Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 KASIM 2008 PERŞEMBE 8 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr CMYB C M Y B MALATYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 2008/715 ESAS Bir borçtan dolayõ satõlmasõna karar verilen taşõnmazõn; TAPU KAYDI: Malatya Merkez Mustafapaşa Mah. 107 ada 272 parsele kayõtlõ 385,00 alan- lõ arsa üzerinde bulunan binanõn zemin katõnda 1/32 arsa paylõ 12 nolu bağõmsõz bölüm, mül- kiyetin tamamõ borçluya aittir. ÖZELLİKLERİ: Taşõnmaz Malatya Merkez Mustafapaşa Mah. Mimar Sinan Cad. Eken Apt.26 /12 adreste Malatya Belediyesi imar hudutlarõ içersinde olup, her türlü alt ve üst yapõ hizmetlerinden faydalanmakla bodrum +zemin+4 katlõ betonerme binanõn zemin katõnda ön cephededir. Brüt 115,00m2 alanlõ caddeye cepheli yerler seramik, duvar plastik boyalõ ön cep- he metal doğrama cemakan, ve ve lavabosu mevcut, kaloriferli işyeridir Taşõnmaz hakkõnda- ki detaylõ bilgi dosyasõnda mevcuttur. İMAR DURUMU: DEĞERİ: 80.500,00-YTL Satõlarak paraya çevrilecektir. Satõş Şartlarõ: 1-Satõş 19.12.2008 Cuma günü saat 14.00-14.10 arasõnda Malatya l. İcra Müdürlüğü adre- sinde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetinin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa alacaklarõ mecmuunu ve satõş masraflarõnõ geçmek şartõ ile ihale olu- nur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla 29.12.2008 Pazartesi günü saat 14.00 - 14.10 arasõnda Malatya l. İcra Müdürlüğü adresinde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu artõrmada da bu miktar elde edilememişse taşõnmaz en çok artõranõnõn taah- hüdü saklõ kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edi- lecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin % 40’õnõ bulmasõ ve sa- tõş isteyeninin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõnõn toplamõndan fazla ve bundan başka para- ya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kõymetinin %20 si nis- petinde pey akçesi (Yeni Türk Lirasõ ve devlet tahvili dõşõndaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para ile- dir, alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satõm har- cõ satõş bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masraflarõ ile %18 KDV, tapu alõm harcõ alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi alacaklõlar- la diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr, aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaklardõr. 4-İhaleye katõlõp daha sonra ihale bedelini yatõrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer za- rarlardan ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardõr. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme hacet kalmaksõzõn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle te- minat bedelinden alõnacaktõr. 5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup masrafõ ve- rildiği takdirde isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvur- malarõ ile satõş ilanõnõn tebliğ edilemeyen alakadarlara ilanen tebliğ yerine kaim olacağõ ilan olunur. (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 58883) DİDİM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/536 Talimat SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADE- Dİ, ÖNEMLİ VASIFLARI; Satõşa arz edilen taşõnmazõn a)-Tapu Kaydõ: Aydõn İli, Didim İlçesi, Fevzipaşa Mah. 277 Ada, 1 Parselde kayõtlõ arsa üze- rinde, 1/27 Arsa Paylõ, 9. Blok, 2 Numaralõ Bitişik Nizam Dubleks Mesken. Beyan: Fevzipaşa 228 Ada 1 Parseldeki 5 blok 1 no’lu bağõmsõz bölüm ile 229 Ada 2 Parsel ortak kullanõmdõr. Beyan: 2 ve 3. derecede korunmasõ gerekli taşõnmaz kültür varlõğõdõr. Adres: Fevzipaşa Mah. Çağõn Sitesi Çiğdem Sk. No: 147 Didim/Aydõn b)- İmar Durumu: Dosyasõnda. c)- Yapõsal Özellikleri: Taşõnmaz site içerisinde bulunmakta olup, ikiz bitişik dubleks villa statüsündedir. Zemin katõnda 1 salon mutfak, 1 wc bulunmakta olup, 1. katõnda 2 oda ve 1 wc banyo bulunmaktadõr. Zemin kat ve 1. kat takriben 65 metrekare büyüklüğündedir. Ana giriş kapõsõ çelik kapõ olup, pencere ve balkon kapõsõ pvc doğramadan imal edilmiştir. Tüm iç kapõ doğramalarõ Alüminyum malzemeden imal edilmiştir. Pencereler- de demir panjur vardõr. Verandaya ve çatõ terasõna çelik pergule yapõlmõş olup, üstü etermit kap- lanmõştõr. Mutfak tezgâhõ mermerden yapõlmõş olup, mutfak dolaplarõ ahşap malzemeden yapõl- mõştõr. Mutfakla salonu ayõrmakta olan bir banko bulunmakta olup, banko tezgâhõ mermerden ya- põlmõş olup, tezgâh altõna ve banko üstüne ahşap malzemeden dolaplar yapõlmõştõr. Tüm yer kap- lamalarõ fayans seramikten yapõlmõş olup, Dubleks merdiveni ve banyo duvarlarõ da fayans se- ramikle kaplanmõştõr. d)- Çevresel Özellikleri: Kõymet takdiri istenen taşõnmazõn çevresinde koo- peratif konutlarõ bulunmaktadõr. Didim Söke Akbük Asfaltõna takriben 300m mesafede olup, as- falt üzerinde Capris Otel, Didima Otel, Holidayin Otel bulunmaktadõr. Bu tesisler yerli ve yabancõ turistlere hizmet vermektedir. Konut, Akbük Beldesine takriben 8,5 km, Didim İlçesine 14 km mesafede bulunmaktadõr. Didim Söke Asfaltõndan sürekli Söke ve Didim’e Minibüsler çalõştõ- ğõndan ulaşõm olanaklarõndan yararlanmaktadõr. Denize yaklaşõk 700 m mesafededir. e)- Muhammen Değer: 70.000,00 YTL SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satõşõ 19.12.2008 günü saat 14.00 ile 14.10 arasõnda DİDİM ADLİ- YE MEZAT SALONU 2. KATTA açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edi- len değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar var ise alacaklõlar toplamõnõ ve satõş giderlerini geç- mek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise en çok artõranõn taahhüdü saklõ kal- mak şartõyla 29.12.2008 günü saat 14.00 ile 14.10 arasõnda aynõ yerde 2. artõrmaya çõkarõlacak- tõr. Şu kadar ki bu artõrmada da bedelin taşõnmazõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanlõ alacaklarõn alacağõnõn ve satõş giderlerini geçmesi şartõ ile en çok artõrana ihale olunur. 2- Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerinin %20’si nis- petinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. Tellaliye resmi, Damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ ile KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ husu- siyle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgelerle on beş gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõ- rakõlacaktõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez ise İcra İflas Kanunu’nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve ke- filleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şart- name ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdir- de isteyen alõcõya bir örneği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün- derecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya num- arasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. İİK m.12 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 58766) DİDİM İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI DOSYA NO: 2008/535 Talimat Satõlmasõna Karar Verilen Taşõnmazõn Cinsi, Niteliği, Kõymeti, Adedi, Önemli Özellikleri: TAPU KAYDI: ÖZELLİKLERİ: İMAR DURUMU: SATIŞ SAATİ: 11.00-11.10 Arasõ MUHAMMEN BEDELİ: 180.000.00 YTL TAPU KAYDI: Aydõn İli, Didim İlçesi, Didim Mahallesi, 1944 Ada, 1 Parsel Numaralõ, 4/410 Arsa Paylõ, 29 Bağõmsõz Bölüm Numaralõ, Cilt No: 182, Sahife No: 17971 olan Didim Tapu Si- cil Müdürlüğü’ne kayõtlõ Dubleks Meskenin ve Müştemilatõnõn tamamõ. ÖZELLİKLERİ: Taşõnmaz Aydõn ili Didim ilçesi Kocaharõp mevkiinde kain 1944 ada l par- selde kayõtlõ 30546,53 m2 arsa üzerinde bulunan 4/410 arsa paylõ olan tribleks meskendir. Mes- ken İmbat Tatil Sitesi yanõ Golden Sitesi No:42 Didim/Aydõn olarak geçmektedir. Fakat tapu kaydõnda 29 olarak geçmektedir. Bitişik nizam olarak imal edilmiş olup, Zemin katta Salon Mut- fak ve wc, 1. katta 2 oda, l salon ve l’i ebeveyn odasõnda olmak üzere 2 banyo, 2. katta ise 1 oda ve 1 banyo bulunmaktadõr. Meskenin giriş kapõsõ çelik kapõ olup, tüm pencere ve balkon kapõla- rõ PVC malzemedendir. Mutfak tezgâhõ Lamine ahşaptan yapõlmõş olup, mutfak dolaplarõ ahşap- tõr. Duvarlar alçõ üstü boya olup, duvar tavan birleşimleri kartonpiyer malzeme işle kapatõlmõş- tõr. Zemin kattaki wc’de 1 lavabo, 1 klozet bulunmakta olup, yerler ve duvarlar seramik kapla- malõdõr. Merdiven ve hol yer kaplamalarõ traverten malzemeden olup, geri kalan tüm yer kapla- malarõ seramik malzemedendir. Merdiven korkuluğu demir malzemedendir. 1. katta bulunan 2 banyoda da 1 adet lavabo 1 adet küvet bulunmaktadõr. 2. katta bulunan banyoda 1 jakuzi, 1 la- voba ve 1 klozet bulunmaktadõr. Sõcak su termosifon ile sağlanmaktadõr. Site içerisinde 2 adet ha- vuz, 1 tenis kortu ve 1 kafe bulunmaktadõr. Taşõnmaz hem deniz hem havuz manzaralõdõr. Tak- riben 110 m2 büyüklüğündedir. Didim şehir merkezine takriben 7000 m mesafededir. İMAR DURUMU: Dosyasõnda. SATIŞ SAATİ: 11.00-11.10 Arasõ MUHAMMEN BEDELİ: 180.000,00 YTL SATIŞ ŞARTLARI: 1-Satõşõ 19.12.2008 günü saat 11.00 ile 11.10 arasõnda DİDİM ADLİYE MEZAT SALONU 2. KATTA açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen değerin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklõlar var ise alacaklõlar toplamõnõ ve satõş giderlerini geçmek şartõyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise en çok artõranõn taahhüdü saklõ kalmak şartõyla 29.12.2008 gü- nü aynõ yer ve saatler arasõnda 2. artõrmaya çõkarõlacaktõr. Rüçhanlõ alacaklõlarõn alacaklarõ top- lamõnõ, satõş ve paylaştõrma giderlerini geçmesi ve artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõyme- tinin %40 õnõ bulmasõ lazõmdõr. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmazsa satõş talebi düşecektir. 2-Artõrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerinin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli banka teminat mektubu vermeleri lazõmdõr. Satõş peşin para iledir. Alõcõ iste- diğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. Tellaliye resmi, Damga vergisi, tapu harç ve masraflarõ ile KDV alõcõya aittir. Birikmiş vergiler satõş bedelinden ödenir. 3-İpotek sahibi ala- caklõlarla diğer ilgililerin (*) bu taşõnmaz üzerindeki haklarõnõ hususiyle faiz ve giderlere dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgelerle on beş gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4-Satõş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez ise İcra İflas Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasõndaki farktan ve %10 faizden alõcõ ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5-Şartname ilan tarihinden iti- baren herkesin görebilmesi için dairede açõk olup gideri verildiği takdirde isteyen alõcõya bir ör- neği gönderilebilir. 6-Satõşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sa- yõlacaklarõ başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarõda yazõlõ dosya numarasõ ile müdürlüğümüze başvurmalarõ ilan olunur. İİK.m.12 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 58764) Dış Haberler Servisi - “Değişim” mesajõ ile yo- la çõkan Barack Oba- ma’nõn ABD seçimlerini kazanmasõ, diğer ülke li- derlerinden de umut dolu mesajlarõn yükselmesine yol açtõ. Amerikan dõş po- litikasõ için başarõsõzlõk yõllarõ olarak kabul edilen 8 yõllõk George W. Bush yönetiminin ardõndan Obama’nõn başkanlõğa se- çilmesi, hem ABD’de hem de dünyada bir iyim- serlik dalgasõ yarattõ. Oba- ma, kampanyasõ sõrasõnda, müttefiklerle zarar gören ilişkileri onarma, ABD’nin “düşmanı” olan İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle bile önce diplo- masiye başvurma sözü vermişti. Avustralya Başbakanõ Kevin Rudd, Barack Obama’nõn, Martin Lut- her King’in rüyasõnõ ger- çekleştirdiğini savunur- ken, en duygu- sal mesaj Gü- ney Afrika Cumhuriye- ti’nin ilk siyahi devlet başkanõ olan Nelson Mandela’dan geldi. Oba- ma’nõn zaferiy- le, “dünyanın neresinde olur- sa olsun, hiç kimsenin, dün- yayı değiştire- b i l e c e ğ i n e inanmaması için hiçbir se- bep kalmadı- ğını” savunan Mandela, Obama’ya “önünde uzanan müca- dele dolu günler ve yıllar için güç dilediğini” be- lirtti. Obama’yõ “tarihi za- ferinden” dolayõ kutla- yan Almanya Başbakanõ Angela Merkel, Alman- ya’nõn, ABD ile işbirliği- nin ne kadar önemli ol- duğunun farkõnda oldu- ğunu belirtti. Fransa Cum- hurbaşkanõ Nicolas Sar- kozy de Obama’nõn ABD başkanlõk seçimlerini ka- zanmasõnõn “çok büyük bir fırsat” olduğunu söy- ledi. Sarkozy, “Fransa ve Avrupa, dünyada ba- rışı ve huzuru korumak adına ABD ile birlikte çalışmak için yeni bir enerji bulacaktır” şek- linde konuştu. Vatikan, yeni ABD baş- kanõnõn barõş beklentileri- ni karşõlamasõnõ umduğu- nu açõkladõ. İsrail Başba- kanõ Ehud Olmert, se- çimlerin “ABD demok- rasisi için bir onur nişa- nı olduğunu” belirtti. Pa- kistan Başbakanõ Yusuf Rıza Gilani, Barack Oba- ma’nõn bölge barõş ve is- tikrarõna katkõda buluna- cağõna inandõğõnõ açõklar- ken Afganistan Devlet Başkanõ Hamid Karzai Obama’nõn zaferini “yeni bir çağ” olarak tanõmladõ. ‘Fırsat ve sınav’ Eylül ortalarõnda ülke- sindeki ABD elçisini sõnõr dõşõ eden Venezüella’nõn Devlet Başkanõ Hugo Chavez, Washington ile yeni ilişkiler kurmak iste- diğini söyledi. Arap Bir- liği’nden yapõlan açõkla- mada, yeni ABD yöneti- minin Ortadoğu’daki ba- rõş arayõşlarõnda “Bush yönetiminin aksine, ta- rafsız bir arabulucu” olmasõnõ bek- ledikleri bildi- rildi. Rusya Dõş- işleri Bakan Yardõmcõsõ Grigori Ka- rasin, “ABD dış politika- s ı n d a k i önemli mese- lelere, özel- likle de Rus- ya ile olanla- ra yeni bir soluk gelme- sini bekliyo- ruz” şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanõ Dimitry Med- vedev de “ABD’li ortak- larının Rusya ile sağlam temelli ilişkiler kurmayı tercih etmesini” umdu- ğunu söyledi. Ancak Med- vedev, Kaliningrad’a İs- kender füzelerinin nakle- dileceğini ve bunun Po- lonya ve Çek Cumhuri- yeti’ndeki ABD askeri varlõğõna önlem olarak ya- põlacağõnõ belirtti. Rusya Devlet Başkanõ aynõ za- manda ülkesinin Kafkas- ya’dan çekilmeyeceğini de ekledi. Irak Dõşişleri Bakanõ Hoşyar Zebari, “ABD ile olan ilişkilerimizde ani bir değişim bekle- miyoruz” dedi. İranlõ bir milletvekili, Obama’nõn başkan seçil- mesinin “ABD için bir fırsat ve sınav” anlamõna geldiğini savundu. Washington’daki Türkiye uzmanlarõna göre ‘Başkan’ Obama bu konuda Türkiye’yi zorlayacak Ankara’da Ermeni tezleri alarmõ ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - Barack Obama’nõn başkanlõğõ dönemin- de Ermeni meselesinin Türkiye ile ABD arasõnda sorun yaratabi- leceği belirtiliyor. Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Was- hington’daki Türkiye uzmanlarõ, Obama’nõn Ermeni meselesinde Ankara’yõ zorlayacağõ konusunda görüş birliği içinde. Uluslararasõ Stratejik Araştõr- malar Merkezi’nin (CSIS) Türki- ye direktörü Bülent Ali Rıza, Oba- ma’nõn başkanlõğõ döneminde Ermeni tezlerinin gündeme geleceği ve bu- nun iki ülke arasõnda “ciddi sorun çı- karabileceğini” bildirdi. ABD Kong- resi’nde Ermeni tasarõsõnõn 2009’da yeniden ele alõnacağõnõ ifade eden Ali Rõza, daha önceki başkanlarõn bugüne kadar bu tasarõyõ engellediklerini anõmsattõ. Demokrat adayõn başkan- lõğõ dönemindeki en büyük tehlike- nin Obama’nõn Kongre’nin günde- mine getirilen bu tasarõyõ engelle- mekten kaçõnmasõ olacağõnõ söyleyen Ali Rõza, Ermenilerin anma günü olan 24 Nisan tarihine doğru bu ko- nuda bir “gerginlik” yaşanmasõ ola- sõlõğõna dikkat çekti. Hudson Enstitüsü Avrasya Politi- kalarõ Merkezi Direktörü Zeyno Ba- ran Ermeni tezlerine yakõnlõğõyla bi- linen Senatör John Kerry’nin ismi- nin dõşişleri bakanlõğõ görevi için geç- tiğini, Obama’nõn başkan yardõmcõ- sõ adayõ Joe Biden’õn da bu tezlere verdiği desteği anõmsattõ. Baran, Kerry’nin dõşişleri bakanõ olmasõ durumunda “Obama-Biden-Kerry üçlüsünün Ermeni meselesinde Ankara için endişe verici bir baş- langıç olacağını” vurguladõ. ABD Kongresi’nde Demokrat- larõn çoğunluğu alacağõna dikkat çeken Baran, Ermeni tasarõsõnõn ye- niden gündeme gelmesi durumun- da Obama’nõn kendi partisiyle çe- lişmekten kaçõnabileceğini vurgu- ladõ. Baran, bu durumda “her za- mankinden çok daha büyük bir risk yaşanacağını” ifade etti. Washington Enstitüsü’nden Tür- kiye uzmanõ Soner Çağaptay ise “Aday Obama ile Başkan Oba- ma arasında bu konuda fark gö- rülebileceği” görüşünü iletti. Baş- kan Obama’nõn Türkiye’nin stratejik öneminden ötürü destek verdiği Er- meni tasarõsõna “hayır” demesi ola- sõlõğõna işaret eden Çağaptay, yine de Obama iktidarõ döneminde bu ko- nunun “daha sorunlu” olabileceği- ni öne sürdü. ÖZGÜR ULUSOY / MİNE ESEN Barack Obama’nõn seçim zaferi, Türki- ye’de yaşayan Amerikan vatandaşlarõnõn büyük bö- lümü, özellikle de siyahi vatandaşlar tarafõndan se- vinçle karşõlandõ. ABD başkanlõk seçimleri- ne yönelik İstanbul Amerikan Başkonsolosluğu’nun, kon- solosluk çalõşanlarõ ve İstan- bul’daki ABD vatandaşlarõ için dün Sheraton Maslak Otel’de düzenlediği “seçim kutlamalarına” dünya ge- nelinde olduğu gibi Oba- ma’nõn zaferinin yarattõğõ “değişim ve umut” havasõ damgasõnõ vurdu. ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Sha- ron Anderholm Wiener’in de katõldõğõ ve sabah erken saatlerde başlayan etkinlikte, Obama’nõn kazandõğõnõn ke- sinleşmesiyle salonu doldu- ran başta siyah Amerikalõlar olmak üzere kalabalõk ara- sõnda büyük sevinç yaşandõ. ‘Jandarma değiliz’ “Babam hava kuvvetle- rindeydi. Çoğunlukla gitti- ğimiz her yerde tek siyah çocuklar bizdik. Ve siyah olduğunuz her zaman his- settirilirdi” diyen 46 yaşõn- daki Troye Fennell bu se- vince ortak olanlardan. Oba- ma’nõn siyah olmasõnõn öte- sinde, umudu da temsil etti- ğini söyleyen Fennel, duy- gularõnõ şu sözlerle ifade et- ti: “Hepimiz yoğun duygu- lar içindeyiz. Obama, Ame- rikalı ailelerin sıklıkla ço- cuklarına söylediği ‘evet, başarabilirsin’ rüyasını ger- çeğe çevirdi.” Fennell’in 19 yaşõndaki oğlu, Obama’nõn kampan- yasõna yardõm edebilmek için, üniversiteye bir yõl ara vermiş. 20 yaşõndaki kõzõ Katherine Fennell, 3 aylõk zorlu bir kaydolma sürecini göze alarak, seçmen yazõlmõş ve ilk kez oy kullanmõş. An- nesiyle birlikte sohbet etti- ğimiz Katherine Fennell, Bush döneminde soruldu- ğunda İngiliz olduğunu söy- lediğini anlattõktan sonra şim- di tekrar “Amerikalıyım” diyebileceğini söylüyor. Oba- ma için, “ O barış isteyen bi- ri” diyen Katherine, ABD’nin dünyanın jan- darması olalamayacağõnõ sözlerine ekliyor. Seçim sonucunu heyecanla bekleyenler arasında Obama’nın Kenya’daki ailesi de vardı. Obama’nın zaferinin ilan edilmesiyle yeni ABD başkanının babasının köyü Kogelo’da sokaklara dökülen Kenyalılar, “Beyaz Saray’a gidiyoruz” sloganları attı. Obama ailesinin, seçim zaferi şerefine büyük bir ziyafet vereceği duyuruldu. Obama’nın 86 yaşındaki babaannesi Sarah Obama da (ortadaki resim), köylülerle birlikte dans ederek torununun zaferini kutladı. Japonya’nın Obama kasabasıyla Avrupa’nın çeşitli başkentleri de sevinç gösterilerine sahne oldu. (AP / AFP) Obama’nın ailesinden ziyafet DÜNYA ÇOK ŞEY BEKLİYOR Büyük umutlar... Mandela: Obama’nõn zaferiyle, “dünyanõn neresinde olursa olsun, hiç kimsenin, dünyayõ değiştirebile- ceğine inanmamasõ için neden kalmadõ.” ‘Amerikalõyõmdiyebileceğim’ ABD’nin İstanbul Baş- konsolosu Sharon Anderholm Wiener, gaze- temize yaptõğõ açõklamada, Türkiye-ABD ilişkilerinin Obama liderli- ği döneminde de güçlü bir şe- kilde süreceği inancõnda oldu- ğunu belirterek, “Türkiye ya- kın bir mütte- fik ve stratejik ortak” dedi. Wiener, PKK, Irak konula- rõnda da yakõn işbirliğinin sürdürüleceğini kaydetti. Wiener, seçimlerde “ırk” konusunun gündeme gelme- diğinin söylenemeyeceğini çünkü ülke tarihinde ilk kez bir siyahõn başkan olduğunu, an- cak olayõn õrkla ilişkili olma- dõğõnõ, Obama’nõn zaferinin ABD demokrasisinin bir ör- neğini ortaya koyduğunu an- latan Wiener, “Bir rüya ger- çek oldu” diye konuştu. Obama’nõn dõş politika ko- nularõnda nasõl bir tutum izle- yeceği konusunda “bekle ve gör” yaklaşõmõnõn doğru ola- cağõnõ, ancak kampanyasõ sõ- rasõnda diplomasi vurgusu yaptõğõnõ anõmsatan Wiener, Ermenilerin soykõrõm iddia- larõna ilişkin olarak da benzer görüşü dile getirdi. Wiener, politikacõlarõn kampanya dönemlerindeki yaklaşõmlarõyla yönetime geldikleri zamanki yakla- şõmlarõnda farklõlõklar ola- bileceğine dikkat çekti. ‘Bekle-gör’ yaklaşımı en doğrusu Wiener. OBAMA’NIN GELİŞİNİ, BUSH’UN GİDİŞİNİ KUTLUYORLAR Anne kız Fennell’ların sevinci yüzlerinden okunuyordu. Katherine (sağda), “Önceliğimiz kendi sınırlarımızı korumak olmalı. Ülkemizde yoksulluk, eğitim, sağlık gibi konularda ciddi sorunlar var. Obama’nın zaferi bize umut getirdi” diyor. Erdoğan yine ABD yolcusu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Barack Obama’yõ tebrik ederken, Ermeni mesajõ da verdi. Erdoğan dün gazetecilerin sorusu üzerine, “Seçim kampanyalarında işlenen bazı tezleri, seçim kampanyasına yönelik tezler olarak değerlendiriyoruz, orada kalır diye düşünüyoruz. İlişkiler yönetimlerin değişmesiyle değil, ABD ile Türkiye arasındaki stratejiyle belirlenmiş, bununla da devam etmeli diye düşünüyorum ve öyle olacağına inanıyorum” dedi. Erdoğan, 15 Kasõm’da Washington’da ekonomi zirvesinde ABD Başkanõ George W. Bush ile bir arada olacağõnõ, Obama ile görüşmek için imkân arayacaklarõnõ ifade etti. Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül de, Obama’ya gönderdiği tebrik mektubunda, “Değişim mesajınız günümüzün beklentilerini karşılayan bir mesajdır. Türkiye, bu mesajı benimsemektedir” dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog