Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B SAYFA CUMHURİYET 6 KASIM 2008 PERŞEMBE 6 HABERLER İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU’NDAN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/6 SATIŞ Mahkemece satõşõ suretiyle ortaklõğõn giderilmesine karar verilen İzmir ili Güzelbahçe ilçesi Güzelbahçe Mah. Acemderesi mevkii, parsel No: 2363’te tapuya kayõtlõ 187.547.00 m2 miktar- lõ kule ve damõ havi zeytinli tarla vasfõnda olan gayrimenkuldür. Gayrimenkul kuzeyinde İzmir- Çeşme otoyolu, batõsõnda 646 Sokak (Acemdere Cad.) ve bu sokaktan numarataj almõş 18-21-22- 24-26-28-32-34 No’lu evleri içerisine alan, güneyinde 52 No’lu binaya kadar uzanan, doğusun- da tepenin yamacõ ve dere ile sõnõrlanan alandõr. Tapu kaydõnda kule ve damõ havi zeytinli tarla vasfõnda olduğu yazõlõ olsa da, taşõnmaz üzerinde 2 katlõ 1 adet (22 No’lu bina), 1 katlõ 7 adet bi- na bulunduğu tespit edilmiştir. Taşõnmaza Maltepe Mahallesi’nin güneyinden ve otoban kena- rõndaki servis yolundan ulaşõlmakta olup, zeminde mevcut 646 Sokak (Acemdere Caddesi) kõs- men taşõnmaz üzerinde kalmaktadõr. Arazinin kuzeyi ve batõsõ kõsmen düzlük ve hafif dalgalõ bir topoğrafik yapõya sahip olup güneyi ve doğusu daha eğimli bir yapõya sahiptir. Bilirkişi rapo- runda 18 No’lu evin %30 yõpranmalõ 1 katlõ basit kârgir tarzda inşa edilmiş bina, 60 m2 kullanõm alanlõdõr, 2 oda mutfak, banyo, WC’den ibarettir. 21 No’lu ev %60 oranõnda yõpranmalõ, basit yõğma tarzda 48 m2 kullanõm alanlõ 2 odadan ibarettir, yan kõsmõnda %40 yõpranmalõ yõğma bi- riket duvarlõ 35 m2 kullanõm alanlõ depo ve ahõr bulunmaktadõr, 22 No’lu ev iki katlõ bina yõğma tarzda %40 yõpranmalõ, 120 m2 inşaat alanlõ, yanõnda ahşap krimet mutfak ve iki depodan ibaret kõsmõ bulunmaktadõr. 24 No’lu ev 1 katlõ yõğma biriket duvarlõ, sõvasõz natamam vaziyettedir. 26 No’lu ev %30 yõpranmalõ 1 katlõ yõğma, iki oda, mutfak, holden ibaret 65 m2 inşaat alanlõ, bah- çede WC, 60 m2 inşaat alanlõ depo ile ahõrõ mevcuttur. 28 No’lu ev %30 yõpranmalõ 1 katlõ yõğ- ma ve 74 m2 inşaat alanlõ, 3 oda, mutfak, hol, WC’den ibarettir. 32 No’lu ev %20 yõpranmalõ, bod- rum ve zemin katlõdõr. Bodrumu depo, zemin katõ meskendir, 4 oda, mutfak, banyo, WC’den iba- rettir 150 m2 inşaat alanlõdõr. 34 No’lu ev tuğla duvarlõ, ahşap kiremit çatõlõ bina, 55 m2 inşaat alanlõ, 2 oda, banyo, mutfaktan ibarettir. İMAR DURUMU: Güzelbahçe Belediyesi’nin 14/05/2008 günlü imar durumu yazõsõnda, 1/500 ölçekli nâzõm imar planõna istinaden güney kõs- mõnõn doğal karakteri korunacak alan, orta kõsmõnõn ormanlõk ve ağaçlandõrõlacak alan, kuzey kõsmõnõn korunacak tarõm alanõ olarak ayrõlmõş olduğu görülmüştür. İmar hattõ talep edilecektir notu vardõr. SATIŞ ŞARTLARI: GAYRİMENKULÜN İHALESİ İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİNDE YAPILACAKTIR. MUHAMMEN BEDEL: 9.000.000,00 YTL’dir. 1. İHALESİ: 19.12.2008 günü saat: 13.00 - 13.15 arasõnda yapõlacaktõr. Bu arttõrmada verilecek bedel masraflarõ ile birlikte muhammen be- delin %60’õnõ ve rüçhanlõ alacaklar var ise bu alacaklarõ toplamõnõ ve satõş giderlerini bulmadõğõ takdirde ikinci ihalesi (en çok arttõranõn taahhüdü saklõ kalmak kaydõyla) yine aynõ 3. Sulh Hu- kuk Mahkemesi’nde on (10) gün sonraya bõrakõlacaktõr. II. İHALESİ: 29.12.2008 günü saat: 13.00 - 13.15 arasõnda yapõlacaktõr. Bu arttõrmada verilecek bedel masraflarla birlikte rüçhanlõ ala- caklar var ise bu alacaklarõn toplamõnõ ve kõymetinin %40’õnõ geçmesi şartõyla en çok arttõrana iha- le olacaktõr. İhaleye girmek isteyenlerin %20 nakdi teminatlarõnõ satõş memurluğunca yazõlacak bir yazõ ile Vakõfbank Adliye Şubesi’nde açõlacak bir satõş hesabõna yatõrmak zorundadõrlar. İha- le bedelinden başka tapu alõm harcõ, ihale pulu bedeli ve katma değer vergisi alõcõsõna aittir. Sa- tõş bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise ihale feshedilir ve iki ihale arasõndaki fark ila yeni ihale masraflarõ alõcõ ile kefillerinden hiçbir hükme gerek kalmaksõzõn tahsil olunur. İha- leye girmek isteyenler satõş şartnamesini okumuş ve münderecatõnõ aynen kabul etmiş sayõlõrlar. İşbu ilan, kendisine tebligat yapõlamayan ilgililer için de tebliğ yerine geçer. Daha fazla malumat almak isteyenlerin Mahkememiz Satõş Memurluğu’na başvurmalarõ, satõşa iştirak edenlerin şart- nameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayõlacağõ İLAN OLUNUR. 27/10/2008 Basõn: 58502 ÜSKÜDAR l. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 2008/ 2018 T. Üsküdar Pazarbaşõ (Valide-i Atik) Mahallesi Kümbet sokağõ ile Fõçõcõ Rüstem sokağõ üzerinde köşe başõnda 42 pafta, 486 ada, 7 parsel sayõlõ ana binada 364/1000 arsa paylõ (1) nolu depolu dükkan satõlacaktõr. İMAR DURUMU : Üsküdar Belediye Başkanlõğõ İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/09/2008 tarih 6611 sayõlõ yazõsõndan, 09/06/2006 tanzim tarihli 1/1000 ölçekli Üsküdar Mer- kez Uygulama İmar Planõnda kõsmen H=12.50 m. (4 kat ) irtifada Blok yapõlanma ile konut alanõnda kalmakta olduğu anlaşõlmõş- tõr, HALİ HAZIR DURUMU : Satõşõ yapõlacak olan gayrimenkul Üsküdar Pazarbaşõ (Valide-i Atik ) Mahalalesi Kümbet sokağõ ile Fõçõcõ Rüstem sokağõ üzerinde köşe başõnda 24 (eski 26) sokak kapõ numaralõ Baran Apartmanõnda 364/1000 arsa paylõ (1) nolu dük- kanõn tamamõdõr. Dükkan boş olup 55 m2 miktarlõdõr ve elektrik, su ve kalorifer tesisatõ mevcuttur. GAYRİMENKULÜN KIY- METİ: Bilirkişi tarafõndan 160,000,00 YTL (Yüz Altmõş Bin Yeni Türk Lirasõ ) takdir edilmiştir, SATIŞ ŞARTLARI 1- Satõş 12/01/2009 günü saat 14,30 - 14,40 arasõ Üsküdar l. İcra Müdürlüğünde yapõlacaktõr. Birinci açõk art- tõrmalarda tahmin edilen değerlerin % 60 ile satõş masraflarõnõ aşmak ve öncelikle ödenmesi gereken alacaklõlarõn alacaklarõnõ kar- şõlamak kaydõ ile en çok pey sürene ihale edilecektir. Böyle bir bedelle alõcõ çõkmamasõ halinde en çok pey sürenlerin taahhütleri ba- ki kalmak kaydõ ile 22/01/2009 günü aynõ yer ve saatlerde ikinci açõk arttõrmalarõ yapõlacak ve bu arttõrmada da tahmin edilen de- ğerin % 40 ile satõş masraflarõnõ aşmak ve öncelikle ödenmesi gereken alacaklõlarõn alacaklarõnõ karşõlamak kayõt ve şartõ ile en çok pey sürene ihale edilecektir. 2- Arttõrmaya iştirak edecek olanlarõn tahmin edilen değerin % 20 si oranõnda Türk parasõ nakit veya banka teminat mektubu ya da bloke edilmiş çek ibraz etmeleri şarttõr. Satõş İcra İflas Kanununun 130. Maddesi gereğince peşin pa- ra ile yapõlacak ve istem halinde halin icabõna göre 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga pulu, katma değer ver- gisi, tapu tescil ve tahliye masraflarõ alõcõya ait olup diğer ilişikleri ihale bedelinden karşõlanacaktõr. 3- İpotek sahibi alacaklõlar ile, diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarõnõ, hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarõnõ dayanağõ belgelerle 15 gün içer- sinde Müdürlüğümüz dosyasõna bildirmeleri lazõmdõr. Aksi takdirde haklarõ tapu sicili ile sabit olmadõkça paylaştõrma dõşõnda ka- lacaklardõr. 4- Satõş bedeli hemen veya verilen müddet içersinde ödenmediği takdirde İcra İflas Yasasõnõn 133. Maddesi gereğince ihale feshedilerek iki ihale arasõndaki farktan ve geçen günlerin temerrüt faizinden alõcõ ve kefilleri sorumlu tutulup, hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. 5- Şartname ilk satõş gününden en az 15 gün evvelinden dosya- sõnda hazõr olup, istem halinde masrafõ verildiğinde bir örneği gönderilecektir. 6- Satõşa katõlanlarõn şartnameyi görmüş, içeriğini ay- nen kabul etmiş sayõlacaklarõ, daha fazla bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüzün 2008/2018 T. dosyasõna müracaat etmeleri ve tebligat yapõlamayan ilgililere ilanen tebliğ olunur. 03/11/2008 Basõn: 59070 Avukat Cinmen, Ağar’õn sahte kimlik suçundan değil Susurluk Raporu’na göre yargõlanmasõnõ istedi ‘Göstermelik yargõlanmamalõ’ TARKAN TEMUR Susurluk’ta 3 Kasõm 1996’da bir Mercedes’in kamyona çarpma- sõyla ortaya çõkan devlet içindeki derin ilişkiler, aradan 12 yõl geç- mesine karşõn halen çözülemedi. Siyaset zõrhõnõn ardõna saklanan ve yargõlanamayan dönemin İçişleri Bakanõ Mehmet Ağar, 11 Ka- sõm’da Ankara 3. Ağõr Ceza Mah- kemesi’nde yargõ karşõsõna çõka- cak. Ağar’õn “Abdullah Çatlı ve Yaşar Öz’e sahte kimlik sağla- ma” suçlamasõyla değil, Başba- kanlõk Teftiş Kurulu ve TBMM Susurluk Komisyonu’nda yer alan bilgilere göre yargõlanmasõ ge- rektiğini belirten Avukat Ergin Cinmen “Susurluk devamı olan ciddi suç ilişkilerini barındıran Ergenekon davası, ‘hükümete muhalefet ettikleri gerekçesiyle yargõlananlarõn ayõklanmasõyla’ Susurluk bağlantılarını açığa çıkaran ciddi bir yargılamaya dönüşebilir” dedi. Susurluk kazasõnõn ardõndan “Sürekli aydınlık için bir daki- ka karanlık” eylemleriyle ka- muoyunun yakõndan tanõdõğõ Avu- kat Ergin Cinmen, Susurluk da- vasõnõn yeniden görülmeye başla- masõna ilişkin yaptõğõ değerlen- dirmede, Ağar’õn yargõlanmasõ- nõn “derin devletten temiz top- luma” geçiş için önemli bir basa- mak olduğunu söyledi. Mahke- menin, iddianamedeki suçlamala- ra ilişkin yargõlama yapmakla sõ- nõrlõ olacağõnõ vurgulayan Cin- men, “İddianame, sadece sahte kimlik nedeniyle Ağar’ı yargı- larsa temiz toplum hayal olur. Ağar’a ilişkin suçlamaları tespit ederken, Başbakanlık Teftiş Ku- rulu Başkanı Kutlu Savaş’ın ha- zırladığı raporun ve TBMM Su- surluk Araştırma Komisyo- nu’ndaki bilgi ve belgelerin yer aldığı bir iddianame ile yargıla- ma olmalı. Dava, söz konusu raporlarda yer alan suçlamala- rın olmadığı bir iddianame üze- rinden yapılırsa Ağar’ın yargı- lanması ‘göstermelik’ olur” dedi. Cinmen, Susurluk’un uzantõsõ olan Ergenekon örgütünün, ciddi suç ilişkileri barõndõrmasõna kar- şõn, hükümete karşõ siyasi muha- lefet yürüten kişilerin de bu iddi- namede yer almasõyla davanõn ciddiyetini kaybettiğini söyledi. Cinmen, Ergenekon davasõnõn, siyasi muhalif kesimin ayõklan- masõyla Susurluk bağlantõlarõnõ açõğa çõkaran bir yargõlamaya dönüşebileceğini söyledi. PERŞEMBE ORHAN BURSALI ABD Seçimleri ve Dünya Demokrat Barack Obama, beklendiği gibi se- çimi kazandı. Yorumlar çeşitli. Bir iki saptamadan sonra, Obama, ABD ve dünyanın önündeki en bü- yük sorun üzerinde duralım. 1) Obama’nın başkan seçilmesi ABD için tarihi bir olaydır. İlk kez Anglosakson ve üstelik be- yaz olmayan (melez) bir başkan seçildi. Ayrı- ca evangelist de değil! Daha yakın zamanlara kadar ABD’nin temel özelliklerinden birinin ırk ayrımcılığı olduğu düşünülürse, kısa süredeki bu değişim önemli. Demokratlar, ya melez ya kadın başkan (Hillary) adayı Beyaz Saray’a gönderme olasılıklarıyla, zaten başkan seçi- minde mutlaka bir ilki gerçekleştirme kararlı- lığını göstermişlerdi. Sanırım, Hillary aday ol- saydı, McCain ile mesafe daha açılırdı. Ama demokratlar bunu da göze aldılar. 2) Söyleniyor ki, ABD politikalarında temel bir de- ğişiklik olmaz. Bu genel anlamda doğrudur. ABD’nin küresel çıkarlarını savunmayacak bir başkanın Beyaz Saray’a gönderileceğini dü- şünemeyiz. Ancak, demokrat ve cumhuriyet- çi politikalar arasında yine de niceliksel ve ni- teliksel farklar vardır. ABD gibi her bakımdan bir dünya devinde küçük farklı kımıldamaların önemli sonuçları olması kaçınılmazdır. 3) Barack Obama, ABD’nin itibarının çok yönlü olarak yerlerde süründüğü bir dönemde ikti- dara geliyor. Bu dönemin belirgin özellikleri, kü- resel terör, sıra dışı ekonomik kriz, iklim de- ğişikliği ve sürdürülebilir olmayan ekonomik bü- yümedir. 4) Bu özelliklere, yansımalar ve sonuçlar açı- sından daha yakından bakarsak: ABD’nin ba- şını çektiği yeni liberalizm duvara tosladı, iki açıdan: hem iflas hem de yerkürenin yakın ge- leceği bakımından... Çin ve Rusya ciddi rakip kutuplar olarak ortaya çıktı... Irak savaşı, 1 mil- yon Iraklının öldürülmesi, insan hak ve özgür- lüklerinin ve uluslararası hukukun çiğnenmesi; ABD’nin itibarını sarstı. Gerilim ve kriz odak- larında sorunlar çözülmedi; dünyanın en temel sorunları ağırlaştı... 5) Cumhuriyetçilerin politikaları, ABD ve dünya- da köktendinciliği körükledi. Bunun çok önemli sonuçlarını yaşayan ülklerden biri de bi- ziz... Amerikalı seçmen, hemen her alanda büyük çö- küşün gerçekleştiği bir zamanda, saldırgan ve tü- müyle sahtekâr bir siyaseti Beyaz Saray’dan uzaklaştırıyor ve kendisi için de bir umut olarak Obama’yı seçiyor. Bu önemli bir değişim arzu- sudur. Ama seçmenin değişim isteğinin reel politika yansıması, şüphesiz ki ABD’nin emperyal politi- kalarında ve niteliğinde olmayacaktır. Ama emperyal politika tarzlarındaki önemli farklılıklar bile dünyayı çok etkiliyor! Burada, en önemli konu, dünya ekonomisine da- yatılan yeni liberalizmdir. Amerikan hegemonyasının koçbaşı ekonomi- dir. Ekonomik saldırganlığın bu vahşi yüzü, a) ABD hegemonyasını besliyor; b) Sürdürülemez bir ekonomik büyümeyi körük leyerek, hem dünya kaynaklarını bitiriyor hem de yaşanamaz bir yerküre, biyolojimiz için yıkıcı bir çevre yaratıyor; c) Ayrıca insanca bir toplum değil, birbirini yiyen, yıkan-yok eden, güvenliksiz, işsiz, sosyal hak- ların giderek budandığı, alabildiğine tüketici, salt paranın konuşulduğu, paranın her ilişkiyi yön- lendirdiği bir toplum modeli yaratmış durum- da! Bu toplumda, insanı insan olarak ve bütü- nüyle geliştirecek hemen her şey ya alt dere- celere düşüyor ya da yok oluyor... “Büyüme ekonomisi” hem dünyayı bitiriyor hem de toplumları. Bilim, bu ekonomi anlayışının yerküre ve top- lumlar üzerinde yıkıcı etkisini gözler önüne se- rerken, ekonomistlerin ve siyasetçilerin başka bir seçenek düşünememeleri, yerkürede yaşa- dığımız en büyük paradokstur! Böyle giderse, yarattığı koşulların esiri olmuş in- sanoğlu kendisini uçurumdan aşağı atacaktır. Şu yaşadığımız ekonomik kriz ve Obama’nın se- çilmesinin tek anlamı, bu yok oluşu tersine çev- rilebilirliğinin gündeme gelmesidir... ŞAHAP AVCI ALİAĞA - Kamuoyunda “Susurluk kamyo- nu” olarak anılan araç hurdaya çıktı. Deniz- li’nin Sarayköy ilçesinde geçen yıl bir hurda- cının satın aldığı kamyon, geri dönüşüm için Makine Kimya Endüstrisi’ne satıldı. Üç yıl ön- ce vergi borcu nedeniyle el konulan araçı ge- çen yıl 1200 YTL’ye satın alan Öğün Hurda- cılık’ın sahiplerinden Hikmet Öğün, “Kamyonu 6 bin YTL’ye sattım. Hurdaya vermiş olsaydım bin YTL’nin altında satacaktım” dedi. SUSURLUK KAMYONU HURDAYA ÇIKTI Avukat Cinmen, 11 Kasõm’da Ankara 3. Ağõr Ceza Mahke- mesi’nde yargõ karşõsõna çõkacak Ağar’õn “Çatlõ ve Öz’e sahte kimlik sağlama” suçlamasõyla değil, Başbakanlõk Teftiş Kurulu ve TBMM Susurluk Komisyonu’nda yer alan bilgilere göre yar- gõlanmasõ gerektiğini belirtti. Üzmez’e ceza indirimi yok BURSA (Cumhuri- yet) - İnegöl Devlet Has- tanesi, dinci Vakit ga- zetesi yazarõ Hüseyin Üzmez’i cinsel istismar suçlamasõyla yargõlayan Bursa 4. Ağõr Ceza Mahkemesi’ne 14 ya- şõndaki B.Ç’nin doğum belgelerini gönderdi. Belgelere göre B.Ç’nin 15 yaşõndan küçük ol- duğu saptandõ. B.Ç’nin kemik yaşõnõn tespiti için mahkeme tarafõndan sevk edildiği Bursa Dev- let Hastanesi de B.Ç’nin 15 yaşõndan küçük ol- duğunu belirledi. Hu- kukçulara göre bu karar Üzmez’in 15 yõldan az olmamak koşuluyla yar- gõlanmasõna devam zo- runluluğunu getiriyor. İnegöl Devlet Hasta- nesi, Bursa 4. Ağõr Ce- za Mahkemesi’ne daha önce gönderdiği yazõda B.Ç. ile ilgili ayrõntõlõ doğum kayõtlarõna ula- şõlamadõğõnõ belirtti. Mahkeme bunun üzeri- ne tam donanõmlõ has- taneden kemik yaşõ tes- piti istedi ve Üzmez ile anne Livaze Ç’yi tu- tuksuz yargõlanmak üze- re serbest bõraktõ. Ancak hastane B.Ç’nin doğum bilgilerine ulaşarak mah- kemeye gönderdi. Bu sõrada kemik yaşõ- nõn tespiti için Bursa Devlet Hastanesi’nde de 8 doktordan oluşan he- yetin muayenesinden geçirilen B.Ç’nin yaşõ- nõn 14 olduğu saptandõ. Bununla ilgili heyet ra- porunun bu hafta içinde tamamlanarak davanõn görüldüğü Bursa 4.Ağõr Ceza Mahkemesi’ne ulaştõrõlacağõ belirtildi. Böylece mağdurenin 15 yaşõndan küçük ol- duğu belirlenerek, Üz- mez’in suç vasfõnõn de- ğişmemesi gerekçesiyle ceza indiriminden ya- rarlanmasõnõn önü ka- pandõ. TCY’nin cinsel tacizle ilgili maddeleri- ne göre cinsel tacizde bulunulduğu iddia edilen kişiler 15 yaşõndan bü- yükse suçu işleyenler şikâyet üzerine yargõla- nabiliyor. Mağdurlarõn 15 yaşõndan küçük ol- masõ halinde ise yargõ- lamanõn kamu adõna ta- kip edilmesi zorunlu ha- le geliyor. Bu durumda Üzmez’in işlediği iddia edilen suçun niteliğinin değişmeyeceğini belir- ten hukukçular, “Üz- mez ve kendisine yar- dım eden anne Türk Ceza Yasası’nın cin- sel tacizle ilgili en ağır cezaları öngören mad- delerine göre yargıla- nacaklar” dediler. SAMSUN/ADANA (Cumhu- riyet) - Samsun Tabip Odası Başkanı Cem Şahan ile Samsun Kadın ve Çocuğun İstismardan Korunması ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Doç. Dr. Ahmet Turla, Hüseyin Üzmez’in serbest bırakılmasının cinsel istismara uğrayan çocuklar için bir gözdağı olduğunu söyledi. Türk Üni- versiteli Kadınlar Derneği Ada- na Şubesi’ne üye kadınlar ise cinsel tacize uğrayan çocuklara yönelik yeni yasal düzenlemele- rin yapılmasını istedi. ANKARA (AA) - Diyanet İş- leri Başkanı Ali Bardakoğlu, kız çocuklarının cinsel taciz ve is- tismara maruz bırakılmasının hiçbir zaman kabul edilemeye- ceğini belirterek “Böyle çirkin ve utanç verici bir davranışın, di- ni kültüre referansla savunul- maya kalkışılmasıysa daha va- him bir durumdur” dedi. Bar- dakoğlu, Van’da gerçekleştir- dikleri il müftüleri toplantısın- da, “Kız çocuklarının cinsel ta- ciz ve istismara maruz bırakıl- ması hiçbir zaman kabul edile- mez. Böyle çirkin ve utanç verici bir davranışın, dini kültüre re- feransla ve ondan argümanlar üretilerek savunulmaya kalkı- şılmasıysa daha vahim bir du- rumdur. İnsanlar kendisini na- sıl adlandırırsa adlandırsın, ka- mu vicdanını rahatsız eden böy- le bir davranışı yapanı hiç kim- senin savunmaması, arka çık- maması, küçük çocuklara cinsel tacizde bulunanları hepimizin ortaklaşa ayıplaması, kınaması gerektiği gibi, bu mağdur ço- cuklara da hepimizin sahip çık- ması gerekiyor” dedi. DİYANET’İN ÜZMEZ TEPKİSİ İstanbul Haber Servisi - CHP İstanbul İl Başkanlõğõ üye- leri, tartõşmalõ bir raporla serbest bõrakõlan dinci Anadolu’da Va- kit gazetesi yazarõ Hüseyin Üz- mez’i dün gazete binasõ önünde protesto etti. Protestoculara ga- zete yazarõ Ali İhsan Karaha- sanoğlu ve bir grup saldõrdõ. İkitelli’deki gazede binasõ önünde bir araya gelen CHP’li- ler, “Allah’tan Korkmaz, kul- dan utanmaz”,“Anneyi kan- dırdın, çocuğu korkuttun. Bi- zi korkutamazsın, Allah’ı kan- dıramazsın” dövizleri taşõyarak “Türkiye laiktir, laik kalacak”, “Mollalar İran’a” sloganlarõ attõlar. 10. Yõl Marşõ çalan CHP aracõnõ gazete önüne yaklaştõr- mak istemeyen gazete çalõşanla- rõ, gazetenin camlarõna yerleş- tirdikleri hoparlörle çeşitli marş- lar çalarak göstericilere tepki gösterdi, eylemcilerin tek tek fotoğraflarõnõ çekti. CHP’lilerin gösterisinin ar- dõndan açõklama yapan yazar Ali Karahasanoğlu ise Üzmez olayõna ilişkin görüşlerinin bina üzerinde asõlõ olan, “Zina serbest olsun diyen ahlaksızlar, Vakit’e nasıl ahlak dersi verebilir. Teş- hircilere, fuhuşçulara, çocuk tacizcilerine uyduruk değil, İs- lamın öngördüğü cezalar ve- rilsin, var mısınız?” pankartta yer aldõğõnõ ifade etti. Yurtsever Cephe Emekçi Ka- dõnlar ise Üzmez’in serbest bõ- rakõlmasõnõ protesto etti. Türki- ye Komünist Partisi’nin (TKP) Beyoğlu’ndaki il binasõ önünde dün bir araya gelen kadõnlar, Adli Tõp Kurumu 6. İhtisas Ku- rulu raporunun düzeltilmesi ge- rektiğini ve konu ile ilgili tüm yetkililer hakkõnda soruşturma açõlmasõ için başlattõklarõ imza kampanyasõnda 10 bine yakõn im- zanõn toplandõğõnõ belirttiler. ‘ Ç O C U K L A R A G Ö Z D A Ğ I ’ Vakit şeriat istediGazete, Üzmez’i protesto eden CHP’lilere saldõrdõ, ‘İslamõn öngördüğü cezalar verilsin, var mõsõnõz?’ yazõlõ pankart astõ. obursali@cumhuriyet.com.tr CHP’liler Üzmez’i Vakit gazetesi binası önünde protesto etti. İzmir’de Konak Alanı’nda bir araya gelen Şiddete Karşı İzmir Kadın Platformu üyeleri, Üzmez fotoğraflarını ateşe verdi. Fotoğraf:OZANYAYMAN Fotoğraf:ALİAÇAR Doğum belgeleri mahkemeye gönderilen B.Ç’nin kemik yaşõnõn 14 olduğu saptandõ Muayeneden geçirilen B.Ç’nin kemik yaşõnõn 15 yaşõndan küçük olduğu saptan- dõ. Hukukçulara göre bu karar Üzmez’in 15 yõldan az olmamak koşuluyla yargõlan- masõna devam zorunluluğunu getiriyor. Gül, Aliyev’i ağırladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Azerbaycan Cumhurbaşkanõ İlham Aliyev, Cumhurbaşkanõ Abdullah Gül’ün resmi davetlisi olarak dün An- kara’ya geldi. Çankaya Köşkü’nde Gül’le görü- şen Aliyev ortak basõn toplantõsõnda Kafkas İs- tikrar ve İşbirliği önerisinin bölgede barõş için önemli olduğunu vurguladõ. Gül, akşam da Çan- kaya Köşkü’nde Aliyev onuruna yemek verdi. Gül, yemekteki yaptõğõ konuşmada, siyasi istişa- relerin en üst şekilde yürütüldüğünü belirtti. Baykal, Obama’yı kutladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanõ Deniz Baykal, ABD başkanlõğõna seçi- len Barack Obama’yõ kutladõ. Baykal’õn kutlama mesajõ Obama’ya ulaştõrõlmak üzere ABD Bü- yükelçiliği’ne gönderildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda da (MYK) ABD seçim sonuçlarõnõ değerlendiren Baykal, “Amerikan halkõ çok önemli bir demokratik sõnav vermiştir. Bir siyahõ başkan seçmeleri çok önemlidir. Bu olay, Oba- ma başarõlõ olsa da olmasa da ABD için önemli bir dönüm noktasõdõr” diye konuştu. Polisler ifade verdi İstanbul Haber Servisi - Metris Cezaevi’nde gördüğü kötü muamele ve işkence sonucu haya- tõnõ kaybeden Engin Çeber’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamõnda, 35 polisin “şüpheli” sõfatõyla ifadesi alõndõ. Sarõyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan ve “şüphe- li” sõfatõyla Bakõrköy Cumhuriyet Savcõlõğõ’na ifade veren polislerin mahkemeye sevk edilme- diği öğrenildi. Savcõlõk önceki gün de Metris Ce- zaevi’nde görevli yaklaşõk 30 infaz koruma me- murunun ifadesine başvurmuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog