Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 7 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 GENİŞ AÇI HİKMET BİLA Gelenle Giden Meğer bütün dünya siyah lider bekliyormuş. Beyazı da, siyahı da, kahverengisi de... ‘Küresel bayram’ var. Obama’nın seçilmesi Amerika için devrim. Si- yahların kölelikten başkanlığa yükselmesi herhalde tarihin dönüm noktalarından biri. Başkanlık sa- rayının bile ‘Beyaz’ Saray olarak anıldığı bir Amerika’da koltuğa bir siyah oturuyor. Renk değişiminin böylesi elbette heyecan ve- rici. Obama’nın ezilmiş kökeni, sevimli tavırları, nursuz Bush’tan sonra, herhalde bütün dünyanın sempatisini topladı. Rusya’dan Çin’e, Suriye’den Güney Afrika’ya kadar her yerden aklışlar yük- seliyor Obama’ya. Bir umut, bir beklenti. Dünyaya biraz olsun nefes aldırma beklentisi. Peki, bu sempati hep böyle sürecek mi? Bek- lentileri karşılayabilecek mi? Bush’un savaş makinesini durdurup daha huzurlu bir dünyanın kapılarını açabilecek mi? Obama’nın ve Demokrat Parti’nin gücü, silah ve kanla beslenen savaş titanlarına karşı koymaya yetecek mi? ‘Önleyici vuruş’ adı altında ‘Yan ba- kana çakarım’ politikasını değiştirecek mi? Irak’ta ne yapacak? Sözünü tutup bu ülkeden çekilecek mi? Çekilirken arkasında ne bırakacak? Tek bir Irak mı? Üçe bölünmüş Irak mı? İran’a karşı çalınan savaş tamtamlarını sustu- rabilecek mi? BOP’un kuyruğuna mı takılacak yoksa, Orta- doğu’yla adam gibi ilişkiler mi geliştirecek? Kafkasya’da barışa mı çalışacak, çomak mı so- kacak? Karadeniz’i barış gölü yapmak için mi ça- lışacak, yoksa donanmalar mı salacak? Dikkat ediniz, bütün bu sorular Türkiye sorula- rıdır. Obama bayramı, Türkiye’de daha coşkuy- la yaşanıyor ama, bu soruların cevabını da bilmek gerekiyor. En azından beklemek... Obama siyah ama, kendi deyişiyle asıl rengi ‘Amerikan bay- rağının rengi.’ Dünya, Obama’nın, Bush’tan farkını göster- mesini bekliyor. Bush deyince, insanın aklından neler geçiyor ne- ler... Giderayak inciler döktürmüş. Obama’ya: “Ha- yatın en harika yolculuklarından birine başlaya- caksın, hadi keyfine bak.” Demek ki, Bush’a gö- re savaş üstüne savaş çıkarmak, kan dökmek, in- sanları, halkları birbirine düşürmek, ekonomik kriz- lerle şirketleri batırmak, ocakları söndürmek ‘ke- yifli bir yolculuk’... Bush’tan başka hiç kimse Obama’ya böyle bir yolculuk dilemiyor. Herkes, sekiz yıldır bu yolun yolcusu olan Bush gibilerin bir daha gelmemesi için dua ediyor. Bush’a nasıl bir ‘güle güle’ demek gerektiğini bilemeyenlerin imdadına Amerika’da bir oylama yetişmiş. Gazete haberlerine göre, San Francis- co’da, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan ayrılacak olan Bush’un adının bir pis su arıtma tesisine verilip ve- rilmemesi için oylama yapılmış. Çoğunluk ‘ret’ oyu vermiş. Bush’a ayıp olur diye değil, son derece verimli çalışan tesise haksızlık olur diye... hikmet.bila@ntv.com.tr Binlerce öğrenci Yükseköğretim Kurulu’nun 27. kuruluş yõldönümünde YÖK’ü ve AKP’yi protesto etti YÖK’e büyük protestoHaber Merkezi - Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 27. kuruluş yõl- dönümünde binlerce öğrenci özgür, demokratik ve çağdaş bir eğitim is- temiyle alanlara çõktõ. ANKARA’da Yurtsever Cephe Öğrenci Birliği öncülüğünde Türki- ye’nin çeşitli üniversitelerinden baş- kente gelen binlerce öğrenci dün OD- TÜ’den YÖK’e yürüdü. Kortejin en önünde bulunan öğ- renciler Zaman gazetesinin reklam- larõna gönderme yapan pankartlar ta- şõdõ. 14 yaşõndaki bir kõza cinsel ta- cizde bulunduğu için yargõlanan din- ci Vakit gazetesi yazarõ Hüseyin Üz- mez’in fotoğrafõnõn bulunduğu pan- kartta “Yaftalıyoruz: Tecavüzcü”, YÖK Başkanõ Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’õn fotoğrafõnõn bulunduğu pankartta “Yaftalıyoruz: Piyasacı”, Fethullah Gülen’in fotoğrafõnõn bu- lunduğu pankartta “Yaftalıyoruz: Amerikancı”, Kenan Evren’in fo- toğrafõnõn bulunduğu pankartta ise “Yaftalıyoruz: Darbeci” yazõlarõ yer aldõ. Yaklaşõk 6 kilometre yürü- yen öğrenciler 1.5 saat sonra YÖK’e vardõ. YÖK Genel Merkezi önünde toplanan Eğitim-Sen, Öğretim Üyeleri Derneği ve bazõ sivil toplum kuru- luşlarõndan oluşan grup adõna ise Eğitim-Sen Genel Başkanõ Zübeyde Kılıç açõklama yaptõ.Ankara Kõzõ- lay’da akşam saatlerinde de yaklaşõk 300 kişilik bir grup “AKP üniver- sitelerden def ol” yazõlõ döviz taşõ- yarak, YÖK ve uygulamalarõnõn ya- nõ sõra AKP’yi de protesto etti. İSTANBUL’da Beyazõt Meyda- nõ’na sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde gelmeye başlayan öğ- renciler, üniversitelerin adeta “Askeri kışlaya” dönüştürülmek istendiğini belirterek Beyazõt Meydanõ’nda tank maketi dolaştõrdõlar.Grup adõna ya- põlan açõklamada, AKP’nin YÖK’ten rektörlüğe ve cumhurbaşkanlõğõna kadar siyasal, idari, hukuksal bir di- zi alanda oldukça derinden kadro- laşmaya devam ettiği belirtildi. Açõk- lamada, “AKP’nin öne çıkan İsla- mi kimliği, onun sermaye adına temsil ettiği sınıfsal konumunun özünü değiştirmemektedir” denil- di. Protestolar olaysõz sona erdi. İZMİR’de Ege ve Dokuz Eylül üni- versitelerinin öğrencileri yerleşkele- rinde gerçekleştirdikleri protesto gös- terilerinin ardõndan AKP Konak İlçe Başkanlõğõ önüne geldi. Öğrenciler adõna açõklama yapan Aycan Tekin, “Üniversite, Fethullahçılar başta olmak üzere tarikat ve cemaatlerin, sermaye sahiplerinin, para baba- larının işgaline açıldı” dedi. ADANA’da Çukurova Üniversite- si Eğitim Fakültesi R-1 Derslikleri önünde toplanan öğrenciler buradan merkez kafeteryaya kadar yürüdü. Yanlışlıkla Yunanistan’a geçtiler EDİRNE (Cumhuriyet) - Edirne’de Cenk Küçük (26) ve Kemal Öztaş (26) adlõ iki genç, otomobille Yunanistan’a sõnõr Bosna- köy köyüne doğru gezintiye çõktõ. Su taşkõn- larõ nedeniyle yapõlan alternatif yolu tercih eden gençler, gece karanlõğõnda yanlõşlõkla 1. derece askeri yasak bölgeye girerek Yunanis- tan sõnõrõnõ geçti. Yunanistan sõnõr devriyele- rine yakalanan gençler, 4 gün gözaltõnda tu- tulduktan sonra Türkiye’ye iade edildi. Nezarethanede cinsel ilişki iddiası ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdür- lüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlõ Neza- rethane ve Gözaltõ Büro Amirliği’nde gözal- tõnda bulunan bir kadõnla “grup seks” yaptõk- larõ iddia edilen 2 polis memurunun açõğa alõndõğõ, 5 polis hakkõnda da idari soruşturma açõldõğõ bildirildi. Polis memurlarõnõn nezaret- hanede kadõnlarla cinsel ilişki kurduklarõna ilişkin bazõ görüntülerin MOBESE kamerala- rõnca kaydedildiği ileri sürüldü. Gürsel’in doktoru Adams öldü İstanbul Haber Servisi - 1960’larda Anka- ra’ya gelerek 4. Cumhurbaşkanõ Cemal Gür- sel’in felç tedavisiyle ilgilenen dünyaca ünlü Nöroloji Profesörü Dr. Raymond Adams (97), ABD’nin Boston kentinde hayatõnõ kaybetti. Doktorluk mesleğinin yanõnda bilim adamõ kimliğiyle de öne çõkan Prof. Dr. Adams, Dünya Nöroloji Literatürü’ne giren çok önemli çalõşmalara imza atmõştõ. Gözaltına alınıp bırakıldı İstanbul Haber Servisi - DTP’nin 2 Kasõm’da Taksim’de düzenlemek istediği mitingde çõkan olaylarda göstericilere pompalõ tüfekle ateş eden M.B. polis tarafõndan gözaltõna alõndõ. Polis, M.B’ye “Meskun mahalde ateş etmek” suçlamasõyla işlem yaptõ. Dosyasõ savcõlõğa gönderilen M.B, savcõlõk talimatõyla serbest bõ- rakõlõrken pompalõ tüfeğine de el konularak ad- li emanete gönderildi. Emniyetten serbest bõra- kõlan şüpheli, savcõlõğõn gerekli gördüğü bir ta- rihte ifade vermeye gidecek. Bayer’den doktorlara eğitim Haber Merkezi - Bayer İlaç firmasõ, Türki- ye’de bir ilke imza atarak Avrupalõ doktorla- rõn uzmanlõk kazandõklarõ çok özel Erlangen Endo-Trainer eğitim modelini Türkiye’ye ge- tiriyor. İnsan maketinde gerçeğe uygun biyo- lojik dokularla gerçekleştirilen eğitimlerle doktorlar, daha fazla uygulama yaparak uz- manlaşõyor. (Bilgi için; Excel - Hill&Knowl- ton İletişim Danõşmanlõğõ, 0 216 544 94 50, 0 533 276 88 86, hulya.a@excel.com.tr)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog