Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B C85. YIL SAYI: 30347 / 75 YKr (KDV içinde) (KKTC’de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 KASIM 2008 CUMA GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Kenya Toprakları Kimin?.. Afrika’nın Uçlarında kitabını yazar- ken, beni en çok kölelikle ilgili araş- tırmalar etkilemişti. O an bir kez daha şu sözü anımsamıştım: Öyküleri avcılar yazdığı sürece, kay- beden hep aslanlar olacaktır! Bu söz, tarih yazımına da uyarlana- bilir... Arkası Sa. 17. Sü. 8’de GÜNCEL CÜNEYT ARCAYÜREK Özenti Amerikalı seçmen madalyonun öteki yüzüne baktı. Siyahı beyaza yeğledi. Adını ne koyarsanız koyunuz; se- çim sonuçlarına ister Amerikan dev- rimi deyiniz, ister olmazı başardı di- ye yorumlayınız. Sonuçta 20 Ocak 2009’dan iti- baren Beyaz Saray’da rengi ne olursa olsun ülke yararlarını her şe- Arkası Sa. 17. Sü. 1’de Bush’un mirasõ savaş Obama enkaz devralıyor ABD’nin ilk siyah başkanõ Ba- rack Obama, selefi Bush’un ya- rattõğõ sorunlarla boğuşmak zo- runda kalacak. Sorunlarõn ba- şõnda Irak ve Afganistan savaş- larõ ile ekonomik kriz geliyor. Pakistan’la çatõşma olasõlõğõ da kapõda bekliyor. İran’õn nükleer programõ bir krizi tetikleyebilir. Bundan rahatsõz olan İsrail’in İran’õn nükleer tesislerine sal- dõrmasõ durumunda İran’la üst düzey konuşmalara açõk olduğu mesajõnõ veren Obama zor du- rumda kalacak. ELÇİN POY- RAZLAR’ın haberi 9. Sayfada Başbuğ’dan Çiçek’e Ergenekon esprisi Akşam gazetesinin haberine göre Başbakan Erdoğan ve bakanlarõn brifing aldõğõ Eğirdir Dağ Ko- mando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlõğõ ziyaretine Genel- kurmay Başkanõ Orgeneral Baş- buğ’un esprisi damga vurdu. Baş- bakan Yardõmcõsõ Çiçek’in arazi- den hatõra olarak boş kovan aldõ- ğõnõ gören Başbuğ’un “İyi sakla Ergenekon’dan içeri girersin” de- diği belirtildi. 6. Sayfada Benfica’yõ da geçti Galatasaray hedefe yürüyor Galatasaray, UEFA Kupasõ B Grubu ikinci maçõnda deplas- manda Portekiz’in Benfica ekibi- ni 2-0 yendi. Sarõ - Kõrmõzõlõlarõn gollerini Emre Aşõk ve Ümit Ka- ran attõ. G. Saray bu skorla puanõnõ 6’ya yükseltip hem liderliğini sür- dürdü hem de gruptan çõkmayõ bü- yük ölçüde garantiledi. Spor’da Üzmez’in tahliyesine itiraz reddedildi, Şõrnaklõ tacizciye ise 22 yõl ceza verildi Şaşırtan kararlar 14 yaşõndaki B.Ç’ye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan dinci Vakit yazarõ Üzmez’in, İstanbul Ad- li Tõp Kurumu’nun “mağdurenin fiziksel ve ruhsal sağlõğõ bozulmadõğõ” yönündeki raporu üzerine tah- liye edilmesine yapõlan itiraz mahkemece incelemeye gerek görülmeden reddedildi. Bursa Barosu Başka- nõ Zeki Kahraman, mahkemenin Üzmez’i tutukla- yabileceğini ama yapmadõğõnõ belirterek eleştirdi. LEVENT GENCELLİ’nin haberi 7. Sayfada Şõrnak’ta 12 yaşõndaki bir kõz çocuğuna cinsel is- tismarda bulunduğu gerekçesiyle Siirt Ağõr Ceza Mahkemesi’nde yargõlanan bir kişi, savcõnõn sanõğõn mağdureye cinsel istismarda bulunduğunun anla- şõldõğõnõ ve mağdurenin olay sonrasõ “ruh sağlõğõnõn bozulduğunu” belirterek cezalandõrõlmasõnõ iste- yince 22 yõl hapis cezasõna çarptõrõldõ. Sanõk suçsuz olduğunu ve ifadesinin baskõyla alõndõğõnõ söyleye- rek beraatõnõ istemişti. 7. Sayfada Kõrşehir’de 6 gün önce kaybolan 11 yaşõndaki bir kõz çocuğunun cesedi 7 parçaya ayrõlmõş olarak şe- hir çöplüğünde bulundu. Güvenlik güçleri, yüzü ta- nõnmayacak halde olan cesedi incelemeye aldõ. Olayla ilgili, çocuğun ruhsal sorunlarõ olan yenge- si gözaltõna alõndõ. Yozgat’ta ise 15 yaşõndaki kõz öğ- renci E.B.T. boğazõ kesilmiş olarak Cevdet Dündar Göleti’nin kenarõnda bulundu. Durumu ağõr olan E.B.T. Ankara’ya sevk edildi. 7. Sayfada İNCELEMEYE GEREK GÖRÜLMEDİ RAPORA DAYALI MAHKÛMİYET KIRŞEHİR VE YOZGAT’TA VAHŞET Birlik, dünyadaki rezervlerin yüzde 70’i Türkiye’de bulunan ‘bor’u toksik madde listesine aldõ Türkiye’ye AB darbesi Ankara dava açacak Avrupa Birliği, Türkiye’nin bor ve türevleri ihracatõnõ olumsuz etkileyecek bir ka- rar aldõ. Birliğin kabul etti- ği listede borun “üremeye olumsuz etkili toksik mad- de” olduğu ileri sürüldü. Türkiye, kararõ “bilimsel te- mellere dayanmadõğõ ve ti- carette teknik engel oluştur- maya yönelik olduğu” ge- rekçesi ile DTÖ nezdinde dava etmeye hazõrlanõyor. ‘Bilimsel dayanağı yok’ AB’nin kararõ alõrken, fareler üzerinde yapõlan deneylere dayandõğõ, oysa borun doğ- rudan tüketime sunulan bir madde olmadõğõna dikkat çe- kiliyor. Yoğun olarak deter- jan, cam, seramik gibi sek- törlerde, az miktarda da ener- ji sektöründe kullanõlan bo- run, söz konusu ürünler ara- cõlõğõyla insana bulaşmasõ- nõn mümkün olmadõğõ vur- gulanõyor. 11. Sayfada YÖK protestolarõ ‘Üniversiteleri tarikatlara bırakmayız’ Yükseköğretim Kurulu’nun 27. kuruluş yıldönümünde binlerce öğrenci özgür, de- mokratik ve çağdaş bir eğitim istemiyle alanlara çıktı. Öğ- renciler YÖK ve uygulama- larının yanı sıra AKP’yi pro- testo etti. Ankara’da binlerce öğrenci dün ODTÜ’den YÖK’e yürüdü. İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda topla- nan öğrenciler, üniversitelerin adeta “Askeri kışlaya” dö- nüştürülmek istendiğini dile getirdiler. Açıklamalarda, AKP’nin YÖK’ten rektörlü- ğe ve her alanda derinden kadrolaşmaya devam ettiği belirtildi. İzmir’de ve Ada- na’da da öğrenciler yığınsal protesto gösterileri gerçek- leştirdiler. 3. Sayfada Almanya’da Akman’a dava CHP MYK üyesi Ali Kõlõç, RTÜK Baş- kanõ Zahid Akman hakkõnda Almanya’da OFWG Kooperatifi’nde 8 ile 12 milyon Avro arasõnda değişen yolsuzluk yaptõğõ iddiasõyla dava açõldõğõnõ belirtti. Kõlõç, 3 kişi tarafõndan açõlan davaya 60 kişinin müdahil olduğunu ve sõrada 1600 kişi da- ha bulunduğunu söyledi. 5. Sayfada Dokunulmazlık kaldırılsın Yolsuzluğa Karşõ Devletler Grubu’nun Türkiye raporunda, yolsuzlukla mücadele birimlerinin göstermelik olduğu öne sürüldü. Yargõçlarõn tayin yöntemi eleştirildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Konseyi’ne bağlõ olarak ça- lõşan Yolsuzluğa Karşõ Devletler Gru- bu’nun (GRECO), Türkiye hakkõnda hazõrladõğõ 2. Gelişim Raporu yayõm- landõ. Raporda, yolsuzlukla mücade- le birimlerinin göstermelik olduğu belirtilirken milletvekili ve bürokrat dokunulmazlõğõnõn kaldõrõlmasõ is- tendi. Hâkim ve savcõlarõn Adalet Bakanlõğõ tarafõndan tayin edilmesi ve denetlenmesi eleştirildi. Raporda tef- tiş kurullarõnõn yeniden yapõlandõrõl- masõ, polis ve jandarma arasõndaki eş- güdümün de arttõrõlmasõ istendi. GRECO’nun, Ankara’nõn izin ver- memesi nedeniyle 4 aydõr yayõmla- namayan 2. uyum raporu açõklandõ. Raporda, Türkiye’nin GRECO tara- fõndan yapõlan 21 tavsiyeden 14’ünü hiç yerine getirmediği vurgulandõ. Ankara’nõn GRECO’nun 5 önerisini gerçekleştirdiği, 2’sini de tatminkâr bi- çimde ele aldõğõ belirtilirken hazõrla- nan metnin yayõmlanmasõna izin ve- rilmemesi de ayrõ bir paragrafta yer al- dõ. Raporda özetle şu değerlendirme- lere yer verildi: - GRECO, yolsuzluk konusunda yeni stratejiler önermek ve yolsuzlu- ğa karşõ ulusal stratejilerin uygulan- Arkası Sa. 17, Sü. 3’te Fotoğraf: NECATİ SAVAŞ DOLANDIRICILIK İDDİASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog