Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Zurich HelpPoint™ Zurich HelpP int TM TM TM CMYB C M Y B C İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayõn Yönetmeni: İBRAHİM YILDIZ ●Yazõişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) ● Miyase İlknur (Ek Yayõnlar) ● Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara Yayõn Kurulu: İlhan Selçuk (Başkan), Em- re Kongar (Başkan Yardımcısı), Or- han Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. İstihbarat: Cengiz Yıldırım Eko- nomi: Hasan Eriş Dõş Haberler: Öz- gür Ulusoy Kültür: Egemen Ber- köz Spor: Arif Kızılyalın Dü- zeltme: Abdullah Yazıcı Bilgi- Belge: Edibe Buğra Ankara Temsilcisi: Mustafa Balbay Ahmet Rasim Sok. No: 14 Çankaya 06550 Ankara Tel: 0312 442 30 50 Faks: 0312 442 30 10 İzmir Temsilcisi: Serdar Kızık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 Adana Tem- silcisi: Çetin Yiğenoğlu, İnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 İdare Müdürü: Hüseyin Gürer Mali İşler: Bü- lent Yener Satõş: Fazilet Kuza Cumhuriyet Rek- lam: Genel Müdür: Özlem Ayden Genel Müdür Yardõmcõsõ: Nazende Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Yeri: Yeni Gün Haber Ajansõ Basõn ve Yayõncõlõk A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/İstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygõn süreli yayõn Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt İstanbul Dağıtım: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt İstanbul 7 KASIM 2008 İmsak: 5.06 Güneş: 6.35 Öğle: 11.55 İkindi: 14.35 Akşam: 17.02 Yatsõ: 18.24 Zeyrek’teki yeni- leme projelerini ha- zõrlayanlarõn çoğu- nun büro mimarõ ol- duğunu belirten Ahunbay, ahşap ev yenileyecek usta bulmanõn zorluğuna dikkat çekiyor. Ahunbay, “Ustayõ bulsanõz şantiyeler- de işin başõnda du- racak tarihi eserden anlayan uzmanlaş- mõş mimar yok. Ta- rihi bir yapõyõ yanlõş restore ettiğiniz za- man geri dönüş im- kânsõz” diyor. İstanbul’dayürütülenyenilemeçalõşmalarõnõdenetleyecekuzmanyok Tarihe ağõr darbe ÖZLEM GÜVEMLİ İTÜ Mimarlõk Bölümü Restorasyon Anabilim Dalõ Başkanõ Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, İstanbul’un 2010 yõlõnda Avrupa Kültür Başkenti olmasõ nedeniyle yapõlan hazõrlõklarõn çok aceleye getirildiğini, yenileme çalõşma- larõnõ yürüten KİPTAŞ’õn da bu konu- nun uzmanõ olmadõğõnõ vurguladõ. ‘ÇOK ZOR BİR İŞ’ İstanbul 2010 Kültür Başkenti hazõr- lõk çalõşmalarõnõ değerlendiren Prof. Ahunbay, özellikle Süleymaniye ve Ayvansaray’õn Dünya Mirasõ Liste- si’nde yer aldõğõnõ belirterek “Restore edecekleri binaları ramazan ayında yaptıkları gibi cicili bicili rengârenk ahşap kulübelere çevirirlerse sırıtır. İstanbul çapında 10 bin evin restore edileceği söyleniyor. Bu çok zor bir iş” dedi. İstanbul Büyükşehir Beledi- yesi’nin (İBB) kurduğu Koruma Uygu- lama ve Denetim Müdürlüğü’nün (KUDEP) bazõ teknik olanaklarõnõn bulunduğunu ancak kadrosunun kõsõtlõ olduğunu ifade eden Ahunbay, restore edilen evleri kimin denetleyeceğinin de bilinmediğini söyledi. KADRO EKSİKLİĞİ İBB’nin Yapõ İşleri Müdürlüğü’nün bu kadar restorasyonu denetleyecek kadrosunun bulunmadõğõnõn altõnõ çi- zen Ahunbay, “Restorasyonları üstle- nen KİPTAŞ’ın altyapısını hiç bilmi- yorum. Uzmanlaşmış kardosu var mı, tarihi eser restorasyonundaki bilgisi, nedir bilmiyoruz. 2010’a az kaldı, gösteriş için yapılacak şeyler yarardan çok zarar getirir” dedi. Ahunbay, hazõrlõk çalõşmalarõ için çok büyük paralar ayrõldõğõnõ kaydede- rek uzman ekiplerin, deneyim sahibi firmalarõn bu işe girmeleri gerektiğini söyledi. HABİTAT döneminde göster- melik kaldõrõm yenileme gibi çalõşma- lar yapõldõğõnõ anõmsatan Ahunbay, 2010 hazõrlõk çalõşmalarõnõn da buna benzediğini vurguladõ. Ahunbay, İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi’nin fikir danõşmak için davet ettiğini anlatarak “Sur bo- yunca neler yapılabileceği sordular. Temizlensin dedik çünkü çok pis. Yedikule’den Ayvansaray’a dek uzanan bölgede eskiden yürünebili- yordu. Şimdi çöpten, moloz yığının- dan yürünemiyor. Koruma bandın- da olmaması gereken şeyler” dedi. Ahunbay, Zeyrek Camisi’nde yürüt- tükleri restorasyon işinin 2 yõl önce Vakõflar Bölge Müdürlüğü’nce kendi- lerinden alõndõğõnõ çalõşma ruhsatõnõn uzatõlmadõğõnõ belirtti. Haber Merkezi - Hazõr ye- mek sektörünün önde gelen isimlerinden Keyveni Hazır Yemek ve Catering, öncü uy- gulamalarõna bir yenisini daha ekledi. Firma, ISO 14001 ola- rak bilinen TS EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bel- gesi’ni almaya hak kazandõ. Keyveni, yasal bir zorunluluk ol- mamasõna karşõn sosyal sorumlu- luk bilinci ile yaptõğõ çalõşmalar so- nucu Türk Standartlarõ Enstitü- sü’nün TS EN 14002 Çevre Yöne- tim Sistemi belgelendirme deneti- minden başarõyla geçti. 2008 yõlõndaki su tüketimini bir önceki yõla göre yüzde 5, doğalgaz ve elektrik tüketimini ise yüzde 8 azaltmayõ hedefleyen firma, böyle- ce enerji tasarrufu ve doğal kay- naklarõn bilinçli tüketimi konusun- da da örnek bir uygulamaya imza atmõş olacak. Haber Merkezi - İstanbul’da toplanan turizm yatõrõmcõlarõ, eko- nomik krize karşõn akõllõ adõmlarla krizin avantaja dönüştürülebilece- ğine dikkat çektiler. Belek Turizm Yatõrõmcõlarõ Birliği’nin Les Otto- man’da yaptõğõ toplantõda kriz ve turizm değerlendirildi. Akkanat Holding’in Başkanõ Be- kir Akkaş, “Zengin turist marina- ya gelir. Ama hükümet marina yapımını engellemek için elinden geleni yapıyor. Zengin turist uçak ister. THY Antalya seferi için ga- ranti istiyor. Kışın para oluyormu ki garanti verelim” derken Belek Select Otel’in sahibi Mehmet Er- soy da hükümetin işveren paylarõn- dan indirim istedi. Ersoy, “Kışın otellerin açık kalması ve personel çıkarmanın önlenmesi vergi indi- rimi ile sağlanır” diye konuştu. Yatõrõmcõ ve sanayici İsmet Gü- ral ise, “Kış aylarında oteller açık kalırsa ciro üzerinden KDV öde- yecekler, ayrıca tedarikçi firmala- rın da vergi ve KDV’leri var. Otel- ciler de personeline dokunmaya- cak. Kısaca kış aylarında oteller açık kalmalı” dedi. Bond güzeli Roma’yı fethetti ‘Oteller kõşõn da açõk kalsõn’ ‘TS EN 14001’ BELGESİ Keyveni yine öncü şirket oldu ‘İrrasyonel Valör’ sergisi İstanbul Haber Servisi - Sanatçõ İsmet Xbilen’in “İrrasyonel Valör” adlõ resim sergi- si, 17 Kasõm’da Sulta- nahmet Divanyolu Cad- desi Ticarethane So- kak’taki The Cure Sanat Galerisi’nde sanatsever- lerle buluşacak. Bugüne dek yurtiçi ve yurdõşõn- da 34 kişisel sergi açan Xbilen’in, “İrrasyonel Valör” sergisinde çok sayõda yağlõboya ve su- luboya çalõşmasõ yer alõ- yor. (0212 528 19 22) Jurassic Park’ın babası öldü LOS ANGELES (AA) - “Jurassic Park” gibi sinemaya uyarlanan çok sayõda kitabõn Ame- rikalõ yazarõ Michael Crichton (66) Los An- geles’ta öldü. CBS ve CNN televizyonlarõnõn, Crichton’õn yakõnlarõna dayandõrdõğõ haberde de ünlü yazarõn kanserden öldüğü kaydedildi. Ya- zar, film yapõmcõsõ ve yönetmen Crichton’õn, dünya çapõnda ilgi gö- ren ER (Acil Servis) gi- bi dizilerde ve televiz- yon filmlerinde de im- zasõ bulunuyor. Butan’a Oxford’lu kral THIMPHOU (AA) - Himalayalar’da- ki küçük Budist krallõk Butan’da, Oxford diplo- malõ 28 yaşõndaki genç kral tahta çõktõ. Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Butan’da 1907’den beri tahtta bu- lunan Wangchuk hane- danõnõn beşinci kralõ olarak dün taç giyerken, aynõ zamanda dünyanõn en genç kralõ unvanõnõ da kazanmõş oldu. S erinin yeni filmi “Quantum of Sola- ce”ın Bond kızı Ukraynalı Olga Kury- lenko, önceki gece İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan galada medyanın ilgi odağı oldu. Türk izleyicilerle bugün buluşacak James Bond serüveninin 22.’sinde Bond’u Daniel Craig canlandırıyor. Kurylenko’nun güzel “Camille” rolüyle beyazperdeye gele- ceği yapım, İngiltere, Panama, Şili, Meksika, İtalya ve Avusturya’da çekildi. Sinema tarihi- nin en uzun süren serisi olan yeni James Bond macerasını Marc Forster yönetti. (AFP)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog