Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B K A M İ L M A S A R A C I K Ü L T Ü R Ç İ Z İ K kultur@cumhuriyet.com.tr İşbirlikçi Hainler! Yüce önderimiz ATATÜRK’ün yüreğimizdeki sevgisini; beynimize işlediğimiz düşüncelerini hiçbir çabanõz yok edemeyecektir. ATATÜRK Devrim ve İlkelerini, Cumhuriyetimizle birlikte sonsuza dek yaşatmaya kararlõyõz. Cumhuriyetçi aydõn Av. Cemil Denli’nin değerli katkõlarõyla GMK ATATÜRK Fotoğraf Sergisi ile Cumhuriyetçileri buluşturuyoruz. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer: 10-17 Kasõm 2008 tarihleri arasõnda ADD Mersin Şubesi Salonu MERSİN ADD ve CUMOK ÇAĞRISI Nüfus cüzdanõmõ kaybettim. Hükümsüzdür. FATMA CİVAN ALTIOK Lise diplomamõ kaybettim. Hükümsüzdür. MİHRİBAN DAĞLI SUNGU ÇAPAN B irkaç yõl önce gösterildiğinde tüm sa- lonlarõ doldurup yapõmcõsõnõ ihya ederek hem seyirciyi hem de eleştir- men tayfasõnõ ağlata ağlata fetheden Babam ve Oğlum’un görkemli başarõsõnõn ardõndan bu kez epik masal anlatõcõlõğõna soyunduğu Ulak’la (2007) kariyerinin en riskli projesini gerçek- leştiren yönetmen Çağan Irmak, yine senar- yosunu yazõp yönettiği ve bugün gösterime gi- ren son filmi Issõz Adam’la yeniden hayran- larõnõn karşõsõna çõkõyor 1 yõl aradan sonra. Bu- gün başlayan ve yönetmen Marc Foster’in 40 yõllõk demode 007 efsanesine taze bir yaklaşõm getirdiği söylenen, Daniel Craig’li yeni James Bond filmi Quantum of Solace’a gitmektense tabii ki Çağan Irmak’õn son eserini seyretme- yi tercih ettik biz bu hafta. Irmak, görünürde kalabalõk, renkli, lüks ve özgür bir yaşam süren ama aslõnda tepeden tõr- nağa yalnõzlõk virüsü damarlarõna yayõlmõş, işin- de başarõlõ, metroseksüel, şehvetperest ve acõklõ bir kadõn delisi Alper karakterine odak- lanõyor yeni filmi Issõz Adam’da. Tarsus’tan ge- lip İstanbul cangõlõnda patronluğa terfi etmiş, bütünüyle lezzet, kadõn - seks ve tek gecelik pa- ralõ ilişkiler sarmalõna dolanmõş, bir eli yağda- balda bir eli kadõn bedeninde, tam bir sefa pe- zevengi hayatõna talim eden, mutfağõna gire- rek yemeklerini bizzat yaptõğõ, şõk bir Cihan- gir restoranõnõn da sahibi olan, bir zamanlarõn taşralõ dar gelirli aile çocuğu, şimdinin yeni kent zengini Alper’in (Cemal Hünal), Galatasa- ray’dan Tünel’e dek Beyoğlu’nun tanõdõk me- kânlarõnda geçen, beylik aşk serüvenlerini ve acõlarõnõ kâh beğenerek kâh güle oynaya ya da ofluya pufluya izliyoruz. BİR ANA-OĞUL GÜZELLEMESİ... Filmin başlarõndaki Peter Greenaway’in unutulmaz Aşçõ, Karõsõ, Hõrsõz ve Âşõğõ baş- yapõtõnõ şöyle bir çağrõştõran mutfak sahnele- rinde her an cazibesini ve aşçõlõk maharetleri- ni konuşturarak bütün personelinin ilgisini mõknatõs gibi üstüne çeken, hem genç ve ya- kõşõklõ hem de iş bitirici ve karizmatik ama se- fih patron Alper’e, karşõ cinse yönelttiği basit ve bayağõ asõlma çabalarõ yüzünden önceleri bi- raz gõcõk olunuyorsa da, bu antipatiklik hikâ- ye geliştikçe sempatikliğe dönüşüyor giderek. Bir kitapçõda Thomas Hardy’nin Çõlgõn Ka- labalõktan Uzak romanõnõ ararken õsrarlõ, hay- ran bakõşlarõna maruz kaldõğõ Alper’in fena hal- de abayõ yaktõğõ, ‘hikâyenin kızı’ Ada (Me- lis Birkan) ise akademide güzel sanatlar öğ- renimi gördükten sonra değişik çocuk giysi- leri tasarlayõp diktiği küçük bir dükkânda kendi halindeki tekdüze yaşamõnõ sürdüren, basmakalõp çiğ numaralarõnõ yemediği Al- per’i sõk sõk bozan, aklõ başõnda bir genç ka- dõn, önceleri. Sonrasõnda aşkõn kanatlarõnda savrula savrula kendilerinden geçen sevgi- lilerin öyküsüne, Alper’in Tarsus’taki muh- terem annesi Müzeyyen Hanõm (Yıldız Kültür) da (filmin dokunaklõ, romantik bo- yutunu biraz domestikleştirerek) giriyor, der- ken küçük çapta bir ana-oğul güzellemesi- ne dönüşüyor Issõz Adam. Bir an bile birbi- rinden ayrõ yapamayan çiftin ufuktaki olasõ bir evliliğe doğru dümen kõran ilişkisini, birine bağ- lanmaktan ölesiye çekinip sakõnan ve güzel Ada’yõ hiç hak etmeyen, yal- nõzlõğõna tutkun, mazo- şist Alper ansõzõn bozup bitiriveriyor... Yine yönetmenlik becerilerini sergileyip özenli mizansenleriyle meraklõsõnõ 1.5 saatli- ğine perdeye bağlayan yönetmen Çağan Irmak, bu kez hikâye anlatõcõlõğõnõn da üstesinden gel- diğini örnekliyor. Genellikle dõş görünüşün tam tersini dile getiren birtakõm iç ses’lere, akõcõ ve esprili olabilen kimi diyaloglara, gözlem ve göndermelere başvurarak hikâyesini anlatan Ir- mak’õn, tõrõşkadan hikâyesini seyredilir kõlan, canlõ sinemasõnõ gözümüze sokuyor Issõz Adam. Yönetmenin alõşõldõğõ üzere, bu kez alõ- şõlmõş, ünlü oyuncularõnõn yerine seçtiği isim- siz, genç oyuncularõndan iyi verim almasõnõ da bildiğini kanõtlayan bu dokunaklõ aşk hikâye- si girişiminin, aslõnda oldukça sõğ sularda sey- reden klişe senaryosunun kusur ve zayõf- lõklarõnõ, tempolu, işlek ve canlõ sinematog- rafisiyle aştõğõ ve yer yer ilgiyle izlendi- ği söylenebilir so- nuçta. Yönetmen-senarist Çağan Irmak’õn, sõnõrsõz özgürlükle birine bağlanmak arasõnda kalan bir kent çapkõnõnõn melodramõnõ anlattõğõ yeni filmi ‘Issõz Adam’ bugün başlõyor Eğlence düşkününün hayatı Uçan Süpürge’de ödüller açıklandı Kültür Servisi - Uçan Süpürge Uluslararasõ Kadõn Filmleri Festivali “Uçan Süpürge Onur Ödülü” ve “Bilge Olgaç Başarõ Ödülleri”nin sahipleri belli oldu. Uçan Süpürge Onur Ödülü “Türkiye sinemasõna kattõğõ sürekli güzellik ve zarafet için” oyuncu Suna Selen’e; Bilge Olgaç Başarõ Ödülleri ise “tasarõmlarõyla sanatõ yaşama, yaşamõ da sanata dönüştürdüğü için” sanat yönetmeni Zepür Hanõmyan ile “kõsacõk filmografisiyle sinemamõzda derin izler bõraktõğõ için” yönetmen Yeşim Ustaoğlu’na gitti. Ödüller festivalin 7 Mayõs’taki açõlõş töreninde sahiplerine verilecek. Günay’dan ‘Mustafa’ yorumu ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanõ Ertuğrul Günay, “Mustafa” filmiyle ilgili, “Hâlâ Mustafa Kemal, herhangi bir eleştirilecek yanõ ve yönü olmayan, biraz insan üstü varlõk olarak okul kitaplarõndaki gibi anlatõlsõn isteniyor. Kuşkusuz o da bir insan” dedi. Filmin, Atatürk’ü neredeyse “kutsiyet düzeyine” çõkaran bazõ çevrelerde tartõşma yarattõğõnõ ve artõk özgür çalõşmalar yapõlmasõ gerektiğini de belirten Günay, “Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez; isteyen gider, isteyen gitmez. Ancak, ne olursa olsun bu film Atatürk’ün kahraman yanõnõ asla gölgeleyemez” diye konuştu. Festivalde iki İtalyan filmi Kültür Servisi - Bu yõl 14. yaşõnõ kutlayan Avrupa Filmleri Festivali’ne Ankara İtalyan Kültür Merkezi ve Ankara Sinema Derneği bu yõl usta İtalyan yönetmen Elio Petri’nin iki filmiyle katõlõyor. 1972 Cannes Film Festivali’nde Altõn Palmiye Ödülü kazanan ve Ugo Tognazzi, Luigi Proietti, Orazio Orlando, Flavio Bucci’nin başrollerini paylaştõğõ “Mülkiyet Artõk Hõrsõzlõk Değildir” ile 1971 yapõmõ ve Gian Maria Volonte’, Mariangela Melato Salvo Randone, Gino Pernice, Miletta Albertini’nin oynadõğõ “İşçi Sõnõfõ Cennete Gider” adlõ filmler 7 – 13 Kasõm tarihleri arasõnda Kars’ta gösterime girecek. (www.iicankara.esteri.it) Issız Adam Yönetmen, senaryo: Ça- ğan Irmak / Kamera: Gökhan Tiryaki / Müzik: Aria (Cenk Erdoğan, Cengiz Onural, Bora Ebeoğlu) / Oyuncular: Cemal Hü- nal, Melis Birkan, Yõldõz Kül- tür, Şerif Bozkurt, Gözde Kansu, Aslõ Aybars, Ta- rõk Ündüz / 2008 (Most Production) SAYFA CUMHURİYET 7 KASIM 2008 CUMA 12 KÜLTÜR Kültür Servisi - Tiyatro Mer- diven bu sezon yeni oyunu “Teodora” ile tiyatro severlerin karşõsõna çõkõyor. Haşmet Zey- bek’in yazõp yönetmenliğini yaptõğõ oyunda; ilk ayağa kalkan insandan bugüne kadar bütün in- sanlõk tarihinden sorumlu oldu- ğumuzu, geçmişi olmayanõn ge- leceği olamayacağõnõ, düşünsel seyircilik yani nesnenin öncesi ve sonrasõnõn düşünülmesi ge- rektiği anlatõlõyor. Tematik ve geleneksel oyunculuğu komedi ve müzikle süsleyerek sahneye koyan Tiyatro Merdiven’in bu yeni oyununda; Mine Altın, Fatih Tezol, Sibel Tomaç, Fi- liz Menteş, Gürkan Sinan, Al- pay Ekler, Selçuk Delipınar, Serdar İnan, Handan Delipı- nar, Ata Camuz, Aybike Eren- ler, Deniz Gül, Barış Baş ve Deniz Karalar rol alõyor. İlk kez 1 Kasõm’da sahnelenen oyun ya- rõn ve 29 Kasõm’da da Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde iz- lenilebilir. (0216 357 28 36) (0533 926 66 16) (0541 926 66 17) Kültür Servisi - Boyner mağazala- rõnõn Fotoğraf dergisi ile birlikte bu yõl 3.’sünü düzenlediği “Özgürlük” konulu fotoğraf yarõşmasõ sonuçlandõ. Türkiye çapõnda, amatör ve pro- fesyonel fotoğrafçõlara yönelik olarak düzenlenen ve 1152 adet çalõşma değerlendirmeye alõn- dõ. Photo Digital dergisi genel yayõn yönetmeni Ömer Serkan Bakır, Foto Haber dergisi edi- törü Nadir Ede, Marmara Üni- versitesi Güzel Sanatlar Fa- kültesi Fotoğraf Bölümü öğ- retim Görevlisi Prof. Sabit Kalfagil, dünyaca ünlü fo- toğraf sanatçõlarõ İzzet Keri- bar, Halim Kulaksız ve İb- rahim Zaman’õn yer aldõğõ seçici kurulun yaptõğõ de- ğerlendirme sonucunda İs- mail Tütün birinci, Ozan Güzelce ikinci ve geçen yõ- lõn birincisi Omar Özenir de üçüncü oldu. İlk üç de- receye giren yarõşmacõlar sõrasõyla 5.000, 4.000 ve 3.000 bin YTL’lik para ödülü kazanõr- ken, Ali Sözer ve Kazım Şahbudak’õn çalõşmalarõ mansiyon ile ödüllendirildi. Tiyatro Merdiven’den yeni oyun Tiyatro Merdiven’in oyunu “Teodora” yarın ve 29 Kasım’da Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde izlenebilir. ‘Özgür’fotoğraflarödüllendirildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog