatçõ, HANDAN İPEKÇİ-Yönetmen, HASAN ATAOL, HASAN KAPIKI- RAN, HASAN SALTIK-Yapõmcõ, HAYDAR ERGÜLEN-Şair, HÜSEYİN ATABAŞ-Şair, HÜSEYİN KUZU-Senarist, IŞIL ÖZ- GENTÜRK-Yazar, İBRAHİM KABOĞLU-Profesör, İDRİS AYDIN-Yazar, İLKNUR BİROL-Avukat, İPEK ÇALIŞLAR-Ya- zar, İSMET DEMİRDÖĞEN-Gazeteci, KEMAL BİNGÖLLÜ-Avukat, LEMAN SAM-Sanatçõ, MAHMUT TEMİZYÜREK-Şa- ir, MASİS KÜRKÇÜGİL-Yazar, MAZLUM ÇİMEN-Sanatçõ, MEHMET ALİ ALABORA-Sanatçõ MEHMET BEKAROĞLU- Profesör, MEHMET ÖZER-Sanatçõ, MEHMET TÜM, MELİH PEKDEMİR-Yazar, MELİKE DEMİRAĞ-Sanatçõ, MENDERES SAMANCILAR-Sanatçõ, METİN GÜVEN-Şair, METİN ÖZUĞURLU-Doçent, METİN ÜSTÜNDAĞ-Karikatürist, METİN PE- KER-Karikatürist, MİHRİ BELLİ, MİTHAT SANCAR-Profesör, MUAMMER KESKİN, MUAMMER KETENCOĞLU-Sanat- çõ, MUSTAFA ALABORA-Sanatçõ, MUSTAFA ŞEN-Doçent, MÜGE CANER-Öğretim Görevlisi, MÜSLİM ÇELİK-Şair, NA- ZIM ALPMAN-Yazar, NEBİL ÖZGENTÜRK-Gazeteci, NECMETTİN ÇOBANOĞLU-Sanatçõ, NECMETTİN SALAZ-NEJ- DET SARAÇ-Yazar, NEŞE AKKUŞ, NEŞE YAŞİN-Şair, NEVZAT KARAKIŞ-Sanatçõ, NİHAT BEHRAM-Şair, NİMET TAN- RIKULU, OĞUZ KAAN SALICI, OĞUZHAN MÜFTÜOĞLU-Yazar, ONUR AKIN-Sanatçõ, ORHAN ALKAYA-Şair, OS- MAN YILMAZ, ÖMER TÜRKEŞ-Yazar, ÖZCAN ALPER-Yönetmen, ÖZGEN SEÇKİN-Yazar, RAGIP DURAN-Gazeteci, RAGIP ZARAKOLU-Yayõncõ, REİS ÇELİK-Yönetmen, RIDVAN AKAR-Gazeteci, RUHİ KOÇ-Doktor, RUTKAY AZİZ-Sa- natçõ, SABAHAT AKKİRAZ-Sanatçõ, SALİM TURGUT-Gazeteci, SALMAN KAYA, SELÇUK POLAT-Yazar, SELMA AĞA- BEYOĞLU-Şair, SEMİR ASLANYÜREK-Yönetmen, SEVİM BELLİ, SEZAİ SARIOĞLU-Şair, SIRRI SÜREYYA ÖNDER- Yönetmen, SİBEL ÖZBUDUN-Yazar, SUAVİ-Sanatçõ, SUZAN SAMANCI-Yazar, SÜHA TUĞTEPE-Şair, SÜLEYMAN ARS- LAN-Mimar, ŞÜKRÜ CEYHAN-Doktor, ŞÜKRÜ ERBAŞ-Şair, TAHSİN YEŞİLDERE-Profesör, TARIK CANER, TEMEL DEMİRER-Yazar, TEVFİK TAŞ-Yazar, TURAN ALICI-Sanatçõ, UĞUR YAĞMURDERELİ-Mimar, VEDAT SAKMAN-Sa- natçõ, VEDAT TÜRKALİ-Yazar, VEDAT ÜLGER-Yazar, YALÇIN YUSUFOĞLU-Yazar, YASEMİN GÖKSU-Sanatçõ, YA- ŞAR KEMAL-Yazar, YAVUZ BİNGÖL-Sanatçõ, YELDA REYNAULD KAYMAKÇI-Sanatçõ, YILMAZ DEMİRAL-Sanatçõ, YÜKSEL IŞIK-Yazar, ZEKİ COŞKUN-Gazeteci, ZERRİN TAŞPINAR-Yazar, ZEYNEP ALTIOK Zamma tezekli protesto
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog