Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

CMYB C M Y B 6 KASIM 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3 SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk ÜÇ MAYMUNLAR.. MEDYA NOTU EMRE KONGAR ‘Mustafa’ Filminden Medyada Reklam Kavgasına (mı?) Can Dündar’ın, Atatürk’ün yaşamı üzerinde “bel- gesel” olarak çektiği “Mustafa” filmi herkes tarafın- dan tartışılıyor. Filmi görmedim. Eleştirilerin tümünü okudum. Siz de bu eleştirileri görmek istiyorsanız, NTVMSNBC’nin sitesindeki habere bakın, hepsi var. Ayrıca elektronik posta olarak pek çok özel yorum mektubu da aldım. Filmi izlemediğim için bir değerlendirme yapacak durumda değilim. Yalnız iki ilkeyi herkese anımsatmak isterim: 1) Atatürk tarihe mal olmuş büyük bir liderdir. Herkes onun hakkında istediği görüşle veya yorumla bir kitap yazabilir, bir film çekebilir. Ayrıca kimse Atatürk’ü sevmek, övmek veya yü- celtmek zorunda da değildir. 2) Fakat, böyle bir işe kalkışan herkes, yaptığı işle ilgili her türlü eleştiriyi de göğüslemek zorundadır. Hem öznel yorumla bir film çekmek, bir kitap yaz- mak hem de eleştirilerden kaçınmak ya da yakınmak olmaz. Şimdi gelelim, kamuoyunun pek de dikkatini çek- meyen bir başka konuya: Bu film üzerinden başlayan reklam odaklı bir med- ya tartışmasına: 31.10.2008 tarihinde Sabah gazetesi, birinci say- fadan (özet olarak) şu haberi veriyordu: “…Filmin galasının yapıldığı gün Aydın Doğan’a ait Vatan gazetesinin ‘Turkcell neden Mustafa filmine sponsor olmadı?’ başlığıyla birinci sayfadan verdiği habere göre, filmin sponsoru ilk önce Turkcell’di. Üs- telik Can Dündar’a 350 bin Euro verilecekti. Ancak Turkcell yetkilileri filmi izledikten sonra ‘Bizim toplu- mun her kesiminden müşterimiz var. Bu filme spon- sor olursak bir kesimin tepkisini çekeriz’ diyerek spon- sorluktan çekilmişti… Sonra topa Doğan Grubu’nun en büyük gazetesi Hürriyet girdi. Gazete firmanın sponsorluktan vaz- geçmesini ‘Devlet mahalle baskısına’ bağladı. Ga- zeteye göre Turkcell, hükümet korkusu nedeniyle spon- sorluktan vazgeçti… Turkcell’den yapılan açıklamayla olayın tam tersi ol- duğu ortaya çıktı... Firma filmin Atatürk’ün özel hayatına odaklı olma- sı nedeniyle gelebilecek tepkilerden kaçındığı için spon- sor olmaktan vazgeçmişti… Doğan Grubu neden böyle bir kampanya yürüttü? Çünkü Turkcell tam 3 yıldır Doğan Grubu yayın or- ganlarına ilan vermiyor…” Bu habere, Ertuğrul Özkök 1 Kasım tarihinde Hür- riyet’te (yine özet olarak) aşağıdaki yanıtı verdi: “Sabah Gazetesi’nin dünkü nüshasında, Mustafa filmi etrafında başlayan tartışma bahane edilip, Hür- riyet’e yönelik bir iftira, güya gazetecilik adına man- şete taşınmıştı… Güya, biz ‘Mustafa’ olayını, ilan vermeyen Turkcell’e karşı şantaj olarak haber yapmışız… Sabah, yeni sahibi ile birlikte yayın politikasını de- ğiştirdi. Yeni sahipleri bunu içlerine sindirdi, ama Türk ka- muoyu ve Sabah okuru bunu içine sindiremedi. İktidar borazanı haline getirilen gazete 100 bine ya- kın tiraj kaybetti. Taban okuru 300 binin altına indi… Giden tirajı geri almaktan umudu kesen Sabah yö- netimi bu defa kriz ortamında 1.5-2 milyon dolara va- ran harcamalarla, ansiklopedi savaşları dönemine ben- zeyen promosyon kampanyalarına başladı… Gazete ilan kaybetmeye başladı. Satın alma gücü yüksek okurunu kaybeden Sabah, hem ‘tiraj liginde’ hem ‘ilan liginde’ alt kategorilere düş- tü… Sabah’ın iftira manşeti işte bu telaşın deklarasyo- nudur. Hem tirajda, hem ilanda tepetakla giden Sabah’ın sahibi, faiz borcunu ödeyebilmek için elindeki öteki şir- ketlerini satmak zorunda kaldı…” Bilmem yukardaki satırlara eklenecek başka bir şey kaldı mı? İşte size 21. yüzyıl Türkiyesi’nden bir medya fo- toğrafı: AKP’nin, sermaye ve medya operasyonlarının so- nuçları bunlar. ekongar@cumhuriyet.com.tr; www.kongar.org AHMET KURT İZMİT- İzmit’teki Gültepe İlköğretim Okulu’nun Fen Bilgisi Öğretmeni Tuncay Narin’in (28) ön- ceki gün sõnõfta görültü yaptõklarõ gerekçesiy- le 7. sõnõf öğrencisi S.E’nin de aralarõnda bu- lunduğu birkaç öğrenciye tokat attõğõ iddia edildi. S.E’nin durumu evde ailesine anlatma- sõ üzerine ağabeyi Yener E. okula giderek Na- rin ile tartõşmaya başladõ. “Sen kardeşime nasıl tokat atarsın?” diye bağõran Yener. E, Na- rin’e saldõrdõ. Yüzünden yaralanan ve başõnõ ye- re çarpan öğretmen meslektaşlarõ tarafõndan kur- tarõldõ. Narin’in kafa tramvasõ geçirdiği belir- lenirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattõ. ‘ÖĞRENCİSİNE TOKAT ATTI’ İDDİASI Öğrenci velisinden öğretmene dayak FİGEN ATALAY Kõz ve erkek çocuklarõn eğiti- me erişimi konusunda ciddi dü- zeylerde eşitsizlik bulunuyor. 6 ilde iki erkek çocuğuna karşõlõk yalnõzca bir kõz çocuğu ilköğre- timden mezun oluyor. Kõrsal alanlarda ilköğretime devam et- meyen her üç çocuktan ikisi kõz çocuğu. Zorunlu göçe maruz kalmõş ailelerde, ilköğretim ça- ğõndaki 10 kõz çocuğundan üçü okula devam etmiyor. Eğitim Reformu Girişimi’nce hazõrlanan “Eğitimde ve Eği- timle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlõklõ raporda, top- lumsal değer ve dinamiklerin, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek biçimde dönü- şümü için çok boyutlu politika müdahalelerinin zorunlu oldu- ğu belirtiliyor. Eğitim sistemi eğitmiyor! Rapora göre, okullardaki öğ- renme ve öğretme süreçleri, de- ğer ve tutumlarõ, toplum- sal cinsiyet eşitliğini des- tekleyecek şekilde dön- üştürme potansiyeline sa- hip. Ancak, konuyla ilgi- li bazõ temel göstergeler, ülkemizdeki eğitimin, bu dönüştürücü potansiyeli, sõnõrlõ bir düzeyde hare- kete geçirebiliyor. Örne- ğin, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili temel bir gösterge olan aile içi şid- det rakamlarõna bakõldõ- ğõnda, lise mezunu her üç erkekten birinin en az bir kez eşine şiddet uy- guladõğõ görülüyor. Bu açõdan lise mezunu erkekler ile ilkokul me- zunu erkekler arasõnda kayda değer bir fark bu- lunmuyor. Eğitimin, ka- dõna yönelik şiddet ve istismarla ilgili tutumlar üzerindeki etkisine ba- kõldõğõnda, her 10 polis- ten yedisinin, her 10 hâ- kim, savcõ ya da avukat- tan dördünün, “kadının dış görünüşü ve davra- nışları tecavüze yol açar” ifadesine katõlma- sõ da dikkat çekici. Kadın evden çıkamıyor Rapordaki verilere gö- re, toplumsal cinsiyet eşit- liği açõsõndan bir başka gösterge de işgücüne ka- tõlõm ve istihdam oranla- rõ. Türkiye’deki erkekle- rin istihdam oranõ, AB ülkelerindeki erkeklerin istihdam oranõna yakõnken Türkiye’deki kadõnlarõn istihdam oranõ, AB ülke- lerindeki kadõnlarõn istih- dam oranõnõn yarõsõndan daha az. Toplumda genel olarak kadõnõn aile için- deki rolü ön planda kal- maya devam ediyor ve eğitim ise kadõnõn annelik rolünü daha başarõlõ oy- namasõ için bir araç olarak görülüyor. Ne yapılmalı? Raporda, toplumsal cin- siyet eşitliğini sağlamaya yönelik öneriler şöyle sõ- ralanõyor: ● İlköğretim okullarõ için standartlar oluşturu- lurken toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel bir ölçüt olarak yer almasõ şarttõr. ● Öğretmenlerin, değer ve tutumlarõnda toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleş- tirmeleri desteklenmeli. ● Ders kitaplarõ, cinsi- yetçi öğelerden tamamen arõndõrõlmalõ ve toplum- sal cinsiyet eşitliğini des- tekleyici şekilde kurgu- lanmalõ. Eğitimli erkek de dövüyor ‘Eğitimde ve Eğitimle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ başlõklõ raporu açõklandõ Giresun’da bir çöp kutusunun yanında bir çanta gören yurttaşlar, bomba olabileceği endişesiy- le polise haber verdi. Olay yerine gelen ekip- ler çevrede önlem aldı. Bomba imha uzmanı, fünye takmak için çantaya yaklaşınca bebek sesi duydu. Çantanın içerisinden çıkarılan be- bek hastaneye kaldırıldı. Giresun Emniyet Müdürlüğü 5 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin anne ve babasının bulunması için soruşturma başlattı. (Fotoğraf: AA) Şüpheli çantadan 5 günlük bebek çıktı Ata için pedal çevirecekler İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - İzmir Bisiklet Derneği üyeleri, 10 Kasõm’da Mustafa Kemal Atatürk’ü Anõtkabir’de anmak üzere İzmir’den yola çõktõ. İzmir Büyükşehir Beledi- yesi Başkanvekili Yusuf Ali Karaman, “Bisik- letçilerimiz, Ege’nin Atatürk’e olan bağlõlõğõnõ bir kez daha vurgulayacaklar” dedi. İzmir Bi- siklet Derneği Başkanõ Mustafa Karakuş da günde 120 kilometre pedal çevirerek olan 10 Kasõm’da Anõtkabir’de olacaklarõnõ söyledi. 4. kez görevine döndü GİRESUN (Cumhuriyet) - Milli Eğitim Bakanlõğõ tarafõndan 1 Şubat 2000’de Gire- sun İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanan ve AKP iktidarõ döneminde, 6 yõlda 3 kez gör- evinden alõnan Halit Azizoğlu, Milli Eğitim Bakanõ Hüseyin Çelik’i mahkûm ettirmesi- nin ardõndan dördüncü kez görevinden alõna- rak, Milli Eğitim Bakanlõğõ Araştõrma Plan- lama Koordinasyon Daire Başkanlõğõ’na atandõ. Mahkemeye başvuran Azizoğlu, yar- gõ kararõyla 4. kez görevine döndü. 2 kişiye 296 bin YTL ANKARA (AA) - Şans Topu çekilişinde ka- zandõran numaralar, “7, 14, 19, 20, 34 + 6” olarak belirlenirken 5 artõ 1 bilen 2 kişi 296 bin 903 YTL kazandõ. Çekilişte 5 bilenler 2 bin 76 YTL, 4 artõ 1 bilenler 134 YTL, 4 bi- lenler 15 YTL, 3 artõ 1 bilenler 8.9 YTL, 3 bi- lenler 1.95 YTL, 2 artõ 1 bilenler 2.7 YTL, 1 artõ 1 bilenler ise 1.45 YTL ikramiye alacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog