Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ekonomi@cumhuriyet.com.tr 7 KASIM 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 11 CMYB C M Y B ADALET BAKANLIĞI KARAMAN İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2003/543 Tal. Satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn cinsi, niteliği, kõymeti, adedi, önemli özellikleri: 1. İİK.127 Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayõtlõ olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatlarõn teb- liğ imkânsõzlõğõ halinde işbu satõş ilanõ tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 2.İİK.nun 151. Md. GÖRE SIRAYA İTİ- RAZ: Alacağa mahsuben ihalenin yapõlmasõ veya satõş bedelinin sõra cetveli yapõlmadan ipotek alacaklõsõna ödeneceğinden, alaka- darlarõn satõşõ takip ederek İİK.nun 142. md. göre itirazlarõ olanõn bu hakkõn 7 gün içinde kullandõklarõna dair dosyamõza derkenar ib- raz etmeleri, İİK. 83, 100, 142, 151 MK’nun 789, 777 md. göre ayrõca tebliğ olunur. Karaman, Merkez, Pirireis Mahallesi, Bayam- lõağõl mevkii 1265 ada 86 nolu parselde bulunan arsa niteliğindeki taşõnmaz Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde 8143 m2 alan üze- rinde inşa edilmiş bir fabrika binasõ ve eklentileridir. Fabrika binasõnõn bulunduğu parsel köşe başõ parsel olup kuzey ve batõ kenar- larõ yol cephelidir. Altyapõ hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşõm sorunu yoktur, kullanõlõr vaziyettedir. Fabrika binasõnõn taşõyõ- cõ sistemi prefabrik olup 7,90 mt. Yükseklikte tek katlõ olarak yapõlmõştõr. Aynõ alan içerisinde bazõ kõsõmlar betonarme döşemelerle bölünerek ara katlar oluşturulmuş ve idari-personel kullanõmõ için düzenlenmiştir. Arsa çevresi betonarme duvar ile çevrilmiş giriş kõs- mõna bir bekçi kulübesi yapõlmõştõr. Bahçe alanõ parke taş kaplanmõş ve bahçe içerisine iki adet süs havuz yapõlmõştõr. Karaman Be- lediyesi’nin 20.03.2000 tarih ve 1/38 sayõlõ yapõ kullanma izin belgesi alõnmõştõr. İnşaata ait son ilave ve tadilatõn yapõldõğõ 1/14-10 sayõlõ inşaat ruhsatõ toplam 2605 m2 inşaat alanõ için verilmiş olup bunun 2067 m2'si fabrika, 280 m2'si idari bina, 258 m2'si sõğõnaktõr. Yapõ kullanma izin belgesi de aynõ alan için yani 2067 m2 fabrika ve 280 m2 idari bina için verilmiştir. Yerinde mevcut yapõnõn otur- duğu kõsõm 57 m eninde ve 74 m uzunluğunda olup, alanõ 4218 m2'dir. Toplam bina alanõ da 5346 m2 gelmektedir. Fabrika binasõ, prefabrik ve tek katlõ yapõdõr. Çatõsõ çelik konstrüksiyon üzeri alüminyum sandwich panel kaplamadõr. Zemin vakumlu beton olarak imal edilmiş, atõk sularõn zeminden tahliyesi için õzgaralõ kanallar yapõlmõştõr. Duvarlarõn iç-dõş cephe sõvasõ ve boyalarõ tamamlan- mõştõr. Elektrik ve mekanik tesisat işleri tamamlanmõş ve kullanõlõr durumdadõr. Fabrika kõsmõnõn alanõ yapõ kullanma izin belgesin- de 2067 m2 olarak belirtilmiş olup yerinde mevcut alan 3940 m2’dir. İdari bina: Yapõnõn batõ cephesinde 8,20x32,20 m boyutlarõn- da, zemin kat ve asma kattan oluşan idari kõsõm bulunmaktadõr. Bu kõsma batõ cephesinde bulunan alüminyum giriş kapõsõndan giril- mektedir. Ara bölmeler PVC panel ve õsõcamlarla teşkil edilmiştir. Zeminler seramik, duvarlar alçõ sõva üzeri plastik boya, tavanlar alçõpan asma tavan ve kartonpiyer yapõlmõştõr. Islak hacimler duvar ve zeminler seramik kaplamadõr. Kapõ ve pencere doğramalarõ PVC, camlar õsõcamdõr. Üst kata çõkõş merdivenleri mermer korkuluklarõ alüminyumdur. Yapõnõn doğu cephesinde zemin katta 8,20x11,00 m. boyutlarõnda iki adet WC, duş ve soyunma alanõ yapõlmõştõr. Zemin beton, duvarlar 1,50 m yükseklikte fayans kapla- madõr. Bu bölüme fabrika içerisinden girilmektedir. Asma kat ise 8,20x32,20 m boyutlarõndadõr ve bina içersine merdivenle çõkõl- maktadõr. Merdivenler ve asma kat zemin mozaik yapõlmõştõr. Duvarlar plastik boyalõdõr. Yapõnõn kuzey cephesinde 8,20x74,00 m bo- yutlarõnda asma kat bulunmaktadõr. Kuzey cephesindeki alüminyum kapõdan girilerek iki adet mermer merdivenden bu alana ulaşõl- maktadõr. Tavanlar alçõpan asma tavan ve kartonpiyer, duvarlar alçõ sõva üzeri plastik boya yapõlmõştõr. Zemin seramik kaplanmõştõr. Islak hacimler zemin ve duvar seramik kaplanmõştõr. Toplam idari kõsõm alanõ 1489 m2'dir. Bekçi kulübesi: Parselin bahçe girişinde bir adet bekçi kulübesi mevcuttur. Betonarme olarak yapõlmõş ve çatõsõ teras çatõ olarak bõrakõlmõştõr. Dõş cephesi traverten kaplama, camlar õsõcam iç cephe sõva üzeri boya yapõlmõştõr. Altõgen oturumlu olup alanõ 16,00 m2'dir. Bahçe duvarõ: Parsel çevresi 1,50 m yük- seklikte hazõr kalõpla yapõlan betonarme duvar ile çevrilmiştir. Duvar uzunluğu 350 m'dir. Toplam duvar alanõ 525 m2 eder. Bahçe tanzimi: bahçede, idari bina girişleri yanõnda 2 adet süs havuzu bulunmaktadõr. Bahçe zemini ön bahçe kõsõmlarõnda parke taşlarla kap- lanmõş olup alanõ 2210 m2'dir. Fabrika binasõ değeri: 1.694.200,00 YTL İdari bina değeri: 497.326,00 YTL Bekçi kulübesi değeri: 3.280,00 YTL Bahçe duvarõ değeri: 28.350,00 YTL Bahçe tanzimi: 119.340,00 YTL Süs havuzu: 30.000,00 YTL Toplam değeri: 2.372.496,00 YTL Yõpranma payõ (%10): 237.250,00 YTL Net değeri: 2.135.246,00 YTL Parsel emlak değeri: 100.000,00 YTL Top- lam değer: 2.235.246,00 YTL Yukarõda özellikleri yazõlõ taşõnmaz 2.235.246,00 YTL muhammen bedelle satõlacaktõr. Organize Sa- nayi Bölgeleri Kanunu’nun 15/son maddesi gereği ve 18. maddenin 2. bendi gereği ile Karaman Organize Sanayi Bölgesinin Kuru- luş Protokolünün 6. maddesi ve Müteşebbis Teşekkülün 11.08.2000 tarih ve 163 sayõlõ kararõ uyarõnca sektör gruplarõ aşağõdaki gi- bidir. “1-Gõda Sanayi, 2-Tütün ve Tütün Mamulleri Sanayi 3-Dokuma ve Giyim Sanayi 4-Orman Sanayi 5-Kâğõt Sanayi 6-Basõm Sa- nayi 7-Deri Mamulleri Sanayi 8-Lastik Sanayi 9-Plastik Sanayi 10-Kimya Sanayi 11-Petrokimya Sanayi 12-Petrol Ürünleri Sanayi 13-Gübre Sanayi 14-Gübre Sanayi 15-Pişmiş Kil ve Çimento Gereçleri Sanayi 16-Cam Sanayi 17-Demir ve Çelik Sanayi 18-Demir Dõşõ Metaller Sanayi 19-Madeni Eşya 20-Elektriksiz Makineler Sanayi 21-Tarõm Alet ve Makineleri İmalat Sanayi 22-Meslek- Bilim-Ölçü-Kontrol ve Optik Donatõmõ İmalatõ, 23-Elektrikli Makineler Sanayi 24-Elektronik Sanayi 25-Karayolu Taşõtlarõ İmalat Sa- nayi 26-Demiryolu Taşõtlarõ İmalat Sanayi 27-Uçak İmalat Sanayi 29-Yem Sanayi”. Ayrõca Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 92. ve 93. maddelerinde bahsedilen faaliyet sõnõrlamalarõ mevcuttur. Karaman Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş protokolü dosyamõzda mevcut olup ihaleye katõlmak isteyen kişilere bir örneği istediği takdirde masrafõ verilmek koşuluyla verile- cektir. İhaleye katõlanlar Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun ve Uygulama Yönetmeliğinin tüm hükümlerini peşinen kabul etmiş sa- yõlõrlar. İhaleye katõlacaklarõn Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden alacaklarõ “ihaleye çõkarõlan taşõnmazõ satõn alabi- leceğine” dair resmi evrakõ ibraz etmeleri zorunludur. Söz konusu resmi evrakõ ibraz etmeyenler ihale alõnmayacaktõr. Satõş şartlarõ: 1- Satõş 16.12.2008 günü saat 14:30’dan 14:40’a kadar Karaman İcra Dairesi Önünde; açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin % 60'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartiyle 26.12.2008 günü 14:30 de saat 14:40 de ikinci artõr- maya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da tahmin edilen değerin % 40'õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlarõn alacağõ ile satõş ve paylaştõrma giderle- rini geçmesi şartõyla en çok artõrana ihale olunur. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranõnda pey akçe- si veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzõmdõr. Satõş peşin para iledir, alõcõ istediğinde (10) günü geçmemek üze- re süre verilebilir. Tellaliye resmi satõş bedelinden ödenir. Damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler sa- tõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr; aksi takdirde haklarõ tapu sicil ile sabit ol- madõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hük- me hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6- Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ ka- bul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2003/543 Tal. sayõlõ dosya numarasõyla müdürlüğümüze başvurmalarõ ilân olunur. 21.10.2008 (İİK. m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 58936) MUĞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/5 satõş Satõlarak ortaklõğõn giderilmesine karar verilen taşõnmazõn; TAPU KAYDI: Muğla merkez Düğerek Mahallesi Köyaltõ mevkii 30/1 pafta 2506, 2521, 2495, 2496 no’lu parsel içinde bulunan taşõnmazlar. ÖZELLİKLERİ: 2495 no’lu parsel 438.53 m2 olup parsel içerisinde eski ev ve havuza ait yõkõntõlar mevcut olup 1 adet nar ağacõ vardõr, parsel topoğrafik olarak düz bir yapõya sahip olup konut amaçlõ yapõlaşmaya müsaittir. 2496 no’lu parsel 351.05 m2 olup eski ev ve ha- vuza ait yõkõntõlar mevcuttur. 1 adet incir ağacõ vardõr parsel topoğrafik olarak düz bir yapõ- ya sahip olup konut amaçlõ yapõlaşmaya müsaittir. Parsellerden 2506 no’lu parsel 333,19 m2 olup parsel içerisinde 6 adet 20-25 yaşlarõnda, 1 adet fidan şeklinde zeytin ağaçlan vardõr. 2521 no’lu parsel 232,63 m2 olup parsel içerisinde bakõmsõz 3 adet 20-25 yaşlarõnda badem ağaçlarõ vardõr. Parseller Muğla Belediyesinin sosyal, teknik altyapõ hizmetlerinden fayda- lanmaktadõr. İMAR DURUMU: Muğla Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/06/2008 tarih 776 sayõlõ yazõlarõnda taşõnmazlarõn imar planõndaki yeri: Gelişme konut ala- nõ inşaat düzeni: Serbest, Kat adedi: 2, Bina Yüksekliği: 6.50 mt. Taban Alan Katsayõsõ (Taks): 0.30, Kat Alan Katsayõsõ (Kaks): 0,60, Düğerek õslah İmar Planõ, Plan notlarõna uy- gun proje düzenleneceği, Bahçede yapõlacak eklenti ve müştemilat TAKS’a dahildir diye bildirmiştir DEĞERİ: 2495 no’lu parsel 39.507,70 YTL. 2496 no’lu parsel: 31.634,50 YTL. 2506 no’lu parsel: 32.138.05 YTL 2521 no’lu parsel: 28.095,60 YTL satõlarak paraya çevrilecektir SATIŞ ŞARTLARI: 1-Satõş 16/12/2008 Salõ günü 2495 no’lu parsel saat 10.00-10.10 arasõnda, 2496 no’lu par- sel 10.15-10.25 saatleri arasõnda, 2506 no’lu parsel 10.30-10.40 saatleri arasõnda, 2521 no’lu parsel 10.45-10.55 saatleri arasõnda Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi kalemi 223 no’lu oda ad- resinde açõk arttõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrõmda tahmin edilen kõymetin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok arttõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 26/12/2008 cuma günü aynõ saatlerle ve aynõ yerde ikinci arttõrmaya çõkartõlacaktõr. Bu art- tõrmada da bu miktar elde edilememişse taşõnmaz en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin ala- cağõna rüçhanõ olan alacaklarõnõn toplamõndan fazla ve bundan başka paraya çevirme ve pay- laştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çakmazsa satõş talebi düşe- cektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kõymetin %20’si nispetinde pey akçesi (Ye- ni Türk lirasõ ve devlet tahvili dõşõndaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satõm harcõ satõş bedelinden ödenecek, damga resmi, teslim masraflarõ ile KDV, tapu alõm harcõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hu- susiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan ha- riç bõrakõlacaklardõr. 4- İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve di- ğer zararlardan ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve te- merrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa ön- celikle teminat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile satõş memurluğumuza başvurmalarõ ile satõş ilanõnõn tebliğ edilemeyen alakadarlara ilanen tebliğ yerine kaim ola- cağõ ilan olunur. 23/10/2008 (*) İlgililer tabirine irtfak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 58770) Sönmez Filament fabrikayõ kapattõ Açlõk sõnõrõ bin 50 YTL Tekneler bile satõlõk ANKARA (ANKA) - Kamu-Sen, ekim ayõnda açlõk sõnõrõnõn eylül ayõna göre yüzde 1.91 artõşla bin 50 YTL’ye, yoksulluk sõnõrõnõn da yüzde 1.88 artarak bin 372 YTL’ye yükseldiğini bildirdi. Kamu-Sen Araştõrma Geliştirme Merkezi ekim ayõ aç- lõk ve yoksulluk sõnõrõ açõklamasõna göre, ekim ayõnda açlõk sõnõrõ geçen aya göre yüzde 1.91 artarak bin 50 YTL’ye ulaştõ. Bir kişinin yoksulluk sõnõrõ aynõ dönemde yüzde 1.88 artõşla bin 372 YTL olurken, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sõnõrõ da yüzde 1.81 artarak 2 bin 724 YTL’ye çõktõ. Ekim ayõnda õsõnma gideri 8.2 YTL, ki- ra 5 YTL, elektrik 4 YTL, gõda 8.5 YTL, giyim 4 YTL, temizlik harcamasõ 2.5 YTL ile diğer zorunlu kalem- lerdeki artõşla memurlarõn toplam gider artõşõ 50 YTL’ye ulaştõ. ÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA - Ekonomik kriz nedeniyle Muğla’nõn Fethiye İlçesinde günübirlik teknelerin bir çoğu satõlõ- ğa çõkarõldõ. Fethiye Belediyesi Marinasõ’nda bağlõ 130 kadar irili ufaklõ tekne bulunduğu belirtilirken, her 4 tek- neden birinin satõlõk ya da kiralõk olduğu gözlendi. 80 bin YTL’den başlayan fiyatlarla satõşa sunulan tekne- ler alõcõ bekliyor. Fethiye Kordonboyu’nda bağlõ bulunan günübirlik ge- zi teknelerinin üzerinde satõlõk ve kiralõk ilanlarõ gün- den güne daha dikkat çekiyor. Yaklaşõk 130 gezi tek- nesine kõş sezonunda ev sahipliği yapacak olan Fethi- ye Belediyesi Marinasõ’nda bağlõ teknelerin en az yüz- de 25’inin üzerinde satõlõk ve kiralõk ilanõna rastlamak mümkün. Tekne sahipleri, taşõma fiyatlarõnõn aynõ kal- masõna karşõlõk maliyetlerin artmasõ, koylarõ kullanmanõn kaymakamlõk kararõyla yasaklanmasõ gibi nedenlerden ötürü çõkmaza girdiklerini söylüyor. Ekonomi Servisi - Türkiye’nin önde gelen tekstil şir- ketlerinden Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sa- nayii AŞ, 205 işçisini çõkararak tazminatlarõ ödediğini, uygun alõcõ çõkmasõ halinde fabrika binasõnõ kiralaya- cağõnõ, makinalarõ da satacağõnõ açõkladõ. Şirket buna kar- şõlõk, “Kapanmadığını ama polyester iplik imalatı faa- liyetlerini durdurduğunu” belirtti. İMKB’ye yaptõğõ ilk açõklama “1 Ağustos’ta alınmış üretime ara verme kararının sürekli hale getirildi- ği” yönündeki kararõnõ duyuran şirket İMKB’nin konuyla ilgili ek açõklama istemesinin ardõndan şunlarõ kaydet- ti: “Çıkartılan işçilerle ilgili olarak toplam yüküm- lülüğümüz 2 milyon 421 bin 19 YTL olup yüküm- lülükler şirket kaynaklarından ödenecektir. Şirke- timizin kapanması ve/veya tasfiyesi söz konusu ol- mayıp, yalnızca polyester iplik imalatı faaliyetleri- miz durdurulmuştur.” Fabrikada 4’ü taşerona ait ol- mak üzere 10 işçi kaldõ. İstanbul Haber Servisi - DİSK’e bağlõ Limter-İş Sen- dikasõ üyeleri, ekonomik kriz gerekçe gösterilerek ter- sane işçilerinin işten çõkarõlmasõnõ protesto etti. Ter- saneler Caddesi üzerindeki Tuzla Gemi Endüstrisi Tersanesi önünde “İşçi kıyımı durdurulsun, zamlar geri alınsın, krizin faturasını ödemeyeceğiz” pankartõ açarak biraraya gelen işçiler, “Direne direne kazana- cağız”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganlar attõ. Grup adõna açõklamada bulunan Limter-İş Sendikasõ Ge- nel Sekreteri Kanber Saygılı, ekonomik kriz gerekçe gösterilerek son günlerde tersanelerden çok sayõda iş- çinin işten atõldõğõnõ belirterek, “Üretim yoğunlaşıyor dedikleri zaman payımıza ölümü reva görenler, ‘bu- gün kriz var, üretim küçülüyor’ diyerek, işsizliği ve yok- sulluğu reva görüyorlar. Bu nasıl adalet? İş cina- yetleri gibi işsizlik de kaderimiz olamaz” dedi. AB, Türkiye’nin itirazlarõna karşõn ‘bor’u‘üremeye olumsuz etkili toksik madde’ listesine aldõ ANKARA (AA) - Avrupa Birliği (AB), dünya bor rezervlerinin yüzde 70’inden fazla- sõna sahip olan Türkiye’nin itirazlarõna karşõn, boru “üremeye olumsuz etkili toksik madde” listesine aldõ. Türkiye, AB’ye bor ihracatõnõn yüzde 70’ini olumsuz etkileyecek kararla ilgi- li Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) dava aç- maya hazõrlanõyor. Daha önce 2 kez DTÖ yaptõrõmlarõna maruz kalan Türkiye, ilk kez DTÖ’ye şikâyette bu- lunurken, bunun AB aleyhine olmasõ da ayrõ- ca önem taşõyor. AB’nin bu kararõnõn Türkiye’nin AB dõşõn- daki ülkelere de ihracatõnõ olumsuz etkileme- si bekleniyor. AB Komisyonu, 2000 yõlõnda, ‘bor’u söz ko- nusu direktif kapsamõnda incelemeye aldõ. “Üremeye olumsuz etkili toksik madde” ol- duğu gerekçesiyle 2 sayõlõ listede yer almasõ- na ilişkin direktifi de, 9 Haziran 2008’de kabul etti. AB’nin söz konusu kararõ, 15 Eylül’de Top- luluk Resmi Gazetesi’nde, 20 gün sonra yü- rürlüğe girmek üzere yayõmlandõ. Şimdi Türkiye, AB’nin kararõnõ, “bilimsel te- mellere dayanmadığı ve ticarette teknik en- gel oluşturmaya yönelik olduğu” gerekçesi ile DTÖ nezdinde dava etmeye hazõrlanõyor. Bu ko- nuda bir avukatlõk firmasõ ile anlaşmalar ta- mamlanmak üzere. AB’nin bu kararõ alõrken, fareler üzerinde ya- põlan deneylere dayandõğõ, oysa borun doğru- dan tüketime sunulan bir madde olmadõğõna dik- kat çekiliyor. Yoğun olarak deterjan, cam, se- ramik gibi sektörlerde, az miktarda da enerji sek- töründe kullanõlan ‘bor’un, söz konusu ürünler aracõlõğõ ile insana bulaşmasõnõn mümkün ol- madõğõ vurgulanõyor. AB’nin söz konusu kararõ nedeniyle, bor ih- racat pazarõnõn yüzde 50 olumsuz etkilenmesi ve en az yõllõk 50 milyon dolar ihracatta kayõp yaşanmasõnõn söz konusu olduğu belirtiliyor. Ayrõca, direktif uyarõnca, bor ve türevleri, iç- eriğinde yüzde 5.5’ten fazla bor ve türevleri bu- lunan ürünlerin ihracatõnda ambalajõn üzerin- de “üreme sağlığı üzerinde etkili toksik mad- de” ibaresi ile kuru kafa ve çapraz kemik işa- retlerinin yer almasõ olumsuz etki yaratacak. Dünyada 4 milyar ton bor rezervi var. Bu- nun yüzde 72’si Türkiye’de. Bor kimyasal- larõnõn yüzde 95’i cam, seramik ve deterjan sektörüne satõlõyor. Bu yõl, 500-600 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmesi beklenen bor ihracatõnõn 130-140 milyon dolarõ AB’ye yö- nelik olacak. Türkiye: Bilimsel temellerden uzak T ürkiye, ‘bor’u AB ve DTÖ platformla- rõnda savunurken, bilim adamlarõndan, toksikologlardan aldõğõ verilere daya- narak, normal kullanõm şartlarõnda borun in- san sağlõğõna doğrudan olumsuz etkisinin ol- madõğõnõ savundu. Yapõlan epidomolojik ça- lõşmalarõ örnek gösteren Türkiye’nin tezinde, bor üretiminde çalõşan ve doğrudan bora ma- ruz kalan insanlarõn kan ve idrar örneklerin- de, AB’nin doğrudan bor enjekte ettiği fare- lerde, köpeklerden yola çõkarak öngördüğü dü- zeylerde bora rastlanmadõğõ anlatõldõ. Çin, ve ABD’de yapõlan ve borun insan sağlõğõ üzerinde olumsuz etkisi olmadõğõnõ gösteren çalõşmalar da sunuldu. DTÖ kurallarõna göre, ülkeler, insan sağlõ- ğõ ve hayatõ söz konusu olduğunda, gerekli gör- dükleri önlemi, “ticareti gereksiz yere kõsõtla- madan” alma haklarõ bulunuyor. Ancak, AB’nin aldõğõ kararõn bilimsel temele dayan- madõğõ, kararda belirtilen hususlarõn riskle orantõlõ olmadõğõ değerlendirildiğinde, “AB’nin, Türkiye’nin ticaretini gereksiz kõsõtladõğõ” ve “teknik engel yarattõğõ” düşünülüyor. DÜNYADAN KISA... KISA İngiltere Merkez Bankasõ dün faiz oranõnõ yüzde 4.5’den yüzde 3’e düşürdü. Resesyon endişeleri ne- deniyle alõnan kararla ülkedeki fa- iz oranõ en son 1954’te görülen se- viyesine çekilmiş oldu. Bu arada, Avrupa Merkez Bankasõ da faiz oranlarõnõ yüzde 3.75’ten yüzde 3.25’e indirdi. Avrupa ülkelerinde işten çõkarmalar artõyor. Almanya’da grev Ford’a sõçradõ Dünyada da fatura çalışana OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT – Küresel krizin fa- turasõ her geçen gün büyürken dünya genelinde yansõmalarõndan en çok et- kilenen kesim çalõşanlar oluyor. Avrupa Birliği’nin motor ekonomisi Almanya’da krizin reel ekonomi üze- rindeki yõkõcõ etkisi giderek büyüyor. Son kamuoyu araştõrmalarõ, özellikle iş dünyasõndaki karamsar beklentile- rin hõzla yayõldõğõnõ gösterdi. De- utsche Bank, 2009’da Alman ekono- misinin yüzde 1.5’lik bir küçülme yaşayacağõnõ, toplam büyümenin sõfõra yakõn olacağõnõ bildirdi. Bu arada Almanya’daki reel ekonominin taşõ- yõcõsõ sayõlan otomotiv sanayiinde yoğun üretim gerilemelerine, metal ve elektronik işçilerinin uyarõ grevleri eş- lik ediyor. İş bõrakmalar, Ford’un Köln fabrikalarõna da sõçradõ. Bu arada sanayi sermayesi ile fi- nansal sermaye arasõndaki sürtüşme- nin giderek sertleştiği gözleniyor. Berlin hükümetinin 500 milyar Av- ro’yu aşkõn kurtarma paketinden ban- kalarõn hâlâ yeterince yararlanmadõğõ, batağa sürüklendiği için fondan ya- rarlanmak isteyenlerin ise bu parala- rõ “bilanço makyajında” kullandõğõ ileri sürüldü. Bankalarõn yeni fonlara rağmen reel ekonomiye kredi aktar- makta güçlük çõkarmasõ dikkatle iz- leniyor. Öte yandan Citigroup ve Goldman Sachs, daha önce açõkladõklarõ işten çõ- karma planõnõ yürürlüğe koydular. Goldman Sachs, önceki gün iş gücü- nün yüzde 10’unu oluşturan 3.200 ki- şiye işten çõkarõldõklarõnõ bildirmeye başladõ. Citigroup da işgücünün yüz- de 2.6’sõnõ oluşturan ve önümüzdeki 12 ayda işten çõkarõlmasõ planlanan 9.100 kişiye bu hafta bildirimlerde bu- lunmaya başladõ. Almanya’daki reel ekonominin taşõyõcõsõ sayõlan otomotiv sanayisinde yoğun üretim gerilemelerine, metal ve elekronik işçilerinin uyarõ grevleri eşlik ediyor. Citigroup ve Goldman Sachs binlerce çalõşanõna kapõyõ gösteriyor. İngiltere’de yeni faiz oranõ yüzde 3 Resesyon korkusu BorumudunadarbeAB’nin kararõ Türkiye’nin AB’ye bor ve türevleri ihracatõnõn yüzde 70’ini olumsuz etkileyecek. AB’nin kararõnõ bilimsel temellerden uzak olarak değerlendiren Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü’nde dava açmaya hazõrlanõyor. ‘Kõyõmõ durdurun’ ABD borsalarõnõn önceki gün yüzde 5’in üzerinde değer kaybet- mesinin ardõndan, büyüyen resesyon endişesiyle Avrupa’da yüzde 3’ü aşan kayõplar görüldü. Gün içinde İngiltere Merkez Bankasõ’nõn sürp- riz faiz kararõ piyasalardaki düşüşü sõnõrlõ tutsa da İMKB 1.73 düşüşle 27.373’ten kapandõ. IMF, Ukrayna’ya 16.5 milyar dolarlõk acil kredi programõnõ onay- ladõ. İki yõllõk anlaşma çerçevesin- de, mali reformlarõn hemen yapõl- masõ şartõyla 4.5 milyar dolarlõk ilk dilim serbest bõrakõlacak. Ukrayna’ya kredi KRİZDEN MANZARALAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog