Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 7 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA KÜLTÜR 13kultur@cumhuriyet.com.tr O günleri yaşayanlar hiç unutmadõ, unutamaz! 60’lõ yõllar devrimci mücadele yõllarõydõ... En çok, en çok umut yõlla- rõydõ! Dünyada “Gerçekçi ol, imkânsızı iste!” haykõrõşlarõyla, “düzen” sarsõlõr- ken, Türkiye’de mücadele bir kez daha ileri-geri kavgasõnda odaklanõyordu. Acõlar çekiliyor, ağõr bedeller ödeni- yordu! ’68’de Deniz Gezmiş tutuklan- dõ. ’69’da Beyazõt Meydanõ’ndaki genç ölüler, öğrenci ölüler, “Kanlı Pa- zar”larõn ne ilk ne de son olmadõğõnõ ka- zõdõ belleklerimize! 1970 Haziranõ’nda, Türkiye tarihinin en büyük işçi eylem- lerinden biri gerçekleşti. Emek, 15-16 Haziran’da yürüyüşe geçti... Sonra 12 Mart 1971 darbesi ve yine baskõ, yine iş- kence!. Bütün bunlar olurken hayat devam ediyordu... Çocuklar doğuyor, çocuklar ölüyor, insanlarõn kimi işe gidiyor, kimi greve giriyor, kitaplar yazõlõyor, ya- yõmlanõyor, dağõlõyor, kitaplar toplanõ- yor, yasaklanõyor, yakõlõyordu... Yõl 1971 “Parasız Yatılı” adlõ kitap yayõmlandõ… Yõl 1972: “Kuşatma” ad- lõ kitap yayõmlandõ… Yõl 1973: “Benim Sinemalarım” adlõ kitap yayõmlandõ. Üçü de öykü kitabõ… Füruzan adlõ genç bir kadõn yazarõn eserleri... Kadõnõn bedeni vardõ! Yutarcasõna okumuştum her üçünü de. Bu öykülerde bambaşka bir tat vardõ! 60’lõ yõllarda “Toplumsal gerçekçi” di- ye etiketlenmiş öykülere hiç benzemi- yordu. Bireyi anlatõyor, sokağõ anlatõyor, hayatõ anlatõyordu ama bireyi anlatõrken o, ben toplumu tanõyorum. Tanõmaktan öte anlattõklarõna dokunuyordum. An- lattõklarõ sahiciydi. O tarihlerde ben henüz “feminist” de- miyordum kendime, ama kadõnõn hayatta olsun, edebiyatta olsun, ikinci ya da onuncu sõnõf konumuna, uğradõğõ sömürü ve ayõrõmcõlõğa öfkeyi biliyordum. İşte bu genç yazar, bana kadõnlarõ, kõzlarõ ve çevresindeki ilişki ağlarõnõ öyle bir an- latõyordu ki, bunu herkes bilmeli, bunun ayõrõmõna herkes varmalõ diye yanõp tutuşuyorum... Belki de ilk kez onun an- lattõğõ öykülerde kadõnlarõn, kõzlarõn bir bedeni, bir cinsiyeti olduğunu görüyor- dum. Ezilen, horlanan, sömürülen, yok sa- yõlanõn, ama aynõ zamanda direnenin, iz bõrakanõn, onurunu her pahasõna koru- yanõn; yoksulluğun ama aynõ zamanda emeğin; en çok da duyarlõğõn öyküsüy- dü bunlar. BEŞ DUYUMUZA SESLENİYORDU Bir kez okundu mu, yarattõğõ imgeler, belleği kolay kolay terk etmiyordu! Kendine özgü bir dil yaratmõş olma- sõ... Bu dilin ayrõntõlarla zenginleşme- si... Bu dilin, beş duyumuza seslenme- si... Bu dili kullanõşõ çarpõcõydõ! Öykü- lerinin görselliği vardõ. (Haklõsõnõz, si- nemasõ vardõ!) Kokusu vardõ. Dokusu vardõ. Müziği ve sesi vardõ! Belki de en önemlisi, bu beş duyu- muza seslenen öykülerde en çok sev- gi vardõ. Yazarõn anlattõğõ insanlara duyduğu, adeta elle tutulur, somut bir sevgi... Sonra hemen ardõndan 1974’te, “68’in romanı, 47’liler” geldi. Füruzan’la (öyküleriyle değil, ken- disiyle) ilk karşõlaşmam yanõlmõyorsam 1972. İlk kitabõyla ilgili onunla ilk rö- portajõmõ yaptõğõmda, sandõğõmdan da genç ve güzel bir kadõnla, kendine öz- gü duruşuyla karşõsõndakini etkileyen bir insanla büyülendiğimi çok iyi anõmsõ- yorum. O gün bugün ayaklarõ üzerinde tek başõna durabilmenin onurunu ve emeği yüceltti. O gün bugün yaşamõ de- rinlemesine kavrama ve anlatma tutku- suyla, titiz işçiliğiyle, üretkenliğiyle, edebiyatõmõza katkõda bulundu. OYILLAR BOYUNCA TÜYAP yayõmlarõndan çõkan Faruk Şüyün’un “Füruzan Diye Bir Öy- kü”adlõ geniş açõlõmlõ, akõllõca kotarõl- mõş, keyifle okunan, öğrenerek okunan kitabõ boyunca, dünle bugün arasõnda gi- dip geldim sõk sõk... Bu köşenin okurlarõ Füruzan’õ oku- muşlardõr. Ama ben yeniden okumala- rõnõ önereceğim. İnanõyorum ki her oku- yuşta yeni zenginlikler bulacaksõnõz! Bu yazõyõ yazarken daha ilk paragrafta, aklõmõn, yüreğimin bir köşesine, hatta omuz başõma geldi iki yazar daha yer- leşiverdi... Bugün hayatta olmayan iki yazar... Sevgi Soysal ve Tomris Uyar. ’68’den süzülüp gelmişlerdi ikisi de. Sevgi Soysal’õn “Tante Rosa”sõ 1968’de; “Yürümek” adlõ romanõ 1970’te yayõnlanmõştõ. Müstehcenlikten yargõlanan bu romanõ, 12 Mart döne- minde tutukluyken yazdõğõ “Yenişe- hirde Bir Öğle Vakti” (1973) izleye- cekti.... Tomris Uyar’õn ilk kitaplarõ ise “İpek ve Bakır” 1971’de, “Ödeşmeler” 1973’te yayõmlandõ. Politik süreçle kadõnõn kendini ifade- ye yönelmesi eşzamanlõ ilerliyordu. Bugün ikisini de sevgi ve saygõyla anõ- yorum. İşte sevgili okurlar, 60’lõ yõllarõ böy- le geride bõrakõyorduk, o yõllarda genç olan bizler... zeynep@zeyneporal.com faks: 0212.257 16 50 68’in 40. Yõlõnda TÜYAP Kitap Fuarõ’nõn Onur Yazarõ Füruzan’õn eserleri yeniden yeniden okunmalõ Emek,Hayat,Edebiyat... SELCEN AKSEL P ippa Bacca, “Barış Gelini” olarak kendi ülkesinden, İtalya’dan yola çõktõ. Bu adõ taşõyan tasa- rõsõnda, anlatõm aracõ kendi varlõğõ ve dostluğuydu, sevgi- si ve önyargõsõz tutumuydu. Dünyanõn herhangi bir ülke- sinde bu tavrõn karşõlõğõnõ ala- cağõnõ gösterecekti herkese; hem de insanlõk tarihinin en do- kunulmaz imge- lerinden biri olan gelinlik giymiş bir “Ba- rış Gelini” ola- rak. Ama, ülke- mizden daha uzak, daha do- ğuda ülkelere doğru sürdüre- ceği yolculuğu, Gebze’de oto- stopla bindiği bir özel aracõn sahibiyle arkadaşõ- nõn tecavüzüne uğrayõp öldü- rülmesiyle son ermişti. UPSD Başkanõ Bedri Baykam ve ar- kadaşlarõ bu olayõn hemen ar- dõndan aldõklarõ kararla bugün Maçka’daki UPSD Sanat Ga- lerisi’nde yer alan sergiyi ha- zõrladõlar. Son derece yoğun bir çalõşmayla İtalyan sanatçõ- larõ da davet ederek düzenle- dikleri bu karma sergide, ülke- mizden ve İtalya’dan birçok ismin Bacca için yaptõklarõ yer alõyor. Serginin açõlõşõna katõlan Pippa Bacca’nõn annesi Elena Manzoni’nin sözleri ise ger- çekten dikkat çekici... “Heye- canla karışık bir şükran duy- gusu yaşıyorum” diyor. İtalyan sanatçõlarõn da görüşü aynõ: “Bizler” diyorlar, “Bacca’nın dünya görüşünü yansıtan bir tavırla burada olmalıydık...” Bacca’nõn dediği gibi, belki birbi- rimizi sevmek için önce küçük şeylerden başla- malõydõk, tanõş- malõydõk, birlik- te yemek yeme- liydik, yolculuk etmeliydik... Sergide sanat- çõlarõn yaklaşõmõ, ağõrlõklõ olarak üç boyutlu çalõş- malar ve mekân- sal kurgularda hayat buluyor. Yapõtlarõn çoğunda doğrudan Bacca’yõ ve olayõ anõmsatan im- geler kullanõlmamõş, daha soyut bir yaklaşõmla, onun savundu- ğu değerler üzerinden yaşam sorgulanõyor örneğin. Serginin üzerine kurulu olduğu gerçek- lik, farklõ dillerden farklõ kur- gularla ortaya çõkõyor. (Sergi 7 Aralõk’a dek görüle- bilir). Önyargısız bakışın anısı Pippa Bacca bu sergiyle İtalyan ve Türk sanatçõlarca anõldõ Kültür Servisi - TÜYAP 27. İstanbul Ki- tap Fuarõ, çeşitli etkinlikler, paneller ve imza günleriyle devam ediyor. Etkinlikte yazõn alanõnda kuruluşlarca verilen ödül- ler de törenle sahiplerine sunuluyor. Çõ- nar Yayõnlarõ’nõn 25. yõlõ nedeniyle dü- zenlediği ‘2007 Rõfat Ilgaz Çocuk Ede- biyatõ Öykü Ödülü’ töreninde Başarõ Ödülleri “Alacağın Olsun” adlõ kitabõyla Dursun Ege Göçmen’e ve “Öykülere Gizlenen Çocuklar” adlõ kitabõyla Hüs- nan Şeker’e verildi. Törene katõlamayan Göçmen yerine eşi ödülü aldõ. Dün ya- põlan diğer törenle de Dünya Kitap der- gisinin ödülleri dağõtõldõ. “Yılın Telif Ki- tabı Ödülü”nü Ayşe Sarõsayõn, Can Yayõnlarõ’ndan çõkan “Karakalem Re- simler” kitabõyla, Seçici Kurul Başka- nõ Doğan Hızlan’dan aldõ. “Yılın Çeviri Kitabı Ödülü”nü Şemsa Gezgin’e, Italo Calvino’dan çevirdiği “Sen Alo Demeden Önce” kitabõyla TÜYAP Onur Yazarõ Füruzan verdi. Sezgin bu ödülü, Marguerite Youncenar’dan çe- virdiği “Rüya ve Kader” kitabõnõn çe- virmeni Roza Hakmen’la paylaştõ. Hak- men adõna ödülü Raşit Cavaş, yazarõmõz Turgay Fişekçi’den aldõ. İlknur Öz- demir’e “Yılın Yayınevi Ödülü”nü Turkuvaz Kitap adõna yayõn yönetmeni Şenay Haznedaroğlu sundu. “Altın Sayfa Edebiyat Ödülü” Yõlõn Şiir Ki- tabõ’na verildi. Bu ödülü Yordam Ki- tap’tan çõkan “Temmuz İçin Yaralı Se- mah-Yangın Şiirleri” kitabõyla Kemal Özer, Osman Arolat’tan aldõ. HİKMET ÇETİNKAYA FUARDA Server Tanilli, Şükran Soner, Ayşe Emel Mesci ve Coşkun Özdemir, dün Cum- huriyet Kitaplarõ standõnda okurlarõyla bu- luştu. Orhan Çekiç de Cumhuriyet Ki- taplarõ’nõn düzenlediği “Son Yıl 1938” konulu söyleşiyle okurlarõyla buluştu. Çekiç, Atatürk’ün ölüme giderken neler bõrakmaya çalõştõğõnõ belgelere dayanarak sundu. Gazetemiz yazarõ Hikmet Çetin- kaya pazar günü Tüyap Kitap Fuarõ’nda olacak. Saat 15.45’te Interexpo Salo- nu’nda düzenlenecek “Tarihi Dönem- lerin Romancısı: Samim Kocagöz” ad- lõ panelde konuşacak Çetinkaya’ya Şük- rü Kocagöz eşlik edecek. Turhan Gü- nay’õn yöneteceği paneli Literatür Ya- yõnlarõ düzenliyor. Kitap Fuarõ’nda yazõn ödülleri verildi AKÇAKALE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI SAYI: 2007/229 Tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn, cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri; Şanlõurfa ili Akçakale ilçesi Onortak Köyünde, 107/3 no’lu parsel - 8892,93 m2 -1/3 hissesi- 17.798,58.-YTL Satõş saati: 10.00-10.10 Kõraç taşlõk, kanaldan sulanabilen, yerleşim birimine uzak 3. sõnõf tarõm arazisi 109/4 no’lu parsel - 78622,68 m2 - 1/3 hissesi - 15.724,53.- YTL Satõş saati: 10.15-10.25 Kõraç taşlõk, kanaldan sulanabilen, yerleşim birimine uzak 3. sõnõf tarõm arazisi 110/2 no’lu parsel-127097,63 m2 - 874/4800 hissesi - 13.885,41.- YTL Satõş saati: 10.30- 10.40 Kõraç taşlõk, kanaldan sulanabilen, yerleşim birimine uzak 3. sõnõf tarõm arazisi 110/3 no’lu parsel- 161716,86 m2 - 1/3 hissesi - 32.343,37.-YTL Satõş saati: 10.45-10.55 Kõraç taşlõk, kanaldan sulanabilen, yerleşim birimine uzak 3. sõnõf tarõm arazisi 116/6 no’lu parsel 62218,25 m2 - 2982/9600 hissesi - 11.595,92.-YTL Satõş saati: 11.00- 11.10 Kõraç taşlõk, kanaldan sulanabilen, yerleşim birimine uzak 3. sõnõf tarõm arazisi 174/1 no’lu parsel-12332,55 m2 -1/3 hissesi- 2.466,51.-YTL Satõş saati: 11.15-11.25 Killi tarõm arazisi 110/4 no’lu parsel-11234,98 m2 - tamamõ- 7.864,48.-YTL Satõş saati: 11.30-11.40 Kõraç taşlõk, kanaldan sulanabilen, kanala yakõn, yerleşim birimine uzak 3. sõnõf tarõm ara- zisi 111/1 no’lu parsel 102141,06 m2 -tamamõ- 71.498,74.-YTL Satõş saati: 11.45-11.55 Kõraç taşlõk, kanaldan sulanabilen, kanala yakõn, yerleşim birimine uzak 3. sõnõf tarõm ara- zisi 111/3 no’lu parsel 128532,57 m2 - 2209/9000 hissesi - 22.083,32.-YTL Satõş saati: 13.30- 13.40 Kõraç taşlõk, kanaldan sulanabilen, kanala yakõn, yerleşim birimine uzak 3. sõnõf tarõm ara- zisi 112/2 no’lu parsel 141699,97 m2 - 3588/9000 hissesi - 39.543,73.- YTL Satõş saati: 13.45- 13.55 Kõraç taşlõk, kanaldan sulanabilen, kanala yakõn, yerleşim birimine uzak 3. sõnõf tarõm ara- zisi 166/1 no’lu parsel 25767,24 m2 - 1/3 hissesi - 6.871,26.- YTL Satõş saati: 14.00-14.10 Kõraç taşlõk, kanaldan sulanabilen, yerleşim birimine yakõn, köyün sağõnda, 2. sõnõf tarõm arazisi 156/1 no’lu parsel 49955,24 m2 - tamamõ - 39.964,19.-YTL Satõş saati: 14.15-14.25 Kõraç taşlõk, kanaldan sulanabilen, yerleşim birimine yakõn, köyün sağõnda, 2. sõnõf tarõm arazisi 167/1 no’lu parsel 130277,30 m2 - 1/3 hissesi - 43.425,76.-YTL Satõş saati: 14.30-14.40 Pamuk ekimi mevcut iki kanaldan sulanabilir, yerleşim yerine yakõn, köyün kuzeyinde, 2. sõnõf tarõm arazisi 172/2 no’lu parsel 91601,38 m2- 538/9600 hissesi - 5.133,49.-YTL Satõş saati: 14.45-14.55 Pamuk ekimi mevcut iki kanaldan sulanabilir, yerleşim yerine yakõn, köyün kuzeyinde, 2. sõnõf tarõm arazisi 173/4 no’lu parsel 289544,57 m2 - 1602/4800 hissesi - 96.635,50.- YTL Satõş saati: 15.00- 15.10 Pamuk ekimi mevcut iki kanaldan sulanabilir, yerleşim yerine yakõn, köyün kuzeyinde, 2. sõnõf tarõm arazisi Şanlõurfa ili Akçakale ilçesi Atatürk Mahallesi’nde, 24 ada 2 parsel no’lu 630,00 m2 -tamamõ- 31.500,00.-YTL Satõş saati: 15.20-15.30 Halihazõrda mesken olarak kullanõlan, kerpiç ev ve kilerden oluşan, cadde üzerinde, çevre- sinde okul ve yüksek binalar mevcut bulunan arsa. Satõş Şartlarõ: 1-Satõş 15.12.2008 günü saat 10.00’dan 15.30’a kadar Akçakale Adliyesi önünde açõk ar- tõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõ- lar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir be- delle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 25.12.2008 günü aynõ yer ve saatlerde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada rüçhanlõ alacaklarõn alacağõnõ ve sa- tõş giderlerini geçmesi şartõyla en çok %40 artõrana ihale olunur. 2-Arttõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetin %20’si oranõnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ iste- diğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlar ile diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özel- likle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde dairemize bil- dirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõ- rakõlacaklardõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İİK 133. maddesi gereği ihale feshedilir, iki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mes’ul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup, gideri ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/229 müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. 20.10.2008 NOT: Tebliğ yapõlamayan ilgililere İİK 114,126,127 maddeleri gereği ilanen tebliğ olunur. (İİK.126)* (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (*) Bu örnek bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanõlan Örnek 64’e karşõlõk gelmek- tedir. (Basõn: 58885)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog