Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makale



Katalog


«
»

CMYB C M Y B FATURA YİNE BASIN EMEKÇİSİNE Birleşik Metal-İş, bilim insanlarõ, DİSK, Türk-İş ve bazõ bağlõ sendikalarõn katõlõmõyla krizle ilgili bir atölye çalõşmasõ yaptõ Türkiye Gazeteciler Sendikasõ (TGS) İstanbul Şu- besi, 300’ün üzerinde emekçinin iş akdinin fes- hedilmesini kõnadõ. Şube yaptõğõ açõklamada, krizi de- rin yaşayan ülkelerde bile işten çõkarlamalarõn ay- lar sonra başlamasõna karşõn Türikye’de fõrsatcõlõk yapõldõğõ belirtildi. Öte yandan TGS de toplu iş söz- leşmesi görüşmelerini sürdürdüğü Turkuvaz’da (Sa- bah gazete ve dergi grubu ile ATV) çalõşan sendika üyesi Esra Çelik ile sendikanõn işyeri temsilcisi Nuh Köklü’nün iş akitleri feshedilmesini kõnadõ. DERİ İŞ’TE DESA AÇIKLAMASI Uluslararasõ markalara çalõşan Desa’da sendika- laşma nedeni ile işten atõlan işçilerin işyerine dön- me mücadelesi devam ediyor. Deri-İş’ten yapõlan açõklamada, 191 gündür Düzce’de, 126 gündür Sefa- köy’de sendikalõ çalõşmak için verilen mücadele süre- cinde hem işyerinde çalõşan hem dõşarõda bekleyen üye- lerin onur kõrõcõ davranõşlara maruz kaldõğõ belirtildi. Sendika, Desa’da gelişmeleri paylaşmak için bugün sa- at 11.30’da, Organize Sanayi Bölgesi Desa işyeri önün- de bir basõn açõklamasõ düzenliyor. GÜVENCESİZLİK YAYGINLAŞIYOR Uluslararasõ Metal İşçileri Federasyonu’nun, 36 ül- keden 52 sendikanõn katõlõmõyla yaptõğõ araştõr- ma, ‘güvencesiz çalõşma’nõn yaygõnlaştõğõnõ ortaya koy- du. Araştõrmaya, Türkiye’den Birleşik Metal-İş Sen- dikasõ katõldõ. “İstihdam Uygulamalarõndaki Deği- şiklikler ve Güvencesiz Çalõşma Araştõrmasõ”nõn so- nuç raporuna göre, sendikalarõn yüzde 90’õ, son 5 yõl- da metal sektöründe güvencesiz işçi sayõsõnõn arttõğõ- nõ belirtti. En çok etkilenen gruplar ise genç, kadõn ve vasõfsõz işçiler ile göçmen işçiler. K rizi sermayenin krizi olarak tanõmlayan sendikalar, bir araya gelerek çalõşanlarõn krizden nasõl daha az etkileneceği ko- nusunda ortak çalõşmalar yapõyor. DİSK’e bağlõ Birleşik Metal-İş Sen- dikasõ’nõn akademisyenler ve bilim in- sanlarõyla yaptõğõ iki günlük çalõşma sonrasõ “talep ve mücadele prog- ramı” çõkarõldõ. “Kriz sermayenin krizi, faturayı biz ödemeyeceğiz” sloganõyla özetlenen program, bir açõklamayla duyuruldu. “Biz işçiler, emekçiler, kadın- lar, işsizler, üretici ve topraksız köy- lüler ve yoksul halk kesimleri ola- rak diyoruz ki: Kriz sermayenin krizidir, faturayı biz ödemeyeceğiz” ifadesi kullanõlan açõklamada krizin, finans alanõnõn krizi olarak görün- mekle birlikte, asõl olarak kapitalist üretimin krizi olduğuna dikkat çekildi. Krizin üretimdeki sonuçlarõnõn orta- ya çõkmaya başladõğõ belirtilen açõk- lamada, “Sermaye her krizde işten çıkarmalarla, reel ücretleri düşü- rerek, vergileri arttırarak, sosyal hakları gerileterek faturayı işçi sı- nıfı ve yoksul halka çıkarmaya ça- lışıyor” ifadelerine yer verildi. Çalõşma sonrasõ dile getirilen ta- lepleri şöyle özetlemek mümkün: İşten çõkarmalar, mevcut haklar korunarak, iş yoğunluğu arttõrõlmadan, yasaklanmalõ. Bu süreçte işten çõka- rõlanlar işlerine iade edilmeli. Çalõşma süreleri ücret kaybõ ol- madan ve çalõşma koşullarõ ağõrlaş- tõrõlmadan 40 saate düşürülmeli. Çalõşamayacak durumda olan- larõn temel ihtiyaçlarõnõ karşõlayacak bir gelir sağlanmalõ. Taşeron sistemi, güvencesiz ça- lõşma, geçici çalõşma sözleşmeleri ve uygulamalarõ yasaklanmalõ. İş kazalarõna neden olan ortam- lara izin verilmemeli. İşsizlik fonunun sermaye ve devlete aktarõlmasõna son verilmeli. İşçi insanca yaşamak istiyor Doğalgaz, elektrik, su, gõda, kira, ula- şõm, eğitim, sağlõk gibi temel ihtiyaç- larõ karşõlayan mal ve hizmetlere ya- põlan zamlar geri çekilmeli. İşçilerin ve emekçilerin kredi kartõ borç faizleri iptal edilmeli. Temel ihtiyaç mallarõna konulan dolaylõ vergiler tamamen kaldõrõlma- lõ; varlõklõ kesimler ve büyük şirket- lerden alõnan vergiler arttõrõlmalõ. Asgari ücret vergiden muaf tutulmalõ. Mali disiplin uygulamalarõ kaldõrõl- malõ, bütçeden sermayeye değil emek- çilere kaynak aktarõlmalõ. Kriz sürecinin olumsuzluklarõnõ da- ha fazla yaşayacak olan kadõnlarõn, öz- gül talepleri göz önünde bulundurul- malõ. Örgütlenme önündeki her türlü engel kaldõrõlmalõ. Sendika ve sivil toplum kuruluşlarõ, küresel ekono- mik krizin Türkiye’ye olasõ etkilerini azaltmak amacõyla hazõrladõklarõ raporlarõ Erdoğan’a sundu. Raporlar- da yer alan öneriler özetle şöyle: Memur-Sen: Acı reçete dayatılmasın “Kriz fõrsatçõlõğõ bahane edilerek bu millete yeni acõ reçeteler dayatõlmasõn. Elektrik, doğalgaz ve akarya- kõt fiyatlarõnda indirime gidilmeli. İstihdam daraltõl- mamalõ. Çalõşanlarõn gelir vergisi 5 puan indirilmeli. Bedelli askerlik uygulanmalõ.” KESK: Asgari ücretten vergi alınmasın “Doğalgaz da dahil tüm zamlar geri alõn- malõ. IMF ile pazarlõk sona erdirilmeli. Herkesten mali gücüne, servetine göre vergi alõnma- lõ. Asgari ücret vergi kapsamõndan çõkartõlmalõ. Kayõt dõşõ iktisadi faaliyetler ve yolsuzluklar önlenmeli.” Türk-İş: Ekonomide politika değişmeli “Ekonomide acil bir politika değişikliğine gidilme- lidir. IMF endeksli politikalardan uzaklaşõlmalõ. İşsizlik sigortasõ Fonu’ndan işçilerin yararlanma koşullarõ ge- liştirilmeli.” PEDC’ye Türkiye’den kadõn başkan T ürk-İş AB İlişkiler Uzmanõ Pınar Alkan, 4 yõl süreliğine Pan-Avrupa Bölge Konseyi (PERC) Kadõnlar Komitesi’ne başkan seçildi. Uluslararasõ İşçi Sendikalarõ Konfederasyonu’nun kurulmasõnõn ardõndan oluşturulan PERC’in organizasyon yapõsõna yönelik çalõşmalar kapsamõnda, ilk olarak kadõnlar komitesi kuruldu. Avrupa’nõn çeşitli ülkelerinden gelen sendika lideri kadõnlar, 30-31 Ekim 2008’de İtalya’nõn Torino kentinde gerçekleştirdikleri toplantõyla komitenin kuruluş çalõşmalarõnõ tamamladõlar. PERC, genel olarak bölge dahilinde Uluslararasõ İşçi Sendikalarõ Konfederasyonu’nun önceliklerini ve politikalarõnõ teşvik etmek amacõyla çalõşmalar yürütüyor. Üye ülkelerde, insanlarõn ve çalõşanlarõn haklarõna saygõya, demokrasinin tesis edilmesine ve sosyal kalkõnmaya katkõda bulunmayõ amaçlayan PERC, bölge çalõşanlarõnõn çõkarlarõnõ etkileyen hususlar, karşõlõklõ ve çok taraflõ iş birliği, sendikal faaliyetlerin teşviki gibi konularla ilgili politikalarõ belirliyor. Türk-İş’ten hükümete protesto Ekonomi Servisi - Türk-İş Genel Başkanõ Mus- tafa Kumlu, hükümeti, “Hak-İş’e verdiği destek nedeniyle protesto ettiklerini”, bundan böyle Hak-İş’in katõlõmcõ olduğu hiçbir etkinlikte yer al- mayacaklarõnõ bildirdi. Kumlu, düzenlenen basõn toplantõsõnda, Hak- İş’e bağlõ sendikalarõn son yõllarda özellikle Türk- İş’e bağlõ sendikalarõn örgütlü bulunduğu işyerleri- ne yönelik örgütlenme faaliyetlerini “hükümet desteği ile yoğunlaştırdığını” savundu. Kumlu, “Sendikaların demokrasi içindeki yerini ve öne- mini bilen güçlü iktidarlar, yandaş işçi örgütü ara- yışına girmez” dedi. Kumlu, “Kurulduğundan bu yana, işçiyle ya- şadığı güven sorunu nedeniyle örgütlenme alanını genişletemeyen Hak-İş Konfederasyonu ile kon- federasyona bağlı sendikalar, AKP iktidarıyla bir- likte Türk-İş’e bağlı sendikaların örgütlülüğün- deki iş yerlerine göz dikmiştir” diye konuştu. Almanya’da uyarı grevleri yayılıyor OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT - Almanya’da toplu- sözleşme pazarlõklarõ çõkmaza girerken, sendikalar uyarõ grevlerini yaygõnlaştõrõ- yor. Metal ve elektronik işkolunda dün- yanõn en büyük sendikalarõndan IG-Me- tall, birçok işletmede üretim bantlarõnõ dur- durdu, uzlaşma olmazsa sürecin daha da sertleşeceği uyarõsõnda bulundu. Rhein- land-Pfalz, Thüringen, Hessen ve Saarland eyaletlerinde salõ günkü uyarõ grevlerine 30 bin işçi katõldõ, Bavyera eyaletindeki grevler- de de bu sayõ 20 bini buldu. IG-Metall’in yüzde 8 ücret zammõ talebine karşõn işveren yüzde 2.1’lik bir artõş ile çalõşanlarõn yõllõk gelirin bin- de 8’i oranõnda bir defalõk ödeme öneriyor. Sen- dika önerinin kabul edilemeyeceğine dikkat çekti. Öte yandan, metal ve elektronik iş- kolunun Alman ekonomisinin omurga- sõ olduğunu hatõrlatan uzmanlar, sek- törlerin ve yan sanayi kollarõnõn ihracat ağõrlõklõ olduğunu, grevlerin yayõlmasõ halinde ekonominin olumsuz etkilene- ceğini savundular. Almanya’da, 23 bin işletmenin üre- timde bulunduğu metal ve elektronik iş- kolunda 3 milyon 600 bin kişi çalõşõyor. Sektörün 947 milyar Avro’luk 2007 cirosu, Al- man GSYİH’sõnõn yüzde 40’õnõ oluşturuyor. Kriz bahanesiyle tersa- nelerden 12 bin işçi atıl- ması kararlaştırıldı. Son 15 gün içinde tersaneler- de çalışan bin işçi işten atıldı. Ekonomik krizi fırsat bilen patronlar, kri- zin yükünü işçilere yık- maya devam ediyor. Ge- mi İnşa Sanayicileri Bir- liği’nin kriz gündemli yaptığı toplantıda, ocağa kadar 12 bin işçinin işten atılması kararı aldığı öğ- renildi. Toplantıda, da- ralmaya gidilmesi için başta Tuzla tersaneleri olmak üzere Yalova, Ereğli ve Çanakkale’de bulunan tersanelerden 12 bin işçinin işten atıl- ması kararlaştırıldı. Pınar Alkan. Temizlik işçisi iş bıraktı K õrõkkale’de belediyenin temizlik işlerini yü- rüten taşeron firmada çalõşan işçiler, maaş- larõnõ alamadõklarõ ve uygun olmayan ko- şullarda çalõştõklarõ gerekçesiyle iş bõrakma eylemi başlattõ. Kõrõkkale Belediyesi binasõnõn önüne gelen temizlik işçileri, polisin burada beklememeleri ko- nusunda uyarmasõnõn ardõndan, belediyenin yakõ- nõndaki parkta toplandõ. Yaklaşõk 170 işçinin katõldõğõ iş bõrakma eyleminde, işçiler 3 aydõr maaşlarõnõ alamadõklarõnõ, sağlõğa uy- gun olmayan koşullarda çalõştõklarõnõ söyledi. Ça- lõştõklarõ firmanõn kendilerine eldiven dahi vermediğini öne süren işçiler, sağlõksõz koşullar nedeniyle ellerinde ve yüzlerinde yaralar çõktõğõnõ, sürekli hastalandõk- larõnõ ifade ettiler. İş bõrakma eylemi sürerken Kõrõkkale Belediye Baş- kan Yardõmcõsõ Ali Danış, işçileri temsilen 4 kişiy- le görüştü. İşçilerin sorunlarõnõ dinleyen Danõş, taşeron firmanõn maddi sõkõntõsõ olduğunu belirterek işçile- re maaşlarõnõn en kõsa sürede ödenmesi sözünü ver- di. Verilen sözün kendilerini tatmin etmediğini ifa- de eden işçiler, eyleme işyerlerinde devam edecek- lerini, maaşlarõnõn ödenmemesi ve şartlarõn iyileşti- rilmemesi durumunda eylemi gelecek günlerde de sür- düreceklerini söylediler. Fatura işçiye çõkarõlmasõnÇalõşmada, krizin nedenleri, işçi sõnõfõna nasõl yansõyacağõ ve bu dönemde emekçilerin taleplerinin ve mücadele programõnõn neler olmasõ gerektiği ayrõntõlõ biçimde tartõşõldõ. Üst örgütlerden rapor Tersanelerden 12binişçiatılacak İngiltere’de yapõlan bir anket, işverenin hasta çalõşanlarõn işe gelmesini istemediğini ortaya koydu. BBC’nin bir ilaç firmasõyla birlikte 1000 işverenle yaptõğõ ankete göre, patronlarõn dörtte üçü, hasta persone- linin işe zorla gelmektense evde kalmasõnõ istiyor. Patronlarõn yüzde 73’ü hasta çalõşanõn iyileşene kadar işe gelmemesi gerektiğini düşü- nüyor. Ancak çalõşanlarla yapõlan ayrõ bir araştõrma ise işçilerin has- talõk yüzünden işe gitmediğinde suçluluk duyduğunu, işe gitmemek için çok ağõr hasta olmasõ gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu. BİZ DE BÖYLE PATRON İSTİYORUZ Selah Tersanesi’nde 20, Tuzla Gemi Tersanesi’nde 170, Türkter Tersanesi’nde 45, Sedef Tersane- si’nde 130, Desan Tersanesi’nde 200, RMK Tersanesi’nde 70, Viçem Yat’ta ise 350 işçi iş- ten atıldı. Birçok tersanede de işten çıkar- maların yaşandığı ve bunların devam edeceği söyleniyor. İşçilerden partililere alacak şikâyeti CAN HACIOĞLU ESKİŞEHİR - Eskişehir’de Toprak Holding bünyesinde yer alan seramik, kâğõt ve demir dö- küm fabrikalarõnda çalõşan işçiler maaşlarõnõ ve sosyal haklarõnõ alamadõklarõ gerekçesiyle CHP Milletvekili Murat Sönmez ve MHP Milletvekili Beytullah Asil ile görüşerek, sorunlarõnõn çö- zülmesini istedi. İşçilerden Salih Çetin, Toprak Holding bünyesinde çalõyan yaklaşõk 2 bin işçi- nin 2001’den itibaren maaş ve sosyal haklarõnõ dü- zenli olarak alamadõğõnõ belirtti. Otomotivde toplu izinler artıyor AHMET KURT İZMİT- Kocaeli’ndeki Hyundai Otomobil Fab- rikasõ çalõşanlarõnõn bir haftalõk izne çõkartõlarak üre- time ara verilmesi sonrasõ Ford Otosan’da da yine toplu izin başlatõlõyor. Ford Otosan’da üretim yi- ne 13 Kasõm 2008 tarihinde tamamen duracak. 7 bin dolayõndaki işçi ücretli izne çõkartõlarak 27 Kasõm 2008 günü işbaşõ yapacak. Gebze’de Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluş- larõndan biri olan Çolakoğlu Metalurji Sanayiinde iş- veren öncelikle kendi istemiyle çõkmak isteyenlere yasal tazminatlarõnõ vereceğini açõkladõ. İşten ay- rõlmalarõn özendirildiği Çolakoğlu Metalurji Sana- yi’nde çalõşanlara bir aylõk süre verildi. Körfez ilçede kurulu bulunan İgsaş Gübre fabrikasõnda geçen haf- ta başlayan “üretimde durdurma” devam ediyor. SELENDİ İZALE-İ ŞÛYU SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya no: 2006/1 satõş Satõlmasõna karar verilen gayrimenkulun cinsi, kõymeti, adeti ve evsafõ: Selendi Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2004/223 ESAS ve 2005/65 sayõlõ kararõ gereğince satõlarak ortaklõğõn giderilmesine karar verilen taşõnmaz, TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI VE HALİ HAZIR DURUMLARI: 1- Manisa ili Selendi ilçesi Eskicami Mah.de bulunan 100 ada 8 parsel no’lu arsa vasfõndaki 860.00.m2 lik taşõnmaz; imar planõ içerisinde kaldõğõ, üzerinde 20 yaşõnda 1 adet incir ağacõ olduğu, daha önce üzerinde ahşap ev olduğu yõ- kõldõğõ ve enkazõnõn kaldõrõldõğõ görülmüştür. 2-Manisa ili Selendi ilçesi Kõnõk köyünde bulunan 111 ada 1 parsel no’lu tarla vasfõndaki 34,700.00.m2 lik taşõnmaz; hali hazõrda kuru tarõm ürünlerinden buğday üretimi yapõldõğõ, taşõnmaz- da eğim doğuya doğru %8 civarõdõr toprak yapõsõ killi-kumlu-taşlõ yapõdadõr. Tuzluluk sorunu yoktur. Drenaja ve tarõmsal mekanizasyona uygundur. Toprak õslahõ çalõşmasõna gerek yoktur. Alkali karakterli olup toprak açõk renklidir. İşle- nebilir toprak kalõnlõğõ 35-40 cm civarõdõr. Taşõnmaz kuru tarõm arazisi niteliğindedir. 3- Manisa ili Selendi ilçesi Kõnõk köyünde bulunan 111 ada 3 parsel no’lu tarla vasfõndaki 11,200.00.m2 lik taşõnmaz; hali hazõrda kuru tarõm ürünle- rinden buğday üretimi yapõldõğõ, taşõnmazda eğim kuzeye doğru %6 civarõdõr toprak yapõsõ killi-kumlu-taşlõ yapõdadõr. Tuzluluk sorunu yoktur. Drenaja ve tarõmsal mekanizasyona uygundur. Toprak õslahõ çalõşmasõna gerek yoktur. Alka- li karakterli olup toprak açõk renklidir. İşlenebilir toprak kalõnlõğõ 35-40 cm civarõdõr. Taşõnmaz kuru tarõm arazisi niteliğindedir. 4- Manisa ili Selendi ilçesi Kõnõk köyünde bulunan 112 ada 10 parsel no’lu tarla vasfõndaki 10,300.00.m2’lik taşõnmaz; hali hazõrda kuru tarõm ürünlerinden tütün üretimi yapõldõğõ, taşõnmazda eğim batõya doğru %6 civarõdõr toprak yapõsõ killi-kumlu-taşlõ yapõdadõr. Tuzluluk sorunu yoktur. Drenaja ve tarõmsal mekanizasyona uygundur. Toprak õs- lahõ çalõşmasõna gerek yoktur. Alkali karakterli olup toprak açõk renklidir. İşlenebilir toprak kalõnlõğõ 35-40 cm civarõdõr. Taşõnmaz kuru tarõm arazisi niteliğindeki taşõnmazlar açõk artõrma suretiyle ayrõ ayrõ satõlacaklardõr. Gayrimenkullerin geniş evsafõ dosyada mevcut bilirkişi raporunda açõklanmõştõr.. TAŞINMAZIN MUHAMMEN KIYMETİ: Bilirkişiler tarafõndan 01.05.2008 tarihinde yapõlan kõymet takdiri sonucunda taşõnmazlarõn kõymet takdirle- ri ayrõ ayrõ yapõlmõş ve her parsel ayrõ satõlacağõndan değerlere aşağõda ayrõ ayrõ listelenmiştir. 1-Manisa ili Selendi ilçesi Eskicami mah.de bulunan 100 ada 8 parsel no’lu arsa vasfõndaki 860.00.m2’lik taşõnmazõn toplam değeri 17,300.00.YTL’dir. 2- Manisa ili Selendi ilçesi Kõnõk köyünde bulunan 111 ada 1 parsel no’lu tarla vasfõndaki 34,700.00.m2’lik taşõnmazõn değeri 24.290.00.YTL’dir. 3- Manisa ili Selendi ilçesi Kõnõk köyünde bulunan 111 ada 3 parsel no’lu tarla vasfõndaki 1l,200.00.m2’lik taşõnmazõn değeri 7.840,00.YTL’dir. 4- Manisa ili Selendi ilçesi Kõnõk köyünde bulunan 112 ada 10 parsel no’lu tarla vasfõndaki 10,300.00.m2’lik taşõnmazõn değeri 7.210,00.YTL’dir Satõş Şartlarõ: 1- Manisa ili Selendi ilçesi Eskicami Mah.de bulunan 100 ada 8 parsel no’lu arsa vasfõndaki 860.00.m2 lik taşõnmazõn Satõşõ 18 ARALIK 2008 günü saat 10.30’dan 10.40’a kadar, 2- Manisa ili Selendi ilçesi Kõnõk köyün- de bulunan 111 ada 1 parsel no’lu tarla vasfõndaki 34,700.00.m2’lik taşõnmazõn satõşõ 18 ARALIK 2008 günü saat 10.45’ten 10.55’e kadar, 3- Manisa ili Selendi ilçesi Kõnõk köyünde bulunan 111 ada 3 parsel no’lu tarla vasfõndaki 1 l,200.00.m2’lik taşõnmazõn satõşõ 18 ARALIK 2008 günü saat 11.00’den 11.10’a kadar 4- Manisa ili Selendi ilçesi Kõnõk köyünde bulunan 112 ada 10 parsel no’lu tarla vasfõndaki 10.300.00.m2’lik taşõnmazõn satõşõ 18 ARALIK 2008 gü- nü saat 11.15’ten 11.25’e kadar, Selendi İcra Müdürlüğü Kaleminde açõk artõrma suretiyle yapõlacaktõr. Bu artõrmada tahmin edilen kõymetin %60’õ ve rüçhanlõ alacaklõlar varsa mecmuunu ve satõş ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmek şar- tõ ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmaz ise en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak şartõyla, gayrimenkul 29 ARALIK 2008 günü yukarõda yazõlõ saatlerde Selendi İcra Müdürlüğü Kaleminde ikinci artõrmaya çõkarõlacaktõr. Bu ar- tõrmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artõranõn taahhüdü baki kalmak üzere artõrma ilanõnda gösterilen müddet sonunda en çok artõrana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artõrma bedelinin malõn tahmin edilen kõymetinin %40’õnõ bulmasõ ve satõş isteyenin alacağõna rüçhanõ olan alacaklarõn toplamõndan fazla olmasõ ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştõrma masraflarõnõ geçmesi lazõmdõr. Böyle fazla bedelle alõcõ çõkmaz ise satõş talebi düşecektir. 2- Açõk artõrmaya katõlmak isteyenlerin takdir edilen kõymetin %20’si nispetinde nakit pey akçesi ya da bu miktar kadar milli bir bankanõn teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satõş peşin para iledir. Alõcõ istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 oranõnda Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alõcõ adõna tahakkuk edecek 1/2 tapu harcõ satõn alana ait olacaktõr. Tellaliye resmi, Birikmiş emlak vergi borçlarõ ile satõcõ adõna tahak- kuk edecek tapu harçlarõ satõş bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alõcõsõna aittir. 3- İpotek sahibi alacaklõlarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkõ sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, faiz ve masrafa dahil olan iddialarõnõ dayanağõ belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça, paylaşmadan hariç bõrakõlacaktõr. 4- Taşõnmazõ satõn alanlar, ihaleye alacağõna mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydõyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satõş bedelini derhal veya İİK 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadõr. 5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayõ vermezse ihale kararõ fesh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razõ olursa ona, razõ olmaz veya bulunmazsa hemen artõrmaya çõkarõlõr. Bu artõrma ilgililere tebliğ edilme- yip, yalnõzca satõştan en az yedi gün önce yapõlacak ilanla yetinilir. Bu artõrmada teklifin İİK 129. maddedeki hükümleri uymasõ şartõyla taşõnmaz en çok artõrana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alõcõlar ve kefilleri teklif ettik- leri bedelle son ihale bedeli arasõndaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrõca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkõ ve temerrüt faizi ayrõca hükme gerek kalmaksõzõn İcra Müdürlüğü’nce tahsil olunur. 6- Şartname ilan ta- rihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açõk olup, masrafõ verildiği takdirde isteyen alõcõya bir örnek gönderilebilir. 7-Satõşa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatõnõ kabul etmiş sayõlacaklarõ, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/1 satõş sayõlõ dosya numarasõ ile Müdürlüğümüze başvurmalarõ rica olunur. 14.10.2008 (İc. İf. K. l26) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkõ sahipleri de dahildir. (Basõn: 58769)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog